Traktat z Sarmacją
#1
Cytat:
Traktat o przyjaźni i współpracy
pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską
Wysokie Układające się Strony:
 
JEGO KSIĄŻĘCA MOŚĆ TOMASZ IVO HUGO,
w imieniu Księstwa Sarmacji oraz Królestwa Baridasu oraz
 
JEGO EKSCELENCJA PREZYDENT ANDRZEJ SWARZEWSKI,
w imieniu Republiki Bialeńskiej
 
mając na uwadze potrzebę współpracy aktywnych państw polskiego mikroświata, zawierają w najlepszej wierze następujący
Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Art. 1.
 1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
 2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.
Art. 2.
 1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne, otwierając placówki dyplomatyczne.
 2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Księstwa Sarmacji w Republice Bialeńskiej oraz przedstawicielstwa Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji.
Art. 3.
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrément dla kandydata na ambasadora (nie dotyczy to głowy państwa).
Art. 4.
 1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
  1. nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego,
  2. nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego,
  3. korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego,
  4. nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
 2. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. b.
Art. 5.
 1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
 2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
 3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.
Art. 6.
 1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, a także będą aktywnie sprzyjać rozszerzaniu kontaktów między ich obywatelami.
 2. Wysokie Umawiające się Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy we wszelkich możliwych dziedzinach, w szczególności kultury i sportu, gospodarki, oświaty i nauki.
Art. 7.
 1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
 2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.
Art. 8.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Andrzej Swarzewski

Ratyfikowany przez Parlament Republiki Bialeńskiej w dniu 21 grudnia 2016 r.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości