Konstytucja Santańskiej Republiki Socjalnej (grudzień 2013 r.)
#1
Cytat:
KONSTYTUCJA SANTAŃSKIEJ REPUBLIKI SOCJALNEJ

Ustawa Konstytucyjna

z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zgromadzenie Narodowe Santańczyków

W Imię Boga Wszechmogącego!
My, Naród Santański, dziękując Opatrzności za wyzwolenie nas z niewoli, wspominając z wdzięcznością męstwo i wytrwałość ofiarnej walki pokoleń, które najlepsze wysiłki swoje sprawie niepodległości bez przerwy poświęcały, nawiązując do świetnej tradycji — dobro całej, zjednoczonej i niepodległej Matki-Ojczyzny mając na oku, a pragnąc Jej byt niepodległy, potęgę i bezpieczeństwo oraz ład społeczny utwierdzić na wiekuistych zasadach prawa i wolności, pragnąc zarazem zapewnić rozwój wszystkich Jej sił moralnych i materialnych dla dobra całej odradzającej się ludzkości, wszystkim obywatelom Santańskiej Republiki Socjalnej równość, a pracy poszanowanie, należne prawa i szczególną opiekę Państwa zabezpieczyć — tę oto Ustawę Konstytucyjną uchwalamy i stanowimy.


Rozdział I.
[ Santańska Republika Socjalna ]


Art. 1
1. Santania jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli.
2. Powtałe walką i ofiarą najlepszych swoich synów ma być przekazywane w spadku dziejowym z pokolenia na pokolenie.
3. Każde pokolenie zobowiązane jest wysiłkiem własny wspomóc siłę i powagę Republiki Socjalnej.
4. Za spełnienie tego obowiązku odpowiada przed potomnością swoim honorem i swoim imieniem.

Art. 2
1. Na czele Republiki Socjalnej stoi Duce, zwany dalej Wodzem. Oba nazewnictwa można używać naprzemiennie.
2. Na Nim spoczywa odpowiedzialność wobec Narodu i historii za losy Republiki Socjalnej.
3. Jego obowiązkiem jest troska o dobro Państwa i Narodu.
4. W Jego osobie skupia się jednolita i niepodzielna władza państwowa.

Art. 3
1. Organami Republiki Socjalnej pozostającymi pod zwierzchnictwem Wodza są:
a) Rada Ministrów;
b) Siły Zbrojne;
c) Trybunały Sprawiedliwości;
d) Kontrola Państwowa.

Art. 4
1. W ramach Republiki Socjalnej i w oparciu o nie kształtuje się życie społeczne.
2. Republika Socjalna zapewnia społeczeństwu swobodny rozwój, a gdy tego dobro powszechne wymaga, nadaje mu kierunek lub normuje jego kierunki.
3. Republika Socjalna zapewnia obywatelom możność rozwoju ich wartości osobistych oraz wolność sumienia, słowa i zrzeszeń.
4. Granicą tych wolności jest dobro powszechne.
5. Twórczość jednostki jest dźwignią życia zbiorowego.
6. Praca jest jest podstawą rozwoju i potęgi Santańskiej Republiki Socjalnej.

Art. 5
Obywatele winni są Republice Socjalnej wierność oraz rzetelne wykonywanie nałożonych obowiązków.

Art. 6
1. Wartością wysiłku i zasług obywatela na rzecz dobra powszechnego będą mierzone w jego uprawnienia do wpływania na sprawy publiczne.
2. Ani pochodzenie, ani wyznanie, ani płeć nie mogą być powodem ograniczenia tych uprawnień.

Art. 7
Republika Socjalna dąży do zespolenia wszystkich obywateli w harmonijmym współdziałaniu na rzecz dobra powszechnego.

Art. 8
Żadne działanie nie może stanąć w sprzeczności z celami Republiki Socjalnej, wyrażonymi w jego prawach.

Rozdział II.
[ Duce Santańskiej Republiki Socjalnej ]

Art. 9
1. Wódz jako czynnik nadrzędny w Republice Socjalnej harmonizuje działania naczelnych organów państwowych.
2. Funkcja Wodza jest dożywotnia lub do czasu ustąpenia z funkcji.
3. Tytuł Duce jest dożywotni.

Art. 10
Duce Santańskiej Republiki Socjalnej:
a) mianuje według swojego uznania Ministrów;
b) zwołuje i rozwiązuje obrady Rady Ministrów;
c) jest zwierzchnikiem Wojsk Santańskich;
d) reprezentuje Republikę Socjalną na zewnątrz, przyjmuje przedstawicieli państw obcych i wysyła przedstawicieli Państwa Santańskiego;
e) stanowi o wojnie i pokoju;
f) zawiera i ratyfikuje umowy z innymi państwami;
g) obsadza urzędy państwowe.

Art. 11
1. Wódz Santańskiej Republiki Socjalnej korzysta z uprawnień osobistych stanowiących Jego prerogatywy.
2. Do prerogatywch należą:
a) wskazywanie kandydatów na Wodza Republiki Socjalnej i zarządzanie głosowania powszechnego;
b) wyznaczanie na czas wojny następcę Wodza Republiki Socjalnej;
c) mianowanie i odwoływanie Szefa Sztabu Generalnego;
d) mianowanie i odwoływanie Sędziów Trybunału Sprawiedliwości;
e) oddawanie członków Rządu pod sąd Trybunału Sprawiedliwości;
f) stosowania prawa łaski.

Art. 12
1. Akty prawne Wodza Republiki Socjalnej wymagają do swej ważności podpisu odpowiedniego ministra.
2. Akty prawne wypływające z prerogatyw Wodza Republiki Socjalnej nie wymagają kontrasygnaty.
3. Za czyny, niezwiązane ze sprawowanie funkcji Wódz Republiki Socjalnej nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w okresie rządów.

Art. 13
Wybór Duce Republiki Socjalnej odbywa się w sposób następujący:
a) Pierwszeństwo wyboru następcy Duce przysługuje wskazany przez Niego osoba;
b) Drugiego kandydata na Duce Republiki Socjalnej wybiera Rada Ministrów;
c) Jeżeli Duce wskazał swojego następcę, wyboru Wodza dokonują obywatele Republiki Socjalnej w głosowaniu powszechnym i tajnym;
d) Jeżeli Duce nie wskazał swojego następcy, kandydat wskazany przez Radę Ministrów uznany będzie za obranego na Wodza Republiki Socjalnej.

Art. 14
1. Nowo wybrany Duce Republiki Socjalnej składa przed Narodem przysięgę o następującej treści:
"Świadom odpowiedzialności wobec Narodu i historii wobec Państwa, przysięgam, pełniąc najwyższą funkcję w Santańskiej Republice Socjalnej; praw zwierzchnik Państwa bronić, Jego godności strzec, ustawę konstytucyjną stosować, względem wszystkich Obywateli równą kierować się sprawiedliwością, zło i niebezpieczeństwo od Republiki Socjalnej odwracać, a troskę Jego dobro za naczelny poczytywać sobie obowiązek".
2. Do przysięgi można dodać zwrot religijny.
3. Akt złożenia przysięgi zatwierdzają obywatele Santańskiej Republiki Socjalnej.

Rozdział III.
[ Rząd ]

Art. 15
1. Rząd pełni funkcję wykonawczą i ustawodawczą jednocześnie.
2. Rząd kieruje sprawami Republiki Socjalnej, niezastrzeżonymi innym organom władzy.
3. Rząd składa się z Ministrów, którzy tworzą Kolegialną Radę Ministrów.
4. Duce Republiki Socjalnej reprezentuje Rząd, kieruje jego pracami oraz ustala ogólne zasady polityki państwowej.
5. Ministrowie kierują poszczególnymi działami administracji państwowej albo spełniają poruczone im zadania .
6. Organizację Rządu, a w szczególności zakres działań Ministrów określa dekretem Duce Republiki Socjalnej.
7. Posiedzenia i obrady są jawne, jeśli sytuacja tego wymaga obrady mogą być utajnione uchwałą większości głosów Ministrów.
8. Nowo powoływani Ministrowie zobowiązani są do złożenia przysięgi po każdej desygnacji urzędu:
"Świadomo obowiazku wierności Santańskiej Republiki Socjalnej, ślubuję uroczyście i zaręczam honorem, jako Minister [nazwa resortu], w pracy na rzecz dobra Narodu nie ustawać, a troskę o jego godność, zwartość i moc za pierwsze mieć sobie przekazanie."
9. Ministrowie odpowiadają za działalność nie związaną ze sprawowaniem urzędu na równi z innymi obywatelami.

Art. 16
Uchwały i inicjatywa ustawodawcza Rady Ministrów zapadają zwykłą większością głosów podczas obrad rządu.

Art. 17
1. Ministrowie mają wydawać rozporządzenia celem wykonywania aktów ustawodawczych i z powoływaniem się na nie.
2. Rozporządzenia te nie mogą stać w sprzeczności z aktami prawnymi i będą ogłaszane w Monitorze Praw.

Art. 18
1. Ministrowie są odpowiedzialni przed Wodzem Republiki Socjalnej i mogą być przez Niego w każdym czasie odwołani.
2. Ministrowie niezależnie od odpowiedzialności politycznej przed Wodzem Republiki Socjalnej ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Sprawiedliwości za umyślne naruszenie Konstytucji lub innego aktu prawnego, dokonane w związku z urzędowaniem.

Rozdział IV.
[ Ustawodawstwo ]


Art. 19
1. Aktami prawnymi są:
a) Ustawy,
b) Dekrety Duce Republiki Socjalnej,
c) Umowy międzynarodowe,
d) Rozporządzenia Ministrów.
2. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Radzie Ministrów.
3. Każdy akt prawny musi zostać ogłoszony w Monitorze Praw.
4. Umowy z innymi mikronacjami przed ratyfikacją wymagają zgody Rady Ministrów, wyrażonej w uchwale.

Art. 20
1. Duce Republiki Socjalnej stwierdzi podpisem moc ustawy uchwalonej oraz ogłosi w Monitorze Praw.
2. Wodzowi Republiki Socjalnej przysługuje prawo Veta. Jeśli do niej nastąpi ustawa musi wrócić do ponownego rozpatrzenia przez Radę Ministrów i ponownego głosowania.
3. Jeśli Wódz po raz drugi nie wyrazi zgody na wprowadzenie w życie ustawy, przepada.

Art. 21
Ustawa może upoważnić Duce Republiki Socjalnej do wydawania dekretów w czasie i zakresie przez nią wyznaczonym: upoważnieniem tym nie może być zmiana Konstytucji.

Art. 22
Dekrety dotyczące organizacji Rządu, zwierzchnictwa nad Wojskami Santańskimi oraz organizacji administracji rządowej mogą być wydawane w każdym czasie, a zmieniane lub uchylane tylko przez takież dekrety Wodza Republiki Socjalnej.

Art. 23
Dekrety Duce Republiki Socjalnej mają moc ustawy i będą z powołaniem się na podstawę konstytucyjną ogłaszane w Monitorze Praw.

Art. 24
Ilekroć Konstytucja lub ustawy dla unormowania poszczegółnej dziedziny z zakresu ustawodawstwa wymagają ustawy, dziedzina ta może być unormowana również dekretem Duce Republiki Socjalnej, wydawanym w warunkach, Konstytucją oznaczonym.

Rozdział V.
[ Wojska Santańskie ]


Art. 25
1. Wojska Santańskie stoją na straży bezpieczeństwa i praw zwierzchniczych Republiki Socjalnej.
2. Wszyscy obywatele są zobowiązani do służby wojskowej i świadczeń na rzecz obrony Republiki Socjalnej.

Art. 26
1. Duce Republiki Socjalnej wydaje dekrety w zakresie zwierzchnictwa Wojsk Santańskich przez Szefa Sztabu Generalnegom, a w szczególności określi dekretem organizację naczelnych władz wojskowych, oznaczając w nim sposób kontrasygnowania aktów, wydanych przez siebie, jako najwyższego Zwierzchnika Wojk Santańskich.
2. Za akty związane z przywództwem, Szef Sztabu Generalnego odpowiada przed Wodzem Republiki Socjalnej.

Rozdział VI.
[ Wymiar Sprawiedliwości ]


Art. 27
1. Trybunał Sprawiedliwości wymierza sprawiedliwość w imieniu Santańskiej Republiki Socjalnej.
2. Przez wymiar sprawiedliwości Trybunał strzeże ładu prawnego w Santanii i kształtuje poczucie prawne społeczeństwa.
3. Sędziowie są w sprawowaniu swego urzędu sędziowskiego niezawiśli.
4. Orzeczenia sądowe nie mogą być zmieniane ani uchylane przez inne organa władzy.

Art. 28
1. Sędziów mianuje Duce Republiki Socjalnej, jeżeli ustawy inaczej nie stanowią.
2. Organizację Trybunału tudzież odrębne stanowisko sędziów, ich prawa i obowiązki oraz uposażenie — określą ustawy.

Art. 29
1. Sędzia może być złożony z urzędu, zawieszony w urzędowaniu lub przeniesiony w stan spoczynku wbrew swojej woli jedynie mocą orzeczenia sądowego i tylko w przypadkach, ustawą przewidzianych.
2. Sędzia jawnie działający na szkodę Republiki Socjalnej może zostać skazany na karę śmierci.

Art. 30
Sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia Duce Republiki Socjalnej lub właściwego sądu dyscyplinarnego lub ani zatrzymany bez nakazu Rady Minisrów, chyba że został schwytany na gorącym uczynku.

Art. 31
1. Żadna ustawa nie może zamykać obywatelowi drogi sądowej dla dochodzenia krzywdy lub szkody.
2. Poręcza się wolność osobistą i tajemnicę korespondencji.
3. Nikt nie może być pozbawiony sądu, któremu z prawa podlega, ani karany za czyn, niezabroniony przez prawo przed jego popełnieniem, ani też zatrzymany bez nakazu Trybunału Sprawiedliwości.

Art. 32
1. Duce Republiki Socjalnej władnym jest aktem łaski darować lub złagodzić skazanemu karę, wymierzoną orzeczeniem prawomocnym, tudzież uchylić skutki skazania.
2. Amnestia wymaga dekretu.

Rozdział VII.
[ Stan zagrożenia ]


Art. 33
1. W razie zagrożenia Republiki Socjalnej z zewnątrz, jak również w razie rozruchów wewnętrznych lub rozległych knowań o charakterze zamachu stanu, zagrażającym ustrojowi lub bezpieczeństwu Republiki Socjalnej albo bezpieczeństwu obywateli, Rada Ministrów większością głosów zarządza stan wyjątkowy.
2. Ogłoszenie stanu wyjątkowego daje Rządowi prawo zawieszenia na czas trwania tego stanu swobód obywatelskich oraz możność korzystania z uprawnień szczególnych, przewidzianych Ustawą o stanie wyjątkowym.
Rozdział VIII.
[ Zmiana Konstytucji ]


Art. 34
1. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/3 wszystkich Obywateli, Rada Ministrów lub Duce Republiki Socjalnej.
2. Zmiana konstytucji musi być poprzedzona referendum narodowym, która musi uzyskać minimum 2/3 głosów popierających zmianę Konstytucji.
3. Ustawa zmiany Konstytucji wchodzi w życie 24 godzin po podpisaniu ustawy.

Rozdział IX.
[ Postanowienia końcowe ]


Art. 35
Konstytucja Santańskiej Republiki Socjalnej wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Josif Hurko
Duce Santańskiej Republiki Socjalnej

Źródło: http://santania.net.pl/viewtopic.php?f=67&t=39
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości