Projekt Konstytucji BFRD
#1
Szanowni, oczekując na Prezydencki projekt Konstytucji, przedstawiam pod obrady swój Projekt. Proszę Przewodniczącego ZF o rozpoczęcie obrad.Cytat:PROJEKT KONSTYTUCJI BRODRYJSKIEJ FEDERACYJNEJ REPUBLIKI DEMOKRATYCZNEJ
Cytat:
z dnia .....grudnia 2016 roku

[ATTACHMENT NOT FOUND]

ROZDZIAŁ I 
 Podstawy ustrojowe

Art.1
1.  Brodryjska Federacyjna Republika Demokratyczna zwana także BFRD lub Brodrią jest republiką prezydencką
2. BFRD jest państwem prawa i demokracji.
3. Władzę zwierzchnią nad BFRD sprawuje Naród.

Art.2
BFRD jest państwem  dbającym o dobro i rozwój jej obywateli.

Art.3
Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art.4
Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką prawną BFRD.

Art.5
Symbole narodowe BFRD określone są przez odpowiednią ustawę.

Art.6
Językiem urzędowym BFRD jest język brodryjski i język polski.

ROZDZIAŁ II
Źródła prawa

Art.7
Źródłami prawa BFRD są:
1.Konstytucja BFRD,
2.Ustawy Zgromadzenia Federalnego oraz Dekrety z mocą ustawy Prezydenta BFRD,
3.Umowy międzynarodowe,
4.Rozporządzenia członków rządu BFRD.

Art.8
Warunkiem wejścia w życie aktu prawnego jest jego ogłoszenie lub uchwalenie. 

Art.9
Uchwalone akty prawne podlegają kontroli co do ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem

ROZDZIAŁ III
Podstawowe prawa i obowiązki obywatela

Art.10
1. Godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych BFRD .
2. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.

Art.11
Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu.

Art.12
1.Obywatelstwo BFRD jest nadawane przez Prezydenta BFRD.
2.Obywatelstwo BFRD może zostać odebrane poprzez:
- Rozporządzenie Prezydenta BFRD, które winno zawierać uzasadnienie decyzji
- Dobrowolne zrzeczenie się obywatelstwa
- Prawomocny wyrok Sądu Najwyższego
- Przegłosowanie postanowienia o odebraniu obywatelstwa przez Zgromadzenie Federalne.

Art.13
Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.

Art.14
Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji o ile nie obrażają i znieważają głowy państwa oraz państwa zaprzyjaźnionego. 

Art.15
Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się.

Art.16
Każdy ma prawo do nauki i rozwoju własnego.

Art.17
Każdy obywatel zobowiązany jest do przestrzegania prawa BFRD.

ROZDZIAŁ IV 
Prezydent BFRD  i Gabinet Premiera.

Art.18
1.Prezydent BFRD jest głową państwa i najwyższym jego przedstawicielem.
2.Prezydent BFRD jest gwarantem Konstytucji BFRD, praw i wolności człowieka i obywatela.

Art.19
1. Prezydent BFRD wybierany jest na 90-dniową kadencję w wyborach równych, powszechnych i tajnych.
2. Ilość kadencji sprawowanych przez Prezydenta BFRD jest nieograniczona.

Art.20
Wybory Prezydenta BFRD zarządza Przewodniczący Zgromadzenia Federalnego na dzień przypadający nie wcześniej niż na 10 dni i nie później niż na 3 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta BFRD, a w razie opróżnienia urzędu Prezydenta BFRD - nie później niż w piątym dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 14 dni od dnia zarządzenia wyborów. Wybory prezydenckie nie mogą trwać krócej niż 24 godziny ani dłużej niż 72 godziny. 

Art.21
1.Obejmując urząd Prezydent BFRD składa wobec narodu następującą przysięgę:
"Przysięgam, że realizując kompetencje Prezydenta BFRD będę szanował i chronił prawa i wolności człowieka i obywatela, przestrzegał i bronił Konstytucji BFRD,  wiernie służył narodowi." Można przysięgę zakończyć dowolną frazą religijną.
1.Przysięga w uroczystej formie zostaje złożona w obecności członków Zgromadzenia Federalnego i Sądu Najwyższego BFRD
( o ile takowy istnieje ).

Art.22
PrezydentBFRD, jako głowa państwa:
1.Nadaje obywatelstwo brodryjskie,
2.Nadaje ordery i odznaczenia.
3.Wydaje rozporządzenia i dekrety z mocą ustawy,
4.Koordynuje i kontroluje prace rządu,
5.Podpisuje  ustawy Zgromadzenia Federalnego..
6.Na czas pokoju jest głównym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych.
7.Mianuje Marszałka Sił Zbrojnych.
8.Decyduje o okresach szczególnych w państwie.
9.Ma prawo nadawania praw wyborczych osobom nie posiadającym obywatelstwa brodryjskiego.

Art.23
Na czas swojej nieobecności lub opróżnienia urzędu, tymczasowe obowiązki prezydenta BFRD pełni Przewodniczący Zgromadzenia Federalnego .

Art.24
Prezydent BFRD może być odsunięty przez Zgromadzenie Federalne, która przegłosuje ten fakt większością 2/3 ustawowej liczby deputowanych.

Art.25
1. Organem doradczym Prezydenta BFRD jest rząd BFRD, na czele którego stoi premier powoływny przez Prezydenta BFRD . 2. Prezydent BFRD musi mianować premiera nie później niż 7 dni po objęciu urzędu Prezydenta BFRD.
3. Premier ma 3 dni na powołanie rządu, skład którego podaje przed Zgromadzeniem Federalnym gdzie wnioskuje o wotum zaufania dla swego gabinetu. 
4. Ilość ministerstw oraz skład gabinetu ustala premier. 


Art.26
Prezydent BFRD za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Sądem Najwyższym.

ROZDZIAŁ V
Zgromadzenie Federalne

Art.27
Władzę ustawodawczą w BFRD sprawuje Zgromadzenie Federalne.

Art.28
W skład Zgromadzenia Federalnego wchodzą deputowani wybrani w wyborach parlamentarnych.

Art.29
Ilość deputowanych, długość  kadencji oraz sposób wyboru określa Ustawa o wyborach parlamentarnych.

Art.30
Zgromadzenie Federalne obraduje na posiedzeniach.

Art.31
Deputowani Zgromadzenia Federalnego mają prawo do interpelacji parlamentarnej. Prezydent BFRD ma obowiązek udzielenia odpowiedzi w ciągu 12 dni.

Art.32
1.Inicjatywę ustawodawczą ma każdy obywatel BFRD. 
2.Każdy projekt aktu prawnego składa się do Kancelarii Przewodniczącego Zgromadzenia Federalnego, który ma on obowiązek przedłożyć ów projekt Zgromadzeniu Federalnemu pod obrady.
3.Zgromadzenie Federalne podejmuje 48 godzinną debatę na każdym projektem. Czas ów może być wydłużony lub skrócony przez Przewodniczącego Zgromadzenia Federalnego na wniosek każdego deputowanego.
4.Podczas debaty deputowani proponują poprawki do projektu. Przewodniczący Zgromadzenia Federalnego przeprowadza głosowanie nad każdą poprawką.
5.Po zakończeniu głosowań nad każdą z zaproponowanych poprawek Przewodniczący Zgromadzenia Federalnego rozpoczyna głosowanie nad projektem aktu prawnego wraz z poprawkami o ile one zostały przyjęte przez Zgromadzenie Federalne.

Art.33
1.Ustawę uchwaloną przez Zgromadzenie Federalne, Przewodniczący ZF przekazuje Prezydentowi BFRD.
2.Prezydent BFRD podpisuje ustawę w ciągu 7 dni. Może również ją zawetować, bądź poddać Sądowi Najwyższemu pod sprawdzenie zgodności ustawy z Konstytucją BFRD .

Art.34
Zgromadzenie Federalne uchwala ustawy w jawnym, bezpośrednim i równym głosowaniu, nie trwającym krócej niż 18 godzin i dłużej niż 72 godziny zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3/4 deputowanych danej kadencji, chyba że ustawa przewiduje inaczej.

ROZDZIAŁ VI 
Sąd Najwyższy BFRD

Art.35
1.Władzę sądowniczą w BFRD sprawuje Sąd Najwyższy.
2.Sąd Najwyższy stoi na straży niniejszej Konstytucji oraz wszystkich aktów prawnych.
3.Funkcję oskarżyciela publicznego sprawuje Prokurator Generalny.

Art.36
Kompetencje i funkcjonowanie Sądu Najwyższego określa ustawa.

Art.37
W skład Sądu Najwyższego wchodzi Sędzia Najwyższy powoływany przez Prezydenta BFRD oraz powoływaniu i odwoływani przez Sędziego Najwyższego sędziowie powszechni.

Art.38
Sędzia Najwyższy może zostać odwołany wyłącznie decyzją Zgromadzenia Federalnego.

ROZDZIAŁ VII
Siły Zbrojne


Art. 39
Kompetencje i funkcjonowanie Sił Zbrojnych określa ustawa.

ROZDZIAŁ VIII 
Spadkobiercy 

Art. 40
BFRD jest jedynym spadkobiercą Federacji Brodryjskiej , Rządu Federacji Brodryjskiej na Uchodźstwie oraz Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego. 

ROZDZIAŁ IX
Zmiana niniejszej konstytucji

Art.41
Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć każdy obywatel BFRD.

Art.42
Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Zgromadzenie Federalne większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby deputowanych.

ROZDZIAŁ X
Postanowienia Końcowe


Art. 43
Konstytucja wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Zgromadzenie Federalne i podpisaniem przez Prezydenta BFRD.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#2
Cytat: 1.  Brodryjska Federacyjna Republika Demokratyczna zwana także BFRD lub Brodrią jest republiką prezydencką

Moim zdaniem bardziej republiką federalną o systemie prezydenckim.

Cytat: 2. BFRD jest państwem prawa i demokracji.
Demokratycznym państwem prawa.

Cytat: Językiem urzędowym BFRD jest język brodryjski i język polski.

Są*.

Cytat: 9.Ma prawo nadawania praw wyborczych osobom nie posiadającym obywatelstwa brodryjskiego.

Moim zdaniem to dość niebezpieczny precedens, który może sprawić, że prezydent może raz zdobytej władzy nie oddać nigdy.

Cytat: 2. Prezydent BFRD musi mianować premiera nie później niż 7 dni po objęciu urzędu Prezydenta BFRD.
Lepiej byłoby, gdyby powoływanie Premiera było fakultatywne. Jak wiemy, Brodria nie ma za wielu obywateli.

Póki co nie widzę innych błędów, chociaż moim zdaniem w projekcie panuje lekki nieporządek i np. małżeństwo w artykule czwartym niezbyt pasuje. Ale to tylko moja opinia. Wink
#3
Od kiedy skrót jest nazwą? Sad
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#4
A od kiedy może Pan się wypowiadać w Parlamencie Brodrii?
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#5
Proponuję, żeby Marszałek pozwolił wszystkim na wypowiadanie się wszystkim chętnym. My nie znamy się za bardzo na prawie, a przydałoby się, żeby Konstytucja była profesjonalna.
#6
(05.12.2016, 17:02:07)Tomasz Cyryl Dostojewski napisał(a): A od kiedy może Pan się wypowiadać w Parlamencie Brodrii?

Proszę wskazać przepis w Monitorze Brodryjskim, który mi na to nie pozwala.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#7
A poszanowanie instytucji? Na pewno cóż, widocznie nie wszyscy Ją szanują. Wystarczyło by chociażby poprosić o głos. Ale skoro Przewodniczący ZF nie reaguje na to, ok.


Wróćmy lepiej do debaty nad projektem.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#8
To prawo zwyczajne, którego również w Brodrii nie ma. Smile
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#9
W takim tempie w jakim idą prace nad Konstytucją i Ustawami to za wiele praw Brodria nie będzie miała.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#10
Nie będę podejmować zdecydowanych kroków wobec tego projektu. Niech sobie "leży" w oczekiwaniu na prezydencki projekt konstytucji.

Przepraszam za to, że nie przedstawiłem swojego projektu... Niestety obecnie mam lekki napad realiozy, co, jak widać, odbija się się na mojej mikronacyjnej aktywności. Jak tylko znajdę choć trochę więcej wolnego czasu, to rozpocznę prace nad własnym projektem ustawy zasadniczej (chyba że wcześniej Prezydent Bołodin przedstawi zapowiedziany projekt).
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości