Wyrok Sądu Ludowego z dnia 20 grudnia 2016 r., W/22/2016
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 20 grudnia 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2016 r.
sprawy W/22/2016 z wniosku: Tadeusza Krasnodębskiego
o brzmieniu: Czy osoby posiadające obywatelstwo bialeńskie z uwagi na posiadanie obywatelstwa hasselandzkiego i brodryjskiego stracą je w momencie zakończenia obowiązywania traktatu?


orzeka następująco:

Osoby, które nabyły obywatelstwo bialeńskie w sposób wtórny - na podstawie art. 7 lit. b) i art. 7 lit. c) Układu Stowarzyszeniowego, posiadać je będę także wówczas, gdy rzeczony układ straci moc powszechnie obowiązującą.

UZASADNIENIE

Linia orzecznicza Sądu odnośnie nabycia obywatelstwa bialeńskiego w sposób wtórny - na podstawie art. 7 Układu Stowarzyszeniowego - nie zmieniła się od wyroku w sprawie o sygnaturze akt W/14/2016. "[O]bywatelstwo Republiki Bialeńskiej nie przysługuje ipso iure każdemu obywatelowi państw stowarzyszonych, lecz jego do jego nabycia wymagane jest stosowne postanowienie Prezydenta Republiki Bialeńskiej, który ma jednak obowiązek, by takowe wydać". Każde obywatelstwo, które zostało nabyte na drodze postanowienia Prezydenta, w myśl art. 6 ust. 1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej, wydanego po zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 7 lit. b) i art. 7 lit. c) Układu Stowarzyszeniowego (posiadaniu obywatelstwa jednego z państw, będących sygnatariuszami rzeczonego układu albo nadanie obywatelstwa bialeńskiego przez właściwy organ jednego z państw, będących sygnatariuszami rzeczonego układu), jest równoznaczne (a zatem mające takie same cechy, jak i zakres) z obywatelstwem bialeńskim nadanym w ustawowym trybie.

Strony, będące sygnatariuszami rzeczonego układu nie zastrzegły, że w przypadku jego wypowiedzenia ustaną stosunki prawne zawarte na podstawie przepisów rzeczonego układu w momencie jego obowiązywania. Tak więc, stosunki prawne zawarte pod rządami rzeczonego układu nadal obowiązują. Co więcej, instytucji obywatelstwa bialeńskiego, które może być nadawane w sposób wtórny, na podstawie przepisów rzeczonego układu, nie należy interpretować w oderwaniu od bialeńskiego systemu prawa, co potwierdza dotychczasowe orzecznictwo (v. wyrok w sprawie o sygnaturze akt W/14/2016). Ustawa z dnia 8 sierpnia 2016 r. o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej definiuje zamknięty katalog okoliczności, na skutek których można utracić obywatelstwo Republiki Bialeńskiej, dotyczy on także obywatelstwa nabytego w sposób wtórny na podstawie rzeczonego układu i w momencie jego obowiązywania.

Wobec powyższych, Sąd orzekł, jak w sentencji.


/-/ Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości