Karta OPM (sierpień 2011 r.)
#1
Cytat:KARTA
ORGANIZACJI POLSKICH MIKRONACJI


Uznając za ze wszech miar korzystne zapewnienie organizacyjnych ram dla międzynarodowej organizacji skupiającej polskie Mikronacje,
pragnąc kontynuować świetne tradycje Forum Polskich Mikronacji,
mając w pamięci zasługi mieszkańców Baridasu
dla rozwoju idei szerokiej wymiany poglądów,
chcąc wszelako uniknąć dotychczasowych błędów,
polskie Mikronacje niniejszą Kartę przyjmują:ROZDZIAŁ I
Organizacja

Art. 1.
Celem Organizacji Polskich Mikronacji, zwanej dalej „Organizacją” jest zapewnienie możliwości swobodnej wymiany poglądów między polskimi Mikronacjami, a także działalność na rzecz rozwoju prawa międzynarodowego i zasad pokojowego współistnienia oraz promowanie współpracy międzynarodowej.

Art. 2.
Członkowie Organizacji wyrzekają się stosowania we wzajemnych relacjach przemocy, rozumianej jako wrogie działanie powodujące szkody dla Członka Organizacji, lub groźby jej użycia.

ROZDZIAŁ II
Członkowie

Art. 3.
1. Członkiem Organizacji może być każda zbiorowość, która spełnia łącznie następujące warunki:
(1) uznaje się za organizację państwową;
(2) jest niepodległa, a w szczególności prowadzi niezależną politykę zagraniczną;
(3) posiada co najmniej jeden organ sprawujący chociażby pośrednio efektywną władzę co najmniej nad serwisem internetowym oraz forum lub listą dyskusyjną danej organizacji;
(4) posiada co najmniej pięciu aktywnych mieszkańców posiadających pełnię praw publicznych, uznających się za zamieszkujących obszar na którym działają rzeczone organy oraz za podporządkowanych tej władzy;
(5) istnieje co najmniej 90 dni;
(6) uznaje język polski jako co najmniej jeden ze swoich języków urzędowych.
2. Członkiem Organizacji nie może być zbiorowość, która:
(1) swoją działalnością lub ideologią zmierza do zakłócenia prawidłowej działalności Organizacji;
(2) narusza zakaz stosowania przemocy, opisanej w Art. 2., lub groźby jej użycia we wzajemnych relacjach z którymkolwiek Członkiem Organizacji.
3. Każdy z Członków Organizacji, zarówno Członek Stowarzyszony jaki Zwykły, zobowiązany jest spełniać warunki wymienione w Art. 3 ust. 1., 2.

Art. 4.
Rozróżnia się dwa rodzaje członkostwa w Organizacji:
(1) Członka Stowarzyszonego, który ma prawo udziału w dyskusjach na forum Organizacji, ale nie ma prawa do głosowania, a także wysuwania kandydatur na funkcje w organach Organizacji;
(3) Członka Zwyczajnego, który ma pełne prawa.

Art. 5.
1. Zbiorowość ubiegająca się o uzyskanie statusu Członka Stowarzyszonego Organizacji składa w tej sprawie wniosek Sekretarzowi Generalnemu.
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do Organizacji jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania postanowień niniejszej Karty.
3. Sekretarz Generalny niezwłocznie przedstawia Organizacji swoją opinię w sprawie wypełniania postanowień Karty przez zbiorowość określoną w pkt. 1.
4. Po dyskusji, która trwa nie krócej niż 7 dni, Sekretarz Generalny przeprowadza głosowanie w sprawie przyjęcia ubiegającej się zbiorowości do OPM w charakterze Członka Stowarzyszonego. Uchwała zapada, jeśli poprze nią co najmniej 2/3 głosujących, przy czym w głosowaniu musi brać udział co najmniej 1/2 Członków Zwyczajnych.
5. Odmowa przyjęcia do Organizacji nie oznacza zakazu złożenia ponownego wniosku. Wniosek taki może być zgłoszony nie wcześniej niż 45 dni od głosowania w tej sprawie.

Art. 6.
1. Po co najmniej 2 miesiącach, Członek Stowarzyszony może zgłosić wniosek o nadanie statusu Członka Zwyczajnego.
2. Po debacie, która trwa nie krócej niż 7 dni, Sekretarz Generalny przeprowadza głosowanie w sprawie zgody na nadanie Członkowi Stowarzyszonemu statusu Członka Zwyczajnego. Zgoda zostaje udzielona, jeśli poprze nią co najmniej 2/3 spośród głosujących, przy czym co najmniej połowa wszystkich Członków Zwyczajnych OPM.
3. W razie odrzucenia wniosku, Członek Stowarzyszony może zgłosić wniosek ponowny nie wcześniej niż po kolejnych 60 dniach.

Art. 7.
Przyjęcie do Organizacji nie oznacza uznania państwowości danej zbiorowości przez pozostałych Członków Organizacji.

Art. 8.
Uchwała Organizacji podjęta na wniosek Sekretarza Generalnego większością 2/3 spośród głosujących, przy czym co najmniej połowy wszystkich Członków Zwyczajnych Organizacji, może wykluczyć z Organizacji Członka, którego postępowanie narusza niniejszą Kartę, a w szczególności Art. 2. i 3.

Art. 9.
1. O ile Sekretarz Generalny stwierdzi trwający co najmniej dwa miesiące brak aktywności Członka Organizacji, może złożyć propozycję zawieszenia jego członkostwa.
2. Jeżeli w ciągu 3 dni od przedstawienia propozycji przez Sekretarza Generalnego nikt z Członków Organizacji nie zgłosi sprzeciwu, Sekretarz Generalny stwierdza zawieszenie członkostwa, które oznacza, iż dane wirtualne państwo nie może brać udziału w dyskusjach na forum OPM oraz w głosowaniach w OPM.
3. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Sekretarz Generalny zarządza i przeprowadza głosowanie nad wnioskiem, do którego uwzględnienia wystarczy z większość 2/3 głosujących, przy czym w głosowaniu musi brać udział co najmniej 1/2 Członków Zwyczajnych.
4. Zawieszenie członkostwa ustaje na żądanie Reprezentanta zawieszonego Członka, przy czym Reprezentant musi takie żądanie zgłosić dwukrotnie, w odstępie co najmniej 14, a co najwyżej 21 dni. Reprezentant będzie mógł brać udział w głosowaniach, zarządzonych nie wcześniej niż 14 dni po ustaniu zawieszenia.
5. Sekretarz Generalny składa propozycję stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa ustałego Członka Organizacji. Za ustałego Członka Organizacji uważa się Członka zawieszonego przez co najmniej 3 miesiące.
6. Sekretarz Generalny zarządza i przeprowadza głosowanie nad propozycją stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa ustałego Członka Organizacji. W głosowaniu, które musi trwać co najmniej 5, a co najwyżej 9 dni, za wnioskiem musi opowiedzieć się 2/3 spośród głosujących, przy czym co najmniej połowy wszystkich Członków Zwyczajnych Organizacji,.
7. Jeśli wniosek Sekretarza Generalnego nie uzyska wymaganej większości, wówczas Członek Organizacji, w sprawie którego głosowano, pozostaje zawieszony. Kolejne wniosek w sprawie wygaśnięcia jego członkostwa może być przedłożony przez Sekretarza Generalnego nie wcześniej, niż po 30 dniach od daty głosowania.

Art. 10.
1. Każdy Członek Zwyczajny Organizacji uprawniony jest do wskazania trzech osób urzędowych w charakterze swoich reprezentantów, natomiast każdy Członek Stowarzyszony uprawniony jest do wskazania dwóch takich osób.
2. Reprezentantom przysługuje status i immunitet dyplomatyczny ambasadorów, jeżeli z racji sprawowanego urzędu nie posiadają wyższego statusu.
3. Każdy Członek Organizacji obowiązany jest przedstawić listę reprezentantów Sekretarzowi Generalnemu, który niezwłocznie informuje o jej treści pozostałych Członków Organizacji.
4. W razie wątpliwości przyjmuje się, że reprezentantami są osoby pełniące funkcje:
(1) w każdym przypadku:
a) głowy Członka Organizacji;
b) ministra spraw zagranicznych.
(2) w przypadku Członków Zwyczajnych także szefa rządu;

Art. 11.
1. Sekretarz Generalny może pozbawić reprezentanta możności wypowiedzi w ramach Organizacji, jeżeli ten mimo wcześniejszego uprzedzenia używa swojego uprawnienia w sposób naruszający idee niniejszej Karty; o pozbawieniu możności wypowiedzi Sekretarz Generalny niezwłocznie informuje Organizację.
2. Jeżeli w ciągu 3 dni od poinformowania przez Sekretarza Generalnego o pozbawieniu reprezentanta możności wypowiedzi Członek Zwyczajny Organizacji zgłosi sprzeciw, Sekretarz Generalny niezwłocznie przywraca reprezentantowi możność wypowiedzi i jednocześnie zarządza głosowanie nad odebraniem możności wypowiedzi; odebranie możności wypowiedzi zostaje zatwierdzone, jeżeli wypowie się za takim działaniem 2/3 spośród głosujących, przy czym co najmniej połowy wszystkich Członków Zwyczajnych Organizacji.
3. Członek Organizacji, którego reprezentant został pozbawiony możności wypowiedzi, może wskazać Sekretarzowi Generalnemu inną osobę urzędową w charakterze reprezentanta.

Art. 12.
Każdy Członek Organizacji ma prawo do wystąpienia z niej. Wystąpienie następuje 14 dni po złożeniu stosownego oświadczenia na ręce Sekretarza Generalnego.

ROZDZIAŁ III
Procedowanie w Organizacji


Art. 13.
1. Organizacja przyjmuje uchwały, rezolucje i konwencje.
2. Udział w głosowaniach Organizacji jest obowiązkowy dla wszystkich Członków Zwyczajnych, pod rygorem zawieszenia członkostwa w Organizacji.
3. Jeżeli Sekretarz Generalny stwierdzi co najmniej trzykrotny brak udziału Członka Zwyczajnego w głosowaniach Organizacji w okresie 6 miesięcy, składa wniosek o zawieszenie jego członkostwa. W przypadku kilku głosowań prowadzonych w tym samym czasie, brak udziału Członka Zwyczajnego we wszystkich głosowaniach rozumiany jest jako jednorazowa nieobecność. Do rozpoczęcia procedury zawieszenia Członka Zwyczajnego stosuje się odpowiednio przepisy Art. 9 ust. 2-4.

Art. 14.
1. Uchwały dotyczą funkcjonowania Organizacji i jej Organów. Uchwały są wiążące w sprawach wewnątrzorganizacyjnych.
2. Projekty uchwał przedstawia Sekretarz Generalny Organizacji, także na wniosek Członka Organizacji.
3. Uchwałę uważa się za przyjętą, jeśli poparła ją ponad połowa głosujących Członków Zwyczajnych, przy czym w głosowaniu powinno brać udział co najmniej 2/3 Członków Zwyczajnych.

Art. 15.
1. Rezolucje dotyczą ważnych spraw międzynarodowych i nie są wiążące dla Członków Organizacji.
2. Projekty Rezolucji przedstawia Sekretarz Generalny Organizacji, także na wniosek Członka Organizacji.
3. Rezolucję uważa się za przyjętą, jeśli poparło ją co najmniej trzy piąte głosujących Członków Zwyczajnych, przy czym w głosowaniu powinno brać udział co najmniej 2/3 Członków Zwyczajnych.

Art. 16.
1. Konwencje ustanawiają normy prawa międzynarodowego i są wiążące dla tych Członków Organizacji, którzy je podpiszą.
2. Projekty Konwencji przedstawia Sekretarz Generalny Organizacji, także na wniosek Członka Organizacji.
3. Konwencja wchodzi w życie, jeśli parafowało i podpisało ją co najmniej 3 Członków Organizacji; poprzez parafowanie uważa się podpisanie przez Reprezentanta Członka Organizacji.
4. Parafowanie oznacza wstępną akceptację Konwencji. Ostateczna akceptacja Konwencji wyrażana jest poprzez jej podpisanie, które następuje po ratyfikacji przewidzianej wewnętrznym prawem danego Państwa. Państwo może też jednocześnie parafować i podpisać Konwencję.
5. Konwencje mogą być podpisywane także przez Państwa nie będące Członkami Organizacji, chyba, że Konwencja zastrzega inaczej.
6. Konwencje mogą ustanawiać sankcje za ich nieprzestrzeganie przez Państwa, które je podpiszą. Sankcje nie powinny naruszać niniejszej Karty.


ROZDZIAŁ IV
Trybunał SprawiedliwościArt. 17.
1. Trybunał Sprawiedliwości, zwany dalej „Trybunałem”, jest organem sądowym Organizacji , którego tryb i zasady funkcjonowania określa statut stanowiący załącznik do Karty Organizacji.
2. Każdy członek Organizacji może dochodzić swoich praw przed Trybunałem, w postępowaniu jawnym, prowadzonym przez niezaangażowanych bezpośrednio w spór sędziów.
3. Strony Karty Organizacji zobowiązują się do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków do realizacji postanowień orzeczeń Trybunału. W okresie od dwóch tygodni do trzech miesięcy po dacie wydania orzeczenia, stronom przysługuje skarga na uchybienie w realizacji orzeczenia, która jest rozpatrywana przez Trybunał. Jeżeli Trybunał stwierdzi uchybienie w egzekucji orzeczenia, może zawiesić stronę uchybiającą w prawach członka Organizacji do czasu pełnego zrealizowania orzeczenia. Jeżeli czas zawieszenia z powodu niestosowania się do orzeczenia przekroczy dwa miesiące, Sekretarz Generalny stwierdza utratę członkostwa danego członka.
4. Strony nie będące członkami Organizacji, a które są stronami sprawy prowadzonej przez Trybunał, w przypadku stwierdzenia nie stosowania się do orzeczenia Trybunału, tracą prawo do bycia stroną w kolejnych sprawach Trybunału, a także do ubiegania się o członkostwo w Organizacji.

Art. 18.
1. Stronami w postępowaniu przed Trybunałem są państwa – członkowie Organizacji Polskich Mikronacji.
2. Stroną w postępowaniu przed Trybunałem może być również państwo nie będące członkiem Organizacji, jeżeli wyrazi taką wolę oraz zaakceptuje postanowienia Karty i statutu Trybunału w tym zakresie.

Art. 19.
Trybunał zajmuje się w szczególności następującymi sprawami:
1) Rozwiązywaniem sporów międzynarodowych, w szczególności poprzez mediację albo arbitraż;
2) Rozstrzyganiem wątpliwości prawnych związanych z interpretowaniem i stosowaniem prawa międzynarodowego;
3) Rozpoznawaniem innych spraw, w których rozstrzygnięcie zostało przekazane Trybunałowi na mocy odrębnych przepisów;
4) Orzekaniem w sprawie wykonywania orzeczeń Trybunału.

Art. 20.
1. Sędzią Trybunału może zostać osoba, która wyróżnia się znaczną wiedzą prawniczą albo w zakresie stosunków międzynarodowych oraz nie pełni funkcji przedstawicielskich w Organizacji.
2. W Trybunale zasiada od trzech do pięciu sędziów, mianowanych przez Sekretarza Generalnego Organizacji na dziesięciomiesięczną kadencję na wniosek członków Organizacji z prawem ponownego wyboru.
3. Sędzia nie może zostać odwołany przed upływem kadencji bez zgody Trybunału. Sędzia pełni swój urząd także po upływie kadencji, do czasu zakończenia postępowań, w których orzeka.
4. W skład Trybunału nie może wchodzić dwóch sędziów z tego samego kraju.

Art. 20a.
1. Organem Trybunału jest Prezes wybierany przez sędziów Trybunału na pięciomiesięczną kadencję.
2. Prezes Trybunału organizuje jego pracę oraz reprezentuje Trybunał na zewnątrz.

ROZDZIAŁ V
Sekretarz Generalny


Art. 21.
1. Organem wykonawczym Organizacji jest Sekretarz Generalny.
2. Sekretarz Generalny w szczególności:
(1) reprezentuje Organizację;
(2) zapewnia należyte warunki techniczne i merytoryczne, jak również porządek prac Organizacji;
(3) czuwa nad przestrzeganiem niniejszej Karty;
(4) wykonuje uchwały Organizacji;
(5) prowadzi dokumentację Organizacji;
(6) powołuje i jest przełożonym pracowników organów pomocniczych Organizacji, w razie ich ustanowienia.
(7) nadaje pracownikom organów pomocniczych Organizacji stopnie dyplomatyczne.
3. Sekretarz Generalny może powierzyć czasowo pełnienie swoich funkcji zastępcy powołanemu w myśl niniejszej Karty.
4. Sekretarz Generalny za swoje czynności urzędowe odpowiada przed Organizacją.
5. Sekretarzowi Generalnemu i jego Zastępcy przysługuje immunitet dyplomatyczny.

Art. 22.

1. Sekretarzem Generalnym może być obywatel Członka Organizacji, który nie pełni żadnych funkcji publicznych w ramach tego Członka Organizacji, z wyłączeniem działalności sądowniczej lub naukowej.
2. Sekretarzem Generalnym może być również pełniący funkcje publiczne inne aniżeli dozwolone na podstawie ustępu poprzedzającego, jeżeli mimo ich pełnienia daje należytą rękojmię bezstronności w wykonywaniu obowiązków Sekretarza Generalnego.

Art. 23.
1. Sekretarz Generalny wybierany jest przez Członków Organizacji na sześciomiesięczną kadencję, w drodze zarządzanego przez Sekretarza Generalnego głosowania. Głosowanie odbywa się nie później niż na 2 tygodnie przed upływem kadencji Sekretarza Generalnego, trwa 7 dni.
2. W przypadku dłuższej nieobecności bądź braku działania ze strony Sekretarza Generalnego lub osoby go zastępującej w okresie przewidzianym na wybory, mogą zostać one zarządzone przez jednego z pracowników Sekretariatu Organizacji.
3. Kandydatów zgłaszać mogą Członkowie Organizacji, publicznie, w terminie co najmniej 5, ale nie więcej niż 10 dni.
4. Sekretarz Generalny publicznie potwierdza lub odrzuca kandydatury, zależnie od spełnienia wymagań niniejszej Karty.
5. Sekretarz Generalny zostaje wybrany, jeżeli za kandydaturą opowie się co najmniej 2/3 Członków Organizacji, przy czym:
(1) jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby głosów, głosowanie powtarza się, przy czym w wyborach ponownych bierze udział dwóch kandydatów którzy uprzednio uzyskali największą liczbę głosów. Ponowne wybory przeprowadza się również w przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów.
(2) jeżeli w powtórzonym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby głosów, głosowanie powtarza się, przy czym głosy oddaje się za lub przeciw kandydatowi, który uzyskał większą liczbę głosów. W przypadku nieuzyskania przez kandydata wymaganej liczby głosów, powtarza się całą procedurę wyborczą.
(3) w przypadku kandydowania jednej osoby wybory uważa się za ważne, jeżeli kandydat otrzyma wymaganą liczę głosów. W przeciwnym razie wybory przeprowadza się z zachowaniem całej procedury wyborczej od początku.
6. Sekretarz Generalny podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów w ciągu 24 godzin od upływu terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania.
7. W razie upływu kadencji o której mowa w ust. 1 a braku rozstrzygnięcia wyborów, Sekretarz Generalny pełni swój urząd do czas objęcia obowiązków przez nowo wybranego Sekretarza Generalnego.
8. Sekretarz Generalny może powołać swojego zastępcę. Nominacja może zostać odrzucona jeśli w głosowaniu, które na wniosek co najmniej jednego Członka Organizacji zarządzi Sekretarz Generalny, za odrzuceniem zagłosuje co najmniej połowa Członków Organizacji.
9. Sekretarz Generalny może z własnej inicjatywy lub na żądanie Członków Organizacji odwołać zastępcę jeśli nie wypełnia on należycie swojej funkcji.
10. W razie braku Zastępcy Sekretarza Generalnego, Sekretarz Generalny może na okres nie dłuższy niż 21 dni powołać tymczasowego zastępcę.

Art. 24.
1. Sekretarz Generalny obejmuje swój urząd po złożeniu wobec Organizacji ślubowania według następującej roty:
„Ślubuję uroczyście, że powierzone mi obowiązki Sekretarza Generalnego Organizacji Polskich Mikronacji wykonywać będę bezstronnie, nie ulegając poleceniom żadnego z Rządów Członków Organizacji ani żadnej innej władzy wobec Organizacji zewnętrznej, lecz kierując się jedynie Kartą Organizacji oraz własnym sumieniem, mając na względzie dobro wspólne Polskich Mikronacji.”.
2. Ślubowanie składane jest w ciągu 7 dni od wybrania Sekretarza Generalnego; niezłożenie ślubowania w tym terminie równoznaczne jest z unieważnieniem wyniku wyborów.
2. Sekretarz Generalny obowiązany jest dochować wierności złożonemu ślubowaniu.

Art. 25.
1. Sekretarz Generalny może zostać odwołany w razie nienależytego wypełniania swoich funkcji, w szczególności stronniczości.
2. Sekretarz Generalny zostaje odwołany, jeżeli za wnioskiem złożonym przez 1/5 Członków Zwyczajnych Organizacji o odwołanie opowie się co najmniej 2/3 Członków Zwyczajnych Organizacji.
3. W razie odwołania obowiązki Sekretarza Generalnego obejmuje dotychczasowy zastępca lub inny urzędnik Organizacji, który w terminie dni 14 przeprowadza wybory nowego Sekretarza Generalnego. Przy wyborze nowego Sekretarza Generalnego stosuje się odpowiednio procedury zawarte w Art. 23.

Art. 26.
1. Sekretarz Generalny może w drodze zarządzeń dookreślać wszelkie inne kwestie organizacyjne, dotyczące funkcjonowania Organizacji, w tym tworzyć organy pomocnicze oraz zatrudniać ich pracowników.
2. Członek Organizacji może zgłosić sprzeciw wobec zarządzenia w terminie 7 dni od jego ogłoszenia.
3. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Sekretarz Generalny zarządza i przeprowadza głosowanie w przedmiocie uchylenia zarządzenia; zarządzenie zostanie uchylone, jeśli tę opcję poparła ponad połowa głosujących Członków Zwyczajnych, przy czym w głosowaniu powinno brać udział co najmniej 2/3 Członków Zwyczajnych.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe


Art. 27.
Depozytariuszem niniejszej Karty jest Sekretarz Generalny.


Art. 28.
Zmiana niniejszej Karty następuje na wniosek Sekretarza Generalnego albo co najmniej trzech Członków Organizacji, jeżeli za proponowaną zmianą opowie się co najmniej 2/3 Członków Organizacji.

Źródło: http://opm.mikronacje.info/gmach/thread-25.html
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości