W/15/2016
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WNIOSEK O WYKŁADNIĘ PRAWA
Wolnograd, 09.10.2016 r.

Dane wnioskodawcy: Tadeusz Krasnodębski

Przedmiot wniosku: Art. 10. Ordynacji Wyborczej ( http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...6.html#new )

Treść wniosku: Czy decyzje wydane przez Andrzeja Swarzewskiego są ważne pomimo niezłożenia przez niego w terminie 72h przysięgi przed Parlamentem RB?

(-) Tadeusz Krasnodębski
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
Dnia 10 października 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 10 października br.
wniosku o dokonanie wykładni prawa: Czy decyzje wydane przez Andrzeja Swarzewskiego są ważne pomimo niezłożenia przez niego w terminie 72h przysięgi przed Parlamentem RB?złożonego przez: Tadeusza Krasnodębskiego

postanawia:

Art. 1.
Przyjąć wniosek do rozpoznania i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę W/15/2016

Art. 2.
Odstąpić od uzasadnienia.

/-/  Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#2
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

Opinia Rady Przysięgłych
w sprawie o sygnaturze W/15/2016

Treść wniosku: Czy decyzje wydane przez Andrzeja Swarzewskiego są ważne pomimo niezłożenia przez niego w terminie 72h przysięgi przed Parlamentem RB?

Prezydent Swarzewski niezaprzeczalnie nie wypełnił swego prezydenckiego obowiązku i nie złożył przysięgi w parlamencie RB. Według przepisów Ordynacji Wyborczej musi on zatem zrzec się pełnionej funkcji. W opinii Rady, powinniśmy jednak zastosować w tej sytuacji art. 3 ust. 3 ustawy o Biuletynie Ustaw. Czyn Prezydenta nie szkodzi Republice Bialeńskiej i jest tak naprawdę zwykłą, ludzką wpadką, którą może popełnić każdy. Zastosowanie niniejszego przepisu nie szkodziło by zatem "zasadom demokratycznego państwa prawa", zważywszy na fakt, że w mikroświecie, ze względu na różne sytuacje (głównie realowe), niedociągnięcia i niewypełnianie obowiązków, zdarzają się częściej, niż ma to miejsce w realu. Trzeba, jak najbardziej, wziąć to pod uwagę i podejść do powyższego problemu z dozą wyrozumiałości, podobnie, jak to miało miejsce w przypadku wyroku W/13/2016.

(-) Iwan Pietrow
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#3
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 18 października 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2016 r.
sprawy W/15/2016 z wniosku: Tadeusza Krasnodębskiego
o brzmieniu: Czy decyzje wydane przez Andrzeja Swarzewskiego są ważne pomimo niezłożenia przez niego w terminie 72h przysięgi przed Parlamentem RB?orzeka następująco:

Decyzje wydane przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej Andrzeja Swarzewskiego nie są ważne, gdyż, zgodnie z art. 10. ust. 4. Ustawy-Ordynacji Wyborczej nie złożył on przysięgi przed Parlamentem w terminie 72 godzin od chwili opublikowania wyników wyborów, więc ipso iure zrzekł się bycia prezydentem.UZASADNIENIE


Ustawa-Ordynacja Wyborcza literalnie stwierdza, że w terminie do 72 godzin od ogłoszenia wyników wyborów Prezydent Republiki Bialeńskiej musi złożyć przysięgę w Parlamencie Republiki Bialeńskiej. Zaniechanie tej czynności jest równoznaczne ze zrzeczeniem się stanowiska. Należy zaznaczyć, że przysięga, którą winien złożyć nowowybrany Prezydent Republiki Bialeńskiej jest wypowiedzią performatywną, czyli taką, która rodzi skutki prawne tylko wówczas, gdy zostaną spełnione określone ustawowo kryteria formalne. Ustawa-Ordynacja Wyborcza stanowi, że przysięga musi być wypowiedziana według ściśle określonej roty w ściśle określonym miejscu - Parlamencie Republiki Bialeńskiej. Niedopełnienie któregokolwiek z tych kryteriów formalnych powoduje, że czynność jest nieważna ipso iure, a więc nie rodzi skutków prawnych, czyli zgodnie z art. 10 ust. 3 rzeczonej ustawy nie rozpoczyna kadencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej. Co więcej, w myśl art. 10 ust. 4. rzeczonej ustawy, co już zostało podkreślone przez Sąd, zaniechanie tej czynności "jest równoznaczne ze zrzeczeniem się stanowiska Prezydenta i powoduje powtórzenie wyborów". Oznacza to, że wszystkie akty normatywne, wydane przez Prezydenta są nieważne z mocy samego prawa ex tunc na podstawie art. 21 ust. 2 Konstytucji Republiki Bialeńskiej oraz art. 10 ust. 3 Ustawy-Ordynacji Wyborczej. Wobec tego, właściwe organy państwowe powinny niezwłocznie powtórzyć wybory prezydenckie.

Zdaniem Sądu należy także poruszyć kwestię nieważności Obwieszczenia p.o. Marszałka Parlamentu XXIII Kadencji ws. wyborów prezydenckich, które zyskało moc obowiązującą dopiero wówczas, gdy Parlament Republiki Bialeńskiej przyjął uchwałę konwalidacyjną w sprawie wyboru Marszałka Parlamentu dnia 17 października 2016 roku. Wobec czego, należy stwierdzić, że w myśl rzeczonej uchwały, obwieszczenie p.o. Marszałka Parlamentu XXIII Kadencji ws. wyborów prezydenckich jest ważne od dnia jego wydania, a zatem termin zawity, w którym Prezydent Swarzewski mógł złożyć przysięgę, minął.

Wobec tego, należy orzec, jak w sentencji.


/-/ Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości