Rozporządzenie Prezydenta ws. zakresu obowiązków administracji rządowej
#1
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. ZAKRESU OBOWIĄZKÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

z dnia 14 września 2016 r.


Na podstawie art. 16, ust. 3 Konstytucji Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie określa ilość ministerstw i zakres kompetencji poszczególnych resortów.

Artykuł 2

Tworzy się następujące ministerstwa:
1) Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
2) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
3) Ministerstwo Oświecenia,
4) Ministerstwo Gospodarki i Finansów.

Artykuł 3

Ministerstwa działają na podstawie upoważnień zawartych w ustawach.

1. Do kompetencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych należy:
a) reprezentowanie i ochrona interesów Republiki Bialeńskiej oraz jej obywateli poza granicami kraju,
b) utrzymanie stosunków dyplomatycznych i nawiązywanie współpracy Republiki Bialeńskiej z innymi państwami,
c) powoływanie i odwoływanie ambasadorów lub pełnomocników w państwach traktatowych,
d) prowadzenie ewidencji ambasadorów i bialeńskich placówek dyplomatycznych,
e) prowadzenie korespondencji dyplomatycznej,
f) wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta.

2. Do kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych należy:
a) prowadzenie ewidencji urzędników państwowych,
b) prowadzenie ewidencji obywateli, nadań folwarków oraz nadań odznaczeń,
c) doradztwo w zakresie prezydenckich nadań lennych,
d) doradztwo w zakresie prezydenckiej oraz ministerialnej inicjatywy ustawodawczej,
e) przygotowywanie wzorów rządowych dokumentów kancelaryjnych, 
f) wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta.

3. Do kompetencji Ministerstwa Oświecenia należy:
a) działalność na rzecz sfery kulturowej,
b) sprawowanie opieki nad międzymikronacyjnymi wydarzeniami kulturowymi, mającymi miejsce w Bialenii;
c) organizacja konkursów dla obywateli,
d) prowadzenie konkursowego rankingu folwarków według ustalonych kryteriów,
e) aktywizacja Bialeńskiej Listy Przebojów,
f) sprawowanie opieki nad państwowymi instytucjami kulturalnymi,
g) patronat nad dziełami literatury oraz sztuki bialeńskiej,
h) wsparcie oraz działalność na rzecz edukacji narodowej,
i) wykonywania zadań zleconych przez Prezydenta.

4. Do kompetencji Ministra Gospodarki i Finansów należy:
a) prowadzenie i kontrolę e-gospodarki Republiki Bialeńskiej,
b) rozwój informatyczny systemów e-gospodarki,
c) prowadzenie ewidencji przedsiębiorstw,
d) prowadzenie informatora gospodarczego,
e) kontrola Rady Gospodarczej,
f) inne kompetencje wchodzące w zakres pracy ministerstwa.

Artykuł 4

1. Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc prawną rozporządzenie Prezydenta ws. utworzenia resortów z dnia 18 kwietnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie ws. powołania KEN z dnia 25 października 2015 r.
2. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Hewret Faradobus
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości