Ustawa o szkolnictwie wyższym
#1
NIEAKTUALNA USTAWA.[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 6 lutego 2017 r.

Szkolnictwo wyższe w Republice Bialeńskiej stanowi wspólne dobro całego narodu; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Republiki Bialeńskiej, a także uniwersalnymi zasadami etyki. Kształcenie służy rozwijaniu wiedzy i umiejętności studentów, a także uczy odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania dla bialeńskiego dziedzictwa cywilizacyjnego oraz dokonań Powstania Marcowego. Uczelnia winna zapewnić każdemu studentowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków zawodowych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, sprawiedliwości społecznej i tolerancji.

Artykuł 1.


1. System szkolnictwa wyższego obejmuje Uniwersytet Bialeński jako jedyną, państwową jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność naukowo-dydaktyczną.

2. Uniwersytet Bialeński jest uprawniony do nadawania tytułów zawodowych oraz stopnia naukowego.

3. Naukę na Uniwersytecie Bialeńskim może rozpocząć każdy w oparciu o zasady określone przez Uniwersytet.

Artykuł 2.


1. Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego powoływany i odwoływany jest przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej spośród obywateli Republiki Bialeńskiej posiadających stopień naukowy doktora netowego lub tytuł naukowy profesora netowego.

2.
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego jest uprawniony do nadawania Uniwersytetowi aktów prawa wewnętrznego, w tym Statutu, w drodze zarządzeń.

Artykuł 3.

1. Tytułami zawodowymi są:

a) tytuł inżyniera netowego,

b) tytuł magistra netowego.

2. Tytuł zawodowy inżyniera netowego przyznają uczelnie wyższe, po zakończeniu studiów inżynierskich  oraz okresu praktyki lub w zamian za inne osiągnięcia dokonane w trakcie nauki.

3.  Tytuł zawodowy magistra netowego przyznają uczelnie wyższe, po zakończeniu studiów drugiego stopnia i napisaniu pracy magisterskiej lub w zamian za inne osiągnięcia dokonane w trakcie nauki.

Artykuł 4.

1
.  Stopniem naukowym jest stopień doktora netowego.

2.  Stopień naukowy doktora przyznają uczelnie wyższe magistrom, po zakończeniu przewodu doktorskiego i napisaniu pracy doktorskiej lub w zamian za inne osiągnięcia dokonane w trakcie pracy naukowo-dydaktycznej lub naukowej.

Artykuł 5.

1.
Tytułem naukowym jest tytuł profesora netowego.

2. Tytuł naukowy profesora netowego przyznaje Prezydent Republiki Bialeńskiej doktorom netowym w uznaniu dorobku naukowego.

Artykuł 6.

Prezydent Republiki Bialeńskiej lub wyznaczony przezeń minister sprawuje kontrolę nad Uniwersytetem Bialeńskim.

Artykuł 7.

1.
Ustawa wchodzi w życie z momentem ogłoszenia.

2. Traci moc ustawa o systemie oświaty i szkolnictwie wyższym z 24 sierpnia 2016 r. oraz ustawa o Państwowej Szkole Powszechnej z 18 sierpnia 2016 r.

3.
Skreśla się artykuł 3 ustawy w sprawie nacjonalizacji Uniwersytetu Bialeńskiego z 16 sierpnia 2016 r.

4.
Dotychczasowi licencjaci netowi otrzymują tytuł zawodowy magistra netowego.

5.
Dotychczasowi doktorzy habilitowani netowi uzyskują tytuł naukowy profesora netowego w zamian za zasługi dla nauki i szkolnictwa wyższego w Republice Bialeńskiej, chyba że sprzeciw wyrazi Prezydent Republiki Bialeńskiej w ciągu 7 dni od wejścia w życie ustawy. W takim wypadku doktorzy habilitowani netowi otrzymają stopień naukowy doktora netowego.

(-) Tadeusz Krasnodębski
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#2
[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 6 lutego 2017 r.
z poprawką z dnia 20 czerwca 2017 r.

Szkolnictwo wyższe w Republice Bialeńskiej stanowi wspólne dobro całego narodu; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Republiki Bialeńskiej, a także uniwersalnymi zasadami etyki. Kształcenie służy rozwijaniu wiedzy i umiejętności studentów, a także uczy odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania dla bialeńskiego dziedzictwa cywilizacyjnego oraz dokonań Powstania Marcowego. Uczelnia winna zapewnić każdemu studentowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków zawodowych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, sprawiedliwości społecznej i tolerancji.

Artykuł 1.


1. System szkolnictwa wyższego obejmuje Uniwersytet Bialeński jako jedyną, państwową jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność naukowo-dydaktyczną.

2. Uniwersytet Bialeński jest uprawniony do nadawania tytułów zawodowych oraz stopnia naukowego. Nadawane są one przez Rektora w drodze zarządzenia.

3. Naukę na Uniwersytecie Bialeńskim może rozpocząć każdy w oparciu o zasady określone przez Uniwersytet.

Artykuł 2.


1. Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego powoływany i odwoływany jest przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej spośród obywateli Republiki Bialeńskiej posiadających stopień naukowy doktora netowego lub tytuł naukowy profesora netowego.

2.
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego jest uprawniony do nadawania Uniwersytetowi aktów prawa wewnętrznego w drodze zarządzeń, o ile nie dotyczą one spraw zastrzeżonych dla Senatu Uniwersytetu Bialeńskiego.

Artykuł 2a.

1. Senat Uniwersytetu Bialeńskiego jest organem Uniwersytetu uprawnionym do podejmowania uchwał oraz mającym wyłączne prawo dokonywania zmian w Statucie Uniwersytetu i jego uchwalania.

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania Senatu, jego skład i uprawnienia określa Statut Uniwersytetu Bialeńskiego.

3. Senat ustala wysokość wynagrodzenia dla pracowników uczelni. Kwota ta musi zostać zaakceptowana przez Wysoką Komisję Nadzoru Finansowego.

4. Upoważnia się Senat Uniwersytetu Bialeńskiego do nagradzania wybitnych studentów nagrodami pieniężnymi. Wysokość nagrody musi zostać zaakceptowana przez Wysoką Komisję Nadzoru Finansowego, chyba że nagroda pochodzi z konta bankowego uczelni.

Artykuł 3.

1. Tytułami zawodowymi są:

a) tytuł inżyniera netowego,

b) tytuł magistra netowego.

2. Tytuł zawodowy inżyniera netowego przyznają uczelnie wyższe w oparciu o ustalone przez siebie zasady.

3.  Tytuł zawodowy magistra netowego przyznają uczelnie wyższe w oparciu o ustalone przez siebie zasady.

Artykuł 4.

1
.  Stopniem naukowym jest stopień doktora netowego.

2.  Stopień naukowy doktora przyznają uczelnie wyższe magistrom lub inżynierom w oparciu o ustalone przez siebie zasady.

Artykuł 5.

1.
Tytułem naukowym jest tytuł profesora netowego.

2. Tytuł naukowy profesora netowego przyznaje Prezydent Republiki Bialeńskiej doktorom netowym w uznaniu dorobku naukowego z własnej inicjatywy lub na wniosek Senatu Uniwersytetu Bialeńskiego.

Artykuł 6.

Prezydent Republiki Bialeńskiej lub wyznaczony przezeń minister sprawuje kontrolę nad Uniwersytetem Bialeńskim.

Artykuł 7.

1.
Ustawa wchodzi w życie z momentem ogłoszenia.

2. Traci moc ustawa o systemie oświaty i szkolnictwie wyższym z 24 sierpnia 2016 r. oraz ustawa o Państwowej Szkole Powszechnej z 18 sierpnia 2016 r.

3.
Skreśla się artykuł 3 ustawy w sprawie nacjonalizacji Uniwersytetu Bialeńskiego z 16 sierpnia 2016 r.

4.
Dotychczasowi licencjaci netowi otrzymują tytuł zawodowy magistra netowego.

5.
Dotychczasowi doktorzy habilitowani netowi uzyskują tytuł naukowy profesora netowego w zamian za zasługi dla nauki i szkolnictwa wyższego w Republice Bialeńskiej, chyba że sprzeciw wyrazi Prezydent Republiki Bialeńskiej w ciągu 7 dni od wejścia w życie ustawy. W takim wypadku doktorzy habilitowani netowi otrzymają stopień naukowy doktora netowego.

(-) Tadeusz Krasnodębski
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#3
NIEAKTUALNA USTAWA.[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 6 lutego 2017 r.
z poprawką z dnia 20 czerwca 2017 r.
z poprawką z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Szkolnictwo wyższe w Republice Bialeńskiej stanowi wspólne dobro całego narodu; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Republiki Bialeńskiej, a także uniwersalnymi zasadami etyki. Kształcenie służy rozwijaniu wiedzy i umiejętności studentów, a także uczy odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania dla bialeńskiego dziedzictwa cywilizacyjnego oraz dokonań Powstania Marcowego. Uczelnia winna zapewnić każdemu studentowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków zawodowych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, sprawiedliwości społecznej i tolerancji.

Artykuł 1.


1. System szkolnictwa wyższego obejmuje Uniwersytet Bialeński jako jedyną, państwową jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność naukowo-dydaktyczną i posiadającą osobowość prawną.

2. Uniwersytet Bialeński jest uprawniony do nadawania tytułów zawodowych oraz stopnia naukowego. Nadawane są one przez Rektora w drodze zarządzenia.

3. Naukę na Uniwersytecie Bialeńskim może rozpocząć każdy w oparciu o zasady określone przez Uniwersytet.

Artykuł 2.


1. Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego powoływany i odwoływany jest przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej spośród obywateli Republiki Bialeńskiej posiadających stopień naukowy doktora netowego lub tytuł naukowy profesora netowego.

2.
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego jest uprawniony do nadawania Uniwersytetowi aktów prawa wewnętrznego w drodze zarządzeń, o ile nie dotyczą one spraw zastrzeżonych dla Senatu Uniwersytetu Bialeńskiego.

Artykuł 2a.

1. Senat Uniwersytetu Bialeńskiego jest organem Uniwersytetu uprawnionym do podejmowania uchwał oraz mającym wyłączne prawo dokonywania zmian w Statucie Uniwersytetu i jego uchwalania.

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania Senatu, jego skład i uprawnienia określa Statut Uniwersytetu Bialeńskiego.

3. Senat ustala wysokość wynagrodzenia dla pracowników uczelni. Kwota ta musi zostać zaakceptowana przez Wysoką Komisję Nadzoru Finansowego.

4. Upoważnia się Senat Uniwersytetu Bialeńskiego do nagradzania wybitnych studentów nagrodami pieniężnymi. Wysokość nagrody musi zostać zaakceptowana przez Wysoką Komisję Nadzoru Finansowego, chyba że nagroda pochodzi z konta bankowego uczelni.

Artykuł 3.

1. Tytułami zawodowymi są:

a) tytuł inżyniera netowego,

b) tytuł magistra netowego.

2. Tytuł zawodowy inżyniera netowego przyznają uczelnie wyższe w oparciu o ustalone przez siebie zasady.

3.  Tytuł zawodowy magistra netowego przyznają uczelnie wyższe w oparciu o ustalone przez siebie zasady.

Artykuł 4.

1
.  Stopniem naukowym jest stopień doktora netowego.

2.  Stopień naukowy doktora przyznają uczelnie wyższe magistrom lub inżynierom w oparciu o ustalone przez siebie zasady.

Artykuł 5.

1.
Tytułem naukowym jest tytuł profesora netowego.

2. Tytuł naukowy profesora netowego przyznaje Prezydent Republiki Bialeńskiej doktorom netowym w uznaniu dorobku naukowego z własnej inicjatywy lub na wniosek Senatu Uniwersytetu Bialeńskiego.

Artykuł 6.

Prezydent Republiki Bialeńskiej lub wyznaczony przezeń minister sprawuje kontrolę nad Uniwersytetem Bialeńskim.

Artykuł 7.

1.
Ustawa wchodzi w życie z momentem ogłoszenia.

2. Traci moc ustawa o systemie oświaty i szkolnictwie wyższym z 24 sierpnia 2016 r. oraz ustawa o Państwowej Szkole Powszechnej z 18 sierpnia 2016 r.

3.
Skreśla się artykuł 3 ustawy w sprawie nacjonalizacji Uniwersytetu Bialeńskiego z 16 sierpnia 2016 r.

4.
Dotychczasowi licencjaci netowi otrzymują tytuł zawodowy magistra netowego.

5.
Dotychczasowi doktorzy habilitowani netowi uzyskują tytuł naukowy profesora netowego w zamian za zasługi dla nauki i szkolnictwa wyższego w Republice Bialeńskiej, chyba że sprzeciw wyrazi Prezydent Republiki Bialeńskiej w ciągu 7 dni od wejścia w życie ustawy. W takim wypadku doktorzy habilitowani netowi otrzymają stopień naukowy doktora netowego.

(-) Tadeusz Krasnodębski
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#4
[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 6 lutego 2017 r.
z poprawką z dnia 20 czerwca 2017 r.
z poprawką z dnia 11 sierpnia 2017 r.
z poprawką z dnia 16 grudnia 2017 r.

Szkolnictwo wyższe w Republice Bialeńskiej stanowi wspólne dobro całego narodu; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Republiki Bialeńskiej, a także uniwersalnymi zasadami etyki. Kształcenie służy rozwijaniu wiedzy i umiejętności studentów, a także uczy odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania dla bialeńskiego dziedzictwa cywilizacyjnego oraz dokonań Powstania Marcowego. Uczelnia winna zapewnić każdemu studentowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków zawodowych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, sprawiedliwości społecznej i tolerancji.

Artykuł 1.


1. System szkolnictwa wyższego obejmuje Uniwersytet Bialeński jako jedyną, państwową jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność naukowo-dydaktyczną i posiadającą osobowość prawną.

2. Uniwersytet Bialeński jest uprawniony do nadawania tytułów zawodowych oraz stopnia naukowego. Nadawane są one przez Rektora w drodze zarządzenia.

3. Naukę na Uniwersytecie Bialeńskim może rozpocząć każdy w oparciu o zasady określone przez Uniwersytet.

Artykuł 2.

1. Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego powoływany jest przez Senat Uniwersytetu Bialeńskiego spośród obywateli Republiki Bialeńskiej posiadających stopień naukowy doktora netowego lub tytuł naukowy profesora netowego na zasadach określonych przez Senat na kadencję wynoszącą 3 miesiące.

2. Upoważnia się Senat Uniwersytetu Bialeńskiego do odwołania Rektora przed końcem trwania kadencji na zasadach określonych przez Senat.

3. W sytuacjach określonych przez Senat Uniwersytetu Bialeńskiego lub w razie rażącej nieaktywności Senatu, Rektora Uniwersytetu Bialeńskiego powołać i odwołać może Prezydent Republiki Bialeńskiej.

4. Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego jest uprawniony do nadawania Uniwersytetowi aktów prawa wewnętrznego w drodze zarządzeń, o ile nie dotyczą one spraw zastrzeżonych dla Senatu Uniwersytetu Bialeńskiego.

Artykuł 2a.

1. Senat Uniwersytetu Bialeńskiego jest organem Uniwersytetu uprawnionym do podejmowania uchwał oraz mającym wyłączne prawo dokonywania zmian w Statucie Uniwersytetu i jego uchwalania.

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania Senatu, jego skład i uprawnienia określa Statut Uniwersytetu Bialeńskiego.

3. Senat ustala wysokość wynagrodzenia dla pracowników uczelni. Kwota ta musi zostać zaakceptowana przez Wysoką Komisję Nadzoru Finansowego.

4. Upoważnia się Senat Uniwersytetu Bialeńskiego do nagradzania wybitnych studentów nagrodami pieniężnymi. Wysokość nagrody musi zostać zaakceptowana przez Wysoką Komisję Nadzoru Finansowego, chyba że nagroda pochodzi z konta bankowego uczelni.

Artykuł 3.

1. Tytułami zawodowymi są:

a) tytuł inżyniera netowego,

b) tytuł magistra netowego.

2. Tytuł zawodowy inżyniera netowego przyznają uczelnie wyższe w oparciu o ustalone przez siebie zasady.

3.  Tytuł zawodowy magistra netowego przyznają uczelnie wyższe w oparciu o ustalone przez siebie zasady.

Artykuł 4.

1
.  Stopniem naukowym jest stopień doktora netowego.

2.  Stopień naukowy doktora przyznają uczelnie wyższe magistrom lub inżynierom w oparciu o ustalone przez siebie zasady.

Artykuł 5.

1.
Tytułem naukowym jest tytuł profesora netowego.

2. Tytuł naukowy profesora netowego przyznaje Prezydent Republiki Bialeńskiej doktorom netowym w uznaniu dorobku naukowego z własnej inicjatywy lub na wniosek Senatu Uniwersytetu Bialeńskiego.

Artykuł 6.

Prezydent Republiki Bialeńskiej lub wyznaczony przezeń minister sprawuje kontrolę nad Uniwersytetem Bialeńskim.

Artykuł 7.

1.
Ustawa wchodzi w życie z momentem ogłoszenia.

2. Traci moc ustawa o systemie oświaty i szkolnictwie wyższym z 24 sierpnia 2016 r. oraz ustawa o Państwowej Szkole Powszechnej z 18 sierpnia 2016 r.

3.
Skreśla się artykuł 3 ustawy w sprawie nacjonalizacji Uniwersytetu Bialeńskiego z 16 sierpnia 2016 r.

4.
Dotychczasowi licencjaci netowi otrzymują tytuł zawodowy magistra netowego.

5.
Dotychczasowi doktorzy habilitowani netowi uzyskują tytuł naukowy profesora netowego w zamian za zasługi dla nauki i szkolnictwa wyższego w Republice Bialeńskiej, chyba że sprzeciw wyrazi Prezydent Republiki Bialeńskiej w ciągu 7 dni od wejścia w życie ustawy. W takim wypadku doktorzy habilitowani netowi otrzymają stopień naukowy doktora netowego.

(-) Tadeusz Krasnodębski
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#5
[official]
USTAWA O SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 6 lutego 2017 r.
z poprawką z dnia 20 czerwca 2017 r.
z poprawką z dnia 11 sierpnia 2017 r.
z poprawką z dnia 16 grudnia 2017 r.
z poprawką z dnia 31 grudnia 2017 r.

[zmiana]
Szkolnictwo wyższe w Republice Bialeńskiej stanowi wspólne dobro całego narodu; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Republiki Bialeńskiej, a także uniwersalnymi zasadami etyki. Kształcenie służy rozwijaniu wiedzy i umiejętności studentów, a także uczy odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania dla bialeńskiego dziedzictwa cywilizacyjnego oraz dokonań Powstania Marcowego. Uczelnia winna zapewnić każdemu studentowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków zawodowych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, sprawiedliwości społecznej i tolerancji.
[/zmiana]

Artykuł 1.

1. System szkolnictwa wyższego obejmuje Uniwersytet Bialeński jako jedyną, państwową jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność naukowo-dydaktyczną i posiadającą osobowość prawną.

2. Uniwersytet Bialeński jest uprawniony do nadawania tytułów zawodowych oraz stopnia naukowego. Nadawane są one przez Rektora w drodze zarządzenia.

3. Naukę na Uniwersytecie Bialeńskim może rozpocząć każdy w oparciu o zasady określone przez Uniwersytet.

Artykuł 2.

1. Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego powoływany jest przez Senat Uniwersytetu Bialeńskiego spośród obywateli Republiki Bialeńskiej posiadających stopień naukowy doktora netowego lub tytuł naukowy profesora netowego na zasadach określonych przez Senat na kadencję wynoszącą 3 miesiące.

2. Upoważnia się Senat Uniwersytetu Bialeńskiego do odwołania Rektora przed końcem trwania kadencji na zasadach określonych przez Senat.

3. W sytuacjach określonych przez Senat Uniwersytetu Bialeńskiego lub w razie rażącej nieaktywności Senatu, Rektora Uniwersytetu Bialeńskiego powołać i odwołać może Prezydent Republiki Bialeńskiej.

4. Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego jest uprawniony do nadawania Uniwersytetowi aktów prawa wewnętrznego w drodze zarządzeń, o ile nie dotyczą one spraw zastrzeżonych dla Senatu Uniwersytetu Bialeńskiego.

Artykuł 2a.

1. Senat Uniwersytetu Bialeńskiego jest organem Uniwersytetu uprawnionym do podejmowania uchwał oraz mającym wyłączne prawo dokonywania zmian w Statucie Uniwersytetu i jego uchwalania.

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania Senatu, jego skład i uprawnienia określa Statut Uniwersytetu Bialeńskiego.

3. Wysokość wynagrodzeń pracowników uczelni ustala Wysoka Komisja Nadzoru Finansowego za zgodą uczelni wyrażonej na podstawie przepisów wewnętrznego prawa uniwersyteckiego.

3a. W razie nieuzyskania zgody uczelni, Komisja może ustalić zaproponowane stawki wynagrodzenia większością 2/3 głosów członków Komisji.

4. Upoważnia się Senat Uniwersytetu Bialeńskiego do nagradzania wybitnych studentów nagrodami pieniężnymi. Wysokość nagrody musi zostać zaakceptowana przez Wysoką Komisję Nadzoru Finansowego, chyba że nagroda pochodzi z konta bankowego uczelni.

Artykuł 3.

1. Tytułami zawodowymi są:
a) tytuł inżyniera netowego,
b) tytuł magistra netowego.

2. Tytuł zawodowy inżyniera netowego przyznają uczelnie wyższe w oparciu o ustalone przez siebie zasady.

3.  Tytuł zawodowy magistra netowego przyznają uczelnie wyższe w oparciu o ustalone przez siebie zasady.

Artykuł 4.

1.  Stopniem naukowym jest stopień doktora netowego.

2.  Stopień naukowy doktora przyznają uczelnie wyższe magistrom lub inżynierom w oparciu o ustalone przez siebie zasady.

Artykuł 5.

1. Tytułem naukowym jest tytuł profesora netowego.

2. Tytuł naukowy profesora netowego przyznaje Prezydent Republiki Bialeńskiej doktorom netowym w uznaniu dorobku naukowego z własnej inicjatywy lub na wniosek Senatu Uniwersytetu Bialeńskiego.

Artykuł 6.

Prezydent Republiki Bialeńskiej lub wyznaczony przezeń minister sprawuje kontrolę nad Uniwersytetem Bialeńskim.

Artykuł 7.

1. Ustawa wchodzi w życie z momentem ogłoszenia.

2. Traci moc ustawa o systemie oświaty i szkolnictwie wyższym z 24 sierpnia 2016 r. oraz ustawa o Państwowej Szkole Powszechnej z 18 sierpnia 2016 r.

3. Skreśla się artykuł 3 ustawy w sprawie nacjonalizacji Uniwersytetu Bialeńskiego z 16 sierpnia 2016 r.

4. Dotychczasowi licencjaci netowi otrzymują tytuł zawodowy magistra netowego.

5. Dotychczasowi doktorzy habilitowani netowi uzyskują tytuł naukowy profesora netowego w zamian za zasługi dla nauki i szkolnictwa wyższego w Republice Bialeńskiej, chyba że sprzeciw wyrazi Prezydent Republiki Bialeńskiej w ciągu 7 dni od wejścia w życie ustawy. W takim wypadku doktorzy habilitowani netowi otrzymają stopień naukowy doktora netowego.

[podpis]Tadeusz Krasnodębski
Prezydent Republiki Bialeńskiej[/podpis]
[/official]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości