Kodeks Cywilny
#1
NIEAKTUALNA USTAWA.
[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA - KODEKS CYWILNY

z dnia 24 września 2016 r.

[ROZDZIAŁ I – CZĘŚĆ OGÓLNA]

Artykuł 1.

1. Niniejsza ustawa reguluje stosunki cywilnoprawne pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą ustawą stosować należy normy prawa zwyczajowego.

Artykuł 2.

Zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych posiada osoba fizyczna od momentu zarejestrowania się na forum Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 3.

1. Zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna traci z momentem śmierci.

2. Za zmarłą uznaje się osobę fizyczną, która rzeczywiście zmarła w świecie realnym, złożyła oświadczenie o swojej v - śmierci albo nie zalogowała się na forum Republiki Bialeńskiej przez okres co najmniej roku.

3. Uznanie za zmarłą odbywa się każdorazowo w drodze postanowienia Sądu Ludowego.

Artykuł 4.

Miejscem pobytu jest miejscowość wpisana w profilu osoby fizycznej.

Artykuł 5.

1. Osobami prawnymi są Skarb Państwa, Krajowa Rada Informatyczna, zrzeszenia oraz inne organizacje, którym ustawa szczególna nadaje osobowość prawną.

2. Osoba prawna działa przez swoje organy na podstawie przepisów prawa oraz własnych aktów wewnętrznych.

3. Osoba prawna posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych od momentu powstania do chwili likwidacji.


Artykuł 6.

1. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności wolność, cześć, swoboda sumienia, imię i nazwisko oraz pseudonim, herb rodowy, avatar, tajemnica korespondencji, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza, pozostają pod szczególną ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej innymi przepisami.

2. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym bezprawnym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia, może on żądać usunięcia skutków tego naruszenia od osoby, która się go dopuściła, a także żądać zadośćuczynienia.


Artykuł 7.

1. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą bądź zawodową.

2. Przedsiębiorca działa pod dowolnie obraną firmą.

3. Firma podlega ochronie na zasadach określonych w artykule 6 ustępie 2.

Artykuł 8.

Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe.

Artykuł 9.

Nieruchomościami są folwarki nadawane przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej na podstawie odrębnych przepisów.

Artykuł 10.

1. Czynność prawna wywołuje skutki w niej wyrażone oraz wynikające z przepisów prawa, dobrych obyczajów i przyjętych zwyczajów.

2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z prawem, prowadząca do jego obejścia oraz sprzeciwiająca się zasadom współżycia społecznego.

3. Wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby.

4. Jeżeli przepis prawa bądź wola stron zastrzega dla czynności prawnej określoną formę, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna.

Artykuł 11.

1. Czynność prawna może zostać wykonana osobiście lub przez przedstawiciela.

2. Przedstawicielem może zostać każdy obywatel Republiki Bialeńskiej.

3. Reprezentowany jednostronnym oświadczeniem udziela i odwołuje przedstawicielstwo.

Artykuł 12.

Nieważne z mocy prawa jest oświadczenie woli:
a złożone przez osobę znajdującą się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
b złożone dla pozoru;
c złożone przez osobę znajdującą się pod wpływem błędu.

Artykuł 13.

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem, wszystkie roszczenia cywilne ulegają przedawnieniu z upływem trzydziestu sześciu tygodni.

[ROZDZIAŁ II – PRAWO RZECZOWE]

Artykuł 14.

Własność jest prawem zbywalnym i podlegającym dziedziczeniu.

Artykuł 15.

Właściciel może dowolnie rozporządzać swoją własnością, chyba że sprzeciwiają się temu przepisy prawa.

Artykuł 16.

1. Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom.

2. Do rozporządzania rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

3. Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze umowy współwłaścicieli bądź wyrokiem Sądu Ludowego.

Artykuł 17.

1. Właściciel może żądać od osoby, która włada jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana.

2. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

[ROZDZIAŁ III – PRAWO ZOBOWIĄZAŃ]

Artykuł 18.

1. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien to świadczenie spełnić.

2. Świadczenie może polegać na działaniu bądź zaniechaniu.

Artykuł 19.

Strony mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Artykuł 20.

1. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę lub krzywdę, zobowiązany jest do jej naprawienia.

2. Osoba prawna jest zobowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu.

Artykuł 21.

Dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody lub zadośćuczynienia krzywdy wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

[ROZDZIAŁ IV – PRAWO SPADKOWE]

Artykuł 22.

Prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób w myśl poniższych przepisów.

Artykuł 23.

1. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.

2. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

3. Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu.

Artykuł 24.

Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie w formie pisemnego testamentu.

Artykuł 25.

Jeżeli spadkodawca nie pozostawi testamentu, spadek dziedziczy w całości Skarb Państwa.


[ROZDZIAŁ V – PRAWO RODZINNE]

Artykuł 26.

1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy nupturienci złożą przed Prezydentem Republiki Bialeńskiej albo wyznaczonym przezeń obywatelem oświadczenie o wstąpieniu ze sobą w związek małżeński.

2. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy nupturienci złożą oświadczenie o wstąpieniu ze sobą w związek małżeński przed duchownym związku wyznaniowego, zarejestrowanego w Republice, a tenże duchowny poinformuje o tym w ciągu siedmiu dni o tym fakcie Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

3. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo, przysposabiający i przysposobiony.

Artykuł 27.

Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wzajemnej pomocy, wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Artykuł 28.

1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa przez Sąd Ludowy.

2. Na zgodne żądanie małżonków, gdy nie zechcą oni orzekania o winie rozkładu pożycia, małżeństwo może zostać rozwiązane poprzez złożenie przez nich oświadczenia przed Prezydentem Republiki Bialeńskiej, który oświadczenia tegoż nie może odrzucić.

Artykuł 29.

1. Przysposobienie następuje w drodze złożenia oświadczenia przez przysposabiającego i przysposobionego przed Prezydentem Republiki Bialeńskiej albo wyznaczonym przezeń urzędnikiem.

2. Przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie.

3. Przez przysposobienie powstaje między przysposobionym, a przysposabiającym taki stosunek, jak między rodzicami i dziećmi.

Artykuł 30.

1. Zarówno przysposabiający jak i przysposobiony, mogą z ważnych powodów żądać rozwiązania stosunku przysposobienia przez Sąd Ludowy.

2. Na zgodne żądanie stron stosunku przysposobienia, stosunek ten może zostać rozwiązany poprzez złożenie przez nich oświadczenia przed Prezydentem Republiki Bialeńskiej, który oświadczenia tegoż nie może odrzucić.

[ROZDZIAŁ VI - PRZEPISY KOŃCOWE]

Artykuł 31.

Uchyla się ustawę Kodeks Cywilny z dnia 17 sierpnia 2015 r. ze zm.

Artykuł 32.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

/-/ Hewret Faradobus
[/spoiler]
Eddard Noqtern - Król-Senior Królestwa Hasselandu, IX Prezydent Republiki Bialeńskiej
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.
#2
NIEAKTUALNA USTAWA[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA - KODEKS CYWILNY

z dnia 24 września 2016 r.
z poprawką z dnia 17 lutego 2017 r.

[ROZDZIAŁ I – CZĘŚĆ OGÓLNA]

Artykuł 1.

1. Niniejsza ustawa reguluje stosunki cywilnoprawne pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą ustawą stosować należy normy prawa zwyczajowego.

Artykuł 2.

Zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych posiada osoba fizyczna od momentu zarejestrowania się na forum Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 3.

1. Zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna traci z momentem śmierci.

2. Za zmarłą uznaje się osobę fizyczną, która rzeczywiście zmarła w świecie realnym, złożyła oświadczenie o swojej v - śmierci albo nie zalogowała się na forum Republiki Bialeńskiej przez okres co najmniej roku.

3. Uznanie za zmarłą odbywa się każdorazowo w drodze postanowienia Sądu Ludowego.

Artykuł 4.

Miejscem pobytu jest miejscowość wpisana w profilu osoby fizycznej.

Artykuł 5.

1. Osobami prawnymi są Skarb Państwa, Krajowa Rada Informatyczna, zrzeszenia oraz inne organizacje, którym ustawa szczególna nadaje osobowość prawną.

2. Osoba prawna działa przez swoje organy na podstawie przepisów prawa oraz własnych aktów wewnętrznych.

3. Osoba prawna posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych od momentu powstania do chwili likwidacji.


Artykuł 6.

1. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności wolność, cześć, swoboda sumienia, imię i nazwisko oraz pseudonim, herb rodowy, avatar, tajemnica korespondencji, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza, pozostają pod szczególną ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej innymi przepisami.

2. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym bezprawnym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia, może on żądać usunięcia skutków tego naruszenia od osoby, która się go dopuściła, a także żądać zadośćuczynienia.


Artykuł 7.

1. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą bądź zawodową.

2. Przedsiębiorca działa pod dowolnie obraną firmą.

3. Firma podlega ochronie na zasadach określonych w artykule 6 ustępie 2.

Artykuł 8.

Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe.

Artykuł 9.

Nieruchomościami są folwarki nadawane przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej na podstawie odrębnych przepisów.

Artykuł 10.

1. Czynność prawna wywołuje skutki w niej wyrażone oraz wynikające z przepisów prawa, dobrych obyczajów i przyjętych zwyczajów.

2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z prawem, prowadząca do jego obejścia oraz sprzeciwiająca się zasadom współżycia społecznego.

3. Wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby.

4. Jeżeli przepis prawa bądź wola stron zastrzega dla czynności prawnej określoną formę, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna.

Artykuł 11.

1. Czynność prawna może zostać wykonana osobiście lub przez przedstawiciela.

2. Przedstawicielem może zostać każdy obywatel Republiki Bialeńskiej.

3. Reprezentowany jednostronnym oświadczeniem udziela i odwołuje przedstawicielstwo.

Artykuł 12.

Nieważne z mocy prawa jest oświadczenie woli:
a złożone przez osobę znajdującą się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
b złożone dla pozoru;
c złożone przez osobę znajdującą się pod wpływem błędu.

Artykuł 13.

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem, wszystkie roszczenia cywilne ulegają przedawnieniu z upływem trzydziestu sześciu tygodni.

[ROZDZIAŁ II – PRAWO RZECZOWE]

Artykuł 14.

Własność jest prawem zbywalnym i podlegającym dziedziczeniu.

Artykuł 15.

Właściciel może dowolnie rozporządzać swoją własnością, chyba że sprzeciwiają się temu przepisy prawa.

Artykuł 16.

1. Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom.

2. Do rozporządzania rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

3. Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze umowy współwłaścicieli bądź wyrokiem Sądu Ludowego.

Artykuł 17.

1. Właściciel może żądać od osoby, która włada jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana.

2. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

Artykuł 17a.

1. Wyróżnia się trzy rodzaje innych od własności praw majątkowych:

a) dzierżawę,

b) dzierżonię,

c) quasi-dzierżonię.

2. Dzierżawą określa się uzyskiwane na podstawie zawartej ważnie umowy odpłatne w zakresie ustalonym rzeczoną umową prawo do pobierania pożytków z rzeczy.

3. Dzierżonią określa się uzyskiwane na podstawie postanowienia Prezydenta Republiki Bialeńskiej zbywalne, nieodpłatne prawo do użytkowania ziemi, niezwiązane z prawem do pobierania z niej pożytków.

4. Quasi-dzierżonią określa się uzyskiwane na podstawie postanowienia Prezydenta Republiki Bialeńskiej zbywalne prawo do noszenia wyróżnień honorowych, niezwiązane z prawem do pobierania z nich pożytków.

[ROZDZIAŁ III – PRAWO ZOBOWIĄZAŃ]

Artykuł 18.

1. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien to świadczenie spełnić.

2. Świadczenie może polegać na działaniu bądź zaniechaniu.

Artykuł 19.

Strony mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Artykuł 20.

1. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę lub krzywdę, zobowiązany jest do jej naprawienia.

2. Osoba prawna jest zobowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu.

Artykuł 21.

Dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody lub zadośćuczynienia krzywdy wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

[ROZDZIAŁ IV – PRAWO SPADKOWE]

Artykuł 22.

Prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób w myśl poniższych przepisów.

Artykuł 23.

1. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.

2. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

3. Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu.

Artykuł 24.

Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie w formie pisemnego testamentu.

Artykuł 25.

Jeżeli spadkodawca nie pozostawi testamentu, spadek dziedziczy w całości Skarb Państwa.


[ROZDZIAŁ V – PRAWO RODZINNE]

Artykuł 26.

1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy nupturienci złożą przed Prezydentem Republiki Bialeńskiej albo wyznaczonym przezeń obywatelem oświadczenie o wstąpieniu ze sobą w związek małżeński.

2. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy nupturienci złożą oświadczenie o wstąpieniu ze sobą w związek małżeński przed duchownym związku wyznaniowego, zarejestrowanego w Republice, a tenże duchowny poinformuje o tym w ciągu siedmiu dni o tym fakcie Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

3. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo, przysposabiający i przysposobiony.

Artykuł 27.

Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wzajemnej pomocy, wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Artykuł 28.

1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa przez Sąd Ludowy.

2. Na zgodne żądanie małżonków, gdy nie zechcą oni orzekania o winie rozkładu pożycia, małżeństwo może zostać rozwiązane poprzez złożenie przez nich oświadczenia przed Prezydentem Republiki Bialeńskiej, który oświadczenia tegoż nie może odrzucić.

Artykuł 29.

1. Przysposobienie następuje w drodze złożenia oświadczenia przez przysposabiającego i przysposobionego przed Prezydentem Republiki Bialeńskiej albo wyznaczonym przezeń urzędnikiem.

2. Przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie.

3. Przez przysposobienie powstaje między przysposobionym, a przysposabiającym taki stosunek, jak między rodzicami i dziećmi.

Artykuł 30.

1. Zarówno przysposabiający jak i przysposobiony, mogą z ważnych powodów żądać rozwiązania stosunku przysposobienia przez Sąd Ludowy.

2. Na zgodne żądanie stron stosunku przysposobienia, stosunek ten może zostać rozwiązany poprzez złożenie przez nich oświadczenia przed Prezydentem Republiki Bialeńskiej, który oświadczenia tegoż nie może odrzucić.

[ROZDZIAŁ VI - PRZEPISY KOŃCOWE]

Artykuł 31.

Uchyla się ustawę Kodeks Cywilny z dnia 17 sierpnia 2015 r. ze zm.

Artykuł 32.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

/-/ Hewret Faradobus
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#3
[official]
USTAWA - KODEKS CYWILNY

z dnia 24 września 2016 r.
z poprawką z dnia 17 lutego 2017 r.
z poprawką z dnia 10 marca 2017 r.

[ROZDZIAŁ I – CZĘŚĆ OGÓLNA]

Artykuł 1.

1. Niniejsza ustawa reguluje stosunki cywilnoprawne pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą ustawą stosować należy normy prawa zwyczajowego.

Artykuł 2.

Zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych posiada osoba fizyczna od momentu zarejestrowania się na forum Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 3.

1. Zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna traci z momentem śmierci.

2. Za zmarłą uznaje się osobę fizyczną, która rzeczywiście zmarła w świecie realnym, złożyła oświadczenie o swojej v - śmierci albo nie zalogowała się na forum Republiki Bialeńskiej przez okres co najmniej roku.

3. Uznanie za zmarłą odbywa się każdorazowo w drodze postanowienia Sądu Ludowego.

Artykuł 4.

Miejscem pobytu jest miejscowość wpisana w profilu osoby fizycznej.

Artykuł 5.

1. Osobami prawnymi są Skarb Państwa, Krajowa Rada Informatyczna, zrzeszenia oraz inne organizacje, którym ustawa szczególna nadaje osobowość prawną.

2. Osoba prawna działa przez swoje organy na podstawie przepisów prawa oraz własnych aktów wewnętrznych.

3. Osoba prawna posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych od momentu powstania do chwili likwidacji.


Artykuł 6.

1. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności wolność, cześć, swoboda sumienia, imię i nazwisko oraz pseudonim, herb rodowy, avatar, tajemnica korespondencji, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza, pozostają pod szczególną ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej innymi przepisami.

2. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym bezprawnym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia, może on żądać usunięcia skutków tego naruszenia od osoby, która się go dopuściła, a także żądać zadośćuczynienia.


Artykuł 7.

1. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą bądź zawodową.

2. Przedsiębiorca działa pod dowolnie obraną firmą.

3. Firma podlega ochronie na zasadach określonych w artykule 6 ustępie 2.

Artykuł 8.

Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe.

Artykuł 9.

Uchylony.

Artykuł 10.

1. Czynność prawna wywołuje skutki w niej wyrażone oraz wynikające z przepisów prawa, dobrych obyczajów i przyjętych zwyczajów.

2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z prawem, prowadząca do jego obejścia oraz sprzeciwiająca się zasadom współżycia społecznego.

3. Wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby.

4. Jeżeli przepis prawa bądź wola stron zastrzega dla czynności prawnej określoną formę, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna.

Artykuł 11.

1. Czynność prawna może zostać wykonana osobiście lub przez przedstawiciela.

2. Przedstawicielem może zostać każdy obywatel Republiki Bialeńskiej.

3. Reprezentowany jednostronnym oświadczeniem udziela i odwołuje przedstawicielstwo.

Artykuł 12.

Nieważne z mocy prawa jest oświadczenie woli:
a złożone przez osobę znajdującą się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
b złożone dla pozoru;
c złożone przez osobę znajdującą się pod wpływem błędu.

Artykuł 13.

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem, wszystkie roszczenia cywilne ulegają przedawnieniu z upływem trzydziestu sześciu tygodni.

[ROZDZIAŁ II – PRAWO RZECZOWE]

Artykuł 14.

Własność jest prawem zbywalnym i podlegającym dziedziczeniu.

Artykuł 15.

Właściciel może dowolnie rozporządzać swoją własnością, chyba że sprzeciwiają się temu przepisy prawa.

Artykuł 16.

1. Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom.

2. Do rozporządzania rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

3. Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze umowy współwłaścicieli bądź wyrokiem Sądu Ludowego.

Artykuł 17.

1. Właściciel może żądać od osoby, która włada jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana.

2. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

Artykuł 17a.

1. Wyróżnia się trzy rodzaje innych od własności praw majątkowych:

a) dzierżawę,

b) dzierżonię,

c) quasi-dzierżonię.

2. Dzierżawą określa się uzyskiwane na podstawie zawartej ważnie umowy odpłatne w zakresie ustalonym rzeczoną umową prawo do pobierania pożytków z rzeczy.

3. Dzierżonią określa się uzyskiwane na podstawie postanowienia Prezydenta Republiki Bialeńskiej zbywalne, nieodpłatne prawo do użytkowania ziemi, niezwiązane z prawem do pobierania z niej pożytków.

4. Quasi-dzierżonią określa się uzyskiwane na podstawie postanowienia Prezydenta Republiki Bialeńskiej zbywalne prawo do noszenia wyróżnień honorowych, niezwiązane z prawem do pobierania z nich pożytków.

[ROZDZIAŁ III – PRAWO ZOBOWIĄZAŃ]

Artykuł 18.

1. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien to świadczenie spełnić.

2. Świadczenie może polegać na działaniu bądź zaniechaniu.

Artykuł 19.

Strony mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Artykuł 20.

1. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę lub krzywdę, zobowiązany jest do jej naprawienia.

2. Osoba prawna jest zobowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu.

Artykuł 21.

Dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody lub zadośćuczynienia krzywdy wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

[ROZDZIAŁ IV – PRAWO SPADKOWE]

Artykuł 22.

Prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób w myśl poniższych przepisów.

Artykuł 23.

1. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.

2. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

3. Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu.

Artykuł 24.

Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie w formie pisemnego testamentu.

Artykuł 25.

Jeżeli spadkodawca nie pozostawi testamentu, spadek dziedziczy w całości Skarb Państwa.


[ROZDZIAŁ V – PRAWO RODZINNE]

Artykuł 26.

1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy nupturienci złożą przed Prezydentem Republiki Bialeńskiej albo wyznaczonym przezeń obywatelem oświadczenie o wstąpieniu ze sobą w związek małżeński.

2. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy nupturienci złożą oświadczenie o wstąpieniu ze sobą w związek małżeński przed duchownym związku wyznaniowego, zarejestrowanego w Republice, a tenże duchowny poinformuje o tym w ciągu siedmiu dni o tym fakcie Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

3. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo, przysposabiający i przysposobiony.

Artykuł 27.

Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wzajemnej pomocy, wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Artykuł 28.

1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa przez Sąd Ludowy.

2. Na zgodne żądanie małżonków, gdy nie zechcą oni orzekania o winie rozkładu pożycia, małżeństwo może zostać rozwiązane poprzez złożenie przez nich oświadczenia przed Prezydentem Republiki Bialeńskiej, który oświadczenia tegoż nie może odrzucić.

Artykuł 29.

1. Przysposobienie następuje w drodze złożenia oświadczenia przez przysposabiającego i przysposobionego przed Prezydentem Republiki Bialeńskiej albo wyznaczonym przezeń urzędnikiem.

2. Przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie.

3. Przez przysposobienie powstaje między przysposobionym, a przysposabiającym taki stosunek, jak między rodzicami i dziećmi.

Artykuł 30.

1. Zarówno przysposabiający jak i przysposobiony, mogą z ważnych powodów żądać rozwiązania stosunku przysposobienia przez Sąd Ludowy.

2. Na zgodne żądanie stron stosunku przysposobienia, stosunek ten może zostać rozwiązany poprzez złożenie przez nich oświadczenia przed Prezydentem Republiki Bialeńskiej, który oświadczenia tegoż nie może odrzucić.

[ROZDZIAŁ VI - PRZEPISY KOŃCOWE]

Artykuł 31.

Uchyla się ustawę Kodeks Cywilny z dnia 17 sierpnia 2015 r. ze zm.

Artykuł 32.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) Hewret Faradobus
[/official]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości