TRAKTAT O WZAJEMNYM UZNANIU CARSTWA BRODRII I REPUBLIKI SUDERLANDU
#1
Cytat:Traktat o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych
pomiędzy
Republiką Suderlandu a Najjaśniejszym Carstwem Brodrii Aleksandryjskiej spisany w dniu 4 marca 2017
Wysokie Układające Się Strony:
Jego Ekscelencja Kierownik Resortu Spraw Zagranicznych Grzegorz Brzęczyszczykiewicz w imieniu prezydenta Republiki i Republiki Suderlandu.
oraz
Caryca Aleksandra Swarzewska-Dostojewska w imieniu swoim i Carstwa Brodrii
zawierają niniejszy traktat jako podstawę dla wzajemnej współpracy między narodami:
Art.1.
§1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
§2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.
Art.2.
§1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów i wysłanników nadzwyczajnych.
§2. Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wstąpić o agrément dla kandydata na ambasadora.
§3. Wysłannik nadzwyczajny powinien poinformować o swoim przybyciu odpowiednie organy państwa, w którym znajdować się będzie.
§4. Ambasadorzy i wysłannicy specjalni korzystają z immunitetu dyplomatycznego na zasadach uznanych przez prawo międzynarodowe, a w szczególności:
a) nie podlegają jurysdykcji karnej państwa przyjmującego
b) nie podlegają jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności nie związanej z misją dyplomatyczną
c) korzystają ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego
d) reprezentują interesy swojego państwa w zgodzie z metodami uznanymi przez nich za stosowne, ale z poszanowaniem uczuć i zasad kultury
Art.3.
1. Ambasador może zostać odwołany:
a) poprzez odwołanie go przez władze strony wysyłającej;
b) poprzez uznanie go za persona non grata przez stronę przyjmującą;
2. Strona która uznała ambasadora za persona non grata informuje o tym niezwłocznie stronę wysyłającą, podając uzasadnienie.
Art.4.
1. Wysłannik nadzwyczajny może przebywać w kraju gdzie pełni swą funkcję przez okres miesięcy 2 po czym musi uzyskać agrement państwa w którym przebywa oraz awans na ambasadora.
Art.5.
Wysokie Układające się Strony postanawiają podjąć wzajemne działania na rzecz rozwoju wzajemnych stosunków w różnych dziedzinach życia politycznego, społecznego i kulturalnego.
Art.6.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem czwartego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.
Art.7.
Traktat niniejszy wchodzi w życie po ratyfikacji go przez upoważnione do tego organy obu państw.
Odpowiedz
#2
Jestem za, osobiście mogę podpisać.
Odpowiedz
#3
Nasz senat musi ten traktat jeszcze ratyfikować, więc myślę że w przeciągu 2 tygodni układ wejdzie w życie.
Odpowiedz
#4
Chciałem tylko poinformować, że traktat został ratyfikowany przez nasz senat. Na następnej sesji wybierzemy naszego ambasadora Smile
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości