Statut Uniwersytetu Bialeńskiego
#1
Statut Uniwersytetu Bialeńskiego
z 24 sierpnia 2016 r.

[attachment id=1 msg=57094]
Rozdział I - Postanowienia ogólne

Art. 1.
Uniwersytet Bialeński, zwany dalej Uniwersytetem, jest uczelnią państwową Republiki Bialeńskiej kształcącą obywateli Republiki Bialeńskiej oraz cudzoziemców, a także jednostką prowadzącą badania naukowe z różnych dziedzin nauki.

Art. 2.
Uniwersytet opiera swoje działania na niniejszym Statucie oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności Ustawie o systemie oświaty i szkolnictwie wyższym z dnia x sierpnia 2016 r.

Art. 3.
1. Siedzibą Uniwersytetu jest Wolnograd.
2. Symbolem Uniwersytetu jest logo, określone w załączniku.
3. Wyłączne prawo do używania loga posiadają władze Uniwersytetu.
4. Uniwersytet posiada swoje święto, obchodzone w dniu wspomnienia założenia, tj. w dniu 10 stycznia.

Art. 4.
1. Uniwersytet kształci w zakresie studiów I, II stopnia oraz studiów doktorskich.
2. Uniwersytet posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Art. 5.
1. Rektor, Prorektorzy oraz Dziekani są uprawnieni do noszenia tóg akademickich z gronostajowym futrem – władze rektorskie czerwonych, władze dziekańskie w kolorach odpowiadających barwom ich wydziałów.
2. Profesorowie oraz doktorzy są uprawnieni do noszenia czarnych tóg akademickich.

Rozdział II - Władze Uniwersytetu

Art. 6.
1. Na czele Akademii stoi Rektor, powoływany przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
2. Rektor
a) sprawuje nadzór nad pozostałymi władzami uniwersytetu.
b) dokonuje kontrasygnaty każdego aktu wydanego przez władze uczelni.
c) wydaje zarządzenia.
d) ma wyłączne prawo do zmiany Statutu Uniwersytetu.
e) kieruje Akademią oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów.
f) ma prawo do uchylenia każdego aktu wydanego przez organy uczelni.
3.Rektorowi przysługuje tytuł honorowy Jego Magnificencji.

Art. 7.
Rektor ma prawo do:
a) powołania i odwołania dziekanów;
b) powołania i zniesienia jednostek naukowych;
c) przyjęcia w poczet studentów;
d) skreślenia z listy studentów.

Art. 8.
Rektor ma prawo w drodze zarządzenia powołać Prorektorów jako swoich zastępców i powierzyć im poszczególne zadania.

Art. 9.
Rektor na podstawie Statutu wydaje zarządzenia jako akty wykonawcze.

Art. 10.
Senat Uniwersytetu jest jednostką doradczą Rektora.

Art. 11.
W skład Senatu wchodzą:
a) Rektor;
b) Prorektorzy;
c) pracownicy naukowi Uniwersytetu.

Art. 12.
1. Senat ma prawo do wyrażania opinii w imieniu społeczności akademickiej oraz opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora.
2. Senat:
a) dokonuje oceny działalności Uniwersytetu i  zatwierdza roczne sprawozdań z jego działalności przygotowane przez Rektora;
b) dba o wysoki poziom etyczny pracowników, doktorantów i studentów oraz wypowiada się w sprawach etyki zawodowej;
c) pełni funkcję sądu dyscyplinarnego w stosunku do pracowników, studentów i doktorantów;
d) nadaje i odbiera tytuł honorowy "Doctora Honoris Causa".

Art. 13.
Posiedzenia Senatu zwołuje Rektor w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.

Art. 14.
1. Senat wydaje uchwały jako akty wykonawcze.
2. Senat podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

Rozdział III - Jednostki naukowe

Art. 14.
Poprzez jednostkę naukową rozumie się każdą komórkę organizacyjną wchodzącą w skład Uniwersytu.

Art. 15.
1.Na Uniwersytecie Bialeńskim obowiązuje podział na wydziały.
2. Poprzez Wydział rozumie się samodzielną jednostkę naukową której wykłada i którą prowadzi pracownik naukowy zatrudniony co najmniej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
3. Na czele Wydziału stoi dziekan powoływany i odwoływany przez Rektora.
4. Wydział organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także badania naukowe.
5. Dziekan ma prawo wydawać postanowienia jako akty wykonawcze.
6. Dziekan określa wymagania edukacyjne oraz przebieg studiów na kierunkach dostępnych na danym wydziale.

Rozdział IV - Organizacja studiów

Art. 16.
1. Studentem i pracownikiem Uniwersytetu może zostać każdy.
2. Wniosek dotyczący rozpoczęcia studiów musi zostać złożony w Rektoracie oraz przyjęty przez Rektora lub Prorektora.
3. Szczegółowe wymagania edukacyjne, przebieg studiów oraz systemy egzaminowania określają dziekani poszczególnych wydziałów.

Art. 17.
1. Uniwersytet prowadzi studia licencjackie, magisterskie i doktorskie.
2. Studia licencjackie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego internetowego licencjata (lic. net.)
3. Studia magisterskie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego internetowego magistra (mgr net.)
4. Studia doktorskie kończą się uzyskaniem stopnia naukowego internetowego doktora (dr net.)
5. Uniwersytet nadaje również stopień naukowy internetowego doktora habilitowanego (dr hab. net.)

Art. 18.
Wyróżnia się następujące stanowiska, na których może zostać zatrudniony przez Rektora pracownik naukowy na Uniwersytecie:
a) Asystentem jest osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata net. lub magistra net. Zajmuje się wyłącznie dalszym zdobywaniem wiedzy, przygotowywaniem wykładów oraz pomocą profesorom.
b) Profesorem nadzwyczajnym jest osoba zatrudniona na uczelni i legitymująca się co najmniej stopniem naukowym doktora net. lub w szczególnym wypadku tytułem zawodowym magistra net.. Zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych oraz pełni rolę promotora dla studentów i doktorantów. Profesor nadzwyczajny posługuje się skrótem po (lub przed) swoim stopniu naukowym: "prof. UB".
c) Profesorem wizytującym jest osoba zatrudniona na innej uczelni niż Akademia, legitymująca się co najmniej stopniem naukowym doktora net. oraz gościnnie prowadząca zajęcia w Akademii. Profesor wizytujący ma te same uprawnienia co profesor nadzwyczajny i posługuje się skrótem po (lub przed) swoim stopniu naukowym: "prof. wiz."
d) Profesorem zwyczajnym jest osoba legitymująca się tytułem naukowym profesora oraz posiadająca liczny dorobek naukowy. Zajmuje się przygotowywaniem wykładów, prowadzeniem badań naukowych i sympozjów oraz pełni rolę promotora dla studentów i doktorantów. Profesor zwyczajny posługuje się skrótem: "prof. zw. dr hab. net."

Art. 19.
Najwyższą godnością naukową nadawaną przez Senat jest tytuł "Doktora Honoris Causa" przyznawany dla osób, które szczególnie zasłużyły się nauce, kulturze i życiu społecznemu.


Rozdział V - Postanowienia końcowe

Art. 20.
Zmiany w niniejszym Statucie dokonuje wyłącznie Rektor w drodze zarządzenia.
Art. 21.
Statut wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Załącznik:
[attachment id=1 msg=57094]
N.N
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości