Wyrok Sądu Ludowego z dnia 15 września 2016 r., W/11/2016
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 15 września 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 15 września 2016 r.
sprawy W/11/2016 z wniosku: Teddy'ego Upperwooda
o brzmieniu: Jak w ocenie Sądu należy interpretować łącznie art. 6 ust. 3 pkt. 2 oraz art. 9 ust. 2 Konstytucji, z których jeden ustanawia udział w wyborach i referendach uprawnieniem, zaś drugi obowiązkiem obywatela? Jak należy rozstrzygnąć tą wewnętrzną sprzeczność przepisów ustawy zasadniczej zwłaszcza w kontekście ostatnich decyzji prawodawcy, który wyraźnie poprzez przepisy Ustawy Kodeks Karny nazywa czynne prawo wyborcze uprawnieniem a także poprzez przepisy Ustawy o Obywatelstwie nie przewiduje procedury odebrania obywatelstwa za nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w wyborach, o której to procedurze mowa w art. 9 ust. 2 Konstytucji?


orzeka następująco:

Udział w wyborach i referendach jest prawem (art. 6 ust. 3 Konstytucji Republiki Bialeńskiej) każdego obywatela, z którego obowiązany (art. 9 ust. 2 Konstytucji Republiki Bialeńskiej) jest korzystać, gdy nie występują prawne przeszkody do korzystania z niego. Jednocześnie w świetle całego systemu prawnego, aktualny ustawodawca kładzie większy nacisk na postrzeganie prawa do udziału w wyborach i referendach jako uprawnienia, o czym świadczy art.19 ust. 1 lit. a) Ustawy - Kodeks Karny przyjętej 25 lipca br.[b]


[b]UZASADNIENIE

[justify]Konstytucja Republiki Bialeńskiej z dnia 24 stycznia 2016 r. ze zm. określa prawa i obowiązki obywatelskie. Do katalog obowiązków, zdefiniowanego przez art. 9 rzeczonej Konstytucji, rzeczywiście, co uwypukliła Rada Przysięgłych w swojej opinii, zalicza się nakaz udziału w wyborach i referendach. Nie należy zapominać jednak, że rzeczona Konstytucja definiuje także katalog praw, przysługujących obywatelom Republiki Bialeńskiej. Katalog ten zawiera się w art. 6 ust. 3 oraz art. 8 Konstytucji Republiki Bialeńskiej. Sąd nie dostrzega przesłanek, by zamykać rzeczony katalog uprawnień do art. 8 bialeńskiej ustawy zasadniczej. W świetle art. 6 ust. 3 rzeczonej Konstytucji należy interpretować, że wolą ustawodawcy było nadanie mu otwartego charakteru, który może zostać rozszerzony.

Należy zwrócić także uwagę na sankcję, jaką ustawodawca przewidział w art. 9 ust. 2 Konstytucji Republiki Bialeńskiej za niespełnienie "kardynalnego obowiązku udziału w wyborach i referendach" - odebrania obywatelstwa przez Prezydenta rozpatrując ją w świetle art. 7 ust. 2 rzeczonej Konstytucji, uprawniającego Sąd Ludowy do "[p]ozbawienie lub ograniczenie praw i wolności obywatelskich" w określonych ustawowo przypadkach. Zdaniem Sądu tutaj najpełniej ujawnia się dychotomiczna natura tej instytucji. Obywatel może zostać pozbawiony praw (w tym prawa do udziału w wyborach i referendach) prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego, o czym stanowi zarówno art. 7 ust. 2 Konstytucji Republiki Bialeńskiej, jak i art. 19 ust. 1 lit. a) Ustawy - Kodeks Karny. Stwierdzenie jednak, jakoby było to przesłanką do odebrania, za niewywiązanie się z kardynalnego obowiązku obywatelskiego, obywatelstwa przez Prezydenta na podstawie art. 9 ust. 2 Konstytucji Republiki Bialeńskiej prowadziłoby ad absurdum. Rzeczony ustęp brzmi: "(...) Prezydent może odebrać obywatelstwo osobie, która nie umotywuje swojej absencji w wyborach i referendach, na drodze obowiązujących przepisów." Prowadzi to do konkluzji, że pozbawienie praw obywatelskich wyrokiem Sądu jest wystarczającą przesłanką, która zwalnia z tego obowiązku. A zatem obywatel może, na drodze obowiązujących przepisów, w ten sposób motywować swoją "absencja" podczas wyborów czy referendów. 

Jednocześnie, funkcjonalne rozumienie przepisów o udziale w wyborach i referendach, a więc takie, które uwzględnia ratio legis (cel danego unormowania prawnego), implikuje odwołanie się do woli aktualnego prawodawcy, który w ostatnich działaniach legislacyjnych (art.19 ust. 1 Kodeksu Karnego) traktuje możliwość czynnego i biernego udziału w wyborach jako uprawnienie. Ergo, w świetle całego bialeńskiego systemu prawnego, należy przyjąć, że ustawodawca skłania się raczej ku postrzeganie prawa do udziału w wyborach i referendach jako uprawnienia. Co nie zmiana faktu, że każdy obywatel, o ile nie istnieją ku temu przeszkody prawne, ma obowiązek uczestnictwa w wyborach.[/justify]

/-/ Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości