Wyrok Sądu Ludowego z dnia 22 lutego 2017 r., W/1/2017
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 22 lutego 2017 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu dnia 22 lutego 2017 r.
sprawy W/1/2016 z wniosku: Severino Castiglioni- Faradobusa
o brzmieniu: Czy ogłoszenie referendum w przypadku weta prezydenckiego jest obligatoryjne, tj. powinno zostać ogłoszone przez Marszałka Zgromadzenia Ludowego w każdym przypadku zawetowania ustawy przez Prezydenta, czy konieczne jest złożenie wniosku w tej sprawie przez uprawnione podmioty zgodnie z art. 15 Konstytucji?


orzeka następująco:

Do ogłoszenia referendum w przypadku weta prezydenckiego przez Marszałka Zgromadzenia Ludowego niezbędne jest złożenie wniosku w tej sprawie przez podmioty, o których mówi art. 15 ust. 1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej.

UZASADNIENIE

Integralnym elementem bialeńskiego systemu prawnego, o którym mówi art. 3 ust. 3 Konstytucji, jest praworządność formalna. Ustrojodawca chciał by organy władzy publicznej działały tylko na podstawie i w granicach kompetencji przyznanych im przez normy prawne. Wobec tego błędne jest stwierdzenie, jakoby Marszałek Zgromadzenia Ludowego byłby zobligowany do ogłoszenia referendum w przypadku zgłoszenia przez Prezydenta weta. Nie obowiązuje konstytucyjna norma kompetencyjna, która uprawniałaby Marszałka Zgromadzenia Ludowego do podjęcia takiego działania.

W art. 21 ust. 9 Konstytucji ustrojodawca wyraźnie podkreśla fakultatywny charakter procedury wszczęcia referendum w sytuacji, gdy zgłoszone zostanie weto prezydenckie. W konsekwencji należy stwierdzić, że nie nie istnieje odrębna, od tej, o której mowa w art. 15 Konstytucji, obligatoryjna procedura wszczęcia referendum w sytuacji zgłoszenie weta prezydenckiego. A zatem, by doszło do referendum w sytuacji, o której mowa w art. 14 ust. 10 Konstytucji, należy stosować się do procedury ogólnej, o której mowa w art. 15 Konstytucji. Referendum może być wszczęte przez Marszałka Zgromadzenia Ludowego tylko wówczas, gdy z odpowiednim wnioskiem wystąpi co najmniej jeden z enumeratywnie wymienionych podmiotów, o których mowa w art. 15 ust. 1 Konstytucji.

Wobec powyższych, Sąd orzekł, jak w sentencji.


/-/ Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości