Konwencja OPM w sprawie tytułów i stopni zawodowych i naukowych (październik2008 r.)
#1
Cytat:Konwencja w sprawie tytułów i stopni zawodowych i naukowych

Art. 1. [definicje]
W rozumieniu niniejszej Konwencji,
1. Tytułami zawodowymi są: tytuł licencjata net. i tytuł magistra net.
2. Stopniami naukowymi są stopnie doktora net. określonej dziedziny nauki w zakresie danej dyscypliny naukowej. Stopniami w zakresie sztuki są stopnie doktora net. określonej dziedziny sztuki w zakresie danej dyscypliny artystycznej.
3. Tytułem naukowym jest tytuł profesora net. określonej dziedziny nauki. Tytułem w zakresie sztuki jest tytuł profesora net. określonej dziedziny sztuki.
4. "Uczelnia" jest szkołą prowadząca studia wyższe, samodzielne badania naukowe oraz posiadająca wystarczająca kadrę do realizacji celów edukacyjnych.
5. "Instytucją naukową" jest ośrodek, prowadzący badania naukowe.
6. Zatrudnienie oznacza, iż dana osoba ma stałą umowę o pracę (odpłatną lub nieodpłatną) w danej uczelni lub instytucji naukowej, bądź w inny sposób jest powołana do pracy w tej uczelni lub instytucji.

Art. 2. [uznawanie stopni i tytułów]
1. Uczestnicy niniejszej Konwencji wzajemnie uznają tytuły zawodowe, stopnie i tytuły naukowe, przyznawane zgodnie z niniejszą Konwencją przez uczelnie i instytucje naukowe akredytowane zgodnie z Art. 4
2. Uczestnicy niniejszej Konwencji mogą wprowadzić obowiązek nostryfikacji tytułów zawodowych, stopni i tytułów naukowych, przyznawanych zgodnie z niniejszą Konwencją przez uczelnie i instytucje nieakredytowane zgodnie z Art. 4. Nostryfikacja powinna potwierdzić wiedzę i dorobek naukowy zainteresowanego.

Art. 3. [przyznawanie stopni i tytułów]
1. Do przyznawania tytułów zawodowych licencjata mają uczelnie i instytucje naukowe, zatrudniające co najmniej dwóch magistrów net, lub co najmniej jednego doktora net. Tytuł zawodowy licencjata nadaje się po ukończeniu studiów licencjackich.
2. Do przyznawania tytułów zawodowych magistra mają uczelnie i instytucje naukowe, zatrudniające co najmniej dwóch doktów net., lub co najmniej jednego profesora net. Tytuł zawodowy magistra nadaje się po ukończeniu studiów wyższych i po skutecznej obronie pracy magisterskiej.
3. Do przyznawania stopni naukowych doktora net. mają uczelnie i instytucje naukowe, zatrudniające co najmniej dwóch profesorów net. Stopień naukowy doktora nadaje się po ukończeniu przewodu doktorskiego i skutecznej obronie pracy doktorskiej lub w uznaniu wybitnej wiedzy kandydata, uprawniającej go do nauczania.
4. Do przyznawania tytułów naukowych profesora net. mają uczelnie i instytucje naukowe, zatrudniające co najmniej dwóch profesorów net. Tytuł naukowy profesora nadaje się po udokumentowaniu przez kandydata wybitnej wiedzy w danej dziedzinie, w szczególności poprzez przedstawienie opublikowanych już prac naukowych.
5. Do przyznawania tytułów naukowych profesora net. mają mają też prawo centralne władze państwowe, o ile przyznanie tego tytułu rekomendowało co najmniej dwóch profesorów net.

Art. 4. [akredytacja uczelni]
1. Członkowie zgłaszają do Sekretarza Generalnego OPM listę uczelni i instytucji naukowych, spełniających wymogi niniejszej Konwencji, wraz z informacjami dotyczącymi zatrudnionych w nich pracowników oraz uprawnień do nadawania tytułów i stopni, określonych w Art. 3.
2. Uczelnia lub instytucja naukowa może zostać akredytowana, jeśli spełnia wymogi określone w Art. 3. i jej wniosek zostanie zaakceptowany przez co najmniej dwie akredytowane uczelnie lub instytucje naukowe.
3. Do czasu akredytowania trzech pierwszych uczelni lub instytucji naukowych, Sekretarz Generalny akredytuje zgłoszone uczelnie lub instytucje naukowe, które spełniają najwyższe z wymogów określonych w Art. 3. i ich wnioski zostaną poparte przez władze państwowe.
4. Poprzez akredytowanie uczelni, uznaje się tytuły zawodowe oraz stopnie i tytuły naukowe osób zatrudnionych w tych uczelniach przed datą złożenia wniosku.
5. Skreślenie uczelni z listy następuje na wniosek państwa zgłaszającego lub z własnej inicjatywy Sekretarza Generalnego, o ile przez co najmniej 3 miesiące nie spełnia ona wymogów niniejszej Konwencji.
6. Prowadząc akredytację, Sekretarz Generalny nie ocenia działań uczelni i instytucji naukowych w dziedzinie badań naukowych czy dydaktyki, a jedynie określa, czy spełniają one wymogi formalne niniejszej Konwencji.
7. Sekretarz Generalny może do prowadzenia tych czynności upoważnić Pełnomocnika ds. Akredytacji Uczelni i Instytucji Naukowych.

Art. 5. [wsparcie dla uczelni i instytucji naukowych]
1. Członkowie, na których terytorium funkcjonują wyłącznie uczelnie i instytucje naukowe nie spełniające wymogów Art. 3. niniejszej Konwencji, mogą ubiegać się o pomoc ze strony Organizacji Polskich Mikronacji.
2. Sekretarz Generalny OPM zwróci się do Członków Organizacji o przedstawienie listy profesorów net. i doktorów net., którzy mogą wesprzeć uczelnie i instytucje określone w pkt. 1.
3. Po otrzymaniu wniosku ze strony uczelni lub instytucji naukowej, Sekretarz Generalny OPM wskaże profesora net. lub doktora net., który może wziąć udział w procesie przyznawania stopni i tytułów zawodowych i naukowych.
4. Sekretarz Generalny może do prowadzenia tych czynności upoważnić Pełnomocnika ds. Akredytacji Uczelni i Instytucji Naukowych, określonego w Art. 4.

Art. 6. [przepisy przejściowe]
Przez okres 9 miesięcy od wejścia Konwencji w życie obowiązywać będą następujące przejściowe przepisy Art. 3., dotyczące wymogu zatrudnienia pracowników naukowych:
1. Do przyznawania tytułów zawodowych licencjata mają uczelnie i instytucje naukowe, zatrudniające co najmniej jednego magistra net. i jednego licencjata net., lub co najmniej jednego doktora net.
2. Do przyznawania tytułów zawodowych magistra mają uczelnie i instytucje naukowe, zatrudniające co najmniej jednego doktora net. i jednego magistra net., lub co najmniej jednego profesora net.
3. Do przyznawania stopni naukowych doktora net. mają uczelnie i instytucje naukowe, zatrudniające co najmniej jednego profesora net. i jednego doktora net.

Art. 7 [wyjątki]
1. Członkowie OPM, których system stopni i tytułów naukowych w sposób istotny różni się od zawartego w niniejszej Konwencji mogą zastrzec odrębność swego systemu.
2. Zastrzeżenie, określone w pkt. 1., będzie prowadziło do uznania stopni i tytułów w danym v-państwie jedynie w takim zakresie, w jakim będą one zgodne z niniejszą Konwencją.

Art. 8. [Wejście Konwencji z życie]
Konwencja wchodzi w życie po podpisaniu jej przez co najmniej trzech członków Organizacji Polskich Mikronacji i jest otwarta dla wszystkich członków OPM oraz innych państw wirtualnych, spełniających wymogi członkostwa w OPM.

http://opm.mikronacje.info/gmach/thread-117.html

Źródło: http://opm.mikronacje.info/gmach/thread-117.html
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości