Wyrok Sądu Ludowego z dnia 30 sierpnia 2017 r., K/2/2017
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 30 sierpnia 2017 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Maciej Kamiński

po rozpoznaniu dnia 30 sierpnia 2017 r.
aktu oskarżenia przeciwko Guliano Montiniemu
oskarżonego przez: Taddea Lorenza Mediciego y Zepa
o to, że 31 lipca 2017 r., działając z zamiarem bezpośrednim posługiwał się w swojej sygnaturze nienależnym tytułem i stopniem naukowym oraz nie zaniechał posługiwania się nimi pomimo upomnienia w prywatnej wiadomości oraz rozpoczęcia postępowania przygotowawczego, czym wypełnił znamiona czynu z art. 52 Kodeksu Karnego.

Artykuł 1.

Uznaje Guliano Montiniego winnym zarzucanego mu czynu i skazuje go na karę nagany.

Artykuł 2.

Odwołanie od wyroku może nastąpić na drodze prawnej przewidzianej przez ustawę o sądownictwie, w terminie, o którym mówi art. 19 ust. 4 Konstytucji Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 3.

Z chwilą uprawomocnienia się wyroku jego wykonanie powierza się Prezesowi Policji Krajowej.


UZASADNIENIE

Sąd przyznaje rację oskarżeniu w kwestii stwierdzenia nienależnego posługiwania się przez oskarżonego tytułem profesora netowego, z racji zachodzącego braku przesłanek stwierdzających jego nadanie, natomiast odmawia jej w kwestii stopnia doktora habilitowanego, który to na terenie Republiki Bialeńskiej wygasł w dniu 13 lutego 2017 r. w wyniku wejścia w życie przepisów końcowych z ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 6 lutego 2017 r.

Sąd nie zgadza się z obroną co do tego, że tytuł ten nie został wpisany "na poważnie" - większość spośród czternastu pozostałych informacji w owej sygnaturze pozostaje bowiem faktycznie potwierdzonymi informacjami, zachodzącymi w wirtualnej rzeczywistości. Wspomniany tytuł króla Bialenii nie znajduje w oczach Sądu analogii do sytuacji, której dotyczyła sprawa, jako że nie jest on w aktualnym prawodawstwie Republiki Bialeńskiej określony jako tytuł szlachecki, zawodowy, naukowy, stopień naukowy albo pełniona funkcja, w przeciwieństwie do tytułu profesora netowego.

Sąd nie zgadza się z obroną także co do tego, że przedstawione przez oskarżenie dowody nie wykazują, że oskarżony miał bezpośredni zamiar popełnić wskazany czyn zabroniony. Sąd natomiast przyznaję rację oskarżeniu, że uzyskanie takiego wyglądu sygnatury użytkownika, jaki został ukazany, wymaga całej serii świadomych posunięć. Dodatkowo, per analogiam do sprawy K/5/2016, Sąd odmawia wiary twierdzeniom, że osoba poinformowana o zachodzeniu czynu zabronionego oraz skazywana w przeszłości dwukrotnie prawomocnymi wyrokami mogła nie wiedzieć o tym, jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte za jej zachowanie.

Sąd nie zgadza się również z obroną co do tego, że przepisy nie stwierdzają, do których konkretnie tytułów i stopni oraz jakiej przestrzeni ich użycia odnosi się zakres karalności. Art. 4 ustawy-Kodeksu Karnego z dnia 25 lipca 2016 r. mówi wprost, gdzie czyny muszą zostać popełnione, by Sąd Ludowy wziął je pod uwagę. Jak zaś należy rozumieć nadmienioną tam zagranicę, wskazuje ust. 1 art. 1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. Sąd dodatkowo pragnie też przyznać rację oskarżeniu, że wszystkie pozostałe czternaście informacji w sygnaturze dotyczy wyłącznie mikroświata, w związku z czym bezzasadne, wobec braku występowania dodatkowych przesłanek ku temu, pozostają próby odnoszenia jednej pozostałej informacji do świata realnego.

Sąd nie zgadza się z opinią oskarżenia co do wymiaru kary za popełniony czyn. Ponieważ nie dostarczono dowodów na jakąkolwiek szkodliwość społeczną popełnionego przez oskarżonego czynu, nie wspominając już o wymaganej przez ustawę do zastosowania pozbawienia praw publicznych moralnej konieczności szczególnego potępienia wskazanego czynu, Sąd nie uznaje za zasadne posługiwać się w zastępstwie za przewidziane ustawowo kary środkami karnymi. Natomiast Sąd przyznaje oskarżeniu rację w doborze samej kary, szczególnie wobec zawartości kartoteki kryminalnej oskarżonego.

Wobec powyższego, Sąd orzekł jak w sentencji.

(-) Maciej Kamiński, Asesor
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości