Uroczystość podpisania traktatu z Brodrią Północną
#1
[Obrazek: 550px-The_Signing_of_the_Treaty_of_Nanking.jpg]

Po przeciągających się negocjacjach nadeszła chwila podpisania traktatu regulującego kwestię stosunków bilateralnych pomiędzy Bialenią i Brodrią Północną. W sali bankietowej Pałacu Prezydenckiego w Wolnogradzie zgromadzili się przedstawiciele rządów obydwu państw. Na stołach przygotowano smakowite przekąski oraz napoje. Na stole przygotowano dwa egzemplarze Traktatu:


Cytat:
[Obrazek: carskiorec5821.png][Obrazek: 75_23_01_16_12_05_07.png]

TRAKTAT
O WZAJEMNYM UZNANIU I NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH
pomiędzy Republiką Bialeńską a  Carstwem Brodrii Północnej
zawarty w  dniu 17 czerwca 2017 roku w Wolnogradzie

Wysokie Układające się Strony
Jego Ekscelencja Ametyst Faradobus
Prezydent Republiki Bialeńskiej
w imieniu własnym oraz Republiki Bialeńskiej
oraz
Jego Ekscelencja admirał Ahmed Husain- Dostojewski
Kanclerz Brodrii Północnej,
w imieniu Cara Iwana I oraz Najjaśniejszego Carstwa Brodrii Północnej.


zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Republiki Bialeńskiej w Brodrii Północnej oraz przedstawicielstwa Brodrii Północnej w Republice Bialeńskiej.

Art. 3.
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrement dla kandydata na ambasadora.

Art. 4.
1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terytorium państwa przyjmującego, ambasador:
(1) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
(2) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego;
(3) korzysta z swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
(4) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na państwowych kanałach komunikacji;
(5) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2.

Art. 5.
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Art. 6.
1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego przed publicznym uznaniem za persona non grata.

Art. 7.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 8.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej Stronie.

Art. 9.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

Zapraszam Kanclerza Husaina do złożenia podpisu w imieniu strony brodryjskiej.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
#2
Wielce Szanowny Prezydencie!

Wraz z ratyfikowaniem niniejszego traktatu będziemy mogli już oficjalnie powiedzieć o pełnej normalizacji stosunków pomiędzy Brodrią Północną, a Republiką Bialeńską. Owa normalizacja, oczywiście, zaszła już wcześniej, ale zawsze warto mieć do kompletu podpisany traktat. Mam nadzieję, iż pozytywne stosunki między naszymi państwami będą rozwijać się jeszcze szybciej, zwiększając tym samym zakres naszej współpracy.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#3
Ekscelencjo Prezydencie!

Z wielka radością składam odpis pod ów Traktatem, wierząc iż zapoczątkuję on okres wspaniałej współpracy między naszymi narodami .
Traktat ten jest zarazem kontynuacją wieloletniej już współpracy Bialenii i Brodrii , która będzie trwała mam nadzieję przez jeszcze wiele wiele lat. 

Ahmed składa podpis pod dokumentem :

/-/ Ahmed Husain - Dostojewski
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#4
Składam podpis w imieniu strony bialeńskiej

[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._00_56.png]

Wasza Carska Mość, Dostojni Przedstawiciele Narodu Brodryjskiego,

podobnie jak Wy nie wątpię, że ten Traktat jest po prostu koniecznym dopełnieniem i formalizacją i tak już funkcjonującej współpracy, która jako taka jest istotna z punktu widzenia zarówno stosunków dwustronnych, jak i sytuacji w regionie. Dziękuję za przedłożenie nam tej propozycji i zachęcam do angażowania się w dzieło współpracy bialeńsko-brodryjskiej, które już od dawna wielokrotnie daje świadectwo potężnej mocy.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości