Statut OPM - Trybunał Sprawiedliwości (sierpień 2011 r.)
#1
Cytat:STATUT
TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCIArtykuł 1.
Trybunał Sprawiedliwości (dalej: Trybunał), zgodnie z Kartą Organizacji Polskich Mikronacji, działać będzie zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

Artykuł 2.
Trybunał Sprawiedliwości będzie chronił interesy wszystkich państw, niezależnie od ich pozycji i siły politycznej na arenie międzynarodowej, stojąc na straży praworządności i poszanowania praw narodów.

Artykuł 3.
Trybunał orzekał będzie na podstawie konwencji międzynarodowych, ogólnych zasad prawa uznanych przez narody oraz zasad słuszności i zwyczaju międzynarodowego.

Rozdział I
Skład Trybunału

Artykuł 4.
Trybunał składa się z sędziów, których zasady powoływania określa Karta Organizacji Polskich Mikronacji (dalej: Karta).

Artykuł 5.
1. O rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na sędziów Trybunału obwieszcza Sekretarz Generalny Organizacji, ustalając terminy oraz miejsce zgłaszania kandydatur. Termin powinien być wyznaczony tak, aby powołanie sędziów nastąpiło najpóźniej w ostatnim dniu kadencji urzędujących sędziów.
2. Członek Organizacji Polskich Mikronacji (dalej: Organizacji) może zgłosić kandydata na sędziego, dołączając do wniosku uzasadnienie oraz składając go w oznaczonym miejscu i terminie .
3. Sekretarz Generalny powołuje sędziów, a także obwieszcza w stosownym miejscu ich listę oraz życiorysy.

Artykuł 6.
1. Na czele Trybunału Sprawiedliwości stoi Prezes, wybierany przez sędziów na pięciomiesięczną kadencję spośród swojego grona.
2. Prezes powołuje jednego Wiceprezesa.
3. Prezes może czasowo powierzyć wykonywanie swoich kompetencji Wiceprezesowi o czym zawiadamia Sekretarza Generalnego Organizacji.
4. Prezes w szczególności:
1) Rozpatruje wnioski wpływające do Kancelarii Prezesa,
2) Kieruje wnioski do rozpoznania,
3) Przewodniczy postępowaniom arbitrażowym,
4) Przydziela sędziów do konkretnych spraw oraz wyznacza przewodniczącego, jeżeli sam nie przewodniczy.

Rozdział II.
Wszczęcie postępowania


Artykuł 7.
Postępowanie przed Trybunałem jest wolne od opłat.

Artykuł 8.
1. Wszczęcie postępowania w sprawie, o której mowa w art. 19 pkt 1 Karty, następuje na wniosek strony, będącej bezpośrednio zaangażowaną w spór. W przypadku mediacji konieczna jest zgoda wszystkich uczestników sporu.
2. Z wnioskiem o wszczęcie postępowania występuje Głowa Państwa, albo umocowany przedstawiciel.
3. Prawidłowo złożony wniosek powinien zawierać:
1) Oznaczenie stron sporu,
2) Wskazanie osoby, która będzie reprezentowała stronę w postępowaniu przed Trybunałem,
3) Oznaczenie przedmiotu sporu, ze wskazaniem pogwałconych norm prawa międzynarodowego, a jeżeli takowych brak, również norm zwyczajowych i moralnych;
4) Żądania.
4. Wniosek o wszczęcie postępowania składany jest w Kancelarii Prezesa, z zachowaniem wymogów formalnych, pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania.
5. Prezes rozpatruje wniosek oraz decyduje o skierowaniu do rozpoznania sprawy, wyznaczając skład orzekający. Niedopuszczalne jest wyznaczenie do składu orzekającego sędziego, który pochodzi z państwa wiodącego spór, który będzie przedmiotem postępowania.
6. Mediacje prowadzi Prezes albo wyznaczony przez niego sędzia Trybunału w postępowaniu niejawnym, chyba że strony postanowią inaczej.

Artykuł 9.
1. Wszczęcie postępowania, o którym mowa w art. 19 pkt. 2 i 3 Karty, może również nastąpić na wniosek Sekretarza Generalnego Organizacji albo, w przypadku art. 19 pkt 3 Karty, grupy co najmniej trzech członków Organizacji.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) Dane wnioskodawcy,
2) Oznaczenie przedmiotu sprawy,
3) Uzasadnienie,
4) Ewentualnie również żądania.
3. Artykuł 8 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

Rozdział III
Postępowanie


Artykuł 10.
1. Trybunał orzeka w pełnym składzie w sprawach, o których mowa w art. 19 pkt 2 Karty.
2. skreślony
3. Trybunał orzeka w składzie trzech sędziów w sprawach, o których mowa w art. 19 pkt 1, 3 i 4 Karty, chyba że Prezes postanowi inaczej.
.

Artykuł 11.
1. Postępowaniem w sprawie kieruje przewodniczący.
2. Przewodniczący, w ramach postępowania, może żądać wyjaśnień od stron, przeprowadzenia wniosków dowodowych oraz wzywania świadków z urzędu.
3. Po przeprowadzeniu postępowania przewodniczący zamyka je i zarządza tajną naradę w celu ustalenia treści wyroku.
4. Wyrok podawany jest do publicznej wiadomości, a jego odpisy przesyłane są stronom postępowania. Wyrok staje się prawomocny z chwilą ogłoszenia.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe


Artykuł 12.
Zmiany niniejszego statutu dokonywane są w trybie przewidzianym dla zmiany Karty Organizacji Polskich Mikronacji.

Źródło: http://opm.mikronacje.info/gmach/thread-647.html
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości