Monitor Brodryjski - résumé
#1
Wasza Carska Mość!
Szanowni poddani Jego Majestatu!


[justify]Jakem zapowiedział, na początku sprawowania swego urzędu chciałem zająć się Monitorem Brodryjskim, w którym "niektóre kategorie są już przestarzałe, nie odpowiadają wyzwaniom, jaki stawia im aktualne prawodawstwo, zaś część aktów prawnych jest bezużyteczna i nadaje się tylko do archiwizacji". Celem ułatwienia katalogizacji, wydałem stosowny dekret, regulujący sposób zapisu aktów prawnych oraz ustanawiający uniwersalny wzór tychże. Następnie zaś dostosowałem wszystkie akty prawne do kryteriów, o których była mowa w dekrecie. Udało mi się także wykorzenić niesmaczny zwyczaj komentowania aktów prawnych w Monitorze - wszystkie komentarze, zazwyczaj wyrażające wdzięczność za mianowanie na stanowisko, wylądowały w archiwum. Tyle z kwestii estetycznych. Dalej, dla ułatwienia czytelności pozwolę sobie spróbować nakreślić hierarchię aktów prawnych, obowiązujących w Najjaśniejszym Carstwie:

1. Zwód Praw Kardynalnych
2. Ukazy Carskie ("nowe prawa")
3. Traktaty i umowy międzynarodowe, ratyfikowane przez Cara ("nowe prawa")
4. Dekrety Kanclerskie* ("nowe prawa")
5. Dekrety Prezydentów Kolegiów ("nowe prawa")
6. Akty Rady Państwa ("nowe prawa")
7. Akty Dumy Bojarów* ("stare prawa")
8. Dekrety Carskie ("stare prawa")
9. Traktaty i umowy międzynarodowych ("stare prawa")
10. Dekrety Kanclerskie ("stare prawa"
11. Dekrety Ministrów ("stare prawa")
12. Akty prawa miejscowego ("stare prawa")


[justify]*Ciężko umiejscowić dekrety kanclerskie w hierarchii aktów prawnych, gdyż UC 01/2016 wypowiada się o nich nad wyraz lapidarnie, określając tylko, że kanclerz ma prawo ich wydania oraz, że Car może je, wedle swej woli, odwołać. Z pewnością zatem należy umiejscowić je w hierarchii poniżej aktów wydanych z woli Cara. Pozostaje jednak pytanie, czy znajdują się one pod czy nad aktami Rady Państwa. Wzmiankowany ukaz stanowi jednak, że kanclerz "za swe czyny odpowiadać będzie wyłącznie przed Nami", ergo jego jedynym przełożonym jest Car, więc jest niejako drugą najważniejszą osobą w państwie, zależną jednakże całkowicie od woli Cara, więc dekrety kanclerskie z natury rzeczy muszą być ważniejsze aniżeli akty Rady Państwa. Jest to jednak moja prywatna wykładnia, dlatego byłoby lepiej dla funkcjonowania państwa, gdyby Jego Carski Majestat sprecyzował miejsce w hierarchii aktów prawnych, należące się dekretom kanclerskim.[/justify]

* Zgodnie z UC 10/2016 Gubernator Wielkiego Księstwa Czuwacji może wydawać dekrety, modyfikujące art.5. ADB 05/2014


Poniżej zajmę się omówieniem poszczególnych aktów prawnych oraz zasugeruję poprawki, które zapewnią spójność całego brodryjskiego prawodawstwa.

Akt Dumy Bojarów ws. judyaktywy Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego. Akt stanowi, że judykatywa w pełni należy do Cara, jednocześnie pozostawia Dumie Bojarów (należy zmienić na Radę Państwa) przywilej do wyznaczania kandydata na Asesora. Oczywiście przywilej ten pozostaje wyłącznie kwestią teoretyczną, gdyż zgodnie ze Zwodem Praw Kardynalnych ukazy carskie stoją wysoko ponad starym prawem. Mimo to zalecałbym, by zmienić ust.2 art.1 wzmiankowanego aktu na:
Cytat:2. Jako władzę sądowniczą rozumie się:
1) wydawanie wyroków w sprawach karnych,
2) wydawanie wyroków w sprawach cywilnych,
3) orzekanie o zgodności danych aktów prawnych ze Zwodem Praw Kardynalnych,
4) interpretowanie prawa.
Zaś art.2 zmienić na:
Cytat:Art.2.
1. Asesorowie mogą być powoływani na wniosek Rady Państwa przez Cara na mocy dekretu carskiego. Lecz to w gestii monarchy leżeć będzie decyzja o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydatury. Zaleca się także, by zarówno aprobująca, jak i dyskredytująca decyzja zawierała należyte uzasadnienie.
2. Zrozumiałym jest, iż Car ma prawo do dymisjonowania powołanych przez siebie asesorów. Jednak taka decyzja winna wymagać aprobaty Rady Państwa wyrażonej w stosownym akcie.
3. Asesor ma prawo do zrzeczenia się urzędy, lecz wymaga się od niego uzasadnienia swojej decyzji.

Akt Dumy Bojarów ws. ustanowienia świąt państwowych. Tutaj należy dokonać jeno zmiany jednego wyrażenia w art.2, by nabrał on brzmienia:
Cytat:Art.2.
Wskazane jest, by podczas świąt państwowych odbyły się należyte uroczystości, za których to organizację odpowiada Najjaśniejszy Car lub wyznaczona przez niego osoba. Najjaśniejszy Car może także zlecić Radzie Państwa wydelegowanie komisji zajmującej się organizacją tychże uroczystości.

Akt Dumy Bojarówws. gospodarki Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego oraz Akt Dumy Bojarów ws. wynagrodzeń i podatków w gospodarce Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego. Jak już pisałem w gabinecie, w prawie gospodarczym mamy małe zamieszanie, zwłaszcza, jeśli chodzi o osobę, która sprawuje pieczę nad gospodarką. Proponuję zatem, by tę osobę skonkretyzować jako ministra, zgodnie z ADB 04/2015, będącego jednocześnie Prezesem Banku Brodryjskiego (zgodnie z DC 10/2015, który także będzie trzeba nieco znowelizować, o czym poniżej), czyli prezesa w stopniu ministra. W pierwszej kolejności wyrugowałbym z ADB 04/2015 dziwną poprawkę, czyli art.6, notabene przyjęty bezprawnie (dekret ministra zmienił Akt Dumy Bojarów, stojący wyżej w hierarchii aktów prawnych zgodnie z konstytucją sierpniową). Druga sprawa, w ADB 02/2016, należy zmienić art.3 ust.2,  by przyjął on brzmienie:
Cytat:2. Wynagrodzenia te otrzymuje za miesiąc każdy:
- Obywatel brodryjski 70 SO
- Marszałek Rady Państwa 155 SO
- Kanclerz 215 SO
- Prezes Kolegium 200 SO
- Osoba pełniąca inne funkcje publiczne w Carstwie 130 SO
- Zarządca regionu/posiadacz księstwa 160 SO
- Car 500 SO
- Przedsiębiorca prowadzący działającą na terenie Brodrii firmę lub media 120 SO
- Niebędący właścicielem pracownik działającej na terenie Brodrii firmy lub mediów 80 SO
Co do samego ministra (będącego jednocześnie prezesem banku), proponuję, by znowelizować art.4 ust.4 ADB 02/2016:
Cytat:4. Gdyby obywatel nie dokonał zeznania do siódmego dnia miesiąca następnego, wówczas zeznanie wykonuje za niego minister właściwy do spraw gospodarczych. W takiej sytuacji minister nalicza podatek w wysokości 65% sumy z uzyskanych wynagrodzeń.
Jednocześnie art.5 tego samego aktu zmienić na:
Cytat:Art.5.
Wypłacanie wynagrodzeń leży w gestii ministra właściwego do spraw gospodarczych.

Akt Dumy Bojarów ws. obywatelstwa i aktywności. Tutaj zmieniłbym tylko art.2 ust.2, by przyjął on brzmienie:
Cytat:2. Do dnia siódmego danego miesiąca Kanclerz Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego bądź osoba przez niego wyznaczona ma obowiązek rozliczyć każdego obywatela brodryjskiego i mieszkańca Brodrii z tego, czy osiągnął minimalny próg aktywności w poprzednim miesiącu.

Dekret Carski ws. powołania Banku Brodryjskiego. Wydaje mi się, że najlepiej by było, gdyby Jego Majestat raczył unieważnić go w pełni, by powołać tę instytucję od nowa.

Cytat:
[size=24pt]UKAZ [align=center][font=georgia][b][size=24pt]CARSKI

[font=georgia][size=10pt][b]ws. powołania Banku Carskiego


z dnia xx sierpnia Anno Domini 2016

[Obrazek: 200px-Imperial_Coat_of_arms_of_Russia_%2...29.svg.png]

[size=8pt][font=georgia]Art.1
1. Pieniądz w ruchu być musi, przeto, mając na uwadze dobro całego narodu brodryjskiego, powołujemy Bank Carski, który nadzór nad gospodarką naszą sprawował będzie.
2. Do zadań tegoż Banku Carskiego należeć będzie:
1) prowadzenie spisu majątków ziemskich oraz ich inwentarzu;
2) wypłacanie czynszów właścicielom majątków ziemskich;
3) pobieranie opłat manipulacyjnych oraz opłat za wznoszenie budynków;
4) udzielanie pożyczek;
5) pobieranie podatków;
6) wypłata wynagrodzeń;
7) ustalanie, za pomocą stosownego dekretu, wysokości budżetu Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego.

[size=8pt][font=georgia]Art.2.
1. Pieczę nad Bankiem Carskim sprawował będzie, mianowany przez Kanclerza Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego, Dyrektor w randze ministra właściwego do spraw gospodarczych.
2. W razie vacatu na powyższym stanowisku, obowiązki wzmiankowanego dyrektor, pełnić będziemy osobiście bądź sceduje my te obowiązki na naszego kanclerza.

[size=8pt][font=georgia]Art.3.
Niniejszy ukaz wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

[align=right]/-/ podpis

Dekret Carski ws. zmiany nazwy Miasta Stołecznego Sankt Mikhailova. Zgodnie z tym dekretem to Sankt Aleksandrov jest stolicą carstwa, proponuję jak najszybciej znieść to martwe prawo...

Dekret Carski ws. utworzenia Carskich Mediów Imperialnych. Kolejne martwe prawo, proponuję znieść.

Dekret Carski ws. utworzenia Instytutu Zasłużonego dla Brodrii. Inicjatywa ciekawa, ale jak widać się nie sprawdziła. Pozostaje pytanie, czy Wasz Majestat chce ją kontynuować, jeśli nie, to czem prędzej należy się pozbyć martwego prawa...

Ukaz Carski ws. powołania Senatu Rządzącego. Tutaj tylko zasygnalizuję to, o czym pisałem powyżej. Myślę, że wypadałoby, aby sprecyzować, jakie miejsce w hierarchii aktów prawnych zajmują dekrety kanclerskie.

Wreszcie mamy dwa traktaty z państwami, które już dawno nie istnieją bądź utraciły swą suwerenność. Z Azumutią oraz z Uhrainą. Proponuję, by Wasz Majestat raczył wystąpić do MSZ Republiki Bialeńskiej z prośbą o zgodę na ich wypowiedzenia. Kwestią Rady Państw Nordaty zechciałbym zająć się przy innej okazji, gdy już uporządkujemy wszystkie sprawy wewnętrzne.

Wydaje mi się, że to by było na tyle, jeśli chodzi o próbę zbudowania spójności w dotychczasowym brodryjskim prawodawstwie. Pozwolę sobie napisać jeszcze kilka słów o samym Monitorze. Proponuję, by dotychczasowy dział "Dekrety carskie" przemianować na "Prawo Carskie" (i umieścić weń Zwój Praw Kardynalnych), zaś "Dekrety Ministrów" na "Prawo Rządowe". Dział "Akty Dumy Bojarów" na "Stare prawa", dział "Akty Rady Państwa", a także by utworzyć "Archiwum", gdzie umieszczone zostaną wszystkie (nb. legalne) akty prawne, które wyszły już z użycia.
[/justify]

(-) Alberto Carlos de Médici y Zep
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#2
Jaśnie Oświecony Kanclerzu!

Wielce dziękuję za stworzenie tego, jakże obszernego résumé. Dzięki niemu można z łatwością stwierdzić, iż brodryjskie prawodawstwo charakteryzuje się brakiem spójności. Конечно же, всё исправим!

Odnosząc się do kwestii Dekretów Kanclerskich - dokonał Wielce Szanowny słusznej wykładni. W czasie tworzenia Ukazu Carskiego ws. powołania Senatu Rządzącego, nie było mowy o ustaleniu sprecyzowanej hierarchii nowych aktów prawnych, gdyż w owym czasie, z racji braku najważniejszych instytucyj państwowych, nie istniała po prostu takowa możliwość. Nie określiłem tego, jednakże domyślnie uznałem urząd Kanclerza za drugi najważniejszy w Najjaśniejszym Carstwie Brodryjskim. I niechże tak pozostanie, gdyż com powiedział, prawem się staje.

Powyższe poprawki, zaprezentowane przez Jaśnie Oświeconego, zacznę wprowadzać w życie.  W tym celu wydam serię Ukazów Carskich, modyfikujących stare prawa. Tuszę, iż w przeciągu kilkunastu godzin wszystko naprawione będzie.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#3
Dziękuję Najjaśniejszy Panie. <3
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości