Wyrok Sądu Ludowego z dnia 15 listopada 2016 r., W/19/2016
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 15 listopada 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2016 r.
sprawy W/19/2016 z wniosku: Hewerta Faradobusa
o brzmieniu: Jakie szczegółowe warunki musi spełnić osoba powołana na urząd Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiejm, aby móc pełnić funkcję?

orzeka następująco:

Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, by pełnić swój urząd nie może sprawować jednocześnie funkcji publicznych we władzy ustawodawczej i sądowniczej oraz musi posiadać obywatelstwo bialeńskie.

UZASADNIENIE

Dla zwiększenia precyzyjności wyroku Sąd postanowił posłużyć się definicją językową słowa "warunek" ze SJP, która brzmi: "stan rzeczy, który musi zajść, aby mógł zaistnieć inny stan rzeczy". Konstytucja Republiki Bialeńskiej nie definiuje wprost warunków, jakie musi spełnić Prezydent Republiki Bialeńskiej (a co za tym idzie, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej), by pełnić swój urząd. Jednakże w art. 3 ust. 5 explicite zabrania "równoległego sprawowania funkcji publicznych łączących uprawnienia władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej (...)". Tak więc, by Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej mógł pełnić swój urząd, nie może sprawować jednocześnie funkcji publicznych we władzy sądowniczej i ustawodawczej. Jednocześnie, zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1) sprawowanie jakichkolwiek funkcji publicznych, a zatem i funkcji Prezydenta i Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej jest uwarunkowane posiadaniem obywatelstwa bialeńskiego. Wobec powyższych, Sąd orzekł, jak w sentencji.

/-/ Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości