Ustawa o systemie oświaty i szkolnictwie wyższym
#1
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA W SYSTEMIE OŚWIATY I SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Artykuł 1.

Oświata i szkolnictwo wyższe w Republice Bialeńskiej stanowią wspólne dobro całego narodu; kierują się zasadami zawartymi w Konstytucji Republiki Bialeńskiej, a także uniwersalnymi zasadami etyki. Kształcenie służy rozwijaniu wiedzy i umiejętności uczniów oraz studentów, a także uczy odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania dla bialeńskiego dziedzictwa cywilizacyjnego oraz dokonań Powstania Marcowego. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi oraz studentowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków zawodowych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, sprawiedliwości społecznej i tolerancji.

Artykuł 2.

System oświaty i szkolnictwa wyższego obejmuje:

1) Państwową Szkołę Powszechną,

2) Uniwersytet Bialeński,

3) Prywatne szkoły powszechne oraz wyższe,

4) Placówki doskonalenia umiejętności.

Artykuł 3.

1. Szkoły powszechne są pierwszym etapem zorganizowanej edukacji. Przyznają one wykształcenie podstawowe i średnie na określonych przez siebie zadaniach.

2. Państwowa Szkoła Powszechna jest jedyną państwową szkołą powszechną. Jej działanie reguluje ustawa.

3. Dopuszcza się funkcjonowanie prywatnych szkół powszechnych. Ich działanie musi być zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw oświaty.

Artykuł 4.

1. Szkoła wyższa to jednostka organizacyjna państwowa lub społeczna prowadząca studia wyższe dla osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie.

2. Uniwersytet Bialeński jest jedyną państwową szkołą wyższą. Jego działanie reguluje ustawa.

3. Dopuszcza się funkcjonowanie prywatnych szkół wyższych. Ich działanie musi być zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

4. Szkoły wyższe są uprawnione do przyznawania tytułów zawodowych i stopni naukowych po ukończonych poszczególnych etapach studiów.

5. Naukę w szkole wyższej może podjąć obywatel bialeński posiadający wykształcenie średnie lub cudzoziemiec na zasadach określonych przez szkołę wyższą.

Artykuł 5.

1. Placówki doskonalenia umiejętności to wszelkie państwowe, samorządowe lub prywatne jednostki, które mają na celu kształcenie i doskonalenie umiejętności obywateli bialeńskich. Ich działanie musi być zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw oświaty.

2. Placówki doskonalenia umiejętności są uprawnione do wystawia certyfikatów, znaków jakości oraz zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje.

Artykuł 6.

1. Tytułami zawodowymi są:

a) Tytuł licencjata,

b) Tytuł inżyniera,

c) Tytuł magistra.

2. Tytuł zawodowy licencjata przyznają uczelnie wyższe, po zakończeniu studiów licencjackich i napisaniu pracy licencjackiej.

3. Tytuł zawodowy inżyniera przyznają uczelnie wyższe, po zakończeniu studiów inżynierskich  oraz okresu praktyki.

4.  Tytuł zawodowy magistra przyznają uczelnie wyższe licencjatom i inżynierom, po zakończeniu studiów drugiego stopnia i napisaniu pracy magisterskiej.

Artykuł 6.

1.  Stopniami naukowymi są:

a) stopień doktora

b) stopień doktora habilitowanego

2.  Stopień naukowy doktora przyznają uczelnie wyższe magistrom, po zakończeniu przewodu doktorskiego i napisaniu pracy doktorskiej.

3.  Stopień naukowy doktora habilitowanego przyznają uczelnie wyższe doktorom, po napisaniu dysertacji habilitacyjnej oraz publicznej obronie pracy.

Artykuł 7.

1. Tytułem naukowym jest tytuł profesora

2. Tytuł naukowy profesora przyznaje Prezydent Republiki Bialeńskiej doktorom habilitowanym w uznaniu dorobku naukowego oraz po przygotowaniu i publicznej obronie książki profesorskiej.

Artykuł 8.

1. Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego prowadzi rejestr uczelni uznawanych na terytorium Republiki Bialeńskiej.

2. Minister właściwy ds. oświaty prowadzi rejestr szkół powszechnych uznawanych na terytorium Republiki Bialeńskiej.

3. Minister właściwy ds. oświaty prowadzi rejestr placówek doskonalenia umiejętności uznawanych na terytorium Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 9.

1. Kontrolę nad funkcjonowaniem oświaty i szkolnictwa wyższego sprawuje Prezydent Republiki Bialeńskiej osobiście lub poprzez ministrów właściwych ds. oświaty i szkolnictwa wyższego.

2. Prezydent Republiki Bialeńskiej może powołać stanowisko Kuratora Oświaty. W takiej sytuacji Kurator miałby wszystkie uprawnienia i obowiązki Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz ministrów właściwych ds. oświaty i szkolnictwa wyższego, które zostały określone w tej ustawie, ustawie o nacjonalizacji Uniwersytetu Bialeńskiego oraz ustawie o Państwowej Szkole Powszechnej.

Artykuł 10.

1. Ustawa wchodzi z życie po 24 godzinach od chwili ogłoszenia, w zgodzie z par. 1 art. 3 ustawy o Biuletynie Ustaw z dnia 26 lutego 2016 roku.

2. Z chwilą wejścia w życie ustawy moc obowiązująca traci Ustawa o tytułach zawodowych, stopniach naukowych i tytule naukowym z 17 kwietnia 2014 r.

(-) Hewret Faradobus
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości