Ustawa o Zmianie Konstytucji (Wiceprezydent)
#1
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O ZMIANIE KONSTYTUCJI
z dnia 9 września 2016 r.

Artykuł 1.

Artykuł 3. ustęp 5. Konstytucji Republiki Bialeńskiej zyskuje brzmienie:

Cytat:5. Zabrania się równoległego sprawowania funkcji publicznych łączących uprawnienia władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, za wyjątkiem równoległego sprawowania mandatu parlamentarzysty i funkcji członka Rządu lub pracownika administracji rządowej. Prezydentowi Republiki Bialeńskiej i Wiceprezydentowi Republiki Bialeńskiej, pomimo faktu pozostawania członkiem Rządu, zabrania się równoległego sprawowania funkcji posła.

Artykuł 2.

Artykuł 13. Konstytucji Republiki Bialeńskiej zyskuje brzmienie:

Cytat:Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje Prezydentowi, Wiceprezydentowi, Ministrom, Posłom i grupie co najmniej 3 obywateli.

Artykuł 3.

Artykuł 16 Konstytucji Republiki Bialeńskiej przyjmuje brzmienie:

Cytat:Artykuł 16.
[O Rządzie]

1. Rząd Republiki Bialeńskiej to kolegialny organ władzy wykonawczej, który prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną państwa, zajmuje się zadaniami niezastrzeżonymi dla innych organów państwowych oraz sprawuje nadzór nad instytucjami publicznymi.
2. Rząd jest tworzony przez Prezydenta na podstawie rozporządzenia, w którym to głowa państwa ustala zakres obowiązków i kompetencji poszczególnych resortów.
3. Rząd Republiki Bialeńskiej jest niekadencyjny.
4. Ministrowie realizują swoje zadania za pomocą aktów wykonawczych na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie lub innym akcie wyższego rzędu.


Artykuł 4.

Do Konstytucji Republiki Bialeńskiej dodaje się artykuł o brzmieniu:

Cytat:Artykuł 16a.
[Członkowie Rządu]

1. Rząd składa się z Ministrów, Wiceprezydenta oraz z Prezydenta, który przewodniczy Rządowi.
2. Ministrowie powoływani i odwoływani są przez Prezydenta na drodze postanowienia, w którym to przydziela się im resort.
3. Członkiem Rządu może być wyłącznie osoba posiadająca obywatelstwo bialeńskie.
4. a) Poseł Parlamentu Republiki Bialeńskiej może wystosować do Prezydenta, Ministra lub innego członka Rządu z interpelacją. Zapytanie może dotyczyć każdej sprawy związaną z polityką państwa. Adresat interpelacji zobowiązany jest udzielić szczegółowych informacji nt. przedmiotu interpelacji.
b) Nieuzasadnione niewywiązanie się z obowiązku udzielenia odpowiedzi na interpelację w ciągu 7 dni może doprowadzić do wyrażenia wotum nieufności wobec Ministra lub do rozpisania referendum odwołania Prezydenta. 
c) W przypadku nieudzielenia odpowiedzi na interpelację decyzję w sprawie wyciągnięcia konsekwencji wobec Rządu lub Prezydenta podejmuje Parlament Republiki Bialeńskiej. Istnieje możliwość odstąpienia od wyciągania konsekwencji.
5. Prezydent, Wiceprezydent oraz wszyscy Ministrowie są zobowiązani przedstawić co miesiąc raport ze swoich działań.
6. Obywatele Republiki Bialeńskiej mogą odwołać poszczególnego Ministra, jeśli ten godzi w interesy Republiki Bialeńskiej, zagraża bezpieczeństwu wewnętrznemu, bądź nie przedstawił w terminie raportu ze swoich prac poprzez wyrażenie w referendum ogólnokrajowym wotum nieufności. W tym przypadku stosuje się artykuł 15. niniejszej Konstytucji.
7. Osoba, wobec której wyrażono wotum nieufności nie może zostać ponownie członkiem Rządu do końca kadencji Prezydenta.

Artykuł 5.

Artykuł 20, ustęp 5 Konstytucji Republiki Bialeńskiej przyjmuje brzmienie:

Cytat:5. Prezydent wypełnia obowiązki nałożone na niego przez obowiązujące przepisy prawa za pomocą rozporządzeń i postanowień.

Artykuł 6.

Do Konstytucji Republiki Bialeńskiej dodaje się następujący artykuł:

Cytat:Artykuł 21a.
[O Wiceprezydencie]

1. Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, jako zastępca Prezydenta Republiki Bialeńskiej, pełni obowiązki głowy państwa w trakcie nieobecności Prezydenta.
2. Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej pełni także zadania zlecone mu przez Prezydenta. Dodatkowe obowiązki Prezydent powierza mu na drodze rozporządzenia.
3. Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej powołuje Prezydent na drodze postanowienia. Wiceprezydent musi spełniać warunki niezbędne do pełnienia urzędu Prezydenta.
4. Wiceprezydent pełni swą funkcję do momentu zakończenia kadencji Prezydenta, odwołania przez Prezydenta, rezygnacji, śmierci bądź odwołania przez obywateli w sposób analogiczny do sposobu odwołania ze stanowiska Prezydenta określonego w art. 21. ust. 3. Konstytucji Republiki Bialeńskiej.
5. Wiceprezydent ma prawo do równoległego sprawowania funkcji Ministra lub pracownika administracji rządowej.
6. Wiceprezydent w przypadku nieprzewidzianej absencji Prezydenta dłuższej niż 5 dni ma prawo do wszelkich prerogatyw głowy państwa, z wyjątkiem ustanawiania stanu wyjątkowego i wojennego oraz stosowania prawa łaski.
7. Wiceprezydent w przypadku przewidzianej absencji Prezydenta dłuższej niż 3 dni, postępuje według wytycznych określonych przez Prezydenta w rozporządzeniu.
8. Absencję Prezydenta oblicza się od ostatniego momentu zalogowania się na forum Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 7.

Artykuł 22. Konstytucji Republiki Bialeńskiej zyskuje brzmienie:

Cytat:1. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci Prezydenta przed końcem trwania kadencji następują przyspieszone wybory, a do tego czasu obowiązki Prezydenta pełni osoba stojąca aktualnie najwyżej w poniższej liście  sukcesji prezydenckiej:
  0) Prezydent
  1) Wiceprezydent
  2) Marszałek Parlamentu
  3) Wicemarszałek Parlamentu
  4) Sędziowie Sądu Ludowego według stażu
  5) Ławnicy Rady Przysięgłych według stażu
  6) Marszałek Bialenii
  7) Prezes Policji Krajowej
  8) Minister właściwy ds. zagranicznych
  9) Minister właściwy ds. wewnętrznych
  10) Pozostali ministrowie według stażu
  11) Posłowie według stażu
  12) Żołnierze pozostający w czynnej służbie według posiadanego stopnia wojskowego, a w przypadku równych stopni według stażu w służbie wojskowej
  13) Policjanci pozostający w czynnej służbie według posiadanego stopnia wojskowego, a w przypadku równych stopni według stażu w służbie wojskowej
  14) Pozostali obywatele według stażu
2. Osoba znajdująca się najwyżej na liście sukcesyjnej zobowiązana jest do złożenia przysięgi prezydenckiej w ciągu 24 godzin od opróżnienia urzędu. W przeciwnym wypadku obowiązek ten spada na następną osobę.
3. Z linii sukcesji wyłączone są osoby nieposiadające obywatelstwa Bialenii oraz osoby z tymczasowo zawieszonym obywatelstwem.

Artykuł 8.

Skreśla się p. 1 art. 21 Konstytucji Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 9.

Traci moc Ustawa o funkcjonowaniu urzędu Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej z dnia 3 stycznia 2016 r.

Artykuł 10.

Ustawa wchodzi w życie po 7 dniach od chwili ogłoszenia referendum ws. zmiany konstytucji za wiążące.

/-/ Hewret Faradobus
Eddard Noqtern - Król-Senior Królestwa Hasselandu, IX Prezydent Republiki Bialeńskiej
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości