Traktat z Bialenią
#1
Jak pisałem, uważam, że Hasseland powinien mieć szczególne stosunki z Bialenią. Dlatego też odchodzę od zwyczaju dyplomatycznego i przedstawiam moją propozycję pod dyskusję.

Cytat:TRAKTAT O WZAJEMNYM UZNANIU I NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH
pomiędzy Republiką Bialeńską, a Królestwem Hasselandu

zawarty w dniu ................. 2016 r.
w .......................

Wysokie Układające się Strony:

.............................;

oraz

.............................;


zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:


Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony zawierają stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
2. Wysokie Układające się Strony powołują przedstawicielstwa dyplomatyczne Republiki Bialeńskiej w Królestwie Hasselandu oraz przedstawicielstwa Królestwa Hasselandu w Republice Bialeńskiej.

Art. 3.
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wstąpić o agrément dla kandydata na ambasadora.

Art. 4.
1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
a) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
b) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego;
c) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
d) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej lub forum państwa przyjmującego;
e) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów lub posłów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt b.

Art. 5.
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Art. 6.
1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.

Art. 7.
1. Wysokie Układające się Strony mogą utworzyć przedstawicielstwo konsularne Republiki Bialeńskiej w Królestwie Hasselandu oraz przedstawicielstwo konsularne Królestwa Hasselandu w Republice Bialeńskiej.
2. Przedstawiciele konsularni, w randze konsula generalnego, muszą uzyskać exequator od strony przyjmującej.
3. Przedstawiciele konsularni posiadają immunitet analogiczni jak ambasadorowie.

Art. 8.
1. Wysokie Układające się Strony konsultują się w sprawach zagranicznych, przeprowadzając co najmniej raz na 3 miesiące konsultacje na szczeblu ministrów spraw zagranicznych.
2. Wysokie Układające się Strony tworzą warunki do uprzywilejowanej współpracy w dziedzinie kultury i nauki. Szczegóły określi odrębne porozumienie.
3. Wysokie Układające się Strony współpracują w dziedzinie obrony i przemysłu obronnego. Szczegóły określi odrębne porozumienie.
8. Wysokie Układające się Strony współpracują w dziedzinie gospodarki, wspierając działania dla stworzenia wspólnego systemu gospodarczego.

Art. 9.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 9.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.
Piotr de Zaym
Król Hasselandu
ambasador at large, wiceadmirał, doc. dr net.
Odpowiedz
#2
Jak najbardziej zgadzam się, że nasze kraje powinny łączyć szczególne stosunki. Ale czy Wasza Królewska Mość nie obrazi się, jeśli zaczekamy z tym do chwili podpisania traktatu pomiędzy Bialenią i Brodrią?
Jeśli uda się stworzyć proponowany przeze mnie Związek Bialenii i Brodrii, to może Hasseland zdecyduje się na podpisanie traktatu z naszym Związkiem, co byłoby jakąś formą kontynuacji trójstronnego stowarzyszenia?
N.N
Odpowiedz
#3
Oczywiście - poczekamy. Nie ma pośpiechu.
Piotr de Zaym
Król Hasselandu
ambasador at large, wiceadmirał, doc. dr net.
Odpowiedz
#4
Popieram traktat, który zdaję się być dobrze skonstruowany.
Tylko jedno pytanie - Art. 3 - p. 8 (powinno być 4) - dlaczego nie dopisano analogicznej jak powyżej formuły: Szczegóły określi odrębne porozumienie.

W jakiej sytuacji używalibyśmy konsulatów?
Eddard Noqtern - Król-Senior Królestwa Hasselandu, IX Prezydent Republiki Bialeńskiej
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.
Odpowiedz
#5
Kluczowe pytanie: traktat zawieramy ze Związkiem Bialenii i Brodrii? Czy z każdym z tych państw oddzielnie (z Brodrią już mamy umowę), a dodatkowo ze ZBiB?
Piotr de Zaym
Król Hasselandu
ambasador at large, wiceadmirał, doc. dr net.
Odpowiedz
#6
Podpisując traktat ze ZBiB, moc prawną utraci traktat z Brodrią moim zdaniem. Sądzę że podpisanie że związkiem będzie bardziej poprawne, gdyż oba państwa funkcjonują prawie jak jedno, na wspólnych strukturach.
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
Odpowiedz
#7
Ja proponuję podpisanie wspólnego traktatu, jednakże będzie to możliwe dopiero 27 grudnia, gdyż dopiero wtedy Związek Bialenii i Brodrii formalnie powstanie. Oczywiście wcześniej możemy go przygotować i upewnić się, że uzyska wymagane poparcie.
Odpowiedz
#8
Możliwe jest jeszcze podpisanie traktatu i ze ZBiB, i z Bialenią i z Brodrią -

Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Niniejszy traktat dotyczy Związku Bialenii i Brodrii jako całości, a także bezpośrednio Bialenii i Brodrii, o ile będą prowadzić samodzielną politykę zagraniczną.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.
Piotr de Zaym
Król Hasselandu
ambasador at large, wiceadmirał, doc. dr net.
Odpowiedz
#9
Jak najbardziej jestem za taką opcją. Jakkolwiek wiemy że wystąpiła chęć podpisania traktatu 18 grudnia podczas uroczystości (zakończenia traktatu) podsumowujących wspólnie spędzony czas, więc 27 grudnia to trochę późno, jednak można to zawsze jakoś ominąć. Smile
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
Odpowiedz
#10
Prosta sprawa.
Podpisanie 18 - ego, ratyfikacja 27 - ego!
Piotr de Zaym
Król Hasselandu
ambasador at large, wiceadmirał, doc. dr net.
Odpowiedz
#11
Oświadczenie Departamentu Politycznego
Komisji Spraw Zagranicznych KH


Cytat:Królestwo Hasselandzkie ze smutkiem i niepokojem przyjmuje fakt niepodejmowania przez Bialenię dyskusji nad projektem traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych.
Królestwo Hasselandu z narastającym niepokojem przyjmuje też fakt zaprzestania jakichkolwiek dyskusji nad wstępnie proponowanym projektem umowy przejściowej. Umowa ta jest w znacznej mierze nieaktualna (np. Hasseland nie zamierza prosić o przedłużenie swej obecności na forum bialeńskim), ale w pewnych aspektach mogłaby być dyskutowana.
Sugerujemy rozpoczęcie rozmów lub wyraźne stwierdzenie braku zainteresowania takimi rozmowami ze strony bialeńskiej.
Jednocześnie informujemy, że powołana zostanie Komisja Likwidacyjna Spraw Stowarzyszenia, przy Dworze Królewskim, a w razie wejścia w życie nowej Konstytucji - przy Rządzie.
Piotr de Zaym
Król Hasselandu
ambasador at large, wiceadmirał, doc. dr net.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości