Ustawa o strukturach informatycznych Republiki Bialeńskiej
#1
NIEAKTUALNA USTAWA.[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O STRUKTURACH INFORMATYCZNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

z dnia 25 lutego 2017 r.

Rozdział I
[Postanowienia ogólne]

Artykuł 1. [Przepisy początkowe]

Niniejsza ustawa określa zasady funkcjonowania struktur informatycznych w Republice Bialeńskiej oraz reguluje kwestie informatyczne na obszarze Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2. [Pojęcia]

Ilekroć w aktach prawnych jest mowa o:

1) Administratorze - rozumie się przez to osobę posiadającą dodatkowe uprawnienia na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej.

2) Uprawnieniach administracyjnych - rozumie się przez to zespół narzędzi i opcji umożliwiających zmianę ustawień na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej, do których uprawniony jest jedynie administrator.

3) Moderatorze - rozumie się przez to osobę posiadającą dodatkowe uprawnienia pozwalające kontrolę zawartości oraz konta użytkowników.

4) Uprawnieniach moderacyjnych - rozumie się przez to zespół narzędzi i opcji umożliwiających modyfikacje zawartości na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej, do których uprawniony jest jedynie moderator.

5) Użytkownikach lub mieszkańcach - rozumie się przez to osoby, które posiadają konta w strukturach internetowych Republiki Bialeńskiej, lecz nie posiadają obywatelstwa Republiki Bialeńskiej.

6) Stronach internetowych - rozumie się przez to strony internetowe, które są własnością i pod kontrolą Republiki Bialeńskiej.

7) Tożsamości wirtualnej - rozumie się przez to dane osobowe, którymi właściciel konta posługuje się na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej.

Rozdział II
[Konta użytkowników]

Artykuł 3. [Konta użytkowników]

1. Jako rejestrację konta rozumie się dokonanie czynności założenia konta na stronach internetowych poprzez nadanie własnej tożsamości wirtualnej imienia lub imion oraz nazwiska.

2. Osoba dokonująca rejestracji na stronach internetowych oświadcza, że zapoznała się z przepisami i zasadami obowiązującymi w Republice Bialeńskiej oraz zobowiązuje się do bezwzględnego ich przestrzegania.

3. Zabrania się używania określeń powszechnie uważanych za wulgarne w danych osobowych.

4. Kont użytkowników nie można usuwać ze stron internetowych.

5. Administratorzy nie biorą odpowiedzialności za treści umieszczone przez użytkowników na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4. [Nazwy użytkowników]

1. Na forum społeczności Republiki Bialeńskiej funkcjonuje nazwa użytkownika, która służy do rozpoznania osoby przez podmioty prawne może być zmieniona tylko za zgodą odpowiedzialnego urzędnika za ewidencję obywateli i mieszkańców Republiki Bialeńskiej lub Prezydenta Republiki Bialeńskiej. Wyświetlana nazwa użytkownika musi być taka sama, pod jakim mieszkaniec występuje w Republice w życiu publicznym, jak i w dokumentach.

2. Każdy mieszkaniec może zmienić bezpłatnie swoją nazwę użytkownika, jeśli:
a) posługuje się inną tożsamością poza granicami Republiki Bialeńskiej,
b) uległo zmianie jego nazwisko na skutek związku małżeńskiego lub przysposobienia do rodu,
c) zaszły inne okoliczności przewidziane przepisami Republiki Bialeńskiej lub umowami międzynarodowymi ratyfikowanymi przez Republikę Bialeńską. 

3. Zmiana nazwy użytkownika dokonywana jest automatycznie, bez wnioskowania o nią, w przypadku, gdy mieszkaniec otrzyma obywatelstwo Republiki Bialeńskiej na nazwisko różne od nazwy wyświetlanej.

4. Urząd wydający zgodę na zmianę nazwy wyświetlanej użytkownika jest zobowiązany do aktualizacji danych personalnych we wszystkich dokumentach, w których występuje mieszkaniec. W tym celu w profilach użytkowników prowadzona jest przez administrację ewidencja danych, pod jakimi występował w całym okresie pobytu w Republice Bialeńskiej mieszkaniec.

5. Administratorzy stron internetowych są zobowiązani w ciągu 48 godzin dokonać aktualizacji danych osobowych użytkowników.

Artykuł 5. [Nazwy użytkowników - ochrona danych osobowych]

1. Ochronie podlegają nazwiska wszystkich rodów liczących więcej, niż 2 osoby. Decyzję o noszeniu nazwiska przez osobę ustala głowa rodu. W przypadku adopcji lub śmierci członka rodu, głowa rodu jest zobowiązana powiadomić o tym Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej.

2. Obywatel lub mieszkaniec może przyjąć nazwisko noszone przez innego obywatela lub obywateli jedynie wtedy, gdy wyrażą oni na to pisemną zgodę w dziale Sądu Ludowego. 

Rozdział III
[Krajowa Rada Informatyczna]

Artykuł 6. [O Krajowej Radzie Informatycznej]

1. Krajowa Rada Informatyczna, w skrócie "KRI",  jest instytucją państwową zajmująca się kontrolą oraz rozwojem struktur informatycznych Republiki Bialeńskiej.

2. Krajowa Rada Informatyczna jest odpowiedzialna za wdrażanie usprawnień na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej.

3. Krajowej Radzie Informatycznej przewodniczy Prezydent Republiki Bialeńskiej, który wydaje polecenia pozostałym członkom KRI.

Artykuł 7. [Członkowie Krajowej Rady Informatycznej]

Członkami Krajowej Rady Informatycznej są:
1. Prezydent Republiki Bialeńskiej,
2. Minister właściwy ds. informatycznych,
3. Administrator główny, będący jednocześnie właścicielem serwisu,
4. Administratorzy forum wybrani przez administratora głównego,
5. Administratorzy serwera wybrani przez administratora głównego,
6. Moderatorzy globalni.

Artykuł 8. [Obowiązki członków Krajowej Rady Informatycznej]

1. Członkowie Krajowej Rady Informatycznej są zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na postawione zapytania oraz realizacji powierzonych zadań przez Prezydenta i Gabinet Prezydenta w granicach prawa Republiki Bialeńskiej w kwestiach informatycznych.

2. Członkowie Krajowej Rady Informatycznej nie ponoszą odpowiedzialności za realizację zadań, o których mowa w ustępie 1, chyba że wykonując je umyślnie popełniają przestępstwo.

Artykuł 9. [Uprawnienia administratorów forum]

1. Administratorzy forum posiadają uprawnienia do zarządzania oraz zmieniania konfiguracji forum, jednak w takim stopniu, aby nie wpłynąć na jego funkcjonowanie. Zmiana organizacji forum, a zwłaszcza zmiana kolejności lub nazewnictwa działów, bądź ich dodanie lub usunięcie można dokonać za publiczną wiedzą Prezydenta Republiki Bialeńskiej, osoby wyznaczonej przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej odpowiedzialnej za forum lub Prezesa Policji Krajowej. 
2. Administratorom, moderatorom globalnym oraz moderatorom zabrania się usuwania postów oraz tematów w sposób trwały, tj. uniemożliwiający ich odzyskanie. 
3. Administratorzy o konserwacji stron internetowych Republiki Bialeńskiej informują z 72-godzinnym wyprzedzeniem na forum w dziale Krajowej Radzie Informatycznej oraz alternatywnymi środkami masowego przekazu.

Rozdział IV
[Postanowienia końcowe]

Artykuł 10.

Z chwilą wejścia w życie ustawy traci moc ustawa o strukturach informatycznych z dnia 24 lutego 2016 r.

Artykuł 11. 

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Tadeusz Krasnodębski
[/spoiler]
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
#2
NIEAKTUALNA USTAWA.[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O STRUKTURACH INFORMATYCZNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
z dnia 25 lutego 2017 r.
z poprawką z dnia 28 maja 2017 r.


Rozdział I
[Postanowienia ogólne]

Artykuł 1. [Przepisy początkowe]

Niniejsza ustawa określa zasady funkcjonowania struktur informatycznych w Republice Bialeńskiej oraz reguluje kwestie informatyczne na obszarze Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2. [Pojęcia]

Ilekroć w aktach prawnych jest mowa o:

1) Administratorze - rozumie się przez to osobę posiadającą dodatkowe uprawnienia na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej.

2) Uprawnieniach administracyjnych - rozumie się przez to zespół narzędzi i opcji umożliwiających zmianę ustawień na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej, do których uprawniony jest jedynie administrator.

3) Moderatorze - rozumie się przez to osobę posiadającą dodatkowe uprawnienia pozwalające kontrolę zawartości oraz konta użytkowników.

4) Uprawnieniach moderacyjnych - rozumie się przez to zespół narzędzi i opcji umożliwiających modyfikacje zawartości na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej, do których uprawniony jest jedynie moderator.

5) Użytkownikach lub mieszkańcach - rozumie się przez to osoby, które posiadają konta w strukturach internetowych Republiki Bialeńskiej, lecz nie posiadają obywatelstwa Republiki Bialeńskiej.

6) Stronach internetowych - rozumie się przez to strony internetowe, które są własnością i pod kontrolą Republiki Bialeńskiej.

7) Tożsamości wirtualnej - rozumie się przez to dane osobowe, którymi właściciel konta posługuje się na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej.

Rozdział II
[Konta użytkowników]

Artykuł 3. [Konta użytkowników]

1. Jako rejestrację konta rozumie się dokonanie czynności założenia konta na stronach internetowych poprzez nadanie własnej tożsamości wirtualnej imienia lub imion oraz nazwiska.

2. Osoba dokonująca rejestracji na stronach internetowych oświadcza, że zapoznała się z przepisami i zasadami obowiązującymi w Republice Bialeńskiej oraz zobowiązuje się do bezwzględnego ich przestrzegania.

3. Zabrania się używania określeń powszechnie uważanych za wulgarne w danych osobowych.

4. Kont użytkowników nie można usuwać ze stron internetowych.

5. Administratorzy nie biorą odpowiedzialności za treści umieszczone przez użytkowników na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4. [Nazwy użytkowników]

1. Na forum społeczności Republiki Bialeńskiej funkcjonuje nazwa użytkownika, która służy do rozpoznania osoby przez podmioty prawne może być zmieniona tylko za zgodą odpowiedzialnego urzędnika za ewidencję obywateli i mieszkańców Republiki Bialeńskiej lub Prezydenta Republiki Bialeńskiej. Wyświetlana nazwa użytkownika musi być taka sama, pod jakim mieszkaniec występuje w Republice w życiu publicznym, jak i w dokumentach.

2. Każdy mieszkaniec może zmienić bezpłatnie swoją nazwę użytkownika, jeśli:

a) posługuje się inną tożsamością poza granicami Republiki Bialeńskiej,

b) uległo zmianie jego nazwisko na skutek związku małżeńskiego lub przysposobienia do rodu,

c) zachodzą inne, uzasadnione okoliczności.

3. Zmiana nazwy użytkownika dokonywana jest automatycznie, bez wnioskowania o nią, w przypadku, gdy mieszkaniec otrzyma obywatelstwo Republiki Bialeńskiej na nazwisko różne od nazwy wyświetlanej.

4. Urząd wydający zgodę na zmianę nazwy wyświetlanej użytkownika jest zobowiązany do aktualizacji danych personalnych we wszystkich dokumentach, w których występuje mieszkaniec. W tym celu w profilach użytkowników prowadzona jest przez administrację ewidencja danych, pod jakimi występował w całym okresie pobytu w Republice Bialeńskiej mieszkaniec.

5. Administratorzy stron internetowych są zobowiązani w ciągu 168 godzin dokonać aktualizacji danych osobowych użytkowników.

Artykuł 5. [Nazwy użytkowników - ochrona danych osobowych]

1. [UCHYLONY.]

2. Obywatel lub mieszkaniec może przyjąć nazwisko noszone przez innego obywatela lub obywateli jedynie wtedy, gdy wyrażą oni na to pisemną zgodę w dziale Sądu Ludowego. 

Rozdział III
[Krajowa Rada Informatyczna]

Artykuł 6. [O Krajowej Radzie Informatycznej]

1. Krajowa Rada Informatyczna, w skrócie "KRI",  jest instytucją państwową zajmująca się kontrolą oraz rozwojem struktur informatycznych Republiki Bialeńskiej.

2. Krajowa Rada Informatyczna jest odpowiedzialna za wdrażanie usprawnień na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej.

3. Krajowej Radzie Informatycznej przewodniczy Prezydent Republiki Bialeńskiej, który wydaje polecenia pozostałym członkom KRI.

Artykuł 7. [Członkowie Krajowej Rady Informatycznej]

Członkami Krajowej Rady Informatycznej są:

1. Prezydent Republiki Bialeńskiej,

2. Minister właściwy ds. informatycznych,

3. Administrator główny, będący jednocześnie właścicielem serwisu,

4. Administratorzy forum, wybrani przez administratora głównego,

5. Administratorzy stron w systemach informatycznych Republiki Bialeńskiej, wybrani przez administratora głównego,

6. Administratorzy stron promocyjnych, utrzymywanych poza systemami informatycznymi Republiki Bialeńskiej,

7. Administratorzy serwera, wybrani przez administratora głównego,

8. Moderatorzy globalni, wybrani przez administratora głównego lub administratorów forum,

9. Właściciel bialeńskiego kanału IRC,

10. Operatorzy bialeńskiego kanału IRC.

Artykuł 8. [Obowiązki członków Krajowej Rady Informatycznej]

1. Członkowie Krajowej Rady Informatycznej są zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na postawione zapytania oraz realizacji powierzonych zadań przez Prezydenta i Gabinet Prezydenta w granicach prawa Republiki Bialeńskiej w kwestiach informatycznych.

2. Członkowie Krajowej Rady Informatycznej nie ponoszą odpowiedzialności za realizację zadań, o których mowa w ustępie 1, chyba że wykonując je umyślnie popełniają przestępstwo.

Artykuł 9. [Uprawnienia administratorów forum]

1. Administratorzy forum posiadają uprawnienia do zarządzania oraz zmieniania konfiguracji forum, jednak w takim stopniu, aby nie wpłynąć na jego funkcjonowanie.

2. Administratorom, moderatorom globalnym oraz moderatorom zabrania się usuwania postów oraz tematów w sposób trwały, tj. uniemożliwiający ich odzyskanie.

3. Administratorzy o konserwacji stron internetowych Republiki Bialeńskiej informują z 72-godzinnym wyprzedzeniem na forum w dziale Krajowej Radzie Informatycznej oraz alternatywnymi środkami masowego przekazu.

Rozdział IV
[Postanowienia końcowe]

Artykuł 10.

Z chwilą wejścia w życie ustawy traci moc ustawa o strukturach informatycznych z dnia 24 lutego 2016 r.

Artykuł 11. 

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Tadeusz Krasnodębski
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#3
[official]
USTAWA O STRUKTURACH INFORMATYCZNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
z dnia 25 lutego 2017 r.
z poprawką z dnia 28 maja 2017 r.
z poprawką z dnia 21 listopada 2017 r.


Rozdział I
[Postanowienia ogólne]

Artykuł 1. [Przepisy początkowe]

Niniejsza ustawa określa zasady funkcjonowania struktur informatycznych w Republice Bialeńskiej oraz reguluje kwestie informatyczne na obszarze Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2. [Pojęcia]

Ilekroć w aktach prawnych jest mowa o:
1) Administratorze - rozumie się przez to osobę posiadającą dodatkowe uprawnienia na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej.
2) Uprawnieniach administracyjnych - rozumie się przez to zespół narzędzi i opcji umożliwiających zmianę ustawień na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej, do których uprawniony jest jedynie administrator.
3) Moderatorze - rozumie się przez to osobę posiadającą dodatkowe uprawnienia pozwalające kontrolę zawartości oraz konta użytkowników.
4) Uprawnieniach moderacyjnych - rozumie się przez to zespół narzędzi i opcji umożliwiających modyfikacje zawartości na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej, do których uprawniony jest jedynie moderator.
5) Użytkownikach lub mieszkańcach - rozumie się przez to osoby, które posiadają konta w strukturach internetowych Republiki Bialeńskiej, lecz nie posiadają obywatelstwa Republiki Bialeńskiej.
6) Stronach internetowych - rozumie się przez to strony internetowe, które są własnością i pod kontrolą Republiki Bialeńskiej.
7) Tożsamości wirtualnej - rozumie się przez to dane osobowe, którymi właściciel konta posługuje się na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej.
8) Profilach w mediach społecznościowych - rozumie się przez to profile Republiki Bialeńskiej w mediach społecznościowych, ze szczególnym uwzględnieniem serwisów: Facebook, Twitter, Instagram oraz YouTube.

Rozdział II
[Konta użytkowników]

Artykuł 3. [Konta użytkowników]

1. Jako rejestrację konta rozumie się dokonanie czynności założenia konta na stronach internetowych poprzez nadanie własnej tożsamości wirtualnej imienia lub imion oraz nazwiska.

2. Osoba dokonująca rejestracji na stronach internetowych oświadcza, że zapoznała się z przepisami i zasadami obowiązującymi w Republice Bialeńskiej oraz zobowiązuje się do bezwzględnego ich przestrzegania.

3. Zabrania się używania określeń powszechnie uważanych za wulgarne w danych osobowych.

4. Kont użytkowników nie można usuwać ze stron internetowych.

5. Administratorzy nie biorą odpowiedzialności za treści umieszczone przez użytkowników na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4. [Nazwy użytkowników]

1. Na forum społeczności Republiki Bialeńskiej funkcjonuje nazwa użytkownika, która służy do rozpoznania osoby przez podmioty prawne może być zmieniona tylko za zgodą odpowiedzialnego urzędnika za ewidencję obywateli i mieszkańców Republiki Bialeńskiej lub Prezydenta Republiki Bialeńskiej. Wyświetlana nazwa użytkownika musi być taka sama, pod jakim mieszkaniec występuje w Republice w życiu publicznym, jak i w dokumentach.

2. Każdy mieszkaniec może zmienić bezpłatnie swoją nazwę użytkownika, jeśli:
a) posługuje się inną tożsamością poza granicami Republiki Bialeńskiej,
b) uległo zmianie jego nazwisko na skutek związku małżeńskiego lub przysposobienia do rodu,
c) zachodzą inne, uzasadnione okoliczności.

3. Zmiana nazwy użytkownika dokonywana jest automatycznie, bez wnioskowania o nią, w przypadku, gdy mieszkaniec otrzyma obywatelstwo Republiki Bialeńskiej na nazwisko różne od nazwy wyświetlanej.

4. Urząd wydający zgodę na zmianę nazwy wyświetlanej użytkownika jest zobowiązany do aktualizacji danych personalnych we wszystkich dokumentach, w których występuje mieszkaniec. W tym celu w profilach użytkowników prowadzona jest przez administrację ewidencja danych, pod jakimi występował w całym okresie pobytu w Republice Bialeńskiej mieszkaniec.

5. Administratorzy stron internetowych są zobowiązani w ciągu 168 godzin dokonać aktualizacji danych osobowych użytkowników.

Artykuł 5. [Nazwy użytkowników - ochrona danych osobowych]

1. [UCHYLONY.]

2. Obywatel lub mieszkaniec może przyjąć nazwisko noszone przez innego obywatela lub obywateli jedynie wtedy, gdy wyrażą oni na to pisemną zgodę w dziale Sądu Ludowego. 

Rozdział III
[Krajowa Rada Informatyczna]

Artykuł 6. [O Krajowej Radzie Informatycznej]

1. Krajowa Rada Informatyczna, w skrócie "KRI",  jest instytucją państwową zajmująca się kontrolą oraz rozwojem struktur informatycznych Republiki Bialeńskiej.

2. Krajowa Rada Informatyczna jest odpowiedzialna za wdrażanie usprawnień na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej.

3. Krajowej Radzie Informatycznej przewodniczy Prezydent Republiki Bialeńskiej, który wydaje polecenia pozostałym członkom KRI.

Artykuł 7. [Członkowie Krajowej Rady Informatycznej]

Członkami Krajowej Rady Informatycznej są:

1. Prezydent Republiki Bialeńskiej,

2. Minister właściwy ds. informatycznych,

3. Administrator główny, będący jednocześnie właścicielem serwisu,

4. Administratorzy forum, wybrani przez administratora głównego,

5. Administratorzy stron w systemach informatycznych Republiki Bialeńskiej, wybrani przez administratora głównego,

6. Administratorzy stron promocyjnych, utrzymywanych poza systemami informatycznymi Republiki Bialeńskiej,

7. Administratorzy serwera, wybrani przez administratora głównego,

8. Moderatorzy globalni, wybrani przez administratora głównego lub administratorów forum,

9. Właściciel bialeńskiego kanału IRC,

10. Operatorzy bialeńskiego kanału IRC.

Artykuł 8. [Obowiązki członków Krajowej Rady Informatycznej]

1. Członkowie Krajowej Rady Informatycznej są zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na postawione zapytania oraz realizacji powierzonych zadań przez Prezydenta i Gabinet Prezydenta w granicach prawa Republiki Bialeńskiej w kwestiach informatycznych.

2. Członkowie Krajowej Rady Informatycznej nie ponoszą odpowiedzialności za realizację zadań, o których mowa w ustępie 1, chyba że wykonując je umyślnie popełniają przestępstwo.

Artykuł 9. [Uprawnienia administratorów forum]

1. Administratorzy forum posiadają uprawnienia do zarządzania oraz zmieniania konfiguracji forum, jednak w takim stopniu, aby nie wpłynąć na jego funkcjonowanie.

2. Administratorom, moderatorom globalnym oraz moderatorom zabrania się usuwania postów oraz tematów w sposób trwały, tj. uniemożliwiający ich odzyskanie.

3. Administratorzy o konserwacji stron internetowych Republiki Bialeńskiej informują z 72-godzinnym wyprzedzeniem na forum w dziale Krajowej Radzie Informatycznej oraz alternatywnymi środkami masowego przekazu.

Artykuł 9a. [Profile w mediach społecznościowych]

1. Prowadzeniem profili w mediach społecznościowych oraz nadzorem nad nimi zajmuje się minister właściwy ds. promocji lub minister właściwy ds. mediów społecznościowych we współpracy z Krajową Radą Informatyczną.

2. Zasady oraz sposób prowadzenia profili w mediach społecznościowych ustala Gabinet Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

Rozdział IV
[Postanowienia końcowe]

Artykuł 10.

Z chwilą wejścia w życie ustawy traci moc ustawa o strukturach informatycznych z dnia 24 lutego 2016 r.

Artykuł 11. 

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

[podpis]Tadeusz Krasnodębski
Prezydent Republiki Bialeńskiej[/podpis]
[/official]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości