Wyrok Sądu Ludowego z dnia 18 października 2016 r., W/15/2016
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 18 października 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2016 r.
sprawy W/15/2016 z wniosku: Tadeusza Krasnodębskiego
o brzmieniu: Czy decyzje wydane przez Andrzeja Swarzewskiego są ważne pomimo niezłożenia przez niego w terminie 72h przysięgi przed Parlamentem RB?orzeka następująco:

Decyzje wydane przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej Andrzeja Swarzewskiego nie są ważne, gdyż, zgodnie z art. 10. ust. 4. Ustawy-Ordynacji Wyborczej nie złożył on przysięgi przed Parlamentem w terminie 72 godzin od chwili opublikowania wyników wyborów, więc ipso iure zrzekł się bycia prezydentem.[b]


[b]UZASADNIENIE

[justify]Ustawa-Ordynacja Wyborcza literalnie stwierdza, że w terminie do 72 godzin od ogłoszenia wyników wyborów Prezydent Republiki Bialeńskiej musi złożyć przysięgę w Parlamencie Republiki Bialeńskiej. Zaniechanie tej czynności jest równoznaczne ze zrzeczeniem się stanowiska. Należy zaznaczyć, że przysięga, którą winien złożyć nowowybrany Prezydent Republiki Bialeńskiej jest wypowiedzią performatywną, czyli taką, która rodzi skutki prawne tylko wówczas, gdy zostaną spełnione określone ustawowo kryteria formalne. Ustawa-Ordynacja Wyborcza stanowi, że przysięga musi być wypowiedziana według ściśle określonej roty w ściśle określonym miejscu - Parlamencie Republiki Bialeńskiej. Niedopełnienie któregokolwiek z tych kryteriów formalnych powoduje, że czynność jest nieważna ipso iure, a więc nie rodzi skutków prawnych, czyli zgodnie z art. 10 ust. 3 rzeczonej ustawy nie rozpoczyna kadencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej. Co więcej, w myśl art. 10 ust. 4. rzeczonej ustawy, co już zostało podkreślone przez Sąd, zaniechanie tej czynności "jest równoznaczne ze zrzeczeniem się stanowiska Prezydenta i powoduje powtórzenie wyborów". Oznacza to, że wszystkie akty normatywne, wydane przez Prezydenta są nieważne z mocy samego prawa ex tunc na podstawie art. 21 ust. 2 Konstytucji Republiki Bialeńskiej oraz art. 10 ust. 3 Ustawy-Ordynacji Wyborczej. Wobec tego, właściwe organy państwowe powinny niezwłocznie powtórzyć wybory prezydenckie.

Zdaniem Sądu należy także poruszyć kwestię nieważności Obwieszczenia p.o. Marszałka Parlamentu XXIII Kadencji ws. wyborów prezydenckich, które zyskało moc obowiązującą dopiero wówczas, gdy Parlament Republiki Bialeńskiej przyjął uchwałę konwalidacyjną w sprawie wyboru Marszałka Parlamentu dnia 17 października 2016 roku. Wobec czego, należy stwierdzić, że w myśl rzeczonej uchwały, obwieszczenie p.o. Marszałka Parlamentu XXIII Kadencji ws. wyborów prezydenckich jest ważne od dnia jego wydania, a zatem termin zawity, w którym Prezydent Swarzewski mógł złożyć przysięgę, minął.

Wobec tego, należy orzec, jak w sentencji.[/justify]

/-/ Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości