Ustawa o Państwowej Szkole Powszechnej.
#1
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O PAŃSTWOWEJ SZKOLE POWSZECHNEJ
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Artykuł 1 [Postanowienia ogólne]

W celu realizacji konstytucyjnego prawa do rozwijania się i samodoskonalenia przy wsparciu państwa oraz chcąc wspomóc wychowanie i kształcenie nowych pokoleń Bialeńczyków, powołuje się Państwową Szkołę Powszechną.

Artykuł 2 [Państwowa Szkoła Powszechna]

1. Państwowa Szkoła Powszechna jest instytucją państwową Republiki Bialeńskiej.
2. Dyrektor Państwowej Szkoły Powszechnej, zwany dalej "dyrektorem", powoływany jest przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
3. Dyrektorem może zostać każdy obywatel bialeński posiadający co najmniej tytuł zawodowy magistra, który został uzyskany na uczelni działającej na obszarze Republiki Bialeńskiej, bądź uzyskany na uczelni poza obszarami Republiki Bialeńskiej, ale potwierdzony i uznany przez Uniwersytet Bialeński na drodze odrębnych przepisów.

Artykuł 3 [Cele Państwowej Szkoły Powszechnej]

Celem Państwowej Szkoły Powszechnej jest:
1) Pomoc nowym mieszkańcom oraz obywatelom Republiki Bialeńskiej w zdobywaniu wiedzy o Republice Bialeńskiej oraz o polskim mikroświecie poprzez tworzenie materiałów, w tym poradników, udzielanie odpowiedzi na pytania, pomoc w rozwiązywaniu pierwszych problemów oraz inne podjęte działania mające na celu wsparcie nowych osób.
2) Wspomaganie rozwoju nowych mieszkańców i obywateli oraz pomoc w zrozumieniu realiów i obyczajowości Republiki Bialeńskiej.
3) Pogłębienie oraz odkrycie nowych zainteresowań i talentów przydatnych w Republice Bialeńskiej,
4) Możliwość uzyskania przez uczniów wykształcenia podstawowego oraz wykształcenia średniego w sposób określony przez ustawę.

Artykuł 4 [Program kształcenia]

1. W Państwowej Szkole Powszechnej obowiązuje program kształcenia, który to ustala dyrektor wspólnie z ministrem właściwym ds. edukacji.
2. Wykształcenie podstawowe przyznawane jest uczniowi Państwowej Szkoły Powszechnej, który zdobył wymaganą wiedzę przewidzianą w programie kształcenia podstawowego oraz zdał egzamin składający się z 15 zadań, w tym 12 pytań teoretycznych z wiedzy o Republice Bialeńskiej oraz 3 zadania praktyczne dotyczące funkcjonowania organów państwowych. Próg zdawalności tego testu określa dyrektor w programie kształcenia.
3. Wykształcenie średnie przyznawane jest uczniowi Państwowej Szkoły Powszechnej, który posiada wykształcenie podstawowe, zdobył wymaganą wiedzę w programie kształcenia średniego oraz napisał referat na określony temat przez dyrektora. Warunek zaliczenia oraz długość pracy dyrektor ustala wspólnie z uczniem.
4. Zdobycie wykształcenia średniego umożliwia podjęcie studiów wyższych na obszarze Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 5 [Postanowienia końcowe]

1. Ustawa wchodzi z życie po 24 godzinach od chwili ogłoszenia, w zgodzie z par. 1 art. 3 ustawy o Biuletynie Ustaw z dnia 26 lutego 2016 roku.
2. Uznaje się wykształcenie średnie wszystkich osobom posiadającym obywatelstwa bialeńskie w chwili wejścia w życie tej ustawy.

/-/ Hewret Faradobus
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości