Rozporządzenie Prezydenta RB ws. organizacji administracji rządowej
#1
NIEAKTUALNE ROZPORZĄDZENIE[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. ORGANIZACJI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

z dn. 16 listopada 2017 roku

Rozdział I
[Przepisy wstępne]

Artykuł 1.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu organizację administracji rządowej.

Artykuł 2.

W skład Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej wchodzą:
a) Prezydent Republiki Bialeńskiej;
b) Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej;
c) Minister Spraw Wewnętrznych;
d) Minister ds. Regionów;
e) Minister Kultury i Fabularyzacji;
f) Minister Promocji i Mediów Społecznościowych;
g) Wiceministrowie, Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu zatrudnieni w poszczególnych Kancelariach i Ministerstwach.

Artykuł 3.

1. Prezydent Republiki Bialeńskiej przewodniczy Kancelarii Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

2. Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej przewodniczy Kancelarii Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej.

3. Poszczególni Ministrowie przewodniczą odpowiadającym im Ministerstwom.

Rozdział II
[Kompetencje i zakres obowiązków członków Gabinetu]

Artykuł 4.

1. Do kompetencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej, za wyjątkiem prerogatyw i uprawnień wynikających z przepisów prawa, należy:
a) reprezentowanie i ochrona interesów Republiki Bialeńskiej oraz jej obywateli poza granicami kraju;
b) utrzymanie stosunków dyplomatycznych i nawiązywanie współpracy Republiki Bialeńskiej z innymi państwami;
c) powoływanie i odwoływanie ambasadorów lub pełnomocników w państwach traktatowych;
d) prowadzenie ewidencji ambasadorów i bialeńskich placówek dyplomatycznych;
e) prowadzenie korespondencji dyplomatycznej;
f) szeroko pojęte realizowanie polityki zagranicznej.

2. W sprawowaniu obowiązków Prezydenta Republiki Bialeńskiej wspiera Kancelaria Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

3. Prezydentowi Republiki Bialeńskiej przysługuje prawo powołania Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Republiki Bialeńskiej i powierzenie mu pełnienia części bądź wszystkich obowiązków wymienionych w lit. a-f w ust. 1.

Artykuł 5.

1. Do kompetencji Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej należy:
a) kontrolowanie pracy członków Gabinetu, pracowników administracji rządowej oraz podległych Gabinetowi organów i instytucji;
b) wydawanie dodatkowych poleceń pozostałym członkom Gabinetu i pracownikom administracji rządowej;
c) pomoc i doradztwo Prezydentowi w sprawowaniu władzy wykonawczej i obowiązków;
d) informowanie obywateli o działaniach prowadzonych przez Gabinet i Prezydenta;
e) prowadzenie i kontrola gospodarki Republiki Bialeńskiej;
f) rozwój informatyczny systemów gospodarki;
g) współpraca z Wysoką Komisją Nadzoru Finansowego;
h) reprezentowanie administracji rządowej przed Wysoką Komisją Nadzoru Finansowego;
i) wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Prezydenta.

2. W sprawowaniu obowiązków Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej wspiera Kancelaria Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej.

3. Wiceprezydentowi Republiki Bialeńskiej przysługuje prawo powołania Sekretarza Stanu w Kancelarii Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej i powierzenie mu pełnienia części bądź wszystkich obowiązków wymienionych w lit. a-i w ust. 1.

Artykuł 6.

1. Do kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych należy:
a) prowadzenie ewidencji urzędników państwowych;
b) prowadzenie ewidencji obywateli, nadań folwarków oraz nadań odznaczeń;
c) doradztwo w zakresie prezydenckich nadań lennych;
d) doradztwo w zakresie prezydenckiej oraz ministerialnej inicjatywy ustawodawczej;
e) przygotowywanie wzorów rządowych dokumentów kancelaryjnych;
f) wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Prezydenta i Wiceprezydenta.

2. W sprawowaniu obowiązków Ministra Spraw Wewnętrznych wspiera Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Artykuł 7.

1. Do kompetencji Ministra ds. Regionów należy:
a) dbanie o aktywność w regionach samorządowych Republiki Bialeńskiej, w szczególności w Rzeszy Bialeńskiej oraz na Wyspach Przyjaźni;
b) organizacja wydarzeń i konkursów dla społeczności regionów samorządowych Republiki Bialeńskiej;
c) reprezentowanie interesów regionów samorządowych Republiki Bialeńskiej;
d) prowadzenie konkursowego rankingu folwarków według ustalonych kryteriów;
e) fabularyzacja regionów samorządowych Republiki Bialeńskiej;
f) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie rozwoju regionom samorządowym Republiki Bialeńskiej;
g) wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Prezydenta i Wiceprezydenta.

2. W sprawowaniu obowiązków Ministra ds. Regionów wspiera Ministerstwo ds. Regionów.

Artykuł 8.

1. Do kompetencji Ministra Kultury i Fabularyzacji należy:
a) działalność na rzecz sfery kulturowej;
b) sprawowanie opieki nad międzymikronacyjnymi wydarzeniami kulturowymi, mającymi miejsce w Bialenii;
c) organizacja konkursów dla obywateli;
e) aktywizacja Bialeńskiej Listy Przebojów;
f) sprawowanie opieki nad państwowymi instytucjami kulturalnymi;
g) patronat nad dziełami literatury oraz sztuki bialeńskiej;
h) wsparcie oraz działalność na rzecz edukacji narodowej;
i) fabularyzacja życia społecznego w Republice Bialeńskiej, w szczególności Policji Krajowej oraz Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej;
j) sprawowanie opieki nad sportem;
k) wykonywania dodatkowych zadań zleconych przez Prezydenta i Wiceprezydenta.

2. W sprawowaniu obowiązków Ministra Kultury i Fabularyzacji wspiera Ministerstwo Kultury i Fabularyzacji.

Artykuł 9.

1. Do obowiązków Ministra Promocji i Mediów Społecznościowych należy:
a) prowadzenie polityki aktywności i promocji, sporządzania ewidencji, rejestrów, statystyk dotyczących aktywności oraz tworzenia strategii w tym zakresie;
b) prowadzenie profili Republiki Bialeńskiej w mediach społecznościowych;
c) podejmowanie z innymi państwami działań z zakresu promocji;
d) wykonywania zadań zleconych przez Prezydenta i Wiceprezydenta.

2. W sprawowaniu obowiązków Ministra Promocji i Mediów Społecznościowych wspiera Ministerstwo Promocji i Mediów Społecznościowych.

Artykuł 10.

Ministrom przysługuje prawo powoływania Wiceministrów, Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu na mocy odrębnych przepisów.

Rozdział III
[Kancelarie i Ministerstwa]

Artykuł 11.

Za organizację wewnętrzną Kancelarii i Ministerstw odpowiada osoba im przewodnicząca.

Artykuł 12.

1. Członkiem Kancelarii i Ministerstwa może zostać każdy obywatel Republiki Bialeńskiej wyrażający taką chęć.

2. Dany obywatel może działać w nieograniczonej ilości Kancelarii i Ministerstw jednocześnie.

Artykuł 13.

Członkostwo w Kancelarii i Ministerstwie jest formą fakultatywnej pracy prospołecznej.

Artykuł 14.

Kancelarie i Ministerstwa współpracują z osobą im przewodniczącą oraz służą jej wsparciem i doradztwem w sprawowaniu obowiązków.

Rozdział IV
[Przepisy końcowe]

Artykuł 15.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego opublikowania.

(-) Taddeo L. de Medici y Zep
Prezydent Republiki Bialeńskiej
[/spoiler]
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#2
Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. ORGANIZACJI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

z dn. 16 listopada 2017 roku
ze zmianą z dn. 23 listopada 2017 roku

Rozdział I
[Przepisy wstępne]

Artykuł 1.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu organizację administracji rządowej.

Artykuł 2.

W skład Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej wchodzą:
a) Prezydent Republiki Bialeńskiej;
b) Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej;
c) Minister Spraw Wewnętrznych;
d) Minister ds. Regionów;
e) Minister Kultury i Fabularyzacji;
f) Minister Promocji i Mediów Społecznościowych;
g) Minister Obrony Narodowej;
h) Wiceministrowie, Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu zatrudnieni w poszczególnych Kancelariach i Ministerstwach.

Artykuł 3.

1. Prezydent Republiki Bialeńskiej przewodniczy Kancelarii Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

2. Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej przewodniczy Kancelarii Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej.

3. Poszczególni Ministrowie przewodniczą odpowiadającym im Ministerstwom.

Rozdział II
[Kompetencje i zakres obowiązków członków Gabinetu]

Artykuł 4.

1. Do kompetencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej, za wyjątkiem prerogatyw i uprawnień wynikających z przepisów prawa, należy:
a) reprezentowanie i ochrona interesów Republiki Bialeńskiej oraz jej obywateli poza granicami kraju;
b) utrzymanie stosunków dyplomatycznych i nawiązywanie współpracy Republiki Bialeńskiej z innymi państwami;
c) powoływanie i odwoływanie ambasadorów lub pełnomocników w państwach traktatowych;
d) prowadzenie ewidencji ambasadorów i bialeńskich placówek dyplomatycznych;
e) prowadzenie korespondencji dyplomatycznej;
f) szeroko pojęte realizowanie polityki zagranicznej.

2. W sprawowaniu obowiązków Prezydenta Republiki Bialeńskiej wspiera Kancelaria Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

3. Prezydentowi Republiki Bialeńskiej przysługuje prawo powołania Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Republiki Bialeńskiej i powierzenie mu pełnienia części bądź wszystkich obowiązków wymienionych w lit. a-f w ust. 1.

Artykuł 5.

1. Do kompetencji Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej należy:
a) kontrolowanie pracy członków Gabinetu, pracowników administracji rządowej oraz podległych Gabinetowi organów i instytucji;
b) wydawanie dodatkowych poleceń pozostałym członkom Gabinetu i pracownikom administracji rządowej;
c) pomoc i doradztwo Prezydentowi w sprawowaniu władzy wykonawczej i obowiązków;
d) informowanie obywateli o działaniach prowadzonych przez Gabinet i Prezydenta;
e) prowadzenie i kontrola gospodarki Republiki Bialeńskiej;
f) rozwój informatyczny systemów gospodarki;
g) współpraca z Wysoką Komisją Nadzoru Finansowego;
h) reprezentowanie administracji rządowej przed Wysoką Komisją Nadzoru Finansowego;
i) wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Prezydenta.

2. W sprawowaniu obowiązków Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej wspiera Kancelaria Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej.

3. Wiceprezydentowi Republiki Bialeńskiej przysługuje prawo powołania Sekretarza Stanu w Kancelarii Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej i powierzenie mu pełnienia części bądź wszystkich obowiązków wymienionych w lit. a-i w ust. 1.

Artykuł 6.

1. Do kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych należy:
a) prowadzenie ewidencji urzędników państwowych;
b) prowadzenie ewidencji obywateli, nadań folwarków oraz nadań odznaczeń;
c) doradztwo w zakresie prezydenckich nadań lennych;
d) doradztwo w zakresie prezydenckiej oraz ministerialnej inicjatywy ustawodawczej;
e) przygotowywanie wzorów rządowych dokumentów kancelaryjnych;
f) wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Prezydenta i Wiceprezydenta.

2. W sprawowaniu obowiązków Ministra Spraw Wewnętrznych wspiera Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Artykuł 7.

1. Do kompetencji Ministra ds. Regionów należy:
a) dbanie o aktywność w regionach samorządowych Republiki Bialeńskiej, w szczególności w Rzeszy Bialeńskiej oraz na Wyspach Przyjaźni;
b) organizacja wydarzeń i konkursów dla społeczności regionów samorządowych Republiki Bialeńskiej;
c) reprezentowanie interesów regionów samorządowych Republiki Bialeńskiej;
d) prowadzenie konkursowego rankingu folwarków według ustalonych kryteriów;
e) fabularyzacja regionów samorządowych Republiki Bialeńskiej;
f) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie rozwoju regionom samorządowym Republiki Bialeńskiej;
g) wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Prezydenta i Wiceprezydenta.

2. W sprawowaniu obowiązków Ministra ds. Regionów wspiera Ministerstwo ds. Regionów.

Artykuł 8.

1. Do kompetencji Ministra Kultury i Fabularyzacji należy:
a) działalność na rzecz sfery kulturowej;
b) sprawowanie opieki nad międzymikronacyjnymi wydarzeniami kulturowymi, mającymi miejsce w Bialenii;
c) organizacja konkursów dla obywateli;
e) aktywizacja Bialeńskiej Listy Przebojów;
f) sprawowanie opieki nad państwowymi instytucjami kulturalnymi;
g) patronat nad dziełami literatury oraz sztuki bialeńskiej;
h) wsparcie oraz działalność na rzecz edukacji narodowej;
i) fabularyzacja życia społecznego w Republice Bialeńskiej, w szczególności Policji Krajowej oraz Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej;
j) sprawowanie opieki nad sportem;
k) wykonywania dodatkowych zadań zleconych przez Prezydenta i Wiceprezydenta.

2. W sprawowaniu obowiązków Ministra Kultury i Fabularyzacji wspiera Ministerstwo Kultury i Fabularyzacji.

Artykuł 9.

1. Do obowiązków Ministra Promocji i Mediów Społecznościowych należy:
a) prowadzenie polityki aktywności i promocji, sporządzania ewidencji, rejestrów, statystyk dotyczących aktywności oraz tworzenia strategii w tym zakresie;
b) prowadzenie profili Republiki Bialeńskiej w mediach społecznościowych;
c) podejmowanie z innymi państwami działań z zakresu promocji;
d) wykonywania zadań zleconych przez Prezydenta i Wiceprezydenta.

2. W sprawowaniu obowiązków Ministra Promocji i Mediów Społecznościowych wspiera Ministerstwo Promocji i Mediów Społecznościowych.

Artykuł 9a.

1. Do obowiązków Ministra Obrony Narodowej należy:
a) obrona terytorialna Republiki Bialeńskiej;
b) sprawowanie nadzoru i kontroli nad Siłami Zbrojnymi Republiki Bialeńskiej;
c) fabularyzacja armii;
d) kierowanie działaniami zbrojnymi;
e) nawiązywanie współpracy w ramach sojuszu wojskowego z innymi państwami;
f) wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Prezydenta i Wiceprezydenta.

2. W sprawowaniu obowiązków Ministra Obrony Narodowej wspiera Ministerstwo Obrony Narodowej.

Artykuł 10.

Ministrom przysługuje prawo powoływania Wiceministrów, Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu na mocy odrębnych przepisów.

Rozdział III
[Kancelarie i Ministerstwa]

Artykuł 11.

Za organizację wewnętrzną Kancelarii i Ministerstw odpowiada osoba im przewodnicząca.

Artykuł 12.

1. Członkiem Kancelarii i Ministerstwa może zostać każdy obywatel Republiki Bialeńskiej wyrażający taką chęć.

2. Dany obywatel może działać w nieograniczonej ilości Kancelarii i Ministerstw jednocześnie.

Artykuł 13.

Członkostwo w Kancelarii i Ministerstwie jest formą fakultatywnej pracy prospołecznej.

Artykuł 14.

Kancelarie i Ministerstwa współpracują z osobą im przewodniczącą oraz służą jej wsparciem i doradztwem w sprawowaniu obowiązków.

Rozdział IV
[Przepisy końcowe]

Artykuł 15.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego opublikowania.

(-) Taddeo L. de Medici y Zep
Prezydent Republiki Bialeńskiej
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości