Projekt ustawy - Wysoka Komisja Nadzoru Finansowego
#1
Kochani!

Finanse w Republice działają coraz lepiej, niedługo uda się także, mam nadzieję, rozkręcić gospodarkę. W komisji parlamentarnej wspomniałem o tym, że konieczne jest moim zdaniem utworzenie organu stojącego na straży stabilności finansów. Bialeny nie mogą pozostawać poza kontrolą, bo doprowadzi to do patologii (np. ktoś postanowi nagle dodrukować tysiące i przelać sobie, etc. etc.). W związku z tym, proponuję taką ustawę i taką komisję.


Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia xx 2017 r.

Artykuł 1.

W momencie wejścia w życie niniejszej ustawy, powołuje się do życia Wysoką Komisję Nadzoru Finansowego, zwaną dalej Komisją.

Artykuł 2.

1. Do zadań Komisji należy:
a) kontrola emisji bialenów, wprowadzanie ich w obieg oraz wycofywanie ich z obiegu;
b) zarządzanie Skarbem Państwa;
c) nadzór nad bankami;
d) rozwijanie rynku finansowego;
e) zabezpieczanie rynku finansowego oraz wartości bialena;
f) nawiązywanie porozumień z innymi państwami w celu włączenia ich do bialeńskiego systemu finansowego;
g) szeroko pojęta kontrola systemu podatkowego;
h) kontrola wykonywania budżetu;
i) podejmowanie wszelkich innych działań związanych z sektorem finansowym, a nienależących do kompetencji innych organów.

2. W celu realizacji powierzonych zadań, Komisja ma prawo wydawania rozporządzeń. Rozporządzenia Komisja przyjmuje zwykłą większością głosów.

Artykuł 3.

1. Komisja w swoich działaniach jest niezawisłym i niezależnym organem władzy wykonawczej.

2. Kontrolę nad działaniami Komisji sprawuje Sąd Ludowy, któremu przysługuje prawo uchylenia danej decyzji lub rozporządzenia Komisji w razie stwierdzenia ich niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Prawo składania wniosków o zbadanie decyzji Komisji przysługuje każdemu obywatelowi Republiki Bialeńskiej, a Sąd wykładni dokonuje w trybie analogicznym do orzekania o zgodności aktów prawnych z Konstytucją.

3. W szczególnych przypadkach, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo państwa lub bialeńskiego systemu finansowego, prawo do sprawowania kontroli nad działaniami Komisji nadaje się Prezydentowi Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4.

1. W skład Komisji wchodzą:
a) przedstawiciel Prezydenta Republiki Bialeńskiej powołany w formie postanowienia;
b) dwóch przedstawicieli Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej powołanych w formie uchwały przyjętej zwykłą większością głosów;
c) po jednym przedstawicielu z każdego państwa włączonego do bialeńskiego systemu finansowego.

2. Członkowie Komisji powoływani są na kadencje wynoszące 8 tygodni.

3. Wakaty na stanowiskach członków Komisji nie wyłączają Komisji z prac, chyba że nieobsadzonych pozostaje ponad połowa stanowisk członków.

4. Komisja stosownym rozporządzeniem określa wynagrodzenie członków Komisji oraz Wysokiego Komisarza, z zastrzeżeniem, że nie może być ono wyższe niż wynagrodzenie przewidziane dla Ministrów.

Artykuł 5.

1. Pracami Komisji kieruje Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego mający wyłączne prawo wydawania w jej imieniu rozporządzeń oraz reprezentowania jej.

2. Wysokiego Komisarza powołują ze swojego grona członkowie Komisji na kadencję wynoszącą 4 tygodnie zwykłą większością głosów. Komisarz może zostać odwołany przed upływem kadencji przez Komisję bezwzględną większością głosów.

3. W celu realizacji powierzonych zadań, Wysokiemu Komisarzowi z urzędu przysługuje dostęp do konta bankowego Skarbu Państwa. Zaleca się, aby dane umożliwiające zalogowanie się do konta zmieniane były każdorazowo przez kolejnych Wysokich Komisarzy.

Artykuł 6.

1. W momencie wejścia w życie niniejszej ustawy, wyzerowaniu ulegają wszystkie konta należące do osób oraz przedsiębiorstw korzystających z bialeńskiego systemu finansowego.

2. Komisja niezwłocznie po rozpoczęciu prac wpłaca na konta osób oraz przedsiębiorstw środki im się należące na podstawie przepisów ustawy o Bialeńskiej Izbie Wymiany z dn. 30 kwietnia 2015 r. z późniejszymi zmianami.

3. Komisja określa w drodze rozporządzenia ilość bialenów na rynku. Liczba ta nie może zostać zwiększona ani zmniejszona bez zgody Komisji wyrażonej odpowiednim rozporządzeniem, a ilość bialenów na rynku nie może być inna niż ta określona w rzeczonym rozporządzeniu.

Artykuł 7.

1. Niniejsza ustawa wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od momentu jej opublikowania w Biuletynie Ustaw.

2. W momencie wejścia w życie niniejszej ustawy:
a) Komisja przejmuje obowiązki należące do Bialeńskiej Izby Wymiany;
b) Wysoki Komisarz przejmuje obowiązki należące do Prezesa Bialeńskiej Izby Wymiany;
c) rozwiązaniu ulega Bialeńska Izba Wymiany.

3. Zmiany w niniejszej ustawie mogą być dokonywanie:
a) w razie wyrażenia na nie zgody przez Komisję - zwykłą większością głosów Posłów Zgromadzenia Ludowego;
b) w razie niewyrażenia na nie zgody przez Komisję - większością 2/3 głosów Posłów Zgromadzenia Ludowego.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#2
Zaklepuję do dyskutowania na jutro.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#3
Opiniuję pozytywnie.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#4
Taki ustęp dopisałem jeszcze:

"3. W celu realizacji powierzonych zadań, Wysokiemu Komisarzowi z urzędu przysługuje dostęp do konta bankowego Skarbu Państwa. Zaleca się, aby dane umożliwiające zalogowanie się do konta zmieniane były każdorazowo przez kolejnych Wysokich Komisarzy.".
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#5
Moje dwa zastrzeżenia, z propozycjami rozwiązań w nawiasach - przydałoby się określić procedurę weryfikacji tych rozporządzeń przez Sąd (Prezydent ma prawo to zrobić w dowolnej chwili) oraz wydłużyć kadencję do jakiejś sensownej długości (osiem tygodni).
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#6
Gotowe.
Kadencję Wysokiego Komisarza zostawiłem czterotygodniową, bo to nie problem przegłosować kolejnej kadencji. Dodałem też o odwołaniu Komisarza.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#7
Nie.... To jednak zły pomysł.

Kolejna instytucja, obok Kamińskiego, mająca po prostu za cel przypierd***nie się do obywateli.
Odpowiedz
#8
> bądź niezależnym, niezawisłym i wybieranym demokratycznie organem
> nie pozwalaj na nagłe robienie sobie na koncie milionów BLN i chciej zadbać o stabilność finansową i bezpieczeństwo
> hurr durr [...] się do obywateli

[Obrazek: when-your-mom-says-yaass--full.jpg]

@"Aleksandra Dostojewska", po to dyskutujemy, żeby ustalić najlepsze rozwiązanie, więc chętnie poznam Twoje zarzuty wobec Komisji, ale konkretne.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#9
1. Powinien się pojawić punkt dotyczący tzw. banków komercyjnych, coby nie naruszyły płynności bialenów. Bez jakiejkolwiek kontroli państwa na innym bankami zarejestrowanymi w RB może spowodować kompletny roztrój finansów.
Na przykład: mój e-bank może sobie w sposób niekontrolowany wrzucić dowolna ilość bialenów i udzielać kredytów, prowadzić obsługę bankową firm, obywatel całkowicie poza kontrolą RB - system jest poza forum, więc praktycznie mógłby to robić.
2. System koncesji na działalność bankową, coby ... patrz pkt 1.
Już pojawiają się banki komercyjne, co do których nie jest wymagana jakakolwiek rejestracja. Finanse to bardzo wrażliwa rzecz. Szanowny Marszałek mógłby coś więcej na ten temat powiedzieć.
Odpowiedz
#10
Hmm... A to wszystko nie wynika z listy w art. 2 ust. 1? Tam jest napisane, że Komisja kontroluje banki, wprowadza i wycofuje bialeny z obiegu itd. itd. Nie wiem, jak inaczej mogę sformułować te zabezpieczenia przed tym, o czym piszesz. :/

Może gdzieś dopisać ustęp, że "Komisja ma wyłączne prawo emisji bialenów oraz innych środków płatniczych należących do bialeńskiego systemu finansowego"?
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#11
To już trochę lepiej. Zresztą jak finanse i gospodarka ruszą, wtedy też mogą się pojawić jakieś nieprzewidziane sytuację i ewentualnie będzie można poprawić ustawę.
Odpowiedz
#12
W sumie to i tak chyba trzeba będzie przyjąć jakąś inną ustawę ogólnie traktującą o finansach i gospodarce. To może nawet ten projekt wyżej wrzucić jako jej rozdział.
@"Hewret Faradobus"?
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#13
I przy okazji znieść starą ustawę o finansach... Oraz prześledzić, czy w ten sposób czegoś nie rozwalimy.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#14
Proponuję znieść wszystko i konsekwentnie wprowadzać ustawy gospodarcze.
Należałoby zacząć od ogólników, itede.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#15
Nie zamknąłem nawet głosowania nad przepisami, które pozwolą rozliczyć zaniedbane wcześniejsze okresy... Może z deka zwolnij? Chociaż na chwilę.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#16
To tylko luźna propozycja bez konsekwencji. Big Grin
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#17
Notabene mógłbyś je zamknąć... xd Bo głos Fredericka nic nie zmieni, a się go nie doczekamy.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#18
Napisał mi, że postara się możliwie szybko nadrobić zaległości, a w razie problemów z tym złoży mandat, więc nie chcę mu niepotrzebnie ostrza gilotyny mandatowej obniżać.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#19
Wprowadziłem istotne zmiany.

Cytat:Artykuł 6.

1. W momencie wejścia w życie niniejszej ustawy, wyzerowaniu ulegają wszystkie konta należące do osób oraz przedsiębiorstw korzystających z bialeńskiego systemu finansowego.

2. Komisja niezwłocznie po rozpoczęciu prac wpłaca na konta osób oraz przedsiębiorstw środki im się należące na podstawie przepisów ustawy o Bialeńskiej Izbie Wymiany z dn. 30 kwietnia 2015 r. z późniejszymi zmianami.

3. Komisja określa w drodze rozporządzenia ilość bialenów na rynku. Liczba ta nie może zostać zwiększona ani zmniejszona bez zgody Komisji wyrażonej odpowiednim rozporządzeniem, a ilość bialenów na rynku nie może być inna niż ta określona w rzeczonym rozporządzeniu.

Artykuł 7.

1. Niniejsza ustawa wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od momentu jej opublikowania w Biuletynie Ustaw.

2. W momencie wejścia w życie niniejszej ustawy:
a) Komisja przejmuje obowiązki należące do Bialeńskiej Izby Wymiany;
b) Wysoki Komisarz przejmuje obowiązki należące do Prezesa Bialeńskiej Izby Wymiany;
c) rozwiązaniu ulega Bialeńska Izba Wymiany.

3. Zmiany w niniejszej ustawie mogą być dokonywanie:
a) w razie wyrażenia na nie zgody przez Komisję - zwykłą większością głosów Posłów Zgromadzenia Ludowego;
b) w razie niewyrażenia na nie zgody przez Komisję - większością 2/3 głosów Posłów Zgromadzenia Ludowego.

Jeśli nikt nie ma uwag co do projektu, proponuję, aby wnieść go pod obrady ZL. @"Hewret Faradobus".
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz




Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości