Ustawa o zmianie ustawy - Kodeksu Karnego
#1
Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

USTAWA O ZMIANIE USTAWY - KODEKSU KARNEGO
z dnia 27 sierpnia 2017 roku

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma na celu zmianę ustawy Kodeks Karny z 25 lipca 2016 r. z późn. zm.

Artykuł 2.

Art. 31 wzmiankowanej ustawy otrzymuje brzmienie:

Cytat:Artykuł 31.
 
1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia minęły dwadzieścia cztery tygodnie.

2. W przypadku przestępstw trwałych termin przedawnienia należy liczyć od momentu zakończenia stanu bezprawności, który stanowi ich znamię, zaś w przypadku przestępstwa o skutku trwałym, termin przedawnienia należy liczyć od chwili zaistnienia stanu sprzecznego z prawem.

3. W przypadku przestępstw wieloczynowych oraz stanowiących czyn ciągły, termin przedawnienia rozpoczyna swój bieg z chwilą ostatniego momentu zachowania sprawcy.

4. Bieg przedawnienia ulega wstrzymaniu w momencie wniesienia aktu oskarżenia. Nie jest możliwe przedawnienie się przestępstwa w czasie trwania postępowania sądowego.

5. Nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego minęły dwadzieścia cztery miesiące.

Artykuł 3.

1. Po artykule 40a wzmiankowanej ustawy dopisuje się artykuł 40b w brzmieniu:

Cytat:Artykuł 40b.
 
1. Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej w związku z pełnieniem funkcji publicznej, podlega karze pozbawienia wolności do dwunastu tygodni.
 
2. Kto przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą w związku z pełnieniem funkcji publicznej, podlega karze pozbawienia wolności do dwunastu tygodni.

2. Skreśla się art. 42 wzmiankowanej ustawy.

Artykuł 4.

Niniejsza ustawa wchodzi w życie po upływie 24 godzin od momentu jej opublikowania w Biuletynie Ustaw.

(-) Ametyst Faradobus
Prezydent Republiki Bialeńskiej
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości