Uchwała Zgromadzenia Ludowego - Regulamin Zgromadzenia Ludowego
#1
NIEAKTUALNA UCHWAŁA. [spoiler]
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

UCHWAŁA ZGROMADZENIA LUDOWEGO - REGULAMIN ZGROMADZENIA LUDOWEGO
z dnia 6 stycznia 2017 r.

Artykuł 1.

1. Niniejsza uchwała określa zasady funkcjonowania Zgromadzenia Ludowego i jest wiążąca dla Posłów oraz osób przebywających na terenie budynków izby.
2. Zmiany w niniejszej uchwale mogą zostać wprowadzone przez Zgromadzenie w formie uchwały o zmianie uchwały przyjętej bezwzględną większością głosów.

Artykuł 2.

1. Pracami Zgromadzenia kieruje Marszałek Zgromadzenia Ludowego, który zostaje wybrany z jego grona.
2. Marszałek może zostać odwołany przez posłów w dowolnej chwili.
3. Do czasu wyboru Marszałka Zgromadzenia, jego obowiązki pełni Marszałek-Senior, wybierany przez Marszałka Zgromadzenia Ludowego poprzedniej kadencji z grona parlamentarzystów aktualnej kadencji w obwieszczeniu zamykającym obrady poprzedniej kadencji.
4. Marszałek Zgromadzenia w ciągu 3 dób po objęciu urzędu ma obowiązek powołać Wicemarszałka, który zastępuje go podczas jego nieobecności. W razie niepowołania w wyznaczonym czasie, posłowie mogą samodzielnie wystąpić do Marszałka o jego powołanie. Marszałek może odwołać Wicemarszałka w razie braku jego aktywności.
5. W przypadku niezapowiedzianej nieobecności Marszałka, Marszałka-Seniora bądź Wicemarszałka powyżej 48 godzin, Prezydent może wyznaczyć posła, tymczasowo prowadzącego obrady. W razie nieobecności Prezydenta po wypełnieniu się powyższych warunków, prowadzenie obrad może samodzielnie przejąć poseł posiadający największą ilość folwarków.

Artykuł 3.

1. Projekt uchwały lub ustawy wraz z uzasadnieniem składa się na ręce Marszałka Zgromadzenia Ludowego.
2. Debata rozpoczyna się w momencie złożenia projektu aktu normatywnego przez osobę posiadającą inicjatywę ustawodawczą.
3. W przypadku złożenia projektu bez uzasadnienia, debata zostaje przerwana przez Marszałka, a projekt zwrócony projektodawcy.
4. Czas debaty ustalany jest przez Marszałka. Musi ona trwać nie mniej niż jedną dobę, ale nie więcej niż siedem dób.
5. W czasie debaty posłowie mogą składać poprawki, a projektodawca - autopoprawki.
6. Po zakończeniu debaty Marszałek zarządza głosowanie nad:
a) Ustawami lub uchwałami,
b) Poprawkami,
c) Autopoprawkami,
w formie jednolitego tekstu (który jednakże może posiadać kilka wersji do wybrania przez posłów) w treści podanej przez Marszałka Zgromadzenia, a przypomnianej przed głosowaniem. Przypominanie jest obligatoryjne, jeżeli debata liczy ponad 20 postów.
7. Głosowanie musi trwać co najmniej dwie doby, ale nie więcej niż pięć dób.
8. Przyjmowanie ustaw, uchwał, poprawek i autopoprawek następuje zwykłą większością głosów, chyba że prawo stanowi inaczej.
9. Odrzucenie projektu oznacza automatycznie odrzucenie wszystkich poprawek i autopoprawek do niego, bez względu na wynik głosowań dotyczącego tychże.
10. Terminy o których mowa w ustępach 2. oraz 5. mogą zostać dowolnie wydłużone do czasu upływu kadencji, jeżeli zachodzi taka uzasadniona potrzeba, decyzją Marszałka lub - na wniosek posła - uchwałą Zgromadzenia Ludowego.
11. Głosowania niezamknięte do czasu zakończenia kadencji mogą po upływie kadencji zostać zamknięte przez Marszałka kolejnej, aktualnej kadencji. Nie dotyczy to głosowań, które nie zostały otwarte.

Artykuł 4.

1. W przypadku niewłaściwego zachowania Posła, po dwukrotnym zwróceniu uwagi, Marszałek Zgromadzenia ma prawo usunąć Posła z sali obrad. Poseł ma prawo wrócić na salę obrad po 6 godzinach.
2. Jako niewłaściwe zachowanie rozumie się:
a) Wyrażanie się w sposób wulgarny lub obraźliwy,
b) Wyrażanie pogardy dla Republiki Bialeńskiej, Prezydenta Republiki Bialeńskiej, Rady Ministrów Republiki Bialeńskiej lub któregoś z jej członków, Parlamentu Republiki Bialeńskiej bądź którejś z jego izb, sądownictwa lub Policji Republiki Bialeńskiej, państwa zaprzyjaźnionego albo Narodu Bialeńskiego.
3. Poseł usunięty z sali po raz drugi ma prawo do złożenia odwołania do Zgromadzenia Ludowego, które - głosując bez udziału Posła - w terminie 6 godzin podejmie decyzję o powrocie Posła na salę obrad lub utrzyma decyzję Marszałka.

Artykuł 5.

1. Zgromadzenie Ludowe może na wniosek co najmniej dwóch Posłów powołać stałe lub czasowe komisje parlamentarne.
2. W skład komisji parlamentarnej mogą wejść wszyscy chętni parlamentarzyści, którzy spełniają warunki ustanowione przez Zgromadzenie w uchwale komisję powołującej.
3. Zgromadzenie Ludowe może powołać w skład komisji osoby niebędące parlamentarzystami, jeśli są one z racji swojej wiedzy pożądane w jej składzie.
4. Prawo do wypowiedzi w dziale komisji mają tylko członkowie komisji, Prezydent Republiki Bialeńskiej oraz osoba dopuszczone do głosu przez komisję.
5. Komisja czasowa ulega rozwiązaniu po wypełnieniu swojego przeznaczenia. Po zakończeniu kadencji, nowowybrane Zgromadzenie Ludowe podejmuje decyzję, czy i jakie komisje stałe będzie dalej funkcjonować.

Artykuł 6.

1. Parlamentarzyści mają obowiązek wziąć udział w głosowaniu.
2. Z niezapowiadanej nieobecności Poseł ma obowiązek wytłumaczyć się Marszałkowi w sposób zadowalający w terminie 1 dnia od następnego po głosowaniu lub zakończeniu debaty zalogowania się na forum Republiki.
3. W przypadku dwukrotnej nieobecności parlamentarzysty na głosowaniach, Marszałek Zgromadzenia może stosownym postanowieniem pozbawić go mandatu i przekazać go kolejnej osobie, w zgodzie z aktem prawnym właściwym ds. ordynowania wyborów.

Artykuł 7.

1. Prawo do zabierania głosu na terenie Zgromadzenia Ludowego posiadają:
a) parlamentarzyści i posłowie,
b) członkowie Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej,
c) osoby wywołane do zabrania głosu przez Marszałka Zgromadzenia Ludowego,
d) członkowie komisji parlamentarnych, lecz jedynie w sali komisji oraz w debatach nad ustawami bezpośrednio komisji dotyczącymi.
2. Prawo do zabrania głosu udzielone przez Marszałka Zgromadzenia osobie wywołanej do zabrania głosu trwa 3 dni, chyba, że podczas jego udzielania Marszałek sprecyzuje inaczej.
3. Prawo głosu udzielone osobie wywołanej do jego zabrania może zostać odebrane w dowolnej chwili przez Marszałka, jeżeli ta osoba zachowuje się niewłaściwie. Osobom tym nie przysługuje prawo powrotu, o którym mowa jest w art. 4.
4. W przypadku zabrania głosu osoby nieuprawnionej do wypowiadania się w Zgromadzeniu Ludowym, Marszałek Zgromadzenia ma obowiązek usunąć wszystkie jej bezprawnie wypowiedzi umieszczone w Zgromadzeniu Ludowym. W przypadku recydywy – ma prawo do wystąpienia do administracji o uniemożliwienie tej osobie wstępu do Zgromadzenia.

Artykuł 8.

Posłowie mają prawo tworzyć kluby i koła poselskie. O powstaniu klubu, który powinien liczyć co najmniej dwóch posłów, oraz koła, musi być poinformowany Marszałek Zgromadzenia Ludowego.

Artykuł 9.

1. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od momentu jej ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.
2. W momencie wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Parlamentu - Regulamin Parlamentu z dnia 5 listopada 2016 r.

(-) Tadeusz Krasnodębski
Marszałek Zgromadzenia Ludowego I Kadencji
[/spoiler]
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#2
NIEAKTUALNA UCHWAŁA.[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

UCHWAŁA ZGROMADZENIA LUDOWEGO - REGULAMIN ZGROMADZENIA LUDOWEGO
z dnia 6 stycznia 2017 r.

Artykuł 1.

1. Niniejsza uchwała określa zasady funkcjonowania Zgromadzenia Ludowego i jest wiążąca dla Posłów oraz osób przebywających na terenie budynków izby.
2. Zmiany w niniejszej uchwale mogą zostać wprowadzone przez Zgromadzenie w formie uchwały o zmianie uchwały przyjętej bezwzględną większością głosów.

Artykuł 2.

1. Pracami Zgromadzenia kieruje Marszałek Zgromadzenia Ludowego, który zostaje wybrany z jego grona.
2. Marszałek może zostać odwołany przez posłów w dowolnej chwili.
3. Do czasu wyboru Marszałka Zgromadzenia, jego obowiązki pełni Marszałek-Senior, wybierany przez Marszałka Zgromadzenia Ludowego poprzedniej kadencji z grona parlamentarzystów aktualnej kadencji w obwieszczeniu zamykającym obrady poprzedniej kadencji.
4. Marszałek Zgromadzenia w ciągu 3 dób po objęciu urzędu ma obowiązek powołać Wicemarszałka, który zastępuje go podczas jego nieobecności. W razie niepowołania w wyznaczonym czasie, posłowie mogą samodzielnie wystąpić do Marszałka o jego powołanie. Marszałek może odwołać Wicemarszałka w razie braku jego aktywności.
5. W przypadku niezapowiedzianej nieobecności Marszałka, Marszałka-Seniora bądź Wicemarszałka powyżej 48 godzin, Prezydent może wyznaczyć posła, tymczasowo prowadzącego obrady. W razie nieobecności Prezydenta po wypełnieniu się powyższych warunków, prowadzenie obrad może samodzielnie przejąć poseł posiadający największą ilość folwarków.

Artykuł 3.

1. Projekt uchwały lub ustawy wraz z uzasadnieniem składa się na ręce Marszałka Zgromadzenia Ludowego.
2. Debata rozpoczyna się w momencie złożenia projektu aktu normatywnego przez osobę posiadającą inicjatywę ustawodawczą.
3. W przypadku złożenia projektu bez uzasadnienia, debata zostaje przerwana przez Marszałka, a projekt zwrócony projektodawcy.
4. Czas debaty ustalany jest przez Marszałka. Musi ona trwać nie mniej niż jedną dobę, ale nie więcej niż siedem dób.
5. W czasie debaty posłowie mogą składać poprawki, a projektodawca - autopoprawki.
6. Po zakończeniu debaty Marszałek zarządza głosowanie nad:
a) Ustawami lub uchwałami,
b) Poprawkami,
c) Autopoprawkami,
w formie jednolitego tekstu (który jednakże może posiadać kilka wersji do wybrania przez posłów) w treści podanej przez Marszałka Zgromadzenia, a przypomnianej przed głosowaniem. Przypominanie jest obligatoryjne, jeżeli debata liczy ponad 20 postów.
7. Głosowanie musi trwać co najmniej dwie doby, ale nie więcej niż pięć dób.
8. Przyjmowanie ustaw, uchwał, poprawek i autopoprawek następuje zwykłą większością głosów, chyba że prawo stanowi inaczej.
9. Odrzucenie projektu oznacza automatycznie odrzucenie wszystkich poprawek i autopoprawek do niego, bez względu na wynik głosowań dotyczącego tychże.
10. Terminy o których mowa w ustępach 2. oraz 5. mogą zostać dowolnie wydłużone do czasu upływu kadencji, jeżeli zachodzi taka uzasadniona potrzeba, decyzją Marszałka lub - na wniosek posła - uchwałą Zgromadzenia Ludowego.
11. Głosowania niezamknięte do czasu zakończenia kadencji mogą po upływie kadencji zostać zamknięte przez Marszałka kolejnej, aktualnej kadencji. Nie dotyczy to głosowań, które nie zostały otwarte.

Artykuł 4.

1. W przypadku niewłaściwego zachowania Posła, po dwukrotnym zwróceniu uwagi, Marszałek Zgromadzenia ma prawo usunąć Posła z sali obrad. Poseł ma prawo wrócić na salę obrad po 6 godzinach.
2. Jako niewłaściwe zachowanie rozumie się:
a) Wyrażanie się w sposób wulgarny lub obraźliwy,
b) Wyrażanie pogardy dla Republiki Bialeńskiej, Prezydenta Republiki Bialeńskiej, Rady Ministrów Republiki Bialeńskiej lub któregoś z jej członków, Parlamentu Republiki Bialeńskiej bądź którejś z jego izb, sądownictwa lub Policji Republiki Bialeńskiej, państwa zaprzyjaźnionego albo Narodu Bialeńskiego.
3. Poseł usunięty z sali po raz drugi ma prawo do złożenia odwołania do Zgromadzenia Ludowego, które - głosując bez udziału Posła - w terminie 6 godzin podejmie decyzję o powrocie Posła na salę obrad lub utrzyma decyzję Marszałka.

Artykuł 5.

1. Zgromadzenie Ludowe może na wniosek co najmniej dwóch Posłów powołać stałe lub czasowe komisje parlamentarne.
2. W skład komisji parlamentarnej mogą wejść wszyscy chętni parlamentarzyści, którzy spełniają warunki ustanowione przez Zgromadzenie w uchwale komisję powołującej.
3. Zgromadzenie Ludowe może powołać w skład komisji osoby niebędące parlamentarzystami, jeśli są one z racji swojej wiedzy pożądane w jej składzie.
4. Prawo do wypowiedzi w dziale komisji mają tylko członkowie komisji, Prezydent Republiki Bialeńskiej oraz osoba dopuszczone do głosu przez komisję.
5. Komisja czasowa ulega rozwiązaniu po wypełnieniu swojego przeznaczenia. Po zakończeniu kadencji, nowowybrane Zgromadzenie Ludowe podejmuje decyzję, czy i jakie komisje stałe będzie dalej funkcjonować.

Artykuł 6.

1. Parlamentarzyści mają obowiązek wziąć udział w głosowaniu.
2. Z niezapowiadanej nieobecności Poseł ma obowiązek wytłumaczyć się Marszałkowi w sposób zadowalający w terminie 1 dnia od następnego po głosowaniu lub zakończeniu debaty zalogowania się na forum Republiki.
3. W przypadku dwukrotnej nieobecności parlamentarzysty na głosowaniach, Marszałek Zgromadzenia może stosownym postanowieniem pozbawić go mandatu i przekazać go kolejnej osobie, w zgodzie z aktem prawnym właściwym ds. ordynowania wyborów.
4. Parlamentarzyści mają obowiązek uczestniczyć w debatach.
5. W przypadku dwukrotnej nieobecności Posła na debacie bez wcześniejszego usprawiedliwienia swojej absencji w sposób zadowalający Marszałka Zgromadzenia Ludowego, Marszałek Zgromadzenia może stosownym postanowieniem pozbawić go mandatu i przekazać go kolejnej osobie, w zgodzie z aktem prawnym właściwym ds. ordynowania wyborów.
6. Za wzięcie udziału w debacie uznaje się wyrażenie swojego stanowiska w sprawie danego projektu co najmniej raz podczas trwania debaty.

Artykuł 7.

1. Prawo do zabierania głosu na terenie Zgromadzenia Ludowego posiadają:
a) parlamentarzyści i posłowie,
b) członkowie Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej,
c) osoby wywołane do zabrania głosu przez Marszałka Zgromadzenia Ludowego,
d) członkowie komisji parlamentarnych, lecz jedynie w sali komisji oraz w debatach nad ustawami bezpośrednio komisji dotyczącymi.
2. Prawo do zabrania głosu udzielone przez Marszałka Zgromadzenia osobie wywołanej do zabrania głosu trwa 3 dni, chyba, że podczas jego udzielania Marszałek sprecyzuje inaczej.
3. Prawo głosu udzielone osobie wywołanej do jego zabrania może zostać odebrane w dowolnej chwili przez Marszałka, jeżeli ta osoba zachowuje się niewłaściwie. Osobom tym nie przysługuje prawo powrotu, o którym mowa jest w art. 4.
4. W przypadku zabrania głosu osoby nieuprawnionej do wypowiadania się w Zgromadzeniu Ludowym, Marszałek Zgromadzenia ma obowiązek usunąć wszystkie jej bezprawnie wypowiedzi umieszczone w Zgromadzeniu Ludowym. W przypadku recydywy – ma prawo do wystąpienia do administracji o uniemożliwienie tej osobie wstępu do Zgromadzenia.

Artykuł 8.

Posłowie mają prawo tworzyć kluby i koła poselskie. O powstaniu klubu, który powinien liczyć co najmniej dwóch posłów, oraz koła, musi być poinformowany Marszałek Zgromadzenia Ludowego.

Artykuł 9.

1. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od momentu jej ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.
2. W momencie wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Parlamentu - Regulamin Parlamentu z dnia 5 listopada 2016 r.

(-) Tadeusz Krasnodębski
Marszałek Zgromadzenia Ludowego I Kadencji
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#3
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

UCHWAŁA ZGROMADZENIA LUDOWEGO - REGULAMIN ZGROMADZENIA LUDOWEGO
z dnia 6 stycznia 2017 r.

Artykuł 1.

1. Niniejsza uchwała określa zasady funkcjonowania Zgromadzenia Ludowego i jest wiążąca dla Posłów oraz osób przebywających na terenie budynków izby.

2. Zmiany w niniejszej uchwale mogą zostać wprowadzone przez Zgromadzenie w formie uchwały o zmianie uchwały przyjętej bezwzględną większością głosów.

Artykuł 2.

1. Pracami Zgromadzenia kieruje Marszałek Zgromadzenia Ludowego, który zostaje wybrany z jego grona.

2. Marszałek może zostać odwołany przez posłów w dowolnej chwili.

3. Do czasu wyboru Marszałka Zgromadzenia, jego obowiązki pełni Marszałek-Senior, wybierany przez Marszałka Zgromadzenia Ludowego poprzedniej kadencji z grona parlamentarzystów aktualnej kadencji w obwieszczeniu zamykającym obrady poprzedniej kadencji.

4. Marszałek Zgromadzenia w ciągu 3 dób po objęciu urzędu ma obowiązek powołać Wicemarszałka, który zastępuje go podczas jego nieobecności. W razie niepowołania w wyznaczonym czasie, posłowie mogą samodzielnie wystąpić do Marszałka o jego powołanie. Marszałek może odwołać Wicemarszałka w razie braku jego aktywności.

5. W przypadku niezapowiedzianej nieobecności Marszałka, Marszałka-Seniora bądź Wicemarszałka powyżej 48 godzin, Prezydent może wyznaczyć posła, tymczasowo prowadzącego obrady. W razie nieobecności Prezydenta po wypełnieniu się powyższych warunków, prowadzenie obrad może samodzielnie przejąć poseł posiadający największą ilość folwarków.

Artykuł 3.

1. Projekt uchwały lub ustawy wraz z uzasadnieniem składa się na ręce Marszałka Zgromadzenia Ludowego.

2. Debata rozpoczyna się w momencie złożenia projektu aktu normatywnego przez osobę posiadającą inicjatywę ustawodawczą.

3. W przypadku złożenia projektu bez uzasadnienia, debata zostaje przerwana przez Marszałka, a projekt zwrócony projektodawcy.

4. Czas debaty ustalany jest przez Marszałka. Musi ona trwać nie mniej niż jedną dobę, ale nie więcej niż siedem dób.

5. W czasie debaty posłowie mogą składać poprawki, a projektodawca - autopoprawki.

6. Po zakończeniu debaty Marszałek zarządza jednoczesne głosowanie nad:

a) ustawami lub uchwałami,

b) poprawkami,

c) autopoprawkami.

Poprawki wzajemnie się wykluczające muszą być poddane głosowaniu z wyborem jednej z nich.

7. Głosowanie musi trwać co najmniej dwie doby, ale nie więcej niż pięć dób.

8. Przyjmowanie ustaw, uchwał, poprawek i autopoprawek następuje zwykłą większością głosów, chyba że prawo stanowi inaczej.

9. Odrzucenie projektu oznacza automatycznie odrzucenie wszystkich poprawek i autopoprawek do niego, bez względu na wynik głosowań dotyczącego tychże.

10. Terminy o których mowa w ustępach 2. oraz 5. mogą zostać dowolnie wydłużone do czasu upływu kadencji, jeżeli zachodzi taka uzasadniona potrzeba, decyzją Marszałka lub - na wniosek posła - uchwałą Zgromadzenia Ludowego.

11. Głosowania niezamknięte do czasu zakończenia kadencji mogą po upływie kadencji zostać zamknięte przez Marszałka kolejnej, aktualnej kadencji. Nie dotyczy to głosowań, które nie zostały otwarte.

Artykuł 4.

1. W przypadku niewłaściwego zachowania Posła, po dwukrotnym zwróceniu uwagi, Marszałek Zgromadzenia ma prawo usunąć Posła z sali obrad. Poseł ma prawo wrócić na salę obrad po 6 godzinach.

2. Jako niewłaściwe zachowanie rozumie się:

a) Wyrażanie się w sposób wulgarny lub obraźliwy,

b) Wyrażanie pogardy dla Republiki Bialeńskiej, Prezydenta Republiki Bialeńskiej, Rady Ministrów Republiki Bialeńskiej lub któregoś z jej członków, Parlamentu Republiki Bialeńskiej bądź którejś z jego izb, sądownictwa lub Policji Republiki Bialeńskiej, państwa zaprzyjaźnionego albo Narodu Bialeńskiego.

3. Poseł usunięty z sali po raz drugi ma prawo do złożenia odwołania do Zgromadzenia Ludowego, które - głosując bez udziału Posła - w terminie 6 godzin podejmie decyzję o powrocie Posła na salę obrad lub utrzyma decyzję Marszałka.

Artykuł 5.

1. Zgromadzenie Ludowe może na wniosek co najmniej dwóch Posłów powołać stałe lub czasowe komisje parlamentarne.

2. W skład komisji parlamentarnej mogą wejść wszyscy chętni parlamentarzyści, którzy spełniają warunki ustanowione przez Zgromadzenie w uchwale komisję powołującej.

3. Zgromadzenie Ludowe może powołać w skład komisji osoby niebędące parlamentarzystami, jeśli są one z racji swojej wiedzy pożądane w jej składzie.

4. Prawo do wypowiedzi w dziale komisji mają tylko członkowie komisji, Prezydent Republiki Bialeńskiej oraz osoba dopuszczone do głosu przez komisję.

5. Komisja czasowa ulega rozwiązaniu po wypełnieniu swojego przeznaczenia. Po zakończeniu kadencji, nowowybrane Zgromadzenie Ludowe podejmuje decyzję, czy i jakie komisje stałe będzie dalej funkcjonować.

Artykuł 6.

1. Parlamentarzyści mają obowiązek wziąć udział w głosowaniu.

2. Z niezapowiadanej nieobecności Poseł ma obowiązek wytłumaczyć się Marszałkowi w sposób zadowalający w terminie 1 dnia od następnego po głosowaniu lub zakończeniu debaty zalogowania się na forum Republiki.

3. W przypadku dwukrotnej nieobecności parlamentarzysty na głosowaniach, Marszałek Zgromadzenia może stosownym postanowieniem pozbawić go mandatu i przekazać go kolejnej osobie, w zgodzie z aktem prawnym właściwym ds. ordynowania wyborów.

4. Parlamentarzyści mają obowiązek uczestniczyć w debatach.

5. W przypadku dwukrotnej nieobecności Posła na debacie bez wcześniejszego usprawiedliwienia swojej absencji w sposób zadowalający Marszałka Zgromadzenia Ludowego, Marszałek Zgromadzenia może stosownym postanowieniem pozbawić go mandatu i przekazać go kolejnej osobie, w zgodzie z aktem prawnym właściwym ds. ordynowania wyborów.

6. Za wzięcie udziału w debacie uznaje się wyrażenie swojego stanowiska w sprawie danego projektu co najmniej raz podczas trwania debaty.

Artykuł 7.

1. Prawo do zabierania głosu na terenie Zgromadzenia Ludowego posiadają:

a) parlamentarzyści i posłowie,

b) członkowie Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej,

c) osoby wywołane do zabrania głosu przez Marszałka Zgromadzenia Ludowego,

d) członkowie komisji parlamentarnych, lecz jedynie w sali komisji oraz w debatach nad ustawami bezpośrednio komisji dotyczącymi.

2. Prawo do zabrania głosu udzielone przez Marszałka Zgromadzenia osobie wywołanej do zabrania głosu trwa 3 dni, chyba, że podczas jego udzielania Marszałek sprecyzuje inaczej.

3. Prawo głosu udzielone osobie wywołanej do jego zabrania może zostać odebrane w dowolnej chwili przez Marszałka, jeżeli ta osoba zachowuje się niewłaściwie. Osobom tym nie przysługuje prawo powrotu, o którym mowa jest w art. 4.

4. W przypadku zabrania głosu osoby nieuprawnionej do wypowiadania się w Zgromadzeniu Ludowym, Marszałek Zgromadzenia ma obowiązek usunąć wszystkie jej bezprawnie wypowiedzi umieszczone w Zgromadzeniu Ludowym. W przypadku recydywy – ma prawo do wystąpienia do administracji o uniemożliwienie tej osobie wstępu do Zgromadzenia.

Artykuł 8.

Posłowie mają prawo tworzyć kluby i koła poselskie. O powstaniu klubu, który powinien liczyć co najmniej dwóch posłów, oraz koła, musi być poinformowany Marszałek Zgromadzenia Ludowego.

Artykuł 9.

1. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od momentu jej ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.

2. W momencie wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Parlamentu - Regulamin Parlamentu z dnia 5 listopada 2016 r.

(-) Tadeusz Krasnodębski
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości