Konwencja OPM sprawie integralności terytorialnej polskich mikronacji (2010 r.)
#1
Cytat:Konwencja sprawie integralności terytorialnej
polskich mikronacji


Wysokie Układające się Strony, przekonane o potrzebie zachowania integralności terytorialnej polskich mikronacji, postanawiają co następuje:

Art. 1 [definicje]
1. Przez "terytorium", określone w niniejszej Konwencji, uznaje się obszar wytyczony na mapie wirtualnego państwa przez jego władze, należący do tego państwa. Niniejsza Konwencja nie dotyczy terytorium, określanego jako listy dyskusyjne lub fora dyskusyjne albo też strony internetowe państw wirtualnych.
2. Przez "region" rozumie się część terytorium wirtualnego państwa, stanowiący odrębną jednostkę administracyjną lub w inny sposób wyraźnie wyodrębniony od reszty terytorium.
3. Przez "mieszkaniec" rozumie się osobę na stałe mieszkającą w wirtualnym państwie, Stronie niniejszej Konwencji, dysponującą pełnią praw publicznych i zdolną do czynności prawnych.

Art. 2. [integralność terytorialna]
1. Każda ze Stron niniejszej Konwencji uznaje integralność terytorialną pozostałych Stron, oznaczającą nienaruszalność jej terytorium.
2. Strony niniejszej Konwencji zobowiązują się do nieprowadzenia i niepopierania działalności, mogącej szkodzić integralności terytorialnej i nienaruszalności terytoriów pozostałych Stron.
3. W razie zaistnienia sporu terytorialnego, Strony zobowiązują się do wniesienia sprawy do Trybunału Arbitrażowego.
3. Strony niniejszej Konwencji podkreślają, iż postanowienia niniejszej Konwencji odnoszą się w takim stopniu do państw wirtualnych nie będących jej Stronami, w jakim te państwa postępują w odniesieniu do jej postanowień.

Art. 3. [prawo do samostanowienia]
1. Niniejsza Konwencja nie ogranicza prawa do samostanowienia mieszkańców wirtualnych państw.
2. Prawo do samostanowienia, oznaczające prawo do odłączenia regionu lub regionów wirtualnego państwa, nie może być realizowane w sprzeczności z prawodawstwem poszczególnych państw.
3. Strony niniejszej Konwencji zobowiązują się, w razie podjęcia przez mieszkańców regionu lub regionów jednej ze Stron działań zmierzających do odłączenia się tego regionu lub regionów, do poszanowania działań przez nich prowadzonych oraz do poszanowania działań władz tej Strony - jak również do nieingerencji w przypadku konfliktu między mieszkańcami i władzami.

Art. 4. [działanie w złej wierze]
1. Za działania w złej wierze uznaje się:
(1) próbę oddzielenia regionu lub regionów wbrew woli pozostałych mieszkańców tego regionu lub tych regionów,
(2) jednostronne ogłaszanie odłączenia regionu lub regionów bez podjęcia działań do tego zmierzających, a zgodnych z prawem państwowym oraz bez jednoznacznego poparcia oczywistej większości mieszkańców danego regionu lub regionów,
(3) proklamowanie odłączenia regionu lub regionów przez osoby lub państwa niezwiązane z danym regionem.

Art. 5. [nieprzestrzeganie Konwencji]
1. Nieprzestrzeganie niniejszej Konwencji skutkować będzie upomnieniem przez Sekretarza Generalnego Organizacji Polskich Mikronacji.
2. Rażące nieprzestrzeganie niniejszej Konwencji, pomimo upomnienia przez Sekretarza Generalnego Organizacji Polskich Mikronacji, może skutkować wykluczeniem z Organizacji Polskich Mikronacji w trybie analogicznym, jak przewidziany w Art. 9. Karty OPM.

Art. 6. [depozytariusz Konwencji]
Depozytariuszem Konwencji jest Sekretarz Generalny Organizacji Polskich Mikronacji.

Art. 7. [przystępowanie do Konwencji i wypowiadanie jej]
1. Konwencja jest otwarta dla wszystkich członków Organizacji Polskich Mikronacji, oraz dla v-państw nie będących jej członkami, lecz spełniającymi warunki członkostwa.
2. Podpisanie Konwencji następuje poprzez zgłoszenie do Depozytariusza Konwencji.
3. Wypowiedzenie Konwencji następuje poprzez notyfikowanie tego faktu Depozytariuszowi Konwencji. Wypowiedzenie skutkuje po 30 dniach od notyfikacji.

Art. 8. [obowiązywanie Konwencji]
Konwencja wchodzi w życie po podpisaniu jej przez co najmniej trzy wirtualne państwa, członków Organizacji Polskich Mikronacji.

Źródło: http://opm.mikronacje.info/gmach/thread-117.html
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości