Ustawa o szlachcicach aktywnych
#1
[official]
USTAWA O SZLACHCICACH AKTYWNYCH
z dnia 11 stycznia 2017 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa określa kryteria i sposób uznania szlachcica za aktywnego.

Artykuł 2.

1. Zobowiązuje się Lwa Wolnogradu do prowadzenia w porozumieniu z ministrem właściwym ds. wewnętrznych aktualizowanej na bieżąco listy szlachciców aktywnych.

2. Wpisu na listę szlachciców aktywnych dokonuje Lew Wolnogradu na wniosek szlachcica ubiegającego się o wpisanie po spełnieniu przez niego niezbędnych warunków.

Artykuł 3.

1. Za szlachcica aktywnego uznawana jest osoba, która:
a) posiada obywatelstwo bialeńskie;
b) posiada tytuł szlachecki;
c) posiada majątek lenny bądź jest plenipotentem wolnego miasta;
d) aktywnie uczestniczy w życiu publicznym Republiki Bialeńskiej;
e) uzyskała wpis na listę szlachciców aktywnych.

2. Lew Wolnogradu niezwłocznie wykreśla z listy szlachciców aktywnych osoby, które przestały spełniać warunki określone w ustępie 1. niniejszego artykułu.

3. Lew Wolnogradu z urzędu jest szlachcicem aktywnym niezależnie od spełniania warunków określonych w ustępie 1. niniejszego artykułu.

Artykuł 4.

Uznaje się Ustawę o tytułach szlacheckich z dnia 27 grudnia 2013 r. oraz Ustawę o Rzeszy Bialeńskiej z dnia 10 czerwca 2016 r. za obowiązuje akty prawne, z zastrzeżeniem, że ich dalszych zmian dokonuje Sejm Rzeszy Bialeńskiej.

Artykuł 5.

1. Niniejsza ustawa wchodzi w życie po 24 godzinach od momentu jej ogłoszenia.

2. Zmian w niniejszej ustawie dokonuje Zgromadzenie Ludowe.

[podpis]Andrzej Swarzewski
Prezydent Republiki Bialeńskiej[/podpis]
[/official]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości