Ustawa o zmianie ustawy o sądownictwie
#1
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O SĄDOWNICTWIE
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Artykuł 1.

Artykuł 3. ustawy o sądownictwie z dnia 27 maja 2016 r. zyskuje brzmienie:

Cytat:Artykuł 3.

1. Sąd Ludowy rozpatruje sprawy w składzie jednoosobowym.

2. W wypadkach określonych w ustawach Sąd Ludowy rozpoznaje sprawy w składzie trzyosobowym. Skład trzyosobowy podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Przegłosowani członkowie składu mają prawo złożyć zdanie odrębne.

3. Apelacje rozpoznaje Rada Przysięgłych. Ławnicy biorący udział w orzekaniu w pierwszej instancji wyłączeni są z orzekania w drugiej instancji.

Artykuł 2.

Artykuł 5. ustawy o sądownictwie z dnia 27 maja 2016 r. zyskuje brzmienie:

Cytat:Artykuł 5.

1. Sędziego Ludowego mianuje Prezydent na dożywotnią kadencję.

2. Obywatel mianowany przez Prezydenta na Sędziego Ludowego musi przed rozpoczęciem urzędowania uzyskać pozytywną opinię Parlamentu wyrażoną większością kwalifikowaną 2/3 głosów posłów.

3. Sędzia Ludowy staje się z urzędu Prezesem Sądu Ludowego.

4. W przypadku wakatu na stanowisku Sędziego Ludowego, pełniącym jego obowiązki jako Asesor jest Sekretarz Rady Przysięgłych.

Artykuł 3.

Artykuł 6. ustawy o sądownictwie z dnia 27 maja 2016 r. zyskuje brzmienie:

Cytat:Artykuł 6.

1. W przypadku czasowej nieobecności Sędziego Ludowego, Rada Przysięgłych ma obowiązek powołać spośród siebie Asesora, który do czasu powrotu Sędziego Ludowego będzie wykonywał jego obowiązki.

2. W przypadku, gdy Sędzia Ludowy jest stroną w postępowaniu, Rada Przysięgłych ma obowiązek powołać Asesora oraz dwóch Ławników, którzy będą orzekali w rzeczonym postępowaniu. Przewodniczącym takiego składu jest Asesor.

3. W przypadku, gdy sprawa powinna zostać rozpoznana przez skład trzyosobowy, Rada Przysięgłych powołuje spośród siebie dwie osoby, które wraz z Sędzią Ludowym stanowić będą skład sędziowski.

Artykuł 4.

Do ustawy o sądownictwie z dnia 27 maja 2016 r. dodaje się następujący artykuł:

Cytat:Artykuł 6a.

1. Do Rady Przysięgłych Sędzia Ludowy powołuje niekaranych obywateli posiadających nieposzlakowaną opinię oraz autorytet społeczny wedle własnego uznania. Ławnicy sprawują urząd do rezygnacji, śmierci bądź zakończenia urzędowania Sędziego Ludowego.

2. Obywatele zasiadający w Radzie Przysięgłych otrzymują tytuł Ławników.

3. Pierwszy Ławnik na liście członków Rady Przysięgłych pełni funkcje Sekretarza Rady Przysięgłych.

4. Do obowiązków Sekretarza Rady Przysięgłych należy dbanie o jak najszybsze powołanie do składu sędziowskiego Ławników i Asesorów w przypadkach określonych w ustawie, ogłaszanie takiego powołania w formie zarządzenia oraz przeprowadzanie głosowań wewnątrz Rady.

5. Rada Przysięgłych większością kwalifikowaną 2/3 głosów ma prawo odwołać ze stanowiska Sędziego Ludowego, jeśli ustają warunki niezbędne do wykonywania tej funkcji opisane w art. 4. niniejszej ustawy lub jeśli Sędzia Ludowy zostaje skazany prawomocnym wyrokiem.

6. Prezydent, członkowie Rządu, Posłowie oraz Prezes Policji Krajowej nie mogą pełnić funkcji Ławnika.

Artykuł 5.

Artykuł 8. ustawy o sądownictwie z dnia 27 maja 2016 r. zyskuje brzmienie:

Cytat:Artykuł 8.

1. Kadencja Sędziego Ludowego rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi w brzmieniu: „Ślubuję uroczyście jako Sędzia Ludowy służyć wiernie Republice Bialeńskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.”

2. Przysięgę tej samej treści, zmieniając w jej rocie słowo "Sędzia Ludowy" na "Ławnik", powinien złożyć obywatel powołany do Rady Przysięgłych.

Artykuł 6.

Artykuł 9. ustęp 2. ustawy o sądownictwie z dnia 27 maja 2016 r. zyskuje brzmienie:

Cytat:2. Od wyroku Sądu Ludowego, w sprawach o których mówi art. 2 lit. a i lit b, każda ze stron postępowania może się odwołać w terminie nie przekraczającym 72 godzin od wydania wyroku przez Sędziego Ludowego.

Artykuł 7.

Do artykułu 11. ustawy o sądownictwie z dnia 27 maja 2016 r. dodaje się następujący ustęp:

Cytat:7. Pokrzywdzonemu przestępstwami z art. 49 Kodeksu Karnego oraz art. 50 Kodeksu Karnego przysługuje prawo złożenia oskarżenia prywatnego.

Artykuł 8.

Artykuł 12. ustęp 2. ustawy o sądownictwie z dnia 27 maja 2016 r. zyskuje brzmienie:

Cytat:2. Postępowanie karne zaczyna się od wniesienia aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego lub oskarżyciela prywatnego.

Artykuł 9.

Artykuł 24. ustawy o sądownictwie z dnia 27 maja 2016 r. zyskuje brzmienie:

Cytat:Artykuł 24.

1. Rada Przysięgłych, jako skład apelacyjny, przeprowadza ponownie postępowanie dowodowe na zasadach ogólnych.

2. Rada Przysięgłych może uznać przeprowadzone dowody w postępowaniu I instancji jako ujawnione.

3. Rada Przysięgłych orzeka bezwzględną większością głosów. Przegłosowani członkowie Rady  mają prawo złożyć zdanie odrębne.

4. Orzeczenie Rady Przysięgłych jest prawomocne z chwilą ogłoszenia. W przypadku braku złożenia w ciągu 72 godzin odwołania, cechę taką nabywa orzeczenie Sądu Ludowego wydane w I instancji.

5. Apelację bądź zażalenie wnosi się za pośrednictwem kancelarii Sądu Ludowego.

Artykuł 10.

Artykuł 25. ustawy o sądownictwie z dnia 27 maja 2016 r. zyskuje brzmienie:

Cytat:Artykuł 25.

1. W przypadku, gdy ujawniły się nowe okoliczności nieznane Sądowi Ludowemu w trakcie orzekania bądź na wydanie orzeczenia miało wpływ przestępstwo, strony mogą wnioskować do Rady Przysięgłych o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem. Rada podejmuje decyzję o wznowieniu postępowania w ciągu 48 godzin zwykłą większością głosów.

2. Od wyroku wydanego we wznowionym postępowaniu przysługuje apelacja na zasadach ogólnych.

Artykuł 11.

Do ustawy o sądownictwie z dnia 27 maja 2016 r. dodaje się następujący artykuł:

Cytat:Artykuł 28a.
Sąd Ludowy w sprawach opisanych w art. 26.-28. niniejszej ustawy ma obowiązek zasięgnąć opinii Rady Przysięgłych. Rada podejmuje taką opinię bezwzględną większością głosów. Ławnicy przegłosowani mają prawo złożyć zdanie odrębne.

Artykuł 12.

Artykuł 30. ustawy o sądownictwie z dnia 27 maja 2016 r. zyskuje brzmienie:

Cytat:Artykuł 30.

Sędzia Ludowy po konsultacji z Radą Przysięgłych w drodze zarządzenia może określić sprawy istotne dla administracyjnego funkcjonowania Sądu.

Artykuł 13.

Uchyla się wraz z ustępami artykuł 7 ustawy o sądownictwie z dnia 27 maja 2016 r.

Artykuł 14.

1. Ustawa wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od chwili ogłoszenia.

2. Z chwilą wejścia w życie ustawy:

1) skraca się kadencję sędziego Sądu Ludowego Severino Castiglioni-Faradobusa do momentu mianowania nowego Sędziego Ludowego,
2) zobowiązuje się Prezydenta do mianowania Sędziego Ludowego najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości