Konstytucja Republiki Bialeńskiej
#1
[official]

K O N S T Y T U C J A

R E P U B L I K I  B I A L E Ń S K I E J


z dnia 16 grudnia 2017 r.My, Naród Bialeński, zjednoczony pod sztandarami republikanizmu, wolności i sprawiedliwości, i w dążeniu do rozwoju i dobra Republiki zarówno w teraźniejszości jak i przyszłości, a także chcąc jak najlepiej sprawować swe obywatelskie obowiązki, jako gwarant ciągłości Państwa, swobód obywatelskich i praworządności ustanawiamy niniejszą Konstytucję.Rozdział I
O REPUBLICE BIALEŃSKIEJ


Artykuł 1.

1. Republika Bialeńska jest suwerennym, niepodległym, niezależnym, demokratycznym bytem państwowym funkcjonującym w obrębie mikroświata i czerpiącym na dorobku oraz tradycji Królestwa Bialenii, Wolnego Miasta Króliska, Republiki Klume, Zjednoczonej Dżamahiriji Narodów, Królewskiej Dżamahiriji Narodów, Wolnego Wolnogradu, Islamskiej Federacji Wolnego Wolnogradu, Regencji Wolnego Wolnogradu i Dżamahiriji Bialeńskiej.

2. Żaden inny podmiot nie może podważać jej suwerenności ani ingerować w politykę prowadzoną przez jej władze.

3. Symbole Republiki, to jest jej godło, hymn i flaga, podlegają ochronie, a ich wygląd, treść oraz zasady wykorzystywania określa odrębna ustawa.

Artykuł 2.

1. Ustrój Republiki Bialeńskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz niezawisłości władzy sądowniczej, a władza zwierzchnia w Republice należy do obywateli będących jej suwerenem.

2. Organy władzy nie mogą postępować wbrew woli obywateli, którą ci mogą wyrażać za pomocą referendów, konsultacji społecznych i plebiscytów. Obowiązek postępowania zgodnie z wolą obywateli nie może naruszać niezawisłości i niezależności władz.

Artykuł 3.

W Republice Bialeńskiej obowiązuje następująca hierarchia aktów prawnych:
1) Konstytucja Republiki Bialeńskiej;
2) ustawy specjalne;
3) ratyfikowane umowy międzynarodowe;
4) ustawy zwykłe, zwane także ustawami;
5) akty wykonawcze;
6) prawo lokalne;
7) prawo naturalne i zwyczajowe.

Artykuł 4.

Ustawy specjalne dotyczą najistotniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem państwa. Parlament uchwala je większością kwalifikowaną.

Artykuł 5.

1. Dopuszcza się tworzenie regionów autonomicznych, to jest obszarów, gdzie ingerencja władzy centralnej jest ograniczona na rzecz władz lokalnych. Regiony autonomiczne tworzone są przez Parlament, który stosowną ustawą specjalną reguluje zakres władzy lokalnej.

2. Parlament posiada nieograniczone prawo tworzenia i likwidowania regionów autonomicznych, z zastrzeżeniem, że obligatoryjnie jako region autonomiczny istnieć musi Kolosalny Związek Obszarników i Wolnych Miast z Polesia, Ajszaburgii, Pomorza, Oceanii, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny, Equestralii, Anatoli, oraz Anatolii, to jest Rzesza Bialeńska.

3. Na terenie regionów autonomicznych obowiązuje Konstytucja Republiki Bialeńskiej, ustawy specjalne i ratyfikowane umowy międzynarodowe, a w kwestii obowiązywania pozostałych aktów normatywnych decyduje Parlament. Najwyższy nadzór nad regionami autonomicznymi sprawuje Prezydent Republiki Bialeńskiej, zaś zakres jego kompetencji na terenie regionu określa powołująca go ustawa specjalna.

Artykuł 6.

Ustawa specjalna określa niepołączalność urzędów w Republice Bialeńskiej. Incompatibilitas powinno być ustalane z uwzględnieniem dobra państwa i obywateli, a także z poszanowaniem wieloletniej tradycji demokratycznej.

Artykuł 7.

1. Republika Bialeńska respektuje prawa i wolności człowieka i obywatela, które podlegają ścisłej ochronie. Obywatelstwo Republiki Bialeńskiej uprawnia do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym i politycznym kraju.

2. Szczegółowe regulacje związane z obywatelstwem, a w szczególności sposób jego nabywania i utraty oraz ograniczenia praw z niego wynikających, określa ustawa specjalna.

Rozdział II
O WŁADZY USTAWODAWCZEJ

Artykuł 8.

Parlament Republiki Bialeńskiej to najwyższy organ władzy ustawodawczej. Ma prawo do podejmowania ustaw specjalnych, ustaw i uchwał.

Artykuł 9.

1. Ilekroć w aktach normatywnych mowa jest o większości kwalifikowanej w Parlamencie, należy przez to rozumieć poparcie projektu aktu prawnego przez 2/3 Posłów.

2. Ilekroć w aktach normatywnych mowa jest o większości bezwzględnej w Parlamencie, należy przez to rozumieć poparcie projektu aktu prawnego przez ponad połowę Posłów.

3. Ilekroć w aktach normatywnych mowa jest o większości zwykłej w Parlamencie, należy przez to rozumieć poparcie projektu aktu prawnego przez większą ilość Posłów, niż Posłów sprzeciwiających się jej, bez uwzględniania Posłów wstrzymujących się od głosu.

4. Większość kwalifikowana i większość bezwzględna wymaga oddania głosu przez co najmniej połowę ustawowej liczby Posłów.

5. Parlament podejmuje ustawy zwykłe i uchwały zwykłą większością głosów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Artykuł 10.

1. Kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej wynosi 6 tygodni.

2. Parlamentarzyści wybierani są przez obywateli w wyborach powszechnych, bezpośrednich i większościowych w głosowaniu tajnym, a szczegółowe zasady wyborów parlamentarnych określa ustawa specjalna.

Artykuł 11.

Kadencja Parlamentu może zostać skrócona przez Posłów w formie uchwały przyjętej kwalifikowaną większością głosów, przez obywateli w razie wyrażenia takiej woli w referendum ogólnokrajowym lub przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej w razie nieobsadzenia ponad połowy mandatów poselskich bądź w czasie trwania stanu nadzwyczajnego.

Artykuł 12.

1. Posłowie w swojej pracy są niezależni i niezawiśli oraz mają obowiązek postępowania zgodnie z interesem społecznym.

2. Poseł utracić może mandat wyłącznie w wyniku śmierci, dobrowolnego zrzeczenia się, skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na utratę mandatu, nieuczestniczenia w debatach i głosowaniach parlamentarnych lub poprzez uchylenie mandatu w referendum ogólnokrajowym.

Artykuł 13.

1. Parlamentowi Republiki Bialeńskiej przewodniczy Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

2. Ilekroć Marszałek zostaje wybrany spoza grona Posłów, posiada on wszystkie uprawnienia wynikające z pełnienia tej funkcji za wyjątkiem uprawnień poselskich, w szczególności za wyjątkiem prawa do głosowania.

Artykuł 14.

Prawo do inicjatywy prawodawczej przysługuje Prezydentowi Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydentowi Republiki Bialeńskiej, Ministrom, Posłom, grupie co najmniej 3 obywateli oraz organom i instytucjom, którym prawo to przyznaje ustawa specjalna.

Artykuł 15. 

Ustawy specjalne i ustawy zwykłe podjęte przez Parlament podpisywane są przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej. Uchwały potwierdzane są podpisem Marszałka Parlamentu lub któregokolwiek z Posłów za zgodą wyrażoną w danej uchwale.

Artykuł 16.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Parlamentu, a w szczególności czas trwania i sposób przeprowadzania debat i głosowań, określa Regulamin Parlamentu Republiki Bialeńskiej będący uchwałą Parlamentu.

Rozdział III
O WŁADZY WYKONAWCZEJ

Artykuł 17.

1. Prezydent Republiki Bialeńskiej to najwyższy urzędnik Republiki Bialeńskiej, zwierzchnik Sił Zbrojnych i urzędników zatrudnionych w administracji publicznej, gwarant ciągłości i niezawisłości władzy oraz strażnik Konstytucji i praworządności. Posiada on także prawo nadawania orderów i odznaczeń państwowych oraz folwarków. Ponadto, ilekroć prawo nie definiuje, kto jest wykonawcą danej czynności, obowiązek ten nakłada się na Prezydenta.

2. Kadencja Prezydenta Republiki Bialeńskiej trwa 12 tygodni i rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi prezydenckiej.

3. Prezydent wybierany jest przez obywateli w wyborach powszechnych, bezpośrednich i większościowych w głosowaniu tajnym. Do wyboru na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej wymagane jest uzyskanie przez kandydata ponad połowy głosów w wyborach. W razie konieczności przeprowadza się drugą turę. Szczegółowe zasady wyborów prezydenckich określa ustawa specjalna.

Artykuł 18.

1. Prezydent Republiki Bialeńskiej kieruje sprawowaniem władzy wykonawczej i posiada pełnię kompetencji z nią związanych.

2. Prezydentowi przysługuje prawo powoływania Ministrów i powierzenia im części bądź całości swoich kompetencji, za wyjątkiem prerogatyw określonych w Konstytucji.

Artykuł 19.

1. Bezpośrednim zastępcą, doradcą i najbliższym współpracownikiem Prezydenta Republiki Bialeńskiej jest Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej. Prezydent w momencie powołania Wiceprezydenta ustala zakres jego kompetencji. Wiceprezydentowi mogą zostać powierzone kompetencje prezydenckie w części lub całości oraz prerogatywy określone w Konstytucji.

2. Na urząd Wiceprezydenta Prezydent powołać może osobę, którą wskazał jako kandydata do pełnienia tej funkcji w czasie trwania kampanii wyborczej. W przypadku chęci powołania innej osoby, w szczególności w sytuacji opróżnienia urzędu Wiceprezydenta, Prezydent uzyskać musi zgodę Parlamentu wyrażoną w formie uchwały przyjętej kwalifikowaną większością głosów.

Artykuł 20.

1. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Ministrowie, wskazani przez Prezydenta pracownicy administracji rządowej i Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej tworzą Gabinet Prezydenta Republiki Bialeńskiej

2. Gabinetowi przewodniczy Prezydent lub Wiceprezydent. Gabinet wspomaga władzę wykonawczą w pełnieniu obowiązków.

Artykuł 21.

1. W razie opróżnienia urzędu Prezydenta Republiki Bialeńskiej, kolejnym Prezydentem do końca trwania kadencji zostaje Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej.

2. W razie nieobjęcia urzędu Prezydenta przez Wiceprezydenta, możliwość tę mają kolejno: Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej, Wicemarszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej, Ministrowie według czasu posiadania obywatelstwa, Posłowie według czasu posiadania obywatelstwa, pozostali obywatele według czasu posiadania obywatelstwa.

3. Każda z osób wymienionych w ustępie 2 niniejszego artykułu w celu objęcia urzędu ma obowiązek złożyć przysięgę prezydencką w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. W przeciwnym razie obowiązek ten spada na kolejną osobę w sukcesji prezydenckiej.

Artykuł 22.

1. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej lub osoba pełniąca obowiązki Prezydenta Republiki Bialeńskiej w czasie sprawowania urzędu może zostać postawiona w stan oskarżenia wyłącznie za zgodą Parlamentu wyrażoną w uchwale popartej kwalifikowaną większością głosów.

2. W razie postawienia Prezydenta lub osoby pełniącej jego obowiązki w stan oskarżenia, do momentu zakończenia postępowania jego obowiązki pełni Wiceprezydent lub kolejne osoby w sukcesji prezydenckiej. W razie postawienia Wiceprezydenta w stan oskarżenia, do momentu zakończenia postępowania jest on wykreślony z linii sukcesji prezydenckiej.

3. Prezydent Republiki Bialeńskiej lub osoba pełniąca obowiązki Prezydenta utracić swój urząd może wyłącznie w wyniku śmierci, dobrowolnego zrzeczenia się, skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione umyślnie lub poprzez odwołanie w referendum. Referendum takie musi zostać poparte przez 2/3 obywateli.

4. Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej utracić swój urząd może wyłącznie w wyniku śmierci, dobrowolnego zrzeczenia się, skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione umyślnie, poprzez odwołanie przez Prezydenta lub poprzez odwołanie w referendum. Referendum takie musi zostać poparte przez 2/3 obywateli.

Artykuł 23.

Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania władzy wykonawczej, a w szczególności Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej, określa rozporządzenie Prezydenta.

Rozdział IV
O WŁADZY SĄDOWNICZEJ

Artykuł 24.

1. Władzę sądowniczą w sprawach dotyczących wykładni prawa oraz orzekania o zgodności aktów normatywnych niższego rzędu z aktami normatywnymi wyższego rzędu sprawują sędziowie powoływani ad hoc do każdej sprawy przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej za zgodą Parlamentu Republiki Bialeńskiej. Wyroki w tych sprawach są ostateczne.

2. W sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych władzę sądowniczą w I instancji sprawują sędziowie powoływani ad hoc do każdej sprawy przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej za zgodą Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

3. Sędziowie powoływani ad hoc w czasie orzekania są niezależni i niezawiśli, podlegając wyłącznie przepisom prawa i własnemu sumieniu.

4. W sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych zapewnia się stronom możliwość odwołania od wyroku do sądu II instancji.

5. W sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych sądem II instancji jest Trybunał Sprawiedliwości, którego wyroki w tych sprawach są ostateczne.

Artykuł 25.

1. Trybunał Sprawiedliwości składa się z Prezydenta Republiki Bialeńskiej, który mu przewodniczy, oraz Parlamentu Republiki Bialeńskiej. Prezydent i Posłowie w czasie orzekania w Trybunale są niezależni i niezawiśli, podlegając wyłącznie przepisom prawa i własnemu sumieniu. Z orzekania w Trybunale wyłączone są osoby, których sprawa w jakikolwiek sposób dotyczy. Jeśli wyłączony jest Prezydent, jego obowiązki w Trybunale przejmują kolejne osoby zgodnie z linią sukcesji prezydenckiej.

2. Parlament Republiki Bialeńskiej w Trybunale decyduje o uznaniu części bądź całości racji stron.

3. Prezydent Republiki Bialeńskiej w Trybunale przewodniczy rozprawie, powołuje i przesłuchuje świadków oraz wydaje wyrok w oparciu o ustalenia Parlamentu.

Artykuł 26.

Szczegółowe zasady funkcjonowania władzy sądowniczej, a w szczególności sposób prowadzenia postępowań i przebiegu spraw, określa ustawa specjalna.

Rozdział V
O WZAJEMNEJ KONTROLI WŁADZ I UDZIALE OBYWATELI W SPRAWOWANIU WŁADZY

Artykuł 27.

Referendum ogólnokrajowe i inne formy demokracji bezpośredniej są wiążące dla organów władzy, a szczegółowy proces ich przebiegu i organizacji określa ustawa specjalna. Organy, instytucje i osoby posiadające prawo do inicjatywy prawodawczej mają także prawo złożenia wniosku o przeprowadzenie referendum.

Artykuł 28.

Prezydentowi Republiki Bialeńskiej przysługuje prawo weta ustawodawczego, to jest odmowy podpisania ustawy lub ustawy specjalnej. Weto takie może zostać przełamane wyłącznie przez obywateli w referendum ogólnokrajowym. Referendum w sprawie przełamania weta musi odbyć się w ciągu pierwszego miesiąca od momentu dostarczenia Marszałkowi Parlamentu odmowy podpisania ustawy lub ustawy specjalnej.

Artykuł 29.

Posłom i grupie co najmniej 3 obywateli przysługuje prawo zadawania członkom Gabinetu pytań w formie interpelacji. Interpelacje dotyczyć mogą spraw związanych z funkcjonowaniem władzy wykonawczej i podejmowanych działań, a członkowie Gabinetu mają obowiązek udzielić na nie odpowiedzi pod groźbą odpowiedzialności karnej w ciągu 7 dni od momentu otrzymania zapytania.

Rozdział VI
O STANACH NADZWYCZAJNYCH

Artykuł 30.

Stany nadzwyczajne to okresy szczególnego zagrożenia dla stabilności lub bezpieczeństwa Republiki Bialeńskiej. W czasie ich trwania uprawnienia organów władzy powierzane są Prezydentowi Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 31.

Stany nadzwyczajne ogłasza Prezydent Republiki Bialeńskiej za zgodą Parlamentu wyrażoną w uchwale przyjętej kwalifikowaną większością głosów, a jeśli Parlament nie może się zebrać bądź uchwalić takiej uchwały - przez Prezydenta bez zgody Parlamentu. Dozwolony czas trwania stanów nadzwyczajnych, rodzaje stanów nadzwyczajnych i okoliczności uprawniające do ich wprowadzenia określa ustawa specjalna.

Rozdział VII
PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 32.

Zmiany Konstytucji Republiki Bialeńskiej dokonać może Parlament poprzez ustawę specjalną. Ustawa specjalna o zmianie Konstytucji Republiki Bialeńskiej musi być również przyjęta przez obywateli w formie referendum. Zmiana Konstytucji nie jest możliwa w czasie trwania stanów nadzwyczajnych.

Artykuł 33.

Niniejsza Konstytucja wchodzi w życie po 21 dniach od momentu jej opublikowania w Biuletynie Ustaw. W tym czasie zobowiązuje się uprawnione organy władzy do wprowadzenia wymaganych przez Konstytucję zmian w przepisach prawa Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 34.

1. Ilekroć w aktach prawnych niższego rzędu mowa jest o Zgromadzeniu Ludowym lub Marszałku Zgromadzenia Ludowego, należy przez to rozumieć odpowiednio Parlament Republiki Bialeńskiej lub Marszałka Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

2. W momencie wejścia w życie niniejszej Konstytucji, Sejm Rzeszy Bialeńskiej traci charakter izby Parlamentu, a Parlament staje się organem jednoizbowym.

3. Numeracja kadencji Parlamentu Republiki Bialeńskiej i kadencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej nie ulega przerwaniu. W momencie wejścia w życie niniejszej Konstytucji, Posłowie Zgromadzenia Ludowego stają się Posłami Parlamentu Republiki Bialeńskiej, a długość trwania ich kadencji nie ulega zmianie.

Artykuł 35.

W momencie wejścia w życie niniejszej Konstytucji traci moc powszechnie obowiązującą Konstytucja Republiki Bialeńskiej z dn. 21 grudnia 2016 r. z późniejszą zmianą.

[podpis]Tadeusz Krasnodębski
Prezydent Republiki Bialeńskiej[/podpis][/official]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości