Konstytucja Santanii i Burgii (grudzień 2011 r.)
#1
Cytat:KONSTYTUCJA SANTANI I BURGI
Tekst oryginalny

Preambuła

My, naród[2] Santani i Burgi, w celu ugruntowania sprawiedliwości, zapewnienia spokoju wewnętrznego, umożliwienia wspólnej obrony, popierania ogólnego dobra i zagwarantowania wolności dla nas samych i dla naszych potomków, uchwalamy i ustanawiamy niniejszą Konstytucję Republiki Santani i Burgi.
Rozdział I Konstytucja

Artykuł 1.
Konstytucja Santani i Burgi (zwana dalej Konstytucją) jest najwyższym dokumentem prawnym, Ustawą Zasadniczą i Aktem Normatywnym główne czynności prawne na terenie Republiki Santani i Burgi.

Artykuł 2.
1. Konstytucja jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, a także gwarantem praw i demokracji.
2. Obrażanie zapisków Konstytucji jest zabronione.

Artykuł 3.
Konstytucja nie może zostać zniesiona ani zawieszona bez zgody Sejmu i Prezydenta.
Rozdział II Republika Santani i Burgi


Artykuł 4.
Republika Santani i Burgi jest dobrem wspólnym wszystkich jego obywateli.

Artykuł 5.
Republika Santani i Burgi jest Republiką o prezydenckim typie rządów.

Artykuł 6.
Językiem urzędowym jest język polski

Artykuł 7.
Republika Santani i Burgi strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolność, prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwa obywateli i mieszkańców.

Artykuł 8.
1. Republika Santani i Burgi zapewnia pomoc jej obywatelom znajdującym się poza jego granicami.
2. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Artykuł 9.
Konstytucja jest najwyższym prawem w Republice Santani i Burgi.

Artykuł 10.
Zakazanie jest istnienie partii i innych organizacji głoszących nienawiść rasową, narodowościową lub inną.

Artykuł 11.
Republika Santani i Burgi zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.

Artykuł 12.
Obowiązuje liberalizm w sferze gospodarki lecz państwo musi trzymać pieczę nad strategicznymi gałęziami gospodarki

Artykuł 13.
Stolicą Republiki Santani i Burgi jest Rutzelburg .

Artykuł 14.
Władza Republika Santani i Burgi szanuje wszystkie wyznania i zapewnia swobodę ich wyznawania.

Artykuł 15.
Jedyną obowiązującą walutą w Republice Santani i Burgi jest Rik.


Rozdział III Władza Wykonawcza.

Artykuł 16.
Władza Wykonawcza należy do Prezydenta.

Artykuł 17.
1. Prezydent jest gwarantem ciągłości władzy.
2. Prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych razem z ministrem ds. wojskowych powołuje Szefa Sztabu Generalnego sam powołuje dowódców wszystkich innych rodzajów sił zbrojnych Prezydent musi współpracować z odpowiednim ministrem odpowiedzialnym za Siły Zbrojne.
3. Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych na 5 miesięczną kadencję.
4. Prezydent ma prawo inicjatywy ustawodawczej.
5. Prezydent może wydawać tzw. Rozkazy Wykonawcze, które wymagają kontrasygnaty odpowiedniego ministra.
6. Prezydent ma prawo rozwiązać Sejm w wypadku nie uchwalenia budżetu.
7. Prezydent ma prawo weta wedle ustaw.
8. Prezydent dba o pomyślność kraju i dobro obywateli.
9. Prezydent jest najwyższym przedstawicielem Republiki
10. Prezydent w sytuacjach wyjątkowych może wprowadzić stan na czas nie dłuższy niż 30dni na części lub na terytorium całego kraju jeśli zagrożony został konstytucyjny ustrój państwa, bezpieczeństwo obywateli lub porządek publiczny, w tym z powodu działań terrorystycznych lub w przypadku klęski żywiołowej stan wyjątkowy może zostać przedłużony tylko raz na okres nie dłuższy niż 15dni W czasie stanu wyjątkowego nie mogą być zmienione Konstytucja i ordynacje wyborcze oraz nie można rozwiązać Sejmu nie przeprowadza się też wyborów ani referendów ogólnokrajowych. W przypadku upływu kadencji Prezydenta ,Sejmu lub innych organów samorządu terytorialnego ich kadencja ulega odpowiedniemu przedłużeniu.
11. Prezydent ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe o czym zawiadamia Sejm.
12. Ratyfikacja i wypowiedzenie umów międzynarodowych dotyczących granic Państwa, sojuszów obronnych oraz umów pociągających za sobą obciążenia finansowe państwa lub konieczność zmian w ustawodawstwie wymaga upoważnienia wyrażonego w ustawie.
13. Prezydent nadaje odznaczenia i ordery cywilne i wojskowe.
14. Prezydent posiada immunitet.
15. Prezydent otwiera obrady nowo wybranego Sejmu nie później niż 7 dni po jego wybraniu i odbiera przysięgę od jej członków
16. Prezydent ogłasza wybory do Sejmu nie później niż 14 dni przed zakończeniem kadencji i nie wcześniej niż 20 dni przed zakończeniem kadencji .
17.Prezydent może zostać odwołany przez sejm jeżeli za odwołaniem będzie 2/3 składu przy 50% kworum.
18.Prezydent w 7dni po wyborze powołuje swój rząd.
19.Prezydent zostaje zaprzysiężony przez Marszałka Sejmu 14 dni po wyborach.
20.Na prezydenta może kandydować każdy kto posiada obywatelstwo SiB
Rozdział IV Władza Ustawodawcza.

Artykuł 18.
1. Sejm to jednoizbowy Parlament.
2. Sejm uchwala Ustawy i budżet.
3. Sejm by przegłosować Ustawę lub budżet potrzebuje 50% kworum wszystkich posłów.
4. Sejm przyjmuje ustawy większością głosów.
5. Sejm składa się z od 3 do 15 posłów.
6. Kadencja Sejm trwa 4 miesiące od dnia zaprzysiężenia.

Artykuł. 19
1. Posłowie to przedstawiciele obywateli Republiki.
2. Posłów wybierają obywatele Republiki w wyborach parlamentarnych.
3. Posłom nie przysługuje immunitet.
4. Posłowie mają prawo do zgłaszania Ustaw.
5. Posłowie mogą zrzec się mandatu poselskiego na ręce Marszałka Sejmu.

Artykuł 20.
1. Obrady Sejmu otwiera i zamyka Marszałek Sejmu.
2. Marszałek Sejmu czuwa nad obradami i głosowaniami podczas oficjalnych obrad Sejmu.
3. Marszałek Sejmu jest powoływany przez Sejm na czas trwania kadencji Sejmu.
4. Po przyjęciu ustawy Marszałek Sejmu przedstawia ustawę do podpisu Prezydentowi.
5. Marszałek Sejmu ogłasza datę wyborów Prezydenckich nie wcześniej niż 20 dni przed końcem kadencji i nie później niż 14 dni przed końcem kadencji Prezydenta.
6. Marszałek Sejmu odbiera przysięgę od Prezydenta nie później niż 7 dni po zwycięstwie w wyborach.

Rozdział V Władza Sądownicza.

Artykuł 21.
1. Władza Sądownicza dzieli się na: Sąd Najwyższy, Sąd Apelacyjny, Sąd Pierwszej Instancji i Trybunał Konstytucyjny.
2. Każdego Sędziego powołuje Prezydent Republiki.

Artykuł 22.
1. Sąd Najwyższy rozpatruje najczęstsze sprawy.
2. Sąd Najwyższy rozpatruje prawdziwość i zgodność prawem wyborów.
3. Sąd Najwyższy rozpatruje sprawę jako pierwszy.
4. Każdy oskarżony, który został skazany wyrokiem nieprawomocnym ma prawo do apelację.
5. Sąd Najwyższy ustala czynności prawne Prokuratury i ustala jej prawa i obowiązki w rozporządzeniu.

Artykuł 23.
1. Sąd Apelacyjny rozpatruje sprawy, które zostały nieuprawomocnione, a jedna ze stron złożyła apelację.
2. Sąd Apelacyjny może odrzucić wniosek bez uzasadnienia.
3. Od orzeczenia Sądu Apelacyjnego nie można się odwołać.
4. Sąd Apelacyjny podlega pod Sąd Najwyższy.

Artykuł 24.
1. Sąd Pierwszej Instancji rozpatruje sprawy czysto kryminalne.
2. Orzeczenie Sądu Pierwszej Instancji jest niepodważalne, zawsze prawomocne i nie można go załagodzić.
3. Sąd Pierwszej Instancji rozpatruje pozwy złożone od Prezydenta Republiki.

Artykuł 25.
1. Trybunał Konstytucyjny składa się z 3 niezależnych sędziów.
2. Trybunał Konstytucyjny czuwa nad zgodnością dokumentów prawnych z Konstytucją.
3. Trybunał Konstytucyjny może zażądać otworzenia obrad Sejmunad ustawą niezgodną z Konstytucją.
4. Członków Trybunału Konstytucyjnego powołuje Sejm.

Rozdział VI Prawa obywatelskie.

Artykuł 26.
1. Każdy obywatel Republiki ma prawo do:
- wolności słowa,
- wolności prasy,
- wolności wyznania,
- wolności przekonań,
- wolności poglądów,
- legalnego zrzeszania się.
2. Każdy obywatel ma obowiązek:
- służyć swojej ojczyźnie,
- dbać o dobre imię kraju,
- szanować poglądy innych,
- dbać o rację stanu,
- chronić swoje prawa.
3. Obywatel może posiadać oprócz obywatelstwa Republiki inne obywatelstwo.

Artykuł 27.
1. 10 obywateli Republiki ma prawo zgłosić Ustawę do Sejmu.
2. Obywatele nie mają prawa głosu w Sejmie.
3. By Ustawa została przyjęta pod dyskusję musi zawierać:
- zapis o autorze,
- zapis o osobach popierających Ustawę,
- orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o zgodności Ustawy z Konstytucją.

Artykuł 28.
1. Dane osobowe to:
- imię,
- nazwisko,
- adres zamieszkania,
- liczba obywatelstw,
- karalność,

2. Dane osobowe można zmienić tylko i jedynie Prezydent na wyraźną prośbę obywatela, a także związku ze zmianą prawną obywatela.
3. Obywatel może wnieść tylko 2 razy w życiu o zmianę danych osobowych.
4. Do danych osobowych mają wgląd:
- Sądy wszelkich instancji,
- Prezydent,
- Prokuratura Okręgowa (za zgodą Sądu),
- obywatel.

Artykuł 29.
1. Obywatele mogą się zrzeszać legalnie wtedy, gdy Sąd Najwyższy wyda pisemną zgodę (w formie Rozporządzenia) na zrzeszanie się.
2. Inne sposoby zrzeszania się są nielegalne i karalne.

Rozdział VII Oddziały Militarne.

Artykuł 30.
1. Tworzy się Wielką Armię Republikańską (dalej zwana: Armia).
2. W składa Armii, wchodzą:
- Wielka Armia Lądowa,
- Wielka Marynarka Wojenna,
- Wielka Flota Lotnicza,
3. Tworzy się związki taktyczne:
- Dywizja, 15 tys. żołnierzy
-Brygada, 3 tys. żołnierzy
-Pułk, 4 tys. żołnierzy
4. Tworzy się jednostkę operacyjną, Armię.

Artykuł 31.
1. Tworzy się stopnie wojskowe w Wielkiej Armii Lądowej:
Korpus Oficerów:
-Marszałek
-Generał Lejtnant
-Generał Major
-Generał Broni
-Lejtnant
-Pułkownik
-Major
-Kapitan
-Oberlejtnant
-Porucznik
-Podporucznik


Korpus żołnierzy:
-Starszy Sierżant
-Sierżant
-Młodszy Sierżant
-Kapral
-Straszy Szeregowy
-Szeregowy
2. Oficerem może zostać żołnierz, który zdobył ocenę dostateczną (3) w Akademii Wojskowej.

Artykuł 32.
1. Marszałek to najwyższy stopień Wielkiej Armii Lądowej.
2. Na stopień Marszałka powoływani są Generałowie Lejtnanci przez Prezydenta.


Artykuł 33.
1. Na wyższe stopnie powołuje Dowódca Wielkiej Armii Lądowej.
2. Dowódcą Armii jest osoba wyznaczona przez Szefa .

Artykuł 34.
1. Sztab Generalny opracowuje strategię i taktykę Armii.
2. Sztab Generalny jest jednolity dla wszystkich Służb Wewnątrzarmijnych.

Artykuł 35.
1. Tworzy się stopnie Wielkiej Marynarki Wojennej:
Korpus oficerów:
- Wielki Admirał,
- Admirał,
- Wiceadmirał,
- Kontradmirał,
- Komandor.

Korpus marynarzy:
- bosman,
- młodszy bosman,
- starszy bosmanmat,
- bosmanmat,
- młodszy bosmanat
- starszy mat,
- mat,
- starszy marynarz,
- marynarz.

2. Wymóg patentu oficera jest we wszystkich Służbach Wojskowych taki sam (ukończenie Akademii Wojskowej na odpowiednim wydziale).

Artykuł 36.
Wielki Admirał to stopień honorowy nadawany zasłużonym osobom przez Prezydenta, jeśli Prezydent sobie zażyczy może nosić ów tytuł.

Artykuł 37.
1. Admirał to najwyższy stopień Marynarki Wojennej.
2. Admirał powołuje i odwołuje ze stopni i stanowisk.

Artykuł 38.
Stopnie Wielkiej Floty Lotniczej są takie same jak Wielkiej Armii Lądowej, z członem końcowym „Lotnictwa”.

Artykuł 39.
1. Marszałek Lotnictwa to najwyższy stopień wojsk Lotniczych.
2. Marszałek Lotnictwa jest jednocześnie dowódcą Wielkiej Floty Lotniczej.
3. Marszałkiem Lotnictwa może zostać tylko jedna osoba.

Artykuł 40.
1.Służby niektórych rodzajów sił zbrojnych mogą zostać utajnione przez wewnętrzne struktury armijne.


Rozdział VIII Partie Polityczne

Artykuł 41.
1. Partia polityczna jest to grupa ludzi dążących do władzy, czyli do uzyskania wysokiego poparcia w wyborach parlamentarnych.

Artykuł 42.
1. Partia polityczna musi posiadać program polityczny i statut.
2. Partią polityczną kieruje przewodniczący partii.
3. Partia polityczna może tworzyć swoje listy wyborcze.
4. Partia polityczna nie może wyznawać poglądów komunistycznych, neonazistowskich, nazistowskich i rasistowskich.

Artykuł 43.
Partia polityczna powstaje, gdy sąd legalizuje tą partię i wyda rozporządzenie na ów temat.

Rozdział IX Zmiany w Konstytucji.

Artykuł 44.
1. Zmian w Konstytucji może dokonać Sejm
2. Sejm musi przyjąć zmiany przez aklamację.

Rozdział X Zakończenie.

Artykuł 45.
Konstytucja wchodzi w życie z chwilą podpisania jej przez Prezydenta.

Źródło: http://www.santaniaiburgia.fora.pl/wielk...y,948.html
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#2
Czasy Republiki Santanii i Burgii wspominam jako jedne z najlepszych w całej mojej mikroświatowej karierze, która trwa już bez mała siódmy rok. Bardzo cieszę się, że zamieszczasz w Bibliotece Pamięci Mikronacyjnej elementy dorobku Santanii i Burgii, nie rozumiem tylko, dlaczego wybrałeś ten moment i z czego to wynika. Smile
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
Odpowiedz
#3
Po prostu mam wenę i z tego korzystam. Potem przyda mi się.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#4
Zabrzmiało groźnie - w jakim celu może Ci się to przydać?
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
Odpowiedz
#5
Może do doktora netowego. Big Grin
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#6
Sprawiłbyś mnie i wszystkim miłośnikom Santanii i Burgii wspaniałą niespodziankę, pisząc rozprawę naukową o państwie.
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości