Ustawa o ewidencji ludności Republiki Bialeńskiej
#1
NIEAKTUALNA USTAWA

[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O EWIDENCJI LUDNOŚCI REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

z dnia 15 sierpnia 2016 r.

Artykuł 1. [Postanowienia ogólne]

Niniejsza ustawa określa:

1) zasady i sposób prowadzenia ewidencji ludności w Republice Bialeńskiej,

2) zakres i zasady gromadzenia danych ewidencji przez Krajową Radę Informatyczną,

3) zasady nadawania numeru powszechnej ewidencji podczas uzyskiwania obywatelstwa Republiki Bialeńskiej,

4) zasady dostępu do danych ewidencyjnych,

5) zasady przeprowadzania powszechnego spisu ewidencyjnego.

Artykuł 2. [Zasady ewidencji ludności]

Ewidencja ludności polega na rejestracji określonych w ustawie podstawowych danych identyfikujących tożsamość.

Artykuł 3. [Przechowywanie i dostęp do danych ewidencji ludności]

Dane ewidencji ludności przetrzymuje się w tajnym dziale na forum Krajowej Rady Informatycznej lub w innym miejscu określonym przez Krajową Radę Informatyczną, do którego dostęp mają jedynie administrator główny, Prezydent Republiki Bialeńskiej oraz organy uprawnione przez ustawę, a także osoby upoważnione w określonym zakresie przez Krajową Radę Informatyczną na wniosek Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4. [Definicja ewidencji ludności]

Ewidencja ludności jest centralnym zbiorem danych prowadzonym przez ministra właściwego ds. wewnętrznych.

Artykuł 5. [Zasięg obejmowania ewidencji ludności]

W ewidencji ludności gromadzone są dane:

1. Obywateli Republiki Bialeńskiej,

2. Cudzoziemców lub mieszkańców przebywających w Republice Bialeńskiej w związku z:

a) pełnieniem funkcji w organach administracji państwowej,

b) uzyskaniem statusu uchodźcy,

c) uzyskaniem azylu.

3. Przez "cudzoziemca" rozumie się osobę, która posiada obywatelstwo innego państwa.

Artykuł 6. [Przechowywane dane w ewidencji ludności]

1.W danych ewidencji ludności wpisuje się:

1) nazwisko i imię (imiona),

2) inne dotąd posiadane personalia w kraju i za granicą,

3) data otrzymania obywatelstwa,

4) przypisany numer porządkowy obywatelstwa,

5) kraj pochodzenia,

6) posiadane dotąd wcześniej obywatelstwa Republiki Bialeńskiej,

7) posiadane dotąd wcześniej oraz obecnie obywatelstwa innych mikronacji,

8) przynależność do rodu oraz data wstąpienia,

9) ilość nadań lennych oraz tytuł szlachecki,

10) stan cywilny,

11) miejsce zawarcia związku małżeńskiego,

12) pełnione dotąd wszystkie funkcje publiczne

13) wykształcenie oraz posiadane stopnie naukowe,

14) stosunek do służby wojskowej, stopnie wojskowe, przebieg służby,

15) otrzymane dotąd odznaczenia państwowe,

16) rejestr wykroczeń, przestępstw,

17) spis prawomocnych wyroków sądowych,

18) inne dane wynikające z ustawy lub odrębnych przepisów.

2. Osoba, która publikuje wrażliwe dane poszczególnych osób zawartych w ewidencji ludności może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej na podstawie par. 2, art. 37 Kodeksu Karnego z dnia 25 lipca 2016 r.

3. Za wrażliwe dane uznaje się wymienione w ust. 1 w pkt. 2, 5, 7, 11-14, 16-17 oraz 18, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

Artykuł 7. [Rejestr danych w ewidencji ludności]

1. Rejestr danych w ewidencji ludności dokonują:

a) Prezydent Republiki Bialeńskiej,

b) Minister właściwy ds. wewnętrznych,

c) Inne osoby upoważnione na zasadach określonych w art. 3 tej ustawy.

2. Osoby wskazane w ust. 1 są odpowiedzialne za prowadzenie rejestru danych w ewidencji ludności.

Artykuł 8. [Numer Powszechnej Ewidencji]

1. Osobie, której dane są gromadzone w ewidencji ludności nadaje się niepowtarzalny (indywidualny) Numer Powszechnej Ewidencji, w skrócie "NPE".

2. Każda osoba przed uzyskaniem obywatelstwa Republiki Bialeńskiej ma obowiązek uzyskać Numer Powszechnej Ewidencji, który to nadaje ministerstwo właściwe ds. wewnętrznych.

3. Brak przydzielonego Numeru Powszechnej Ewidencji uniemożliwia uzyskanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej.

4. Numer Powszechnej Ewidencji jest publiczny i wpisuje się go w profilu obywatela Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 9. [Budowa Numeru Powszechnej Ewidencji]

Numer Powszechnej Ewidencji jest to ciąg o długości 13 znaków, gdzie dwa pierwsze znaki to litery, a pozostałe 11 znaków to cyfry, przy czym:

a) litery są oznaczeniem regionu, bądź państwa stowarzyszonego, w którym nadaje się pierwsze obywatelstwo. Oznaczenia te ustala minister właściwy ds. wewnętrznych na drodze rozporządzenia,

b) cyfry od pierwszego do szóstego miejsca oznaczają datę otrzymania pierwszego obywatelstwa Republiki Bialeńskiej w skróconej formie RR-MM-DD,

c) pięć ostatnich cyfr jest to numer porządkowy kolejności otrzymanego obywatelstwa w historii Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 10. [Dostęp do danych ewidencyjnych]

1. Na wniosek osoby zainteresowanej, możliwe jest udostępnienie danych ewidencyjnych dotyczącej tej osoby tylko do wglądu.

2. Prawo wglądu do danych ewidencyjnych wszystkich obywateli Republiki Bialeńskiej mają oskarżyciel publiczny oraz sędziowie Sądu Ludowego Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 11. [Przeprowadzanie powszechnego spisu ewidencyjnego]

1. W celu uzyskania lub aktualizacji danych określonych w artykule 6 tej ustawy, raz na pół roku przeprowadza się powszechny spis ewidencyjny.

2. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeprowadzanie spisu ewidencyjnego częściej, niż to określono w ust. 1.

3. Za powszechny spis ewidencyjny odpowiedzialny jest minister właściwy ds. wewnętrznych.

4. Obowiązkowi powszechnemu spisowi ewidencyjnego podlegają wszyskie osoby, które zostały wymienione w art. 5 tej ustawy.

5. Powszechny spis ewidencyjny jest tajny. Krajowa Rada Informatyczna oraz minister właściwy ds. wewnętrznych zobowiązani są do podjęcia takich kroków oraz sposobów przeprowadzania spisu ewidencyjnego, aby dane osób, które zostały objęte tym spisem, nie były znane publicznie.

6. Powszechny spis ewidencyjny trwa minimum 7 dni, jednak nie dłużej niż 14 dni.

7. Informację o przeprowadzenia powszechnego spisu ewidencyjnego ogłasza minister właściwy ds wewnętrznych na miesiąc przed terminem wskazanym w ust. 6, a jeśli to niemożliwe, informację taką ogłasza Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 12. [Postanowienia końcowe]

1. W ciągu 2 miesięcy od wejścia w życie tej ustawy ministerstwo właściwe ds. wewnętrznych zobowiązane jest do uzupełnienia danych obywateli Republiki Bialeńskiej, w tym przeprowadzenia powszechnego spisu ewidencyjnego.

2. Ustawa wchodzi w życie po 24 godzinach od chwili ogłoszenia, w zgodzie z ust. 1 art. 3 ustawy o Biuletynie Ustaw z dnia 26 lutego 2016 roku.

(-) Hewret Faradobus
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#2
NIEAKTUALNA USTAWA.[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O EWIDENCJI LUDNOŚCI REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

z dnia 15 sierpnia 2016 r. z poprawką z dnia 18 września 2016r.

Artykuł 1. [Postanowienia ogólne]

Niniejsza ustawa określa:

1) zasady i sposób prowadzenia ewidencji ludności w Republice Bialeńskiej,

2) zakres i zasady gromadzenia danych ewidencji przez Krajową Radę Informatyczną,

3) zasady nadawania numeru powszechnej ewidencji podczas uzyskiwania obywatelstwa Republiki Bialeńskiej,

4) zasady dostępu do danych ewidencyjnych,

5) zasady przeprowadzania powszechnego spisu ewidencyjnego.

Artykuł 2. [Zasady ewidencji ludności]

Ewidencja ludności polega na rejestracji określonych w ustawie podstawowych danych identyfikujących tożsamość.

Artykuł 3. [Przechowywanie i dostęp do danych ewidencji ludności]

Dane ewidencji ludności przetrzymuje się w tajnym dziale na forum Krajowej Rady Informatycznej lub w innym miejscu określonym przez Krajową Radę Informatyczną, do którego dostęp mają jedynie administrator główny, Prezydent Republiki Bialeńskiej oraz organy uprawnione przez ustawę, a także osoby upoważnione w określonym zakresie przez Krajową Radę Informatyczną na wniosek Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4. [Definicja ewidencji ludności]

Ewidencja ludności jest centralnym zbiorem danych prowadzonym przez ministra właściwego ds. wewnętrznych.

Artykuł 5. [Zasięg obejmowania ewidencji ludności]

W ewidencji ludności gromadzone są dane:

1. Obywateli Republiki Bialeńskiej,

2. Cudzoziemców lub mieszkańców przebywających w Republice Bialeńskiej w związku z:

a) pełnieniem funkcji w organach administracji państwowej,

b) uzyskaniem statusu uchodźcy,

c) uzyskaniem azylu.

3. Przez "cudzoziemca" rozumie się osobę, która posiada obywatelstwo innego państwa.

Artykuł 6. [Przechowywane dane w ewidencji ludności]

1.W danych ewidencji ludności wpisuje się:

1) nazwisko i imię (imiona),

2) inne dotąd posiadane personalia w kraju i za granicą,

3) data otrzymania obywatelstwa,

4) przypisany numer porządkowy obywatelstwa,

5) kraj pochodzenia,

6) posiadane dotąd wcześniej obywatelstwa Republiki Bialeńskiej,

7) posiadane dotąd wcześniej oraz obecnie obywatelstwa innych mikronacji,

8) przynależność do rodu oraz data wstąpienia,

9) ilość nadań lennych oraz tytuł szlachecki,

10) stan cywilny,

11) miejsce zawarcia związku małżeńskiego,

12) pełnione dotąd wszystkie funkcje publiczne

13) wykształcenie oraz posiadane stopnie naukowe,

14) stosunek do służby wojskowej, stopnie wojskowe, przebieg służby,

15) otrzymane dotąd odznaczenia państwowe,

16) rejestr wykroczeń, przestępstw,

17) spis prawomocnych wyroków sądowych,

18) inne dane wynikające z ustawy lub odrębnych przepisów.

2. Osoba, która publikuje wrażliwe dane poszczególnych osób zawartych w ewidencji ludności może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej na podstawie par. 2, art. 37 Kodeksu Karnego z dnia 25 lipca 2016 r.

3. Za wrażliwe dane uznaje się wymienione w ust. 1 w pkt. 2, 5, 7, 11-14, 16-17 oraz 18, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

Artykuł 7. [Rejestr danych w ewidencji ludności]

1. Rejestr danych w ewidencji ludności dokonują:

a) Prezydent Republiki Bialeńskiej,

b) Minister właściwy ds. wewnętrznych,

c) Inne osoby upoważnione na zasadach określonych w art. 3 tej ustawy.

2. Osoby wskazane w ust. 1 są odpowiedzialne za prowadzenie rejestru danych w ewidencji ludności.

Artykuł 8. [Numer Powszechnej Ewidencji]

1. Osobie, której dane są gromadzone w ewidencji ludności nadaje się niepowtarzalny (indywidualny) Numer Powszechnej Ewidencji, w skrócie "NPE".

2. Każda osoba przed uzyskaniem obywatelstwa Republiki Bialeńskiej ma obowiązek uzyskać Numer Powszechnej Ewidencji, który to nadaje ministerstwo właściwe ds. wewnętrznych.

3. Brak przydzielonego Numeru Powszechnej Ewidencji uniemożliwia uzyskanie obywatelstwa Republiki Bialeńskiej.

4. Numer Powszechnej Ewidencji jest publiczny i wpisuje się go w profilu obywatela Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 9. [Budowa Numeru Powszechnej Ewidencji]

Numer Powszechnej Ewidencji jest to ciąg o długości 13 znaków, gdzie dwa pierwsze znaki to litery, a pozostałe 11 znaków to cyfry, przy czym:

a) litery są oznaczeniem regionu, bądź państwa stowarzyszonego, w którym nadaje się pierwsze obywatelstwo. Oznaczenia te ustala minister właściwy ds. wewnętrznych na drodze rozporządzenia,

b) cyfry od pierwszego do szóstego miejsca oznaczają:

- datę otrzymania pierwszego obywatelstwa Republiki Bialeńskiej w skróconej formie RR-MM-DD, w wypadku dawnych obywateli,

- datę otrzymania Numeru Powszechnej Ewidencji w skróconej formie RR-MM-DD, w wypadku nowych obywateli,

c) pięć ostatnich cyfr jest to numer porządkowy kolejności otrzymanego obywatelstwa w historii Republiki Bialeńskiej,

- wskazany numer porządkowy może podlegać modyfikacji przez ministra właściwego ds. wewnętrznych w dowolnym momencie, także po nadaniu obywatelstwa, w przypadku rozpatrywania wniosków o obywatelstwo przez osobę do tego uprawnioną poza kolejnością chronologiczną wedle daty złożenia.

Artykuł 10. [Dostęp do danych ewidencyjnych]

1. Na wniosek osoby zainteresowanej, możliwe jest udostępnienie danych ewidencyjnych dotyczącej tej osoby tylko do wglądu.

2. Prawo wglądu do danych ewidencyjnych wszystkich obywateli Republiki Bialeńskiej mają oskarżyciel publiczny oraz sędziowie Sądu Ludowego Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 11. [Przeprowadzanie powszechnego spisu ewidencyjnego]

1. W celu uzyskania lub aktualizacji danych określonych w artykule 6 tej ustawy, raz na pół roku przeprowadza się powszechny spis ewidencyjny.

2. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeprowadzanie spisu ewidencyjnego częściej, niż to określono w ust. 1.

3. Za powszechny spis ewidencyjny odpowiedzialny jest minister właściwy ds. wewnętrznych.

4. Obowiązkowi powszechnemu spisowi ewidencyjnego podlegają wszyskie osoby, które zostały wymienione w art. 5 tej ustawy.

5. Powszechny spis ewidencyjny jest tajny. Krajowa Rada Informatyczna oraz minister właściwy ds. wewnętrznych zobowiązani są do podjęcia takich kroków oraz sposobów przeprowadzania spisu ewidencyjnego, aby dane osób, które zostały objęte tym spisem, nie były znane publicznie.

6. Powszechny spis ewidencyjny trwa minimum 7 dni, jednak nie dłużej niż 14 dni.

7. Informację o przeprowadzenia powszechnego spisu ewidencyjnego ogłasza minister właściwy ds wewnętrznych na miesiąc przed terminem wskazanym w ust. 6, a jeśli to niemożliwe, informację taką ogłasza Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 12. [Postanowienia końcowe]

1. W ciągu 2 miesięcy od wejścia w życie tej ustawy ministerstwo właściwe ds. wewnętrznych zobowiązane jest do uzupełnienia danych obywateli Republiki Bialeńskiej, w tym przeprowadzenia powszechnego spisu ewidencyjnego.

2. Ustawa wchodzi w życie po 24 godzinach od chwili ogłoszenia, w zgodzie z ust. 1 art. 3 ustawy o Biuletynie Ustaw z dnia 26 lutego 2016 roku.

(-) Hewret Faradobus
[/spoiler]
Eddard Noqtern - Król-Senior Królestwa Hasselandu, IX Prezydent Republiki Bialeńskiej
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.
#3
[official]
USTAWA O EWIDENCJI LUDNOŚCI REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
z dnia 15 sierpnia 2016 r.
z poprawką z dnia 18 września 2016 r.
z poprawką z dnia 14 lipca 2017 r.

Artykuł 1. [Postanowienia ogólne]

Niniejsza ustawa określa:
1) [UCHYLONY].
2) [UCHYLONY].
3) zasady nadawania numeru powszechnej ewidencji podczas uzyskiwania obywatelstwa Republiki Bialeńskiej,
4) [UCHYLONY].
5) [UCHYLONY].

Artykuł 2. [Zasady ewidencji ludności]

[UCHYLONY].

Artykuł 3. [Przechowywanie i dostęp do danych ewidencji ludności]

[UCHYLONY].

Artykuł 4. [Definicja ewidencji ludności]

[UCHYLONY].

Artykuł 5. [Zasięg obejmowania ewidencji ludności]

[UCHYLONY].

Artykuł 6. [Przechowywane dane w ewidencji ludności]

[UCHYLONY].

Artykuł 7. [Rejestr danych w ewidencji ludności]

1. Rejestr danych w ewidencji ludności dokonują:
a) Prezydent Republiki Bialeńskiej,
b) Minister właściwy ds. wewnętrznych,
c) Inne osoby upoważnione na zasadach określonych w art. 3 tej ustawy.

2. Osoby wskazane w ust. 1 są odpowiedzialne za prowadzenie rejestru danych w ewidencji ludności.

Artykuł 8. [Numer Powszechnej Ewidencji]

1. Osobie, której dane są gromadzone w ewidencji ludności nadaje się niepowtarzalny (indywidualny) Numer Powszechnej Ewidencji, w skrócie "NPE".

2. Każda osoba w momencie uzyskania obywatelstwa uzyskuje Numer Powszechnej Ewidencji, nadawany przez Krajową Radę Informatyczną.

3. [UCHYLONY].

4. [UCHYLONY].

Artykuł 9. [Budowa Numeru Powszechnej Ewidencji]

[UCHYLONY].

Artykuł 10. [Dostęp do danych ewidencyjnych]

[UCHYLONY].

Artykuł 11. [Przeprowadzanie powszechnego spisu ewidencyjnego]

[UCHYLONY].

Artykuł 12. [Postanowienia końcowe]

1. W ciągu 2 miesięcy od wejścia w życie tej ustawy ministerstwo właściwe ds. wewnętrznych zobowiązane jest do uzupełnienia danych obywateli Republiki Bialeńskiej, w tym przeprowadzenia powszechnego spisu ewidencyjnego.

2. Ustawa wchodzi w życie po 24 godzinach od chwili ogłoszenia, w zgodzie z ust. 1 art. 3 ustawy o Biuletynie Ustaw z dnia 26 lutego 2016 roku.

[podpis]Hewret Faradobus
Prezydent Republiki Bialeńskiej[/podpis]
[/official]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości