Traktat o współdziałaniu militarnym z NUPIA
#1
Cytat:
Traktat sojuszniczy ustanawiający Siły Połączone o współdziałaniu militarnym założony na podstawie porozumienia RB i NUPIA.

Założenia:

Traktat ustanawiający organizację polityczno-militarną SPMSP - Sojusz Polityczno Militarny Sił Połączonych utworzony w porozumieniu układających się stron Republiki Bialeńskiej (RB) oraz Neokontynentalnej Unii Państw Integracyjnie Autonomicznych (NUPIA).

Statut:

Art. 1 Wstęp i ujednoznacznienia.

1) Traktat zwany również umową, sojuszem, układem oraz strukturą dotyczy współpracy podmiotów politycznych, posiadających pewien militarny standard urealniający wyznaczony w umowie i osiągnięty przez RB i NUPIA.

2) Państwa - podmioty polityczne w umowie zwane są jako: układające się strony, sygnatariusz.

3) Służby zwane militarnymi lub wojskowymi.

Art. 2 Zobowiązania.

1) Siły Zbrojne układających się stron będą działały w kierunku doskonalenia metod wspólnych działań zbrojnych i logistycznych.

2) Układające się strony zobowiązują się do ścisłej współpracy w dziedzinie nauk wojskowych w tym podstawowych dyscyplin Bezpieczeństwa i Obronności.

3) Układające się strony zobowiązują się do niezawierania jakichkolwiek sojuszy militarnych z państwami trzecimi, a także przeprowadzania zewnętrznych operacji militarnych bez powiadomienia i akceptacji ze strony wszystkich sygnatariuszy tego dokumentu.

4) Układ powoduje całkowity sojusz armii.

Art. 3 Dowództwo Sił Połączonych (DSP)

Układające się strony utworzą wspólne Dowództwo Sił Połączonych złożone z przedstawicieli dowództw sił zbrojnych poszczególnych państw. Lokalizacja siedziby DSP zostaje ustanowiona na wyspie Ahara. Gmach SPMSP, Pagansaga, ul. Główna 33. W ramach realizacji traktatu zostanie zbudowana międzynarodowa baza wojskowa z członków SPMSP, baza SPMSP na wyspie Ahara, w której będzie się mieściło Centrum Dowodzenia DSP.

1) Dowódcami Sił Połączonych (DSP) będą kolejno przedstawiciele poszczególnych układających się stron wystawieni według procedury państwa wystawiającego przedstawiciela, który uzyska akceptację pozostałych państw. Zmiana dowódcy będzie dokonywana co trzy miesiące.

2) Każda z układających się stron postawi do dyspozycji Dowództwa Sił Połączonych (DSP) przynajmniej 50% swoich sił ofensywnych (operacyjnych), nie dotyczy to sił defensywnych (m.in. formacji obrony terytorialnej, ścisłej obrony powietrznej kraju i jednostek obrony wybrzeża oraz ich odpowiedników), które będą szkolone do współdziałania z siłami sojuszników.

Art. 4 Bazy państw członkowskich i Bazy SPMSP

Układające się strony zobowiązują się do utrzymywania na terenach innych państw sojuszu po jednej militarnej bazie szkoleniowej, w której będzie stacjonowała jednostka wojskowa w sile samodzielnego batalionu (składającego się z możliwie zróżnicowanych pododdziałów) - zadaniem batalionu będzie prowadzenie szkolenia w zakresie współdziałania sił zbrojnych układających się stron.

1) Lokalizacja baz zostanie wyznaczona przez państwo na terenie, którego będzie tworzona.

2) Na zasadzie umowy wzajemnej pomiędzy układającymi się stronami można ustalić większą ilość lub wielkość stacjonujących sił.

3) Planowane lokalizacje Baz szkoleniowych: Baza RB w NUPIA, Baza NUPIA w RB, zostaną uzgodnione w Aneksie nr1.

4) Bazy umożliwiają szkolenie we współdziałaniu żołnierzy sił zbrojnych państw sojuszniczych oraz zapoznanie się z udostępnionym sprzętem sojuszników i wypracowywanie procedur praktycznego współdziałania opartym o wybrane jednostki są przygotowywane do ścisłego współdziałania.

Art. 5 Sytuacja Zagrożenia

W przypadku zagrożenia militarnego jakiegokolwiek sygnatariusza tej umowy, układające się strony zobowiązują się do udzielenia sobie wszechstronnej pomocy militarnej, polegającej na:

1) Prowadzeniu wspólnych działań zbrojnych przeciwko zagrażającemu jednej z układających się stron.

2) Udzielaniu sobie wsparcia logistycznego.

3) Wspólnych działań wywiadowczych.

Art. 6 Standaryzacja SPMSP

1) Standard urealniający SPMSP - to standard schematu i określenia armii państwa umożliwiający działanie w strukturze SPMSP. Standard ten jest wymierny dla wszystkich państw członkowskich SPMSP.

2) Standard sprzętu i wyposażenia - posiadający źródło w stworzonych obrazowych projektach, a nie w luźnym opisie.

3) Standard kompatybilności używanego uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia - umożliwiający współpracę służb logistycznych państw członkowskich.

4) Statystyczny system przeliczenia  możliwej do użycia w konflikcie międzypaństwowym armii dla członków SPMSP i innych oraz wykazu zasady "dojścia do posiadania"  Pokazujący porównywalny obraz możliwości. Standard ten nie wymaga zmiany określania liczebności posiadanej armii.

5) Standard podziału i przeznaczenia armii:
- Wojska ofensywne (operacyjne) - mające m.in. możliwości działania na zewnętrznym terytorium.
- Wojska defensywne (obrony i bezpieczeństwa) - przeznaczone do działania na własnym terytorium.

Art. 7 Wprowadzenie/Zawarcie umowy

1) Traktat ustanawiający SPMSP w chodzi w życie w 7 dni po pozytywnym efekcie przeprowadzonych procedur prawych w państwach założycielskich RB i NUPIA.

2) Państwo chcące przystąpić do SPMSP musi spełnić standaryzację SPMSP i wykonać i zobowiązać się do zasad SPMSP .

3) Przyjmowanie do układu kolejnych państw może nastąpić tylko na zasadzie jednomyślności dotychczasowych sygnatariuszy tej umowy.

Art. 8 Wypowiedzenie/Zakończenie umowy

Wypowiedzenie tej umowy następuje poprzez poinformowanie o tym pozostałych państw sojuszu z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Wprowadzenie:

Traktat ustanawiający SPMSP w chodzi w życie w 7 dni po pozytywnym efekcie przeprowadzonych procedur prawych w państwach założycielskich RB i NUPIA.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości