Wyrok Sądu Ludowego z dnia 17 listopada 2016 r., W/21/2016
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 19 listopada 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2016 r.
sprawy W/21/2016 z wniosku: Iwana Pietrowa
o brzmieniu: Czy osoba, która dobrowolnie zrzekła się folwarków, może wnioskować o ich przywrócenie?


orzeka następująco:

Osoba, która zrzekła się folwarków może zwrócić się z wnioskiem do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o ich przywrócenie.

UZASADNIENIE

Przepis prawny, będący przedmiotem wniosku, został przyjęty, w ramach ustawy o zmianie ustawy o tytułach szlacheckich z dnia 16 lutego 2014 r., wraz z ust. 4 o brzmieniu: "Posiadacz tytułu szlacheckie może się go zrzec. W takim przypadku może w dowolnej chwili zwrócić się do Prezydenta Republiki Bialeńskiej z wnioskiem o przywrócenie tytułu szlacheckiego." Celem przyjęcia rzeczonej ustawy było uregulowanie tak delikatnej i silne nacechowanej ideologicznie kwestii, jak posiadanie tytułów szlacheckich oraz folwarków, które są z nimi sprzężone w myśl art. 2 ustawy o sądownictwie. Nowa, po przyjęciu rzeczonej ustawy, rzeczywistość prawna umożliwiła osobom, które ze względów ideologicznych nie akceptują instytucji tytułów szlacheckich lub folwarków, zrzeczenie się ich. Jednocześnie ustawodawca wyraźnie rozgraniczył instytucję zrzeczenia się folwarku od instytucji zrzeczenia się tytułu szlacheckiego. Jednakże, rzeczonego rozgraniczenia nie należy traktować, jako absolutnego rozgraniczenia między tytułem szlacheckim a folwarkiem per se. Ustawodawca, ze względu na przywileje, jakie wówczas dawała Ordynacja Wyborcza, posiadaczom folwarków (obecnie przywileje podobnej treści funkcjonują w ramach ustawy o utworzeniu Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej), pozostawił możliwość zachowania folwarków, w myśl art. 3 ust. 5 ustawy o tytułach szlacheckich (rezygnacja z nich wymagała osobnego oświadczenia woli) wobec zrzeczenia się tytułu szlacheckiego w myśl art. 3 ust. 4 rzeczonej ustawy.

Sąd, orzekając, postanowił zastosować wykładnię teleologiczna oraz rozumować per analogiam. Art. 3 ust. 5 ustawy o tytułach szlacheckich nie przewiduje explicite możliwości wnioskowania o zwrot folwarków. Jednakże istnieje taka możliwość, którą wyraża norma z art. 3 ust. 4 rzeczonej ustawy, w przypadku zrzeczenia się tytułu szlacheckiego. Zarówno zrzeczenie się tytułu szlacheckiego, jak i zrzeczenie się folwarków pełni ten sam cel. Dlatego, należy przyjąć, że skoro ustawodawca dozwolił osobie, która zrzekła się tytułu szlacheckiego na wnioskowanie o jego zwrot, to przyzwolenie to winno się rozszerzyć na możliwość wnioskowania o zwrot folwarków przez osobę, która uprzednio się ich zrzekła. Takie rozumowanie nie tylko wpisuje się w celowościową koncepcję wykładni, ale także spełnia wymogi rozumowania per analogiam. Wobec powyższych, Sąd orzekł, jak w sentencji.

/-/ Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości