Co dalej z Sądem Ludowym?
#1
Kochani Bialeńczycy!

Sąd Ludowy nie działa. Taka jest prawda i nie ma co się oszukiwać. W Kancelarii zalegają sprawy (zresztą niezgodnie z prawem, bo ustawa o sądownictwie jasno określa terminy ich rozpatrywania, ale nikt tego nie respektuje). Moja propozycja nowelizacji nie przeszła przez Zgromadzenie Ludowe. Ale jednak z naszym wymiarem sprawiedliwości coś zrobić trzeba, bo to nie może być tak, że działamy bez niego.

Pozwolę sobie na początek podrzucić Wam przepisy dot. sądownictwa z Konstytucji. Ustawę możemy wspólnie opracować, a później zmienić bez problemu, ale wypadałoby, żeby była zgodna z ustawą zasadniczą.


Cytat:
Art. 3 ust. 5 Konstytucji

Zabrania się równoległego sprawowania funkcji Prezydenta Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej, Ministra, Posła, Lwa Wolnogradu, Ławnika i oskarżyciela publicznego z urzędem Sędziego Ludowego.
Cytat:
Rozdział V Konstytucji


Artykuł 18.
[O Sądzie Ludowym Republiki Bialeńskiej]

 1. Władzę sądowniczą w Republice Bialeńskiej sprawuje Sąd Ludowy.
 2. Do zadań Sądu Ludowego należy:
  a) Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w Republice Bialeńskiej,
  b) Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między konstytucyjnymi organami państwa,
  c) Ustalanie powszechnie obowiązującej wykładni prawa.
 3. Szczegóły funkcjonowania Sądu Ludowego określa ustawa.

Artykuł 19.
[Podstawy działania Sądu Ludowego]

 1. W skład Sądu Ludowego wchodzą sędziowie mianowani w drodze postanowienia przez Prezydenta na dożywotnią kadencję oraz Ławnicy Rady Przysięgłych powoływani przez Sędziego Ludowego. Tryb powoływania Ławników i czas ich urzędowania określa ustawa. Kandydat na Sędziego musi uzyskać pozytywną opinię Zgromadzenia Ludowego.
 2. Utrata funkcji sędziego następuje na skutek:
      1) Rezygnacji,
      2) Śmierci,
      3) Usunięcia ze stanowiska przez Radę Przysięgłych.
 3. Sąd Ludowy wydaje wyroki w imieniu Republiki Bialeńskiej na podstawie obowiązującego prawa.
 4. Przebieg postępowania sądowego określa ustawa.
 5. Wykaz przestępstw oraz kar określa ustawa.

Artykuł 20.
[Zasady podstawowe przewodu sądowego]
 1. Odpowiedzialności prawnej podlega ten kto dopuścił się czynu zabronionego prawem w chwili jego popełnienia, świadomie, lub też nieświadomie, lecz w stopniu wystarczającym by uznać jego odpowiednio wymierną szkodliwość społeczną.
 2. Prawo do obrony ma ten, kto został postawiony w stan oskarżenia.
 3. Niewinnym jest ten, czyja wina nie została stwierdzona prawomocnym wyrokiem Sądu Ludowego Republiki Bialeńskiej.
 4. Orzeczenia Sądu Ludowego stają się prawomocne w terminie 7 dni po ich opublikowaniu w Biuletynie Ustaw, o ile nie zostanie wniesiona od nich apelacja.
 5. Orzeczenia Sądu Ludowego w sprawach o dokonanie wykładni przepisów, rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego lub stwierdzenie zgodności aktów normatywnych są ostateczne i wchodzą w życie po 7 dniach od ich ogłoszenia w Biuletynie Ustaw albo w terminie wskazanym w treści orzeczenia.


Moja propozycja:

Pozostawienie Sędziego Ludowego, ale bez wymaganego wykształcenia prawniczego. Rada Przysięgłych jako organ kontrolujący pracę Sędziego, zastępujący w charakterze asesora podczas jego nieobecności i skład apelacyjny. Ewentualnie: wyłącznie kontrolny i zastępujący, a apelacje rozpatruje Zgromadzenie Ludowe. Kontrowersyjnie, ale jednak mikronacja ma ograniczone zasoby ludzkie. W Radzie w obu przypadkach ograniczona do minimum niepołączalność.
Można też pokusić się o usunięcie dwuinstancyjności. W końcu Prezydent i tak dysponuje aktem łaski, więc zadba o to, żeby wyroków "złych" (okropne sformułowanie, ale nie myślę dziś poprawnie) nie było.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#2
Moje propozycje:
-likwidacja incompatibilitas Sędziego w stosunku do posłów;
-likwidacja Rady Przysięgłych;
-likwidacja dwuinstancyjności.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#3
(30.01.2017, 17:00:18)Severino Castiglioni-Faradobus napisał(a): likwidacja incompatibilitas Sędziego w stosunku do posłów

Sam kiedyś to proponowałem i nie spotkało się to z aprobatą. Ja w sumie zdania w tej kwestii nie zmieniam. Można zlikwidować, ale nie trzeba.

(30.01.2017, 17:00:18)Severino Castiglioni-Faradobus napisał(a): likwidacja Rady Przysięgłych

Pozostawiłbym Radę, choćby jako ta kontrola i "asesorstwo".

(30.01.2017, 17:00:18)Severino Castiglioni-Faradobus napisał(a): likwidacja dwuinstancyjności

Z umożliwieniem Prezydentowi swobodnego stosowania aktu łaski. Bo teraz chyba musi być zgoda ZL, tak?

Jeśli Sędzia będzie mógł być Posłem, to może znajdzie się więcej chętnych i powołamy kilku. Wtedy jeden będzie mógł być kontrolerem i zastępcą drugiego, a w pełnym składzie byliby sądem apelacyjnym. I można usunąć Radę - ale to wiązałoby się ze zmianą Konsty.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#4
Brakuje chętnego na jednego sędziego, a chcesz kilku sędziów? Rada Przysięgłych jest niepotrzebna. A z asesorem wróćmy do starego rozwiązania, by wyznaczał go Prezydent ad casum.

Chyba że w ogóle zrezygnujmy z trójpodziału władz i przyznajmy władzę sądowniczą Zgromadzeniu Ludowemu. Rozprawę prowadziłby Marszałek ZL, a co do winy czy meritum sprawy głosowało całe Zgromadzenie, natomiast karę/rozstrzygnięcie wybierał Marszałek. Nie jesteśmy prawdziwym krajem, a takie rozwiązanie byłoby praktyczne. Ustrój powinien być prosty przy obecnym kryzysie aktywności. Wszelkie instytucje ładnie nazwane funkcjonują pięknie tylko na papierze.

Proponuję dwa rozwiązania:
1. Sędzia Ludowy (celowa zmiana nazwy) powoływany przez Prezydenta na nieograniczoną kadencję, który sam rozpatruje sprawy, a zamiast odwołania mamy kasację do Prezydenta. W razie jego nieobecności Prezydent powołuje Asesora. Likwidacja Rady Przysięgłych.
2. Zgromadzenie Ludowe pełni również funkcję sądowniczą, a jego Marszałek przewodniczy rozprawom.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#5
Obie opcje są świetne, z drobnymi moimi sugestiami:

(30.01.2017, 18:07:32)Severino Castiglioni-Faradobus napisał(a): Sędzia Ludowy (celowa zmiana nazwy) powoływany przez Prezydenta na nieograniczoną kadencję, który sam rozpatruje sprawy, a zamiast odwołania mamy kasację do Prezydenta. W razie jego nieobecności Prezydent powołuje Asesora. Likwidacja Rady Przysięgłych.

Proponuję wprowadzić możliwość odwołania Sędziego w razie nieaktywności przez ZL.
Mocno szanuję, że do Prezydenta kierowano by kasacje, a nie apelacje.

(30.01.2017, 18:07:32)Severino Castiglioni-Faradobus napisał(a): Zgromadzenie Ludowe pełni również funkcję sądowniczą, a jego Marszałek przewodniczy rozprawom.

Zmieniłbym, aby Prezydent był przewodniczącym takiego składu, a o winie decydowało ZL. Skoro usuwamy trójpodział i władzę sądowniczą przekazujemy innym organom, to podzielmy pomiędzy ustawodawczą i wykonawczą.
Na wzór USA - przewodniczący (Prezydent) prowadzi rozprawę i decyduje o wymiarze kary, ale to ZL orzeka, czy w ogóle ktoś jest winny, czy nie.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#6
(30.01.2017, 18:19:46)Tadeusz Krasnodębski napisał(a): Obie opcje są świetne, z drobnymi moimi sugestiami:
(30.01.2017, 18:07:32)Severino Castiglioni-Faradobus napisał(a): Sędzia Ludowy (celowa zmiana nazwy) powoływany przez Prezydenta na nieograniczoną kadencję, który sam rozpatruje sprawy, a zamiast odwołania mamy kasację do Prezydenta. W razie jego nieobecności Prezydent powołuje Asesora. Likwidacja Rady Przysięgłych.
Proponuję wprowadzić możliwość odwołania Sędziego w razie nieaktywności przez ZL.
Mocno szanuję, że do Prezydenta kierowano by kasacje, a nie apelacje.
(30.01.2017, 18:07:32)Severino Castiglioni-Faradobus napisał(a): Zgromadzenie Ludowe pełni również funkcję sądowniczą, a jego Marszałek przewodniczy rozprawom.
Zmieniłbym, aby Prezydent był przewodniczącym takiego składu, a o winie decydowało ZL. Skoro usuwamy trójpodział i władzę sądowniczą przekazujemy innym organom, to podzielmy pomiędzy ustawodawczą i wykonawczą.
Na wzór USA - przewodniczący (Prezydent) prowadzi rozprawę i decyduje o wymiarze kary, ale to ZL orzeka, czy w ogóle ktoś jest winny, czy nie.

Ten drugi pomysł mi się podoba. Wtedy nie trzeba tworzyć osobnego organu, który nie funkcjonuje, bo nikt nie chce go objąć. Poza tym mamy stosunkowo mało spraw w RB.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#7
Pozostaje tylko wówczas problem jednoinstancyjności i wykładni prawa/zgodności z Konstytucją. To wszystko byłoby w rękach Prezydenta?
Może jednak opcja z kasacją jest lepsza.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#8
Tak jak mówię. Obie propozycje są sensowne.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#9
Myślę, że dyskusja związana z ewentualnym, całkowitym zatarciem podziału władzy na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą nie jest w tej chwili niezbędna i mogłaby być zbyt daleko idącym krokiem dyskutantów. Zawsze w swoich parlamentarnych głosowaniach byłem wierny koncepcji trójpodziału władzy i na razie nie zamierzam tego sposobu postrzegania funkcjonowania władzy w naszym państwie radykalnie zmieniać. Wymiar sprawiedliwości w Bialenii powinien być zbudowany w sposób prosty i przejrzysty dla obywateli. Marzę o systemie, w którym władzę sądowniczą sprawuje Sąd Ludowy w osobie Sędziego Ludowego, od którego wyroków można odwołać się do Rady Przysięgłych (gdyby istniała, choć popieram jej likwidację), zaś Prezydentowi nadal przysługiwałoby prawo łaski (niekoniecznie za zgodą Zgromadzenia Ludowego). Zgromadzenie Ludowe nie powinno odgrywać większej roli w procesie wymierzania sprawiedliwości. Sędziego powinien powoływać Prezydent na kadencję nieograniczoną czasowo. Te pomysły byłyby najodpowiedniejsze w obecnej, trudnej sytuacji.
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
Odpowiedz
#10
A jak zorganizować władze w mikronacji w taki sposób, aby wszystkie instytucje (podstawowe) się spełniały?
Może rzeczywiście podział monteskiuszowski nie jest przeznaczony dla wirtualnych państw?
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#11
(30.01.2017, 20:59:00)Hewret Faradobus napisał(a): Może rzeczywiście podział monteskiuszowski nie jest przeznaczony dla wirtualnych państw?

Sugerujesz całkowite zerwanie z trójpodziałem, nawet wobec wł. ustawodawczej i wykonawczej?
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#12
To tylko luźna myśl, na daną chwilę nie zrodził mi się alternatywny pomysł organizacji władzy...
Jednak nie macie wrażenia, że w Bialenii ciągle za dużo się zmienia w tej kwestii? Może polityka wewnętrzna prowadzona od początku 2016 roku (którą osobiście wprowadziłem) jest błędna?
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#13
Wydaje mi się, że po prostu nie odkryliśmy jeszcze "jednego, dziwnego sposobu na organizację państwa". Takiego, który będzie perfekcyjny. Który będzie działał i przy dziesiątkach aktywnych obywateli, i przy kryzysach.

Porzucenie monteskiuszowskiej wizji to pomysł warty uwagi, ale też konieczna byłaby długa i szczegółowa analiza.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#14
O ile pamiętam, to miałeś Hewret tego typu wizje dość spory kawał czasu temu (chyba jeszcze w 2014). Pogrzebać?
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#15
Na razie wszystko się sprawdza poza władzą sądowniczą.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#16
A i ta siada wyłącznie z powodu podupadnięcia aktywności jednej osoby.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#17
I braku chętnych do przejęcia funkcji.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#18
Pierwotny system polityczny Bialenii się sprawdzał bardzo dobrze. A odejść do trójpodziału można do dwupodziału, tj. na władzę ustawodawczą i wykonawczo-sądowniczą.
Odpowiedz
#19
(30.01.2017, 22:49:50)AndrzejSwarzewski napisał(a): Pierwotny system polityczny Bialenii się sprawdzał bardzo dobrze.

Masz na myśli komitety?

(30.01.2017, 22:49:50)AndrzejSwarzewski napisał(a): A odejść do trójpodziału można do dwupodziału, tj. na władzę ustawodawczą i wykonawczo-sądowniczą.

Wtedy ta pierwsza powinna być bardziej uprzywilejowana, żeby zbyt duża władza nie skupiała się w rękach jednej osoby. Czyli system parlamentarny. A nie jestem do niego w pełni przekonany.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#20
System prezydencki jest ok. Sąd można naprawić tylko zlikwidujmy tych ławników i incompatibilitas z posłem. I wtedy chwyci.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości