Rozporządzenie WKNF ws. ustalenia wysokości wynagrodzeń
#1
Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE
USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH
z dnia 31 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 10, ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 Kodeksu Gospodarczego

Artykuł 1.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu ustalenie wysokości wynagrodzeń pracowników instytucji państwowych.

Artykuł 2.

1. Ustala się tabelę dwutygodniowych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Ustala się premię uznaniową, która nie może przekraczać 10% wynagrodzenia zasadniczego.

Artykuł 3.

1. Jeżeli dana osoba zajmuje jednocześnie kilka stanowisk w Gabinecie Prezydenta Republiki Bialeńskiej, oznacza to pobieranie najwyższego wynagrodzenia spośród obsadzonych funkcji i połowę wynagrodzenia z drugiego w kolejności wynagrodzenia. Przysługujące premie uznaniowe nie sumują się.

2. Jeżeli dana osoba zajmuje jednocześnie kilka stanowisk w bialeńskich ambasadach, oznacza to pobieranie jednego pełnego wynagrodzenia i połowę drugiego. Przysługujące premie uznaniowe nie sumują się.

3. Jeżeli dana osoba zajmuje jednocześnie stanowiska Marszałka lub Wicemarszałka Parlamentu Republiki Bialeńskiej i parlamentarzysty, wynagrodzenia nie sumują się. Przysługujące premie uznaniowe nie sumują się.

4. Członkowie Krajowej Rady Informatycznej muszą być obywatelami Republiki Bialeńskiej, aby pobierać wynagrodzenie.

5. Ilekroć dana osoba zajmuje stanowisko wyższe oraz niższe stopniem w tej samej instytucji, wynagrodzenia nie sumują się, chyba że prawo mówi inaczej. Wszelkie spory w interpretacji tego ustępu rozstrzyga Wysoki Komisarz.

Artykuł 4.

1. Pracodawców zobowiązuje się do wyliczenia pensji na podstawie niniejszego rozporządzenia i przedstawienia listy pracowników wraz z ich wynagrodzeniami oraz objaśnieniami w miejscu dostępnym dla członków Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego i wyznaczonym w dziale instytucji.

2. Jeżeli instytucja czasowo lub trwale nie posiada swojego przedstawiciela - pracodawcy, lub uchyla się on od wypełnienia nałożonych na niego zobowiązań niniejszym rozporządzeniem, osobą odpowiedzialną za wypełnienie ust. 1 niniejszego artykułu jest Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego.

3. Wysokość wynagrodzenia może być zmniejszona przez pracodawcę w dowolnej chwili, ale obowiązywać może od kolejnego okresu rozliczeniowego.

Artykuł 5.

1. Premia uznaniowa może być przyznana raz na kwartał każdemu pracownikowi instytucji państwowej lub jeden raz w trakcie trwania kadencji, jeżeli dana instytucja jest kadencyjna, a jej wysokość jest ustalona w niniejszym rozporządzeniu.

2. Premię uznaniową przyznaje pracodawca - przedstawiciel instytucji w stosownym zarządzeniu, chyba że prawo stanowi inaczej i informuje o tym w miejscu wyznaczonym przez art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

3. Premia uznaniowa jest wypłacana oddzielnym przelewem od przelewu z wynagrodzeniem i nie podlega opodatkowaniu, chyba że prawo stanowi inaczej.

4. Premia uznaniowa przysługuje tylko tym pracownikom, którzy przepracowali w danej instytucji cały kwartał lub całą kadencję, jeżeli dana instytucja jest kadencyjna.

Artykuł 6.

Ilekroć Wysoki Komisarz uzna, że wynagrodzenie lub premia uznaniowa są nieodpowiednio naliczone, ma prawo wymagać korekty ich wysokości od pracodawcy, a jeżeli korekta nie zostanie naniesiona, Wysokiemu Komisarzowi przysługuje prawo samodzielnego poprawienia błędu według zasad określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 7.

1. Zakres wynagrodzeń dla załącznika 1a - podstawowych instytucji państwowych:

a) I stopień: 800-700 BLN

b) II stopień: 700-600 BLN

c) III stopień: 600-500 BLN

d) IV stopień: 500-420 BLN

2. Zakres wynagrodzeń dla załącznika 1b - Uniwersytetu Bialeńskiego:

a) I stopień: 700-600 BLN

b) II stopień: 650-550 BLN

c) III stopień: 500-450 BLN

d) IV stopień: 450-420 BLN

3. Zakres wynagrodzeń dla załącznika 1c - Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej i Policji Krajowej:

a) I stopień: 800-700 BLN

b) II stopień: 700-650 BLN

c) III stopień: 650-550 BLN

d) IV stopień: 550-500 BLN

e) V stopień: 500-420 BLN

Artykuł 8.

1. Sędzia wyznaczony ad hoc do rozpoznania danej sprawy oraz sędziowie Trybunału Sprawiedliwości otrzymują wynagrodzenie każdorazowo za ukończenie danej sprawy. Wynagrodzenie to sumuje się z wynagrodzeniem należącym się sędziemu ad hoc oraz sędziom Trybunału Sprawiedliwości z tytułu pełnienia innych funkcji. 

2. Wynagrodzenie sędziego jest równe wynagrodzeniu odpowiadającemu IV stopniu wynagrodzenia Zgromadzenia Ludowego.

3. Za ukończenie sprawy uznaje się wydanie wyroku lub orzeczenia bądź umorzenie postępowania.

4. Wynagrodzenie sędzia otrzymuje w przeciągu 7 dni od daty wejścia w życie orzeczenia lub wyroku zakańczającego sprawę.

Artykuł 9.

Wynagrodzenia pracowników instytucji samorządowych wyznaczają odrębne przepisy.

Artykuł 10.

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 r., za wyjątkiem art. 8, który wchodzi w życie w momencie wejścia w życie Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 16 grudnia 2017 roku.

2. W momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, rozpoczyna się pierwszy dwutygodniowy okres rozliczeniowy.

3. Wynagrodzenia w systemie miesięcznym za grudzień 2017 r. wypłaca się wg obowiązujących przepisów przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

4. Wynagrodzenia w systemie kadencyjnym wypłaca się, stosując przelicznik dzienny wg obowiązujących przepisów przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.


Cytat:Załącznik nr 1

a) Podstawowe instytucje państwowe:

 [Obrazek: 1a.jpg]

b) Uniwersytet Bialeński:

[Obrazek: 1b.jpg]

c) Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej oraz Policja Krajowa:

[Obrazek: 1c.jpg]

[Obrazek: ?url=3.bp.blogspot.com%2F--_kj0ziJT2c%2F...2FScan.jpg]
WYSOKI KOMISARZ NADZORU FINANSOWEGO
ANTONI KACPER BURBON-CONTI
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości