W/16/2016 (wniosek odrzucony)
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WNIOSEK O WYKŁADNIĘ PRAWA
Wolnograd, 13.10.2016

Dane wnioskodawcy: Hewret Faradobus

Przedmiot wniosku: Konstytucja Republiki Bialeńskiej
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...681.0.html


Treść wniosku: Czy jeśli Aleksandrę Dostojewską uznano w wyroku Sądu Ludowego K/4/2016 z dnia 14 sierpnia 2016 r. za niewinną, to znaczy, że:
1) Została pozbawiona urzędu Prezydenta Republiki Bialeńskiej nielegalnie?
2) Pełnione dotąd prezydentury po jej domniemanej śmierci są nieważne?
3) Czynności dokonane przez funkcjonariusza Policji Krajowej można uznać za przestępstwo przeciwko organom Republiki Bialeńskiej?


Podpisano,
(-) Hewret Faradobus

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
Dnia 14 października 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 14 października br.
wniosku o dokonanie wykładni prawa: Czy jeśli Aleksandrę Dostojewską uznano w wyroku Sądu Ludowego K/4/2016 z dnia 14 sierpnia 2016 r. za niewinną, to znaczy, że:
1) Została pozbawiona urzędu Prezydenta Republiki Bialeńskiej nielegalnie?
2) Pełnione dotąd prezydentury po jej domniemanej śmierci są nieważne?
3) Czynności dokonane przez funkcjonariusza Policji Krajowej można uznać za przestępstwo przeciwko organom Republiki Bialeńskiej?złożonego przez: Hewreta Faradobusa

postanawia:

Art. 1.
Przyjąć wniosek do rozpoznania i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę W/16/2016

Art. 2.
Odstąpić od uzasadnienia.

/-/  Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#2
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
Dnia 29 października 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

postanawia:

Art. 1.
Uchylić postanowienie z dnia 14 października 2016 r. dotyczące wniosku o wykładnię prawa, złożonego 13 października 2016 r. przez Hewreta Faradobus.

Art. 2.
Odrzucić wniosek o wykładnię prawa.

UZASADNIENIE

[justify]W myśl art. 2 lit. d ustawy o sądownictwie oraz art. 17 ust. 2 lit. c Konstytucji Republiki Bialeńskiej Sąd Ludowy odpowiedzialny jest za "dokonywanie powszechnie obowiązującej wykładni prawa". Jednocześnie art. 4 ust. 1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej definiuje katalog źródeł prawa. Elementami rzeczonego zbioru nie są wyroki, wydawane przez Sąd Ludowy. Tymczasem, faktycznym przedmiotem wniosku z dnia 13 października 2016 r. jest wyrok Sądu Ludowego o sygnaturze akt K/4/2016. Co prawda deklaratywnym przedmiotem rzeczonego wniosku jest Konstytucja Republiki Bialeńskiej, jednakże wnioskodawca nie sprecyzował wykładni, jakich norm prawnych, w niej zawartych, ma dokonać Sąd, co więcej treść wniosku wskazuje na to, że Sąd miałby dokonać wykładni wyroku, który, w myśl art. 4 ust. 1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej, nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa. Ergo, należy stwierdzić, że Sąd nie posiada odpowiednich ustawowych kompetencji ku temu, by interpretować swoje własne wyroki i orzeczenia, a podjęcie się wykładni, o którą wnioskuje wnioskodawca byłoby przekroczeniem ustawowych i konstytucyjnych uprawnień. Co prawda ustawa o sądownictwie nie przewiduje możliwości, by z powodów merytorycznych odrzucony został wniosek o wykładnię prawa, lecz Sąd rozumując per analogiam z art. 13 ustawy o sądownictwie, wywiódł, że wniosek o wykładnie prawa może zostać odrzucony, o ile ma dotyczyć sprawy, która nie mieści się w art. 2 lit. d ustawy o sądownictwie.

Należy wreszcie zaznaczyć, że sam wniosek posiadał błędy formalne - rzekomy przedmiot wniosku nie miał pokrycia w treści wniosku, jednocześnie będąc zbyt nieostrym, by Sąd zdecydował się na wykładnię legalną. Wedle wzoru wniosku o wykładnię prawa, opublikowanego przez Sąd, przedmiotem wniosku winien być "przepis lub przepisy prawne wraz z odnośnikiem do miejsca, gdzie zostały opublikowane, interpretacją których ma zająć się Sąd Ludowy". Wymogi te nie zostały zrealizowane przez wnioskodawcę. W myśl art. 29 ust. 2 ustawy o sądownictwie upoważnia to Sąd do odrzucenia wniosku, zawierającego błędy formalne, co Sąd postanowił uczynić. Należy też zaznaczyć, że na taką decyzję Sądu w myśl wzmiankowanego przepisu prawnego, wnioskodawcy nie przysługuje zażalenie.
[/justify]

/-/  Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości