Wniosek o ratyfikację traktatu o ZBiB.
#1
Panie Przewodniczący!

Składam wniosek o debatę nad ratyfikacją oraz głosowanie ratyfikujące poniższą umowę międzynarodową, zawartą w dniu 27 listopada 2016 przez BFRD oraz Republikę Bialeńską.

Cytat:TRAKTAT O POWOŁANIU ZWIĄZKU BIALENII I BRODRII


Wysokie Układające się Strony:

Republika Bialeńska, reprezentowana przez Jego Ekscelencję Prezydenta Andrzeja Swarzewskiego

oraz

Brodryjska Federacyjna Republika Demokratyczna, reprezentowana przez Jego Ekscelencję Prezydenta Jurija Siergiejewicza Bołodina

stanowią, co następuje:

Artykuł 1.

Republika Bialeńska i Brodryjska Federacyjna Republika Demokratyczna, zwane dalej Stronami lub państwami członkowskimi, zawierają niniejszy traktat, będący umową o utworzeniu organizacji międzynarodowej pomiędzy Stronami. 

Artykuł 2.

Tworzy się organizację międzynarodową o nazwie: Związek Bialenii i Brodrii. 

Artykuł 3.

Republikę Bialeńską i Brodryjską Federacyjną Republikę Demokratyczną uznaje się za równych członków Związku Bialenii i Brodrii

Artykuł 4.

1.Republika Bialeńska i Brodryjska Federacyjna Republika Demokratyczna dokonują aneksji Wyspy Przyjaźni.
2.Strony decydują się uznać Wyspy Przyjaźni za swoje kondominium oraz wspólnie podejmują decyzję o przekazaniu Wyspy Przyjaźni pod zarząd bezpośredni Sekretariatowi Generalnemu Związku Bialenii i Brodrii.

Artykuł 5.

Powołuje się Sekretariat Generalny jako organ Związku Bialenii i Brodrii, będący najwyższym organem władzy dla całego Związku. Ustala się, że akty normatywne przyjmowane są przez Sekretariat jednogłośnie, a stają się obowiązujące w ciągu 24 godzin od momentu ich podpisania przez Sekretarza Generalnego. Zobowiązuje się państwa członkowskie do opublikowania tych aktów w ciągu 7 dni od momentu ich podpisania. 

Artykuł 6.

Sekretariat Związku Bialenii i Brodrii składa się z głów państw członkowskich, ministrów spraw zagranicznych oraz przedstawicieli parlamentów w równej liczbie trzech osób z każdego państwa. 

Artykuł 7.

Parlamenty Republiki Bialeńskiej i Brodryjskiej Federacyjnej Republiki Demokratycznej wybierają swoich przedstawicieli zwykłą większością głosów na kadencje trwające 8 tygodni. 

Artykuł 8.

Sekretariatowi Generalnemu Związku Bialenii i Brodrii nadaje się prawo:
a) uchwalania dyrektyw, będących wiążącymi dla Stron;
b) podejmowania decyzji na podstawie dyrektyw i niniejszego traktatu;
c) podejmowania rezolucji, będących niewiążącymi deklaracjami wyrażającymi stanowisko Sekretariatu Generalnego; 
d) tworzenia wyspecjalizowanych Komisji Związkowych;
e) dokonywania zmian w niniejszym Układzie oraz wypowiadania niniejszego Układu.

Artykuł 9.

Kadencja Sekretarza Generalnego Związku Bialenii i Brodrii trwa cztery tygodnie. Osobę pełniącą tę funkcję wyznaczają naprzemiennie głowy państw członkowskich. Zastępcą Sekretarza jest osoba wskazana przez głowę drugiego z państw. 

Artykuł 10.

Sekretarzowi Generalnemu Związku Bialenii i Brodrii nadaje się prawo:
a) reprezentowania organizacji na arenie międzynarodowe za zgodą państw członkowskich;
b) podpisywania oraz wetowania dyrektyw, decyzje i rezolucji przyjętych przez Sekretariat;
c) kierowania pracami Sekretariatu;
d) zażądania raportu z prac dowolnego organu państw członkowskich. 

Artykuł 11.

1. Strony zobowiązują się przestrzegać i w pełni respektować wyroki i postanowienia Sądu Ludowego Republiki Bialeńskiej. Nadaje się Sądowi Ludowemu Republiki Bialeńskiej wyłączne prawo:
a) stosowania wyroku banicji, tj. odebrania dostępu do wszystkich działów forum;
b) dokonywania wykładni dyrektyw i decyzji Sekretariatu Generalnego Związku Bialenii i Brodrii;
c) orzekania o zgodności aktów normatywnych państw członkowskich z aktami normatywnymi przyjętymi przez Sekretariat Generalny;
d) wyrokowania w sprawach o czyny popełnione przeciwko strukturom informatycznym forum.
2. Na obszarze Brodrii władzę sądowniczą sprawują lokalne sądy wydające wyroki na podstawie miejscowych praw. Sąd Ludowy może zastępować sądy lokalne w przypadku ich niefunkcjonowania. Administracja forum ma obowiązek umożliwiać respektowanie wyroków sądów lokalnych.

Artykuł 12.

Zabrania się tej samej osobie pełnienia w tym samym czasie funkcji głowy państwa lub ministra spraw zagranicznych w więcej niż jednym państwie członkowskim.

Artykuł 13.

Zobowiązuje się organy władzy w Państwach Stronach do:
1) Wprowadzenia takich zmian w swoich systemach prawnych, aby możliwe było wykonanie w pełni założeń niniejszego Układu. 
2) Uznania aktów normatywnych Sekretariatu Generalnego Związku Bialenii i Brodrii za akty prawne nadrzędne wobec ustaw Państw-Strona i innych traktatów niż ten Układ.


Artykuł 14.

Wprowadza się następującą hierarchię prawną na obszarach Państw-Stron niniejszego układu:
1) Konstytucje państwo członkowskich,
2) Dyrektywy i decyzje Związku Bialenii i Brodrii,
3) Umowy międzynarodowe,
4) Ustawy parlamentów krajów związkowych oraz dekrety głów krajów związkowych z mocą ustawy,
5) Akty wykonawcze,
6) Prawo lokalne,
7) Prawo zwyczajowe i naturalne.

Artykuł 15.

Na mocy niniejszego traktatu: 
1. Tworzy się unię celną, znosząc wszelkie bariery dot. przepływu towarów, osób i kapitału. 
2. Deklaruje się chęć zawarcia unii monetarnej. 
3. Tworzy się sojusz wojskowy.
4. Deklaruje się działalność we wspólnym systemie informatycznym. 

Artykuł 16.

Nadaje się Państwom-Stronom wolność działania w kwestiach nieuregulowanych niniejszym Układem, z zastrzeżeniem, że wszystkie ich decyzje mogą zostać uchylone przez Sekretariat Generalny Związku Bialenii i Brodrii bezwzględną większością głosów.

Artykuł 17.

Niniejszy Układ wchodzi w życie w ciągu miesiąca od momentu jego ratyfikowania przez obydwie Strony. 

Artykuł 18.

Niniejszy Układ może zostać wypowiedziany przez każdą ze Stron z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od momentu notyfikowania tej czynności drugiej Stronie.

W imieniu Republiki Bialeńskiej:
[Obrazek: attachment.php?aid=5829]
(-) Andrzej Swarzewski, prezydent Republiki Bialeńskiej.


W imieniu Brodryjskiej Federacyjnej Republiki Demokratycznej:
[Obrazek: 180?cb=20161121182818]
(-) Jurij Siergiejewicz Bołodin, prezydent Brodryjskiej Federacyjnej Republiki Demokratycznej.

(-) Ӣваң Фӗдоров
Вєлӣќӣҋ Ќңяҙь Мросќовсќӣҋ


#2
Szanowni Zgromadzeni!

Otwieram debatę, która potrwa dobę.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#3
Oczywiście popieram. Brodria bardzo na tym traktacie skorzysta. Smile
#4
Myślę, że głosowanie wyrazi poparcie dla tego traktatu.

(-) Ӣваң Фӗдоров
Вєлӣќӣҋ Ќңяҙь Мросќовсќӣҋ


#5
Nie mam zastrzeżeń.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#6
Znakomicie, a zatem zamykam debatę i rozpoczynam głosowanie, które potrwa dwie doby.

Głosuję ZA.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#7
Za.
#8
Za.

(-) Ӣваң Фӗдоров
Вєлӣќӣҋ Ќңяҙь Мросќовсќӣҋ


#9
Za
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, ojciec Tomasza Bagrata Dostojewskiego
- kniaź bialeński, pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
#10
ZA
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#11
Wszyscy zagłosowali, a zatem nie będę przedłużał i zakończę głosowanie.

Oznajmiam, iż Zgromadzenie Federalne jednomyślnie opowiedziało się za przyjęciem traktatu o powołaniu Związku Bialenii i Brodrii.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#12
Świetnie. Więc czekamy jeszcze tylko na ratyfikację w Bialenii, potem miesiąc przygotować i ruszamy! Smile
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości