Czy potrzebne jest dzielenie obywatelstwa?
#21
Miałem na myśli właściwy zapis przepisu do ustawy w przypadku propozycji omówionej w podpunkcie b). Wink
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#22
Chyba się nie zrozumieliśmy, już wklejam Wink

Cytat:Artykuł 14.

1. Prezydent Republiki Bialeńskiej może odebrać obywatelstwo na drodze postanowienia na wniosek grupy 3 obywateli wraz z uzasadnieniem. Postanowienie takie wchodzi w życie w ciągu 7 dni od chwili ogłoszenia.
2. Od postanowienia odebrania obywatelstwa w przypadku określonym w ust. 1 można odwołać się do Sądu Ludowego Republiki Bialeńskiej w terminie do wejścia w życie postanowienia.
3. W przypadku przyjęcia wniosku odwołania przez Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej wejście w życie postanowienia odracza się do czasu rozpatrzenia wniosku przez sąd.
4. Sąd Ludowy odwołania od decyzji o odebraniu obywatelstwa rozpatruje w pełnym składzie.
5. W przypadku nieobecności Sędziego Ludowego lub w przypadku wakatu na tym stanowisku pozostali sędziowie Sądu Ludowego zobowiązani są niezwłocznie, w jak najkrótszym czasie, powołać odpowiednią ilość Asesorów, jednak Asesor nie może być żadną ze stron, w tym osobą podpisaną pod wnioskiem o odebranie obywatelstwa.

Z tym że, tak jak wspomniałem, zależy to od tego, czy Parlament przyjmie mój projekt Smile
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#23
(13.08.2016, 20:36:46)Teddy Upperwood link napisał(a):Chyba się nie zrozumieliśmy, już wklejam

Nie pierwszy raz. Big Grin
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#24
Moje wątpliwości:
1) Nie widzę powodu, by małżonkowie i dzieci obywateli mieli jakieś specjalne przywileje. Czy wyjaśni mi Pan Prezydent powód takiego działania?

2)
Cytat:1. Prezydent Republiki Bialeńskiej może odebrać obywatelstwo na drodze postanowienia na wniosek grupy 3 obywateli wraz z uzasadnieniem. Postanowienie takie wchodzi w życie w ciągu 7 dni od chwili ogłoszenia.
Obawiam się, że może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Wolałbym, żeby odebranie obywatelstwa nie mogło być decyzją polityczną.
N.N
Odpowiedz
#25
Zgadzam się z wypowiedzią Andrzeja. Zdecydowanie jestem przeciwny możliwości odebrania obywatelstwa przez innych obywateli. Wydaje mi się to całkowicie niepotrzebne i niebezpieczne.
Eddard Noqtern - Król-Senior Królestwa Hasselandu, IX Prezydent Republiki Bialeńskiej
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.
Odpowiedz
#26
(13.08.2016, 20:45:10)Hewret Faradobus link napisał(a):Nie pierwszy raz. Big Grin

Mam nadzieję, że świadczy to tylko o moim nierozeznaniu w świecie mikronacji, a nie o mojej głupocie... ;D
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#27
(13.08.2016, 20:53:59)AndrzejSwarzewski link napisał(a):1) Nie widzę powodu, by małżonkowie i dzieci obywateli mieli jakieś specjalne przywileje. Czy wyjaśni mi Pan Prezydent powód takiego działania?

To miało być zachęcenie do przyciągnięcia rodzin do Republiki Bialeńskiej, a nawet do ich zakładania.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#28
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O OBYWATELSTWIE REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
z dnia ... sierpnia 2016 r.

Rozdział I
[Postanowienia ogólne]

Artykuł 1.

Ustawa określa zasady, warunki oraz tryb nadawania i przywracania obywatelstwa Republiki Bialeńskiej oraz jego utratę.

Artykuł 2.

1. Obywatelstwo jest to więź między osobą fizyczną, a Republiką Bialeńską.
2. Obywatelom Republiki Bialeńskiej przysługują prawa i obowiązki wynikające z Konstytucji Republiki Bialeńskiej oraz przepisów Biuletynu Ustaw.

Artykuł 3.

1. Obywatel Republiki Bialeńskiej posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Republiki Bialeńskiej takie same prawa i obowiązki, jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.
2. Obywatel Republiki Bialeńskiej nie może wobec władz Republiki Bialeńskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadanie równocześnie obywatelstwa innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki.

Artykuł 4.

Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nabywa się:
1) przez nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej na zasadach określonych w ustawie,
2) przez przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej na zasadach określonych w ustawie.

Artykuł 5.

Nadanie, utratę lub przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej stwierdza Prezydent Republiki Bialeńskiej na drodze postanowienia.

Artykuł 6.

Spis obywateli Republiki Bialeńskiej prowadzi ministerstwo właściwe ds. wewnętrznych w wyznaczonym do tego miejscu.

Rozdział II
[Nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej]

Artykuł 7.

1. Nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej następuje na wniosek zainteresowanego.
2. Wniosek o nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej musi w sobie zawierać:
1) nazwisko i imię (imiona),
2) numer NPE nadany przez ministerstwo ds. wewnętrznych,
3) uzasadnienie i krótka informacja o sobie o długości minimum 6 zdań,
4) przysięgę o treści:  "Przysięgam bronić interesów Republiki Bialeńskiej, wspierać Ją, starać się o rozwój państwa oraz być wiernym prawom i ideałom Republiki Bialeńskiej". Przysięgę można złożyć z dowolną formułą religijną.

Artykuł 8.

1. Wniosek o nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej jest rozpatrywany po 5 dniach, jednak nie później niż 10 dni od chwili jego złożenia. Przez ten czas inni obywatele Republiki Bialeńskiej mogą wyrażać opinie pod złożonym wnioskiem.
2. Do rozpatrzenia wniosku ze skutkiem pozytywnym wymagane jest poparcie przez minimum 2 dotychczasowych obywateli Republiki Bialeńskiej.
3. Prezydent może odrzucić wniosek o nadanie obywatelstwa, jeśli jest niekompletny, nie uzyskał poparcia 2 obywateli Republiki Bialeńskiej, opinie pod wnioskiem są niepochlebne, bądź osoba starająca się o nadanie obywatelstwa budzi uzasadnione podejrzenia.
4. W przypadku odrzucenia wniosku o nadanie obywatelstwa, osoba zainteresowana może złożyć taki ponownie po 21 dniach od chwili odrzucenia.

Rozdział III
[Utrata obywatelstwa Republiki Bialeńskiej]

Artykuł 9.

Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej można utracić na skutek:
1) dobrowolnego zrzeczenia się ogłoszonego w publicznym dziale na forum,
2) długotrwałej nieobecności,
3) skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego za przestępstwa przeciwko Republice Bialeńskiej i jej obywatelom.

Artykuł 10.
1. Nieobecność jest to nielogowanie się w systemach informatycznych Republiki Bialeńskiej przez czas dłuższy niż 30 dni.
2. Po 30 dniach od ostatniego logowania zawiesza się obywatelstwo Republiki Bialeńskiej, co oznacza, że osoba ta nie może brać udziału w wyborach oraz być powołana na stanowiska państwowe, przy których wymaga się posiadanie obywatelstwa. O zawieszeniu obywatelstwa informuje publicznie minister właściwy ds. wewnętrznych lub Prezydent Republiki Bialeńskiej.
3. Ustąpienie zawieszenia obywatelstwa następuje na skutek zgłoszenia obecności w dziale publicznym na forum przez obywatela.
4. Po 30 dniach od zawieszenia obywatelstwa Republiki Bialeńskiej Prezydent Republiki Bialeńskiej odbiera obywatelstwo na drodze postanowienia na skutek długotrwałej nieobecności.
5. Obywatelstwa Republiki Bialeńskiej nie odbiera się w związku z nieobecnością, jeśli obywatel ten poinformuje o swojej nieobecności w publicznym dziale na forum. Maksymalny czas usprawiedliwionej nieobecności wynosi 90 dni, gdzie po 30 dniach absencji obywatelstwo to ulega zawieszeniu.

Rozdział IV
[Przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej]

Artykuł 11.

1. Przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej jest to proces nadawania obywatelstwa osobie, która w przeszłości posiadała już obywatelstwo Republiki Bialeńskiej.
2. Osoba, która straciła obywatelstwo w przypadkach wymienionych w art. 9, z wyjątkiem pkt. 3) ma prawo wnioskować do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej.
3. Termin rozpatrzenia wniosku o przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej wynosi 4 dni.
4. W przypadkach określonych w pkt. 1-2), art. 9 nie wymaga się, aby wniosek o przywrócenie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej zawierał informacje wymienione w ust. 2, art. 7 oraz nie stosuje się zasad określonych w ust. 1 i 2, art. 8.
5. W przypadku określonym w pkt. 3), art. 9, tj. osobie skazanej prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa przeciwko Republice Bialeńskiej i jej obywatelom nie przysługuje prawo przywrócenia obywatelstwa.
6. W przypadku osób, które posiadały obywatelstwo Republiki Bialeńskiej w przeszłości przed wejściem w życie ustawy o ewidencji ludności Republiki Bialeńskiej muszą złożyć wniosek o przywrócenie obywatelstwa zawierający numer NPE nadany przez ministra właściwego ds. wewnętrznych.
7. Prezydent może odrzucić wniosek o przywrócenie obywatelstwa, jeśli jest niekompletny, bądź osoba starająca się o przywrócenie obywatelstwa budzi uzasadnione podejrzenia.
8. W przypadku odrzucenia wniosku o przywrócenie obywatelstwa, osoba zainteresowana może złożyć taki ponownie po 14 dniach od chwili odrzucenia.

Rozdział V
[Postanowienia końcowe]


Artykuł 12.

1. Jeśli Prezydent Republiki Bialeńskiej nie rozpatrzy wniosków w terminach określonych w ust. 1, art. 8 oraz ust. 3, art. 11 wnioski te rozpatrują osoby według sukcesji prezydenckiej z 48 godzinnym terminem.
2. Postanowienia w sprawach dotyczących kwestii obywatelstwa Republiki Bialeńskiej muszą zostać wydane w ciągu 3 dni od przyjęcia wniosku bądź zaistnienia sytuacji określonej w ustawie. W przypadku niedotrzymania tego terminu obowiązek ten przechodzi na osoby według sukcesji prezydenckiej z 48 godzinnym terminem.

Artykuł 13.

W dniu wejścia w życie ustawy obywatelami Republiki Bialeńskiej są osoby, które posiadają dotychczasowe obywatelstwo tymczasowe lub obywatelstwo stałe Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 14.

1. Z chwilą wejścia w życie ustawy moc obowiązująca traci ustawa o obywatelach Republiki Bialeńskiej z dnia 27 grudnia 2014 r. wraz z późniejszymi zmianami.
2. Ustawa wchodzi w życie po 24 godzinach od chwili ogłoszenia, w zgodzie z ust. 1 art. 3 ustawy o Biuletynie Ustaw z dnia 26 lutego 2016 roku.

Proszę dokładnie przejrzeć, ustawę przebudowałem i mogą być gdzieś błędy. Wink
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#29
Normy z art. 5 winny być w art. 2.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#30
Zmienione.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#31
Zmieniony projekt popieram. Smile
N.N
Odpowiedz
#32
Jeśli nie będzie zastrzeżeń, propozycji i sugestii do godziny 12:00 jutrzejszego dnia, to projekt ląduje w Parlamencie.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#33
Nadal mam zastrzeżenie dotyczące:  "opinie pod wnioskiem są niepochlebne, bądź osoba starająca się o nadanie obywatelstwa budzi uzasadnione podejrzenia.". Może to budzić wiele zagrożeń i kontrowersji. Według mnie te zdanie powinno być wykreślone.
Eddard Noqtern - Król-Senior Królestwa Hasselandu, IX Prezydent Republiki Bialeńskiej
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.
Odpowiedz
#34
(14.08.2016, 22:59:28)Eddard Noqtern link napisał(a):Nadal mam zastrzeżenie dotyczące:  "opinie pod wnioskiem są niepochlebne, bądź osoba starająca się o nadanie obywatelstwa budzi uzasadnione podejrzenia.". Może to budzić wiele zagrożeń i kontrowersji. Według mnie te zdanie powinno być wykreślone.

Proponuję sformułować to w sposób mniej-więcej taki:

Cytat:Artykuł 8.

1. Wniosek o nadanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej jest rozpatrywany po 5 dniach, jednak nie później niż 10 dni od chwili jego złożenia. Przez ten czas inni obywatele Republiki Bialeńskiej mogą wyrażać opinie pod złożonym wnioskiem. Opinie są wiążące dla Prezydenta, który w przypadku znacznej większości opinii niepochlebnych ma obowiązek wniosek odrzucić.
2. Do rozpatrzenia wniosku ze skutkiem pozytywnym wymagane jest poparcie przez minimum 2 dotychczasowych obywateli Republiki Bialeńskiej.
3. Prezydent może również odrzucić wniosek o nadanie obywatelstwa, jeśli jest niekompletny bądź nie uzyskał poparcia 2 obywateli Republiki Bialeńskiej, opinie pod wnioskiem są niepochlebne, bądź osoba starająca się o nadanie obywatelstwa budzi uzasadnione podejrzenia.
4. W przypadku odrzucenia wniosku o nadanie obywatelstwa, osoba zainteresowana może złożyć taki ponownie po 21 dniach od chwili odrzucenia.

Pogrubione: dodane, skreślone: usunięte.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#35
Co to znaczy niepochlebna opinia. W akcie prawnym nie powinno być takich niedookreślonych pojęć. Ogólnie ta ustawa jest przeładowana.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#36
(14.08.2016, 23:11:13)Severino Castiglioni-Faradobus link napisał(a):Co to znaczy niepochlebna opinia. W akcie prawnym nie powinno być takich niedookreślonych pojęć. Ogólnie ta ustawa jest przeładowana.
Popieram. Takie określenie daje Prezydentowi zbyt duże pole do manewru.
Eddard Noqtern - Król-Senior Królestwa Hasselandu, IX Prezydent Republiki Bialeńskiej
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.
Odpowiedz
#37
Moim zdaniem warto wprowadzić zapis o możliwości odrzucenia wniosku w jakimś konkretnym przypadku. Brak takiego przepisu doprowadzi do sytuacji, kiedy Prezydent ma obowiązek nadać obywatelstwo każdemu, nawet jeśli obywatele i rządzący są przeciwni.

Może więc warto określić, że w przypadku licznych niepochlebnych opinii Prezydent ma prawo odroczyć nadanie obywatelstwa i zarządzić referendum z zapytaniem, czy danej osobie należy je nadać. Ewentualnie prawo do odmowy nadania obywatelstwa można przekazać Sądowi bądź Parlamentowi, żeby nie zależało to od decyzji jednej osoby w postaci Prezydenta  Smile 
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#38
Tylko, że co to jest "niepochlebna opinia"? I na jakiej zasadzie Sąd miałby decydować o nienadawaniu obywatelstwa?
Eddard Noqtern - Król-Senior Królestwa Hasselandu, IX Prezydent Republiki Bialeńskiej
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.
Odpowiedz
#39
Rzeczywiście niepochlebna opinia to zbyt szerokie pojęcie. Może zastąpić je po prostu negatywną opinią wraz z obowiązkowym uzasadnieniem?

A Sąd/Parlament rozstrzygałby to w oparciu o materiał dowodowy pokazujący, czemu konkretnie nie należy tego obywatelstwa nadawać i w czym może to zagrozić Republice bądź jej obywatelom.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#40
(14.08.2016, 23:16:06)Teddy Upperwood link napisał(a):Moim zdaniem warto wprowadzić zapis o możliwości odrzucenia wniosku w jakimś konkretnym przypadku. Brak takiego przepisu doprowadzi do sytuacji, kiedy Prezydent ma obowiązek nadać obywatelstwo każdemu, nawet jeśli obywatele i rządzący są przeciwni.

Może więc warto określić, że w przypadku licznych niepochlebnych opinii Prezydent ma prawo odroczyć nadanie obywatelstwa i zarządzić referendum z zapytaniem, czy danej osobie należy je nadać. Ewentualnie prawo do odmowy nadania obywatelstwa można przekazać Sądowi bądź Parlamentowi, żeby nie zależało to od decyzji jednej osoby w postaci Prezydenta  Smile

Zapis to jest testamentowy lub na sąd polubowny. W aktach prawnych są przepisy. Smile
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości