W/14/2016
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WNIOSEK O WYKŁADNIĘ PRAWA
Wolnograd, 07.10.2016 r.

Dane wnioskodawcy: Tadeusz Krasnodębski

Przedmiot wniosku: Art. 7. Układu Stowarzyszeniowego z Hasselandem i Brodrią ( http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...597.0.html )

Treść wniosku: Czy osoba posiadająca obywatelstwo państwa stowarzyszonego automatycznie posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej?
Czy osoba, która została niegdyś pozbawiona obywatelstwa Republiki Bialeńskiej, ale posiada obywatelstwo państwa stowarzyszonego, posiada także ponownie obywatelstwo bialeńskie od momentu nabycia obywatelstwa państwa stowarzyszonego?


(-) Tadeusz Krasnodębski
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
Dnia 10 października 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 10 października br.
wniosku o dokonanie wykładni prawa: Czy osoba posiadająca obywatelstwo państwa stowarzyszonego automatycznie posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej? Czy osoba, która została niegdyś pozbawiona obywatelstwa Republiki Bialeńskiej, ale posiada obywatelstwo państwa stowarzyszonego, posiada także ponownie obywatelstwo bialeńskie od momentu nabycia obywatelstwa państwa stowarzyszonego?


złożonego przez: Tadeusza Krasnodębskiego

postanawia:

Art. 1.
Przyjąć wniosek do rozpoznania i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę W/14/2016

Art. 2.
Odstąpić od uzasadnienia.

/-/  Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#2
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

Opinia Rady Przysięgłych
w sprawie o sygnaturze W/14/2016

Treść wniosku: Czy osoba posiadająca obywatelstwo państwa stowarzyszonego automatycznie posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej? Czy osoba, która została niegdyś pozbawiona obywatelstwa Republiki Bialeńskiej, ale posiada obywatelstwo państwa stowarzyszonego, posiada także ponownie obywatelstwo bialeńskie od momentu nabycia obywatelstwa państwa stowarzyszonego?

1. Czy osoba posiadająca obywatelstwo państwa stowarzyszonego automatycznie posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej?

Art. 7 lit. b układu stowarzyszeniowego mówi o tym, że każdy obywatel CB i KH otrzymuje w trybie nadzwyczajnym obywatelstwo bialeńskie. Można zatem stwierdzić, że osoba posiadająca obywatelstwo państwa stowarzyszonego automatycznie posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej. Pewne wątpliwości może budzić w tym przypadku, występujące w Układzie Stowarzyszeniowym obywatelstwo stałe, które nie istnieje obecnie w RB. W opinii Rady, wzmianka o obywatelstwie stałym nie ma większego znaczenia, gdyż zestawiając obywatelstwo RB z ustawy o obywatelstwie z dnia 18 sierpnia 2016 r. z obywatelstwem stałym, widzimy, że te dwa obywatelstwa dają identyczne prawa i przywileje.

2. Czy osoba, która została niegdyś pozbawiona obywatelstwa Republiki Bialeńskiej, ale posiada obywatelstwo państwa stowarzyszonego, posiada także ponownie obywatelstwo bialeńskie od momentu nabycia obywatelstwa państwa stowarzyszonego?

Układ stowarzyszeniowy nie pozostawia niestety wyjątków, co do powyższego problemu, a zatem kierując się ponownie art.7 lit. b niniejszego układu, należy stwierdzić, że każda osoba, posiadająca obywatelstwo przynajmniej jednego z państw stowarzyszeniowych, posiada także obywatelstwo bialeńskie, nawet jeśli to obywatelstwo w przeszłości straciła.

(-) Iwan Pietrow
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#3
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 18 października 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2016 r.
sprawy W/14/2016 z wniosku: Tadeusza Krasnodębskiego
o brzmieniu: Czy osoba posiadająca obywatelstwo państwa stowarzyszonego automatycznie posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej? Czy osoba, która została niegdyś pozbawiona obywatelstwa Republiki Bialeńskiej, ale posiada obywatelstwo państwa stowarzyszonego, posiada także ponownie obywatelstwo bialeńskie od momentu nabycia obywatelstwa państwa stowarzyszonego?orzeka następująco:

Osobie posiadającej obywatelstwo państwa stowarzyszonego przysługuje obywatelstwo Republiki Bialeńskiej, jednakże, uzyskuje je dopiero wówczas, gdy Prezydent Republiki Bialeńskiej wyda stosowne postanowienie. Taka sama procedura, o ile ustawa nie stanowi inaczej, obowiązuje w przypadku osób, które kiedyś zostały pozbawione obywatelstwa Republiki Bialeńskiej, lecz zyskały później obywatelstwo państwa stowarzyszonego.


UZASADNIENIE


Co prawda art. 7 lit. a) Układu Stowarzyszeniowego stanowi, że "Obywatelstwa Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego są równoznaczne obywatelstwu Republiki Bialeńskiej", jednakże art. 6 ust. 1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej stanowi, że obywatelstwo Republiki Bialeńskiej jest nadawane przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej na drodze postanowienia. W myśl zasady lex superior derogat legi inferiori, należy stwierdzić, że obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nie przysługuje ipso iure każdemu obywatelowi państw stowarzyszonych, lecz jego do jego nabycia wymagane jest stosowne postanowienie Prezydenta Republiki Bialeńskiej, który ma jednak obowiązek, by takowe wydać. Za opinią Rady Przysięgłych, należy zastrzec, że ilekroć w Układzie Stowarzyszeniowym mowa o instytucji "obywatelstwa stałego", w myśl art. 13 ustawy o obywatelstwie, należy rozumieć jej jako "obywatelstwo Republiki Bialeńskiej".

Analogicznie należy postępować w przypadku osób, które kiedyś zostały pozbawione obywatelstwa Republiki Bialeńskiej, lecz zyskały później obywatelstwo państwa stowarzyszonego. O ile ustawa nie stanowi inaczej, Prezydent Republiki Bialeńskiej ma obowiązek wydać stosowne postanowienie, w myśl którego rzeczony obywatel państw stowarzyszonych zyskuje Republiki Bialeńskiej.


/-/ Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości