Projekt uchwały - Regulamin Sejmu
#1
Lwie Wolnogradu,
Wysoki Sejmie!

Przedstawiam pod obrady Izby obiecany projekt uchwały będącej naszym Regulaminem. Konstytucja wymaga przyjęcia takiego aktu, a po jego uchwaleniu będziemy mogli przedstawić resztę ustaw. Regulamin jest bardzo podobny do Regulaminu ZL, bo moim zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie, żeby panowały tu podobne zasady. 

Przy okazji - @"Hewret Faradobus", można też w Sejmie wprowadzić prefiksy?


Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

UCHWAŁA SEJMU RZESZY BIALEŃSKIEJ - REGULAMIN SEJMU RZESZY BIALEŃSKIEJ
z dnia xx stycznia 2017 r.

Artykuł 1.

1. Niniejsza uchwała określa zasady funkcjonowania Sejmu Rzeszy Bialeńskiej i jest wiążąca dla szlachciców oraz osób przebywających na terenie Rzeszy.
2. Zmiany w niniejszej uchwale mogą zostać wprowadzone przez Sejm w formie uchwały o zmianie uchwały przyjętej bezwzględną większością głosów.

Artykuł 2.

1. Pracami Sejmu kieruje Lew Wolnogradu.
2. Lew wybierany jest na kadencję wynoszącą 6 tygodni w sposób określony przez Konstytucję i ustawę Sejmu.
3. Do czasu wyboru Lwa Wolnogradu, jego obowiązki pełni ustępujący Lew Wolnogradu.
4. Lew Wolnogradu w ciągu 3 dób po objęciu urzędu ma obowiązek powołać spośród szlachciców aktywnych Miecznika Bengazi, który zastępuje go podczas jego nieobecności. W razie niepowołania w wyznaczonym czasie, szlachcice aktywni mogą samodzielnie wystąpić do Lwa o jego powołanie. Lew może odwołać Miecznika w razie braku jego aktywności.
5. W przypadku niezapowiedzianej nieobecności Lwa bądź Miecznika powyżej 48 godzin, Prezydent może wyznaczyć szlachcica aktywnego tymczasowo prowadzącego obrady. W razie nieobecności Prezydenta po wypełnieniu się powyższych warunków, prowadzenie obrad może samodzielnie przejąć szlachcic aktywny posiadający największą ilość folwarków.

Artykuł 3.

1. Projekt uchwały lub ustawy wraz z uzasadnieniem składa się na ręce Lwa Wolnogradu.
2. Debata rozpoczyna się w momencie złożenia projektu aktu normatywnego przez osobę posiadającą inicjatywę ustawodawczą.
3. W przypadku złożenia projektu bez uzasadnienia, debata zostaje przerwana przez Lwa, a projekt zwrócony projektodawcy.
4. Czas debaty ustalany jest przez Lwa. Musi ona trwać nie mniej niż jedną dobę, ale nie więcej niż siedem dób.
5. W czasie debaty szlachcice aktywni mogą składać poprawki, a projektodawca - autopoprawki.
6. Po zakończeniu debaty Lew zarządza głosowanie nad:
a) Ustawami lub uchwałami,
b) Poprawkami,
c) Autopoprawkami,
w formie jednolitego tekstu (który jednakże może posiadać kilka wersji do wybrania przez posłów) w treści podanej przez Lwa Wolnogradu, a przypomnianej przed głosowaniem. Przypominanie jest obligatoryjne, jeżeli debata liczy ponad 20 postów.
7. Głosowanie musi trwać co najmniej dwie doby, ale nie więcej niż pięć dób.
8. Prawo do głosowania mają wyłącznie szlachcice aktywni.
9. Przyjmowanie ustaw, uchwał, poprawek i autopoprawek następuje zwykłą większością głosów, chyba że prawo stanowi inaczej.
10. Odrzucenie projektu oznacza automatycznie odrzucenie wszystkich poprawek i autopoprawek do niego, bez względu na wynik głosowań dotyczącego tychże.
11. Terminy o których mowa w ustępach 2. oraz 5. mogą zostać dowolnie wydłużone, jeżeli zachodzi taka uzasadniona potrzeba, decyzją Lwa Wolnogradu lub - na wniosek szlachcica aktywnego - uchwałą Sejmu Rzeszy Bialeńskiej.

Artykuł 4.

1. W przypadku niewłaściwego zachowania szlachcica, po dwukrotnym zwróceniu uwagi, Lew Wolnogradu ma prawo usunąć szlachcica z sali obrad. Szlachcic ma prawo wrócić na salę obrad po 6 godzinach.
2. Jako niewłaściwe zachowanie rozumie się:
a) Wyrażanie się w sposób wulgarny lub obraźliwy,
b) Wyrażanie pogardy dla Republiki Bialeńskiej, Prezydenta Republiki Bialeńskiej, Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej lub któregoś z jej członków, Parlamentu Republiki Bialeńskiej bądź którejś z jego izb, sądownictwa lub Policji Republiki Bialeńskiej, państwa zaprzyjaźnionego albo Narodu Bialeńskiego.
3. Szlachcic usunięty z sali po raz drugi ma prawo do złożenia odwołania do Sejmu Rzeszy, który - głosując bez udziału szlachcica - w terminie 6 godzin podejmie decyzję o jego powrocie na salę obrad lub utrzyma decyzję Lwa Wolnogradu.

Artykuł 5.

1. Sejm Rzeszy Bialeńskiej może na wniosek co najmniej dwóch szlachciców aktywnych powołać stałe lub czasowe komisje parlamentarne.
2. W skład komisji parlamentarnej mogą wejść wszyscy chętni parlamentarzyści, którzy spełniają warunki ustanowione przez Sejm w uchwale komisję powołującej.
3. Sejm Rzeszy może powołać w skład komisji osoby niebędące szlachcicami, jeśli są one z racji swojej wiedzy pożądane w jej składzie.
4. Prawo do wypowiedzi w dziale komisji mają tylko członkowie komisji, Prezydent Republiki Bialeńskiej oraz osoba dopuszczone do głosu przez komisję.
5. Komisja czasowa ulega rozwiązaniu po wypełnieniu swojego przeznaczenia.

Artykuł 6.

1. Prawo do zabierania głosu na terenie Sejmu Rzeszy posiadają:
a) wszyscy szlachcice,
b) osoby wywołane do zabrania głosu przez Lwa Wolnogradu,
c) członkowie komisji parlamentarnych, lecz jedynie w sali komisji oraz w debatach nad ustawami bezpośrednio komisji dotyczącymi.
2. Prawo do zabrania głosu udzielone przez Lwa osobie wywołanej do zabrania głosu trwa 3 dni, chyba, że podczas jego udzielania Lew sprecyzuje inaczej.
3. Prawo głosu udzielone osobie wywołanej do jego zabrania może zostać odebrane w dowolnej chwili przez Lwa Wolnogradu, jeżeli ta osoba zachowuje się niewłaściwie. Osobom tym nie przysługuje prawo powrotu, o którym mowa jest w art. 4.
4. W przypadku zabrania głosu osoby nieuprawnionej do wypowiadania się w Sejmie, Lew Wolnogradu ma obowiązek usunąć wszystkie jej bezprawne wypowiedzi umieszczone w Sejmie Rzeszy. W przypadku recydywy – ma prawo do wystąpienia do administracji o uniemożliwienie tej osobie wstępu do Sejmu.

Artykuł 7.

Szlachcice aktywni mają prawo tworzyć stronnictwa sejmowe zrzeszające co najmniej dwóch szlachciców. O powstaniu stronnictwa informują Lwa Wolnogradu.

Artykuł 8.

Uchwała wchodzi w życie w momencie jej ogłoszenia.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#2
Uprzejmie proszę o wykreślenie "zastępcy" i wpisanie "Miecznika Bengazi", bo taki tytuł został zastępcy Lwa pomyślany wieki temu (chyba jeszcze za wczesnego Ametysta). Zamiast klubów i kół poselskich może wpiszmy coś bardziej antycznego (stronnictwa sejmowe...?)?
Aha, p. 1 art. 6 - ZL do wymiany na SR. Wink
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#3
Jak będę przy komputerze, pozmieniam!
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#4
@"Hewret Faradobus" Zarządzisz oficjalną debatę i wpiszesz nas na listę aktywnych? Jesteś Lwem.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#5
Nie mogę powiedzieć, abym tego projektu nie lubił.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
#6
Cóż, skoro już aktywnych mamy, to może ruszymy z tym?
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#7
Mógłbyś, Tadziu, skoro Lwa już nie ma?
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#8
Przechodzimy do głosowania - 48 godzin.

Uprawnieni: szlachcice aktywni. Można być ZA, PRZECIW lub WSTRZYMAĆ SIĘ.

ZA
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#9
ZA.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#10
ZA
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#11
Za.
Odpowiedz
#12
Za
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
#13
Tomek, weźże zagłosuj.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#14
Trudno, nie zagłosował. Zamykajmy to, moi słodcy...
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#15
@"Tadeusz Krasnodębski" proszony...
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#16
Uchwała jednogłośnie przyjęta.

Wrzucę gdzie trzeba wieczorem.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#17
Wybaczcie, zapomniałem całkiem o glosowaniu. Ale i tak zagłosowałbym ZA.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości