Ambasada Księstwa Sarmacji
#1
Ambasada Księstwa Sarmacji

[Obrazek: Nx8osOC.png]

Herbem wielkim Księstwa Sarmacji jest „Orzeł Biały (srebrny) z dziobem i łapami złotymi w tarczy dwudzielnej w słup, której prawa połowa jest barwy czerwonej, zaś lewa połowa barwy niebieskiej. Całość umieszczona na płaszczu gronostajowym zwieńczonym mitrą książęcą”.

[Obrazek: flaga-sarmacji-z-herbem.png]


Forum Centralne: http://fc.sarmacja.org
Strona Główna Kraju: http://www.sarmacja.org

Księstwo Sarmacji zostało założone 25 maja 2002 r. przez grupę pięciu obywateli Wolnego Klubu Rzeczypospolitej Polskiej (WKRP) pod kierownictwem Piotra Mikołaja, późniejszego Księcia Sarmacji. Grupa ta — pod nazwą Komisji Organizacyjnej Księstwa Sarmacji (KOKS) — powstała 5 maja 2002 r. W jej skład weszli Tomasz Goliński, Dagobert Hill, Kamil Jasion, Damian KoniecznyPiotr Mikołaj i (z KRP) Łukasz Nowicki. Księstwo Sarmacji nie miało powstać jako kolejne państwo wirtualne. Miało stanowić wirtualne terytorium WKRP, posiadające własny system gospodarczy (w owym czasie zalążki systemu gospodarczego posiadało jedynie Królestwo Dreamlandu w postaci systemu bankowego). Pozostałością tego założenia jest flaga sarmacka — będąca także flagą państwa macierzystego. WKRP był mikronacją, której celem była wyłącznie symulacja rzeczywistej polityki. Jego „terytorium” była lista dyskusyjna, na której dyskutowano o polityce — zarówno realnej, jak i wirtualnej.

Właśnie w związku z brakiem możliwości wprowadzenia wirtualnej gospodarki na drodze prawnej, zawiązana została KOKS. Swoje prace rozpoczęła od opracowania teoretycznych podstaw funkcjonowania sektora wytwórczego gospodarki Księstwa Sarmacji oraz opracowała tekst konstytucji. 28 maja 2002 r., trzy dni po formalnym powstaniu, istnienie Sarmacji zaanonsowano na liście dyskusyjnej WKRP.

Pierwszą wiadomością, jaka została ogłoszona publicznie w Księstwie Sarmacji był list inauguracyjny Księcia Sarmacji na forum dostępnym na stronach internetowych państwa w dziale „Dla Mieszkańców”. Pierwszym listem niewygenerowanym przez system informatyczny, jaki trafił na listę dyskusyjną Księstwa Sarmacji, był list powitalny Łukasza Nowickiego w dniu 26 maja 2002 r. Kilkanaście minut później Książę Sarmacji zwrócił się do powołanego przez siebie Sejmu Ustawodawczego (Tomasz Goliński, Damian Konieczny, Jan Pużyński) z wnioskiem o nadanie obywatelstwa sarmackiego pierwszym dziewięciu osobom. Przez pierwsze dni dyskusje dotyczyły przede wszystkim funkcjonowania systemu gospodarczego — zatrudniania pracowników, produkowania, sprzedaży i transportu dóbr. System — System Administracji Zasobami — opierał się wówczas na tabeli aktualizowanej codziennie przez księcia w oparciu o otrzymane od przedsiębiorców informacje o tym, jakie czynności wykonywali danego dnia. Automatyczny system bankowy Banku Sarmacji funkcjonował od samego początku.

28 maja 2002 r. Książę Sarmacji zwrócił się do Sejmu z wnioskiem o powołanie Superchunka na urząd sędziego. 29 maja 2002 r. zwrócił się z podobnym wnioskiem o powołanie na urząd sędziego Filipa Jurzyka. Od dnia 30 maja 2002 r. — po upływie zaledwie pięciu dni od dnia ogłoszenia powstania nowego państwa — w Księstwie Sarmacji funkcjonowały wszystkie władze — Książę, trzyosobowy Sejm oraz dwuosobowy Sąd Najwyższy. 31 maja 2002 r. powstał pierwszy koncern — Sarmacka Federacja Handlowa (SFH), której późniejszym spadkobiercą był koncern SARCO. 1 czerwca 2002 r. Książę Sarmacji nadał pierwsze tytuły szlacheckie. Tytuły baronetów oraz herby otrzymali Tomasz Goliński, Damian Konieczny, Łukasz Nowicki i Superchunk.

3 czerwca 2002 r. Sejm Księstwa Sarmacji przyjął z inicjatywy Księcia Sarmacji pierwszą ustawę — Ustawę o zamówieniach publicznych. 5 czerwca 2002 r. ustanowiony został pierwszy urząd ministerialny. Tekę Ministra Rozrywki objął Krzysztof Robaczewski, a do jego zadań należało „regularne przesyłanie na listę dyskusyjną Księstwa Sarmacji materiałów o charakterze humorystycznym”. 10 czerwca 2002 r. Książę Sarmacji ogłosił uruchomienie stworzonego przez siebie automatycznego systemu gospodarczego. Syriusz (System Rejestracji i Użytkowania Sarmackich Zasobów) był wówczas jedynym systemem tego typu wśród polskich państw wirtualnych. Tego samego dnia, w związku ze swoim wyjazdem, Książę Sarmacji wyznaczył pierwszego w historii regenta, powierzając baronetowi Superchunkowi sprawowanie władzy książęcej. 11 czerwca 2002 r. do sądu trafił pierwszy w historii wniosek Tomasza baroneta Golińskiego przeciwko Joannie Nagler. Sprawa dotyczyła prowadzonych przez nią zakładów sportowych. 13 czerwca 2002 r. złożony został drugi wniosek — Bartosza Burczenika przeciwko Tomaszowi baronetowi Golińskiemu o niewywiązanie się z umowy o dostarczanie węgla. W obu przypadkach Prezes SN, baronet Superchunk, wezwał strony do zawarcia ugody. Stało się tak w przypadku pierwszej sprawy, natomiast w związku z brakiem porozumienia stron druga trafiła pod obrady sądu. Tym samym, 15 czerwca 2002 r. rozpoczął się pierwszy w historii Sarmacji proces, zakończony 19 czerwca 2002 r. przyznaniem racji powodowi. Sąd upomniał pozwanego oraz ukarał go grzywną w wysokości 50 lt. Nakazał także wypłacenie powodowi 70 lt za niedostarczony węgiel oraz 140 lt odszkodowania.

17 czerwca 2002 r. Książę Sarmacji ogłosił pierwsze sarmackie zamówienie publiczne. Przedmiotem przetargu było wybudowanie dyb na grodziskim rynku. Przetarg wygrał 23 czerwca 2002 r. Marek Olszewski, zostając jednocześnie szefem cechu katowskiego. 20 czerwca 2002 r. ukazał się pierwszy numer sarmackiego czasopisma — „Biuletynu Sarmackiego”, którego wydawcą został Tomasz Wachowicz, emigrant z Królestwa Cyberii. 23 czerwca 2002 r. Książę Sarmacji podsumował pierwszy miesiąc istnienia państwa. Nadał wówczas nowe tytuły szlacheckie — baronetami zostali Filip Jurzyk, Krzysztof Kowalczykowski, Joanna Kowalik, Michał Łaski, Jan Pużyński i Tomasz Wachowicz, zaś baronet Superchunk został za swą pracę w wymiarze sprawiedliwości podniesiony do godności barona. Nowo ustanowionym Złotym Orderem Zasługi odznaczeni zostali Bartosz Burczenik, Tomasz Goliński, Joanna Nagler, Krzysztof Robaczewski i Grzegorz Świderski.

2 lipca 2002 r. Sejm Księstwa Sarmacji na wniosek Księcia Sarmacji nadał w lenno ziemię Krzysztofowi baronetowi Kowalczykowskiemu (wyspę Troję na północno–zachodnim wybrzeżu Sarmacji) oraz baronowi Superchunkowi (teren na południowo–wschodnim krańcu wyspy pod lokację wsi). Powstała wówczas pierwsza, obok stolicy — Grodziska, miejscowość w Księstwie Sarmacji — wieś Trzyczaszkowo. Tego samego dnia Sejm wyraził zgodę na powołanie Michała baroneta Łaskiego na urząd Hetmana Wielkiego — dowódcy Sił Zbrojnych Księstwa Sarmacji. 5 lipca 2002 r. Książę Sarmacji oraz Prezydent Republiki Baridasu, Krzysztof Parkoła, podpisali brzemienny w skutkach traktat. Na jego mocy, Republika Baridasu została włączona do systemu bankowego i gospodarczego Księstwa Sarmacji. Obydwa państwa ustanowiły między sobą unię gospodarczą i walutową, geograficzną oraz wspólną przestrzeń prawa karnego. Ustanowiona została wspólna waluta rozliczeniowa — wirtual — o wartości równej walutom narodowym. Sojusz odegrał znaczącą rolę wśród polskich mikronacji w roku 2002, ściśle współpracując z Królestwem Dreamlandu. 20 lipca 2002 r. rozpoczęły się pierwsze w Księstwie Sarmacji wybory do Sejmu. Trzydziestu obywateli sarmackich dokonywało wówczas wyboru między dwiema zgłoszonymi kandydaturami — Tomasza baroneta Golińskiego i Michała baroneta Łaskiego. Rozstrzygnięcie zostało ogłoszone 25 lipca 2002 r. Pierwszym posłem pochodzącym z wyboru został Michał baronet Łaski, uzyskując osiem głosów na ogólną liczbę czternastu głosów oddanych. 25 lipca 2002 r. ustanowiony został także pierwszy prawdziwy urząd ministerialny w Księstwie Sarmacji. Tekę podskarbiego (ministra finansów i gospodarki) objął Robert Janusz von Thorn. W związku z drugim miesiącem istnienia Sarmacji, książę nadał nowe tytuły szlacheckie. Tytuły baronetów otrzymali Bartosz Burczenik i Robert Janusz von Thorn. Tomasza baroneta Golińskiego i Łukasza baroneta Nowickiego podniesiono do godności baronów. Złotymi Orderami Zasługi odznaczono Cocacolatla, Filipa baroneta Jurzyka, Jana Kalińskiego, Krzysztofa baroneta Kowalczykowskiego i Michała baroneta Łaskiego. 26 lipca 2002 r. nadano pierwsze stopnie wojskowe. Hetman, Michał baronet Łaski, otrzymał stopień generała. Baroneci Bartosz Burczenik i Łukasz Nowicki otrzymali stopnie majora. 27 lipca 2002 r. z inicjatywy Michała baroneta Łaskiego powstała Izba Zasłużonych Sarmatów — pełniąca wówczas funkcję herbarza szlachty i arystokracji oraz rejestru utytułowanych osób i jednocześnie leksykonu biograficznego najbardziej zasłużonych mieszkańców Księstwa Sarmacji.

31 lipca 2002 r. wprowadzono pierwsze poważne zmiany do systemu automatycznej gospodarki Syriusz. Przedsiębiorstwa produkujące w ramach sektora wytwórczego zobowiązane zostały do wykorzystywania energii elektrycznej oraz usług oczyszczania w procesie produkcji. Wprowadzono także obowiązek żywienia dla pracowników. Tego samego dnia ustanowiono kolejny urząd ministerialny — marszałka wielkiego (ministra spraw wewnętrznych i sprawiedliwości). Urząd marszałka wielkiego oraz funkcję rzecznika rządu powierzono Krzysztofowi baronetowi Kowalczykowskiemu. 3 sierpnia 2002 r. Cocacolatl uruchomił pierwszą w polskim wirtualnym świecie giełdę towarów i papierów wartościowych CStocks, działającą na rzeczywistych zasadach. 4 sierpnia 2002 r. Księstwo Sarmacji razem z Republiką Baridasu i Królestwem Chanlandii ratyfikowało traktat o Radzie Polskich Państw Wirtualnych (RPPW), który zastąpił dotychczas obowiązującą dwustronną umowę międzynarodową Księstwa Sarmacji z Republiką Baridasu. Na mocy traktatu do unii gospodarczej i walutowej, geograficznej oraz przestrzeni prawa karnego dołączyło nowe państwo. RPPW określała kursy walut narodowych względem wspólnej waluty — wirtuala, określała także podstawy funkcjonowania systemu automatycznej gospodarki Syriusz.

Tak to się wszystko zaczęło i trwa do dnia dzisiejszego. Dzisiejsze Księstwo Sarmacji składa się z czterech samorządów — Kraju Korony, czyli Królestwa Baridasu (oba kraje od nieco ponad dekady są w unii), i trzech prowincji: Królestwa Sclavinii, Starosarmacji oraz Królestwa Teutonii. Ustrój Księstwa Sarmacji kształtuje się następująco: głową państwa jest Książę (obecny zasiada na tronie od ponad trzech lat, i został wybrany Księciem w wyniku wolnej elekcji); Sejm Wielki ma charakter walny i mogą w nim zasiadać wszyscy chętni obywatele Księstwa, którzy mają nie mniej niż 10 punktów aktywności — obecnie jest 22 posłanek i posłów; Rada Ministrów jest powoływana na wniosek wyłanianego w bezpośrednich wyborach Kanclerza (pierwsze takie bezpośrednie wybory odbyły się w Sarmacji w listopadzie 2016 roku); władzę sądowniczą sprawuje Trybunał Koronny (obecnie zasiada w nim 5 asesorów oraz JKM). Uprawnienia do prowadzenia polityki zagranicznej ma Książę, uprawnienia do prowadzenia polityki wewnętrznej ma Rada Ministrów.
Pozdrawiam,
Robert Fryderyk
Książę Sarmacji, Król Hasselandu i Sclavinii, etc. etc.
Odpowiedz
#2
Szanowni Państwo,

po "krótkiej" przerwie wracam na placówkę i otwieram jej podwoje. Z radością będę reprezentował Księstwo Sarmacji przed Wami i liczę na wiele wspólnych udanych inicjatyw. W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do pełnej Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam,
Robert Fryderyk
Książę Sarmacji, Król Hasselandu i Sclavinii, etc. etc.
Odpowiedz
#3
Szanowny Panie Ambasadorze,

Witamy w Republice Bialeńskiej!
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#4
Szanowni Państwo, 

Ambasada Księstwa Sarmacji uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym Jego Książęca Mość Tomasz Ivo Hugo abdykował. Książę-senior pożegnał się z mieszkańcami Księstwa oraz podziękował dotychczasowym współpracownikom - lista jest długa. Książę Tomasz nie odchodzi jednak z mikroświata, dalej będzie z nami.
Pozdrawiam,
Robert Fryderyk
Książę Sarmacji, Król Hasselandu i Sclavinii, etc. etc.
Odpowiedz
#5
Szanowni Państwo,


uprzejmie informuję, że minął czas zgłoszeń pretendentów do sarmackiego tronu. Jego Książęca Wysokość Regent dokonał rejestracji następujących kandydatów (alfabetycznie):
  • Ahabejż, Sereus von
  • Arped-Friedman, Konrad Jakub
  • Gustolúpulo, Paviel
  • Heach-Romański, Roland
  • Hergemon, Wojciech
  • Thorn, Robert von
  • Witcher, Yennefer von

W międzyczasie jeden z kandydatów - Gaulaiter Kakulski - wycofał się z elekcji. 

Głosowanie jest zaplanowane na okres 26-28 grudnia 2017 roku. Odbywa się ono w myśl ordynacji STV IRV (single transferable vote w odmianie instant runoff vote). Podczas głosowania elektorzy dokonują na karcie do głosowania uporządkowania kandydatów w taki sposób, że wskazują ich w kolejności od najbardziej pożądanego, do pożądanego najmniej. Po jednej rundzie głosowania następuje kilka serii liczenia głosów, w czasie których kolejno odpadają kandydaci, którzy uzyskają w danej rundzie najmniejszą liczbę głosów pierwszej preferencji. Zgromadzone przez nich głosu są przekazywane następnie odpowiednio na kandydatów z kolejnych miejsc preferencji. Liczenie głosów trwa do momentu, aż jeden z kandydatów uzyska 50%+1 ogólnej puli głosów (dziś wynosi ona 243 głosy, może się jeszcze trochę zmienić do dnia głosowania). 

Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Robert Fryderyk
Książę Sarmacji, Król Hasselandu i Sclavinii, etc. etc.
Odpowiedz
#6
Wycofał się najświeższy kandydat. :,(
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#7
Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Książęca Komisja Wyborcza podjęła w dniu dzisiejszym decyzję o przełożeniu zaplanowanego na dni 26-28.12.2017 głosowania na dni 5-7 .01.2018. Tym samym wybór Księcia Sarmacji i Króla Królestwa Baridasu nieco odsunął się w czasie.

Warto również poinformować o tym, że w dniu dzisiejszym Trybunał Koronny zamknął rozprawę toczącą się w postępowaniu kontrolnym względem skargi na legalność postanowienia JKW Regenta o zarządzeniu elekcji. Społeczeństwo oczekuje na werdykt składu orzekającego, który został zapowiedziany na "za parę dni". Efekty wyroku Trybunały mogą być, generalnie, dwa. 1) postanowienie zostanie utrzymane i elekcja odbędzie się we wskazanym wyżej terminie, 2) postanowienie zostanie uchylone i będzie wymagane ponowne jego zarządzenie, co może spowodować dalsze odłożenie elekcji w czasie.

Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Robert Fryderyk
Książę Sarmacji, Król Hasselandu i Sclavinii, etc. etc.
Odpowiedz
#8
Szanowni Państwo!
Drodzy Przyjaciele!

Przebywam w Waszym kraju w szczególnej roli i właśnie jako ambasador Księstwa Sarmacji chciałbym Wam złożyć, na rozpoczęty Nowy Rok, najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. Niech Bialenia rośnie w siłę, pięknie się rozwija i pewna siebie rozpycha się w mikronacyjnych rankingach. Niech nie opuszcza Was dobry duch, aktywność i szczęście. Każdemu z Was życzę zdrowia i szczęścia, miłości i ciepła, i nieustającego pasma sukcesów na kanwie zawodowej, szkolnej lub uczelnianej. Niech Wasze Rodziny będą dla Was zawsze wsparciem. Niech ten rok nie będzie gorszy od minionego Smile Najlepszego przyjaciele! 

Pozdrawiam Was serdecznie.
Pozdrawiam,
Robert Fryderyk
Książę Sarmacji, Król Hasselandu i Sclavinii, etc. etc.
Odpowiedz
#9
Szanowny Ambasadorze,

w imieniu całej Republiki Bialeńskiej pragnę podziękować za te piękne życzenia noworoczne. My również życzymy wszystkiego dobrego oraz spełnienia wszystkich zamierzonych celów w roku 2018. Od siebie pragnę dodać, iż liczę na to wraz z Prezydentem Tadeuszem Krasnodębskim, że nasze kraje nadal będą mogły kontynuować współpracę oraz że nowy rok przyniesie nam same dobre rzeczy. Wszystkiego dobrego dla wszystkich Sarmatów! Smile

Z wyrazami szacunku,
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

Odpowiedz
#10
Szanowni Państwo!

Dosłownie przed kilkoma minutami rozpoczęło się głosowanie w elekcji Księcia Sarmacji. Głosowanie potrwa do niedzieli, 7 stycznia, do godziny 21:00. W lokalu wyborczym (http://www.sarmacja.org/wybory/frekwencja/40) można na bieżąco sprawdzić frekwencję. Uprawnione do głosowania są 82 osoby, które łącznie dysponują 249 głosami.

Pozdrawiam serdecznie,
hrabia Robert von Thorn
Ambasador
Pozdrawiam,
Robert Fryderyk
Książę Sarmacji, Król Hasselandu i Sclavinii, etc. etc.
Odpowiedz
#11
Szanowni Państwo, 

dziś około godziny 21:00 spodziewane jest podanie przez Książęcą Komisję Wyborczą nieoficjalnych wyników elekcji Księcia Sarmacji. Głosowanie kończy się o tej godzinie, zapewne parę minut później nastąpi podanie wstępnych wyników. 

Zainteresowanych zapraszam do udziału w spotkaniu. Widzimy się na IRC #Sarmacja w sieci mizure

Z poważaniem,
hrabia Robert von Thorn
Ambasador
Pozdrawiam,
Robert Fryderyk
Książę Sarmacji, Król Hasselandu i Sclavinii, etc. etc.
Odpowiedz
#12
Drodzy Przyjaciele,

nadszedł dzień mego pożegnania się z placówką. W dniu dzisiejszym złożyłem rezygnację z pełnionej funkcji Ambasadora Księstwa Sarmacji w Republice Bialenii. Kończąc swą misję pragnę wyrazić nadzieję, że stosunki między naszymi krajami dalej będą się wspaniale rozwijać, a to co osiągnęliśmy do tej pory to ledwie fundament, na którym stanie potężny pomnik naszej przyjaźni.

Dziękuję Wam za ciepłe przyjęcie w Waszym kraju. Dziękuję za rozmowy i przyjaźnie. I zapraszam serdecznie do odwiedzin w Grodzisku. Bądźcie zdrowi! Niech żyje Bialenia!
Pozdrawiam,
Robert Fryderyk
Książę Sarmacji, Król Hasselandu i Sclavinii, etc. etc.
Odpowiedz
#13
Szanowne Bialenki i szanowni Bialeńczycy!

W Sarmacji dobiegła końca pierwsza tura wyborów Kanclerza. Cóż, spojler, powiecie, i będziecie mieli rację. Mogłem napisać w pierwszym zdaniu, że wybory się zakończyły, a dopiero w kolejnym zdradzić, że mam na myśli pierwszą turę i konieczna będzie druga. Cóż, nikt nie jest idealnym kreatorem suspensu, mam nadzieję że wybaczycie mi to pierwsze potknięcie Wink

Zwycięzcą pierwszej tury wyborów okazał się polityk bardzo zasłużony mimo zaledwie trzyletniego stażu w mikronacjach. Konrad Jakub Arped-Friedman był już w Sarmacji Kanclerzem, był też Asesorem Trybunału Koronnego, a ostatnio walczył dzielnie do samego końca w elekcji książęcej (zajął tam trzecie miejsce). Sondaże dawały mu 44% głosów, wynik rzeczywisty okazał się jednak niższy. Friedman zdobył 26,67 % głosów i w drugiej turze zmierzy się z bohaterem wielkiego powrotu na sarmacką scenę polityczną - Prokrustem Zombiakowem.

Zombiakow zdobył 25,57% głosów, co można uznać za dużą niespodziankę - sondaże dawały mu ledwie osiem procent. To postać niezwykle ciekawa, bo nieobecna w sarmackiej polityce od prawie ośmiu lat. W 2010 roku Zombiakow był Kanclerzem, wtedy też rywalizował (z niżej podpisanym) w elekcji książęcej, przegrywając te wybory o włos. Mimo, że wielu młodszych Sarmatów już go nie pamięta, Zombiakow uzyskał spore poparcie, co nie było proste - o względy wyborców rywalizowało aż sześciu kandydatów.

W historii wyborów bezpośrednich na Kanclerza takie zainteresowanie kandydatów należy uznać za rekordowe. Trzecie miejsce zajęła współfaworytka sondaży, Rihanna Aurelius-Sedrovski (20,67% głosów). Na miejscu czwartym uplasował się młody mieszkaniec Jihymed Niezyd, obecny w Sarmacji zaledwie od niespełna roku. Piąte miejsce zajął były Prezydent Mandragoratu Wandystanu i urzędujący Minister Finansów Jan Zaorski (7,67%). Sześcioprocentowy wynik uzyskał Peter West, co można uznać za sporą niespodziankę. W poprzednich wyborach Kanclerza na Westa głosowało ok. 45% wyborców! Skąd taki spadek poparcia? Tego, póki co, nie wiemy.

Druga tura wyborów rozpocznie się 2 lutego i będzie się toczyć równolegle z wyborami do Sejmu.
Defloriusz Dyman książę Wander
Ambasador Księstwa Sarmacji w Republice Bialeńskiej
Odpowiedz
#14
To jest imponujące w jaki sposób w Księstwie prowadzi się politykę, jaka jest tam aktywność i zaangażowanie. Do pozazdroszczenia.

Ekscelencja był kiedyś Księciem Sarmacji?
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#15
Tak, byłem Księciem przez dziewięć miesięcy w roku 2010. Po elekcji, którą minimalnie wygrałem z Prokrustem Zombiakowem. Bardzo miły czas, choć powiem szczerze, że swoim kolejnym następcom wcale nie zazdroszczę. Przewodzenie wielkiemu państwu internetowemu to jest zadanie trudne i przede wszystkim żmudne. Mam porównanie z Wandystanem, gdzie kiedyś byłem tymczasowym Prezydentem a przez lata Mandragorem, czyli odpowiednikiem monarchy. Było to przyjemne, ciekawe i narracyjne zajęcie. Książę Sarmacji musi nadzorować spory aparat urzędniczy i wykonywać wiele technicznych, monotonnych czynności. To żmudna robota Smile

Co do sarmackiej polityki, bardzo się cieszę z tego, że to teraz tak dobrze wygląda. Ale trzeba zaznaczyć, że nie zawsze tak jest. Obecne wybory kanclerskie (ale i sejmowe) są rekordowe pod względem zainteresowania. Zwykle o stołek kanclerski rywalizują dwie-trzy osoby. W wyborach sejmowych też zdarzało się, że startowały dwa komitety. Wzrost zainteresowania polityką jest widoczny, powodowany zapewne elekcją. Na tron wstąpił polityk, który dysponuje dużymi siłami i ma spore pokłady energii. To na pewno inspiruje mieszkańców. Oby potrwało jak najdłużej.

Za miłe słowa o naszym kraju serdecznie dziękuję Smile
Defloriusz Dyman książę Wander
Ambasador Księstwa Sarmacji w Republice Bialeńskiej
Odpowiedz
#16
To już nie ma u was Sejmu Walnego?
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#17
Cytat:AMBASADOR W REPUBLICE BIALEŃSKIEJ
Jego Książęca Wysokość Defloriusz Dyman Wander

Sarmacki Książę-Senior, który panował od stycznia do września 2010 roku. Wcześniej Mandragor w Mandragoracie Wandystanu. Zamieszkał w Sarmacji w grudniu 2002 roku. Żył i działał w WKRP i w Cyberii. W Sarmacji dał się poznać jako wybitny pisarz, publicysta, krzewiciel kultury sarmackiej, poseł, sędzia i Prezes Sądu Najwyższego. Aktywny działacz polityczny, pełnił między innymi funkcje podkanclerzego i ministra. Autor cyklu o Kapitanie Scholiku czy epopei „Krew, Pot i Łzy”.

http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/10843/

Ambasador starszy, niż Bialenia. Big Grin
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#18
Tylko zaszczyt posiadać tak doświadczonego Ambasadora.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

Odpowiedz
#19
Witam serdecznie Państwa!

Od kilkunastu dni pełnię funkcję ambasadora w Waszym pięknym kraju Smile Myślę, że będzie nam się dobrze współpracowało.
Odpowiedz
#20
No pewnie.
[Obrazek: 5S6T0oy.png]
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości