Ustawa specjalna o sądownictwie
#1
[official]
USTAWA SPECJALNA O SĄDOWNICTWIE
z dnia 3 stycznia 2017 r.

Rozdział I
[PRZEPISY OGÓLNE]

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma na celu ustalenie zasad funkcjonowania władzy sądowniczej w Republice Bialeńskiej.

Artykuł 2.

Niniejsza ustawa ma charakter ustawy specjalnej w rozumieniu art. 4 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dn. 16 grudnia 2017 roku.

Artykuł 3.

1. W Republice Bialeńskiej władzę sądowniczą sprawują sędziowie wyznaczeni ad hoc do rozpoznania danej sprawy, zwani dalej sędziami, oraz Trybunał Sprawiedliwości.

2. Sędziowie i Trybunał Sprawiedliwości wydają wyroki w imieniu Republiki Bialeńskiej.

3. Sędziowie i Trybunał Sprawiedliwości wydają postanowienia i zarządzenia w przypadkach określonych w ustawie.

Artykuł 4.

Do zadań sędziów należy:

a) orzekanie w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych w I instancji;

b) orzekanie o zgodności aktów normatywnych niższego rzędu z aktami normatywnymi wyższego rzędu;

c) dokonywanie powszechnie obowiązującej wykładni prawa;

d) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między konstytucyjnymi organami państwa.

Artykuł 5.

Zadaniem Trybunału Sprawiedliwości jest orzekanie w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych w II instancji oraz rozpoznawanie apelacji.

ROZDZIAŁ II
[SĘDZIOWIE I RADA PRZYSIĘGŁYCH]

Artykuł 6.

Sędzią może zostać osoba:

a) posiadająca obywatelstwo bialeńskie;

b) cechująca się nieposzlakowaną opinią oraz autorytetem społecznym;

c) posiadająca wystarczającą wiedzę prawniczą do sprawowania funkcji.

Artykuł 7.

1. Sędziego mianuje Prezydent Republiki Bialeńskiej każdorazowo do rozstrzygnięcia danej sprawy.

2. Obywatel mianowany przez Prezydenta na sędziego musi przed rozpoczęciem orzekania uzyskać pozytywną opinię Parlamentu Republiki Bialeńskiej wyrażoną większością kwalifikowaną.

3. Mianowanie obywatela po raz kolejny do pełnienia funkcji sędziego nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozytywnej opinii Parlamentu.

Artykuł 8.

1. Sędzią nie może zostać osoba, która w jakikolwiek sposób związana jest z daną sprawą.

2. Za związanie z daną sprawą uznaje się w szczególności:

a) pozostawanie stroną bądź świadkiem w postępowaniu;

b) wyrażanie publicznie swojego zdania dotyczącego sprawy;

c) pozostawanie autorem bądź współautorem aktu normatywnego, którego sprawa dotyczy.

Artykuł 9.

W skład Trybunału Sprawiedliwości wchodzą sędziowie Trybunału Sprawiedliwości określeni w Konstytucji Republiki Bialeńskiej.

ROZDZIAŁ III
[POSTĘPOWANIE SĄDOWE]

Artykuł 10.

1. Postępowanie sądowe w Republice Bialeńskiej jest dwuinstancyjne.

2. Od wyroku sędziów w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych rozpatrywanych w I instancji każda ze stron postępowania może złożyć apelację w terminie nieprzekraczającym 72 godzin od wydania wyroku przez sędziego.

Artykuł 11.

1.
Stronami postępowania w procesie cywilnym są powód i pozwany.

2. Każda strona postępowania cywilnego może powołać adwokata, który będzie jej reprezentantem podczas procesu cywilnego.

3. Stronami postępowania w procesie karnym są oskarżyciel publiczny i oskarżony.

4. Oskarżony może powołać swojego adwokata, który będzie jego reprezentantem podczas procesu karnego.

Artykuł 12.

1.
Oskarżycielem publicznym jest Prezes Policji Krajowej, a w sprawach dotyczących obronności – Dowódca Sił Zbrojnych.

2. W przypadku, gdyby oskarżonym miała być osoba zobowiązana do pełnienia funkcji oskarżyciela publicznego – tymczasowego oskarżyciela publicznego wyznacza Prezydent Republiki Bialeńskiej.

3. Prezydent może wyznaczyć również innego tymczasowego oskarżyciela publicznego, jeżeli osoby wymienione w ust. 1 są w sposób zapowiedziany nieobecne, wykazują się przedłużającą się nieaktywnością, nie rozpoczną czynności w terminie ustalonym przez sędziego lub Trybunał bądź są oskarżonym lub świadkiem w postępowaniu albo brały udział w orzekaniu w I instancji.

4. W przypadku trwającej dłużej niż dwa tygodnie nieobecności osób wymienionych w ust. 1, Prezydent ma obowiązek wyznaczyć tymczasowego oskarżyciela publicznego, który będzie pełnił obowiązki, określone w ust. 1, do czasu powrotu rzeczonych osób.

5. Oskarżyciel publiczny może wyznaczyć oskarżyciela posiłkowego, który będzie go zastępował w dowolnej sprawie, posiadając również prawo złożenia aktu oskarżenia.

6. W przypadku, gdy oskarżyciel publiczny dwukrotnie na piśmie odmówi złożenia aktu oskarżenia w sprawie, pokrzywdzony może zrobić to osobiście, zyskując status oskarżyciela prywatnego.

7. Pokrzywdzonemu przestępstwami naruszającymi dobra osobiste przysługuje prawo złożenia oskarżenia prywatnego.

Artykuł 13.

1.
Postępowanie cywilne zaczyna się od wniesienia przez powoda pozwu zawierającego precyzyjnie wyrażone roszczenia powoda wobec pozwanego wraz z podstawą prawną. 

2. Postępowanie karne zaczyna się od wniesienia aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego lub oskarżyciela prywatnego.

Artykuł 14.

1.
Sędzia w drodze postanowienia oddala powództwo, jeżeli uzna, iż wniesiona sprawa nie ma charakteru sprawy cywilnej.

2. Sędzia w drodze postanowienia odmawia wszczęcia postępowania karnego w fazie jursdykcyjnej, jeżeli uzna, iż akt oskarżenia został wniesiony przez nieuprawnioną osobę lub zachodzą inne ustawowe przesłanki braku podlegania odpowiedzialności karnej przez podejrzanego.

3. Na powyższe postanowienia przysługuje stronom zażalenie w trybie apelacji. W razie uznania apelacji, sprawa trafia do ponownego rozpatrzenia przez innego sędziego w I instancji. Od wydanego wówczas wyroku stronom przysługuje prawo do apelacji na zasadach ogólnych.

Artykuł 15.

1.
Po przyjęciu pozwu albo aktu oskarżenia sędzia oddaje głos każdej ze stron postępowania lub jej reprezentantowi, poczynając od oskarżyciela lub powoda.

2. Każda ze stron postępowania może zgłosić dowolną ilość dowodów w sprawie. O dopuszczeniu dowodu do sprawy decyduje sędzia w trakcie rozprawy.

3. Po wypowiedzi jednej ze stron postępowania lub przedstawieniu przez nią dowodu, druga strona może prosić sędziego o wygłoszenie riposty.

Artykuł 16.

1. Sędzia powołuje świadków lub biegłych na wniosek stron postępowania lub z własnej inicjatywy.

2. Świadkiem jest osoba posiadająca osobistą oraz bezpośrednią wiedzę o procedowanej sprawie i postępowaniu stron.

3. Biegłym jest osoba posiadająca specjalistyczną i przydatną dla toczonego procesu wiedzę dotyczącą tematyki postępowania, a nie będąca stroną postępowania. 

4. Prawo do zadawania pytań świadkom i biegłym ma sędzia oraz strony postępowania.

5. Stawiennictwo świadków i biegłych jest obowiązkowe, a nieusprawiedliwiona nieobecność jest karana.

Artykuł 17.

Po rozpatrzeniu wszystkich dopuszczonych dowodów, strony mogą wygłosić mowę końcową. Następnie sędzia ogłasza wyrok.

Artykuł 18.

Wszystkie wątpliwości w sprawie rozstrzyga się na korzyść oskarżonego bądź pozwanego.

Artykuł 19.

1.
Podczas trwania postępowania strony mogą się wypowiadać tylko w określonych ustawowo przypadkach lub za zgodą sędziego.

2. Wypowiedzi stron postępowania naruszające ustęp 1 niniejszego artykułu lub wypowiedzi osób niebędących stronami postępowania ani powołanymi przez sędziego świadkami lub biegłymi, mogą zostać przenoszone do działu „Kosz”. 

3. Opinia publiczna może dyskutować na temat procesu w odrębnych tematach założonych na "Placu Zielonym".

ROZDZIAŁ IV
[TERMINY W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM]

Artykuł 20.

1.
Odpowiedź oskarżonego lub jego reprezentanta musi nastąpić w ciągu 72 godzin od złożenia aktu oskarżenia.

2. Odpowiedź pozwanego lub jego reprezentanta musi nastąpić w ciągu 72 godzin od złożenia pozwu.

3. W przypadku braku odpowiedzi uznaje się rezygnację strony postępowania z tego prawa.

4. Terminy, o których mowa w ustępach 1 oraz 2 niniejszego artykułu, w uzasadnionych przypadkach mogą zostać wydłużone przez sędziego, jednak o nie więcej niż 5 dób.

Artykuł 21.

1.
Wygłoszenie riposty może mieć miejsce w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od wypowiedzi lub prezentacji dowodu.

2. W przypadku braku wygłoszenia riposty, uznaje się rezygnację strony postępowania z tego prawa.

Artykuł 22.

1.
Świadek lub biegły musi się wypowiedzieć w terminie do 72 godzin od chwili powołania.

2. W uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, może zostać przedłużony przez sędziego, jednak o nie więcej niż 5 dób.

Artykuł 23.

1.
Mowy końcowe mogą nastąpić w ciągu 72 godzin od decyzji sędziego w tej sprawie.

2. Strony postępowania mogą samowolnie zrezygnować z tego prawa.

3. W przypadku braku wypowiedzi uznaje się rezygnację strony postępowania z tego prawa.

Artykuł 24.

Sędzia ogłasza wyrok w ciągu 72 godzin od wygłoszenia mowy końcowej przez ostatnią ze stron.

ROZDZIAŁ V
[APELACJA]

Artykuł 25.

1. Apelację od orzeczenia sędziego wnosi się do Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

2. Zgłaszający apelację jest zobowiązany wskazać, którą część wyroku zaskarża lub że zaskarża go w całości oraz uzasadnić swoje zdanie.

4. Trybunał Sprawiedliwości orzekający w trakcie postępowania apelacyjnego może uznać przeprowadzone dowody w postępowaniu I instancji jako ujawnione.

5. Orzeczenie wydane w trybie apelacji jest prawomocne z chwilą ogłoszenia.

Artykuł 26.

1. W przypadku, gdy ujawniły się nowe okoliczności nieznane sędziemu w trakcie orzekania bądź na wydanie orzeczenia miało wpływ przestępstwo, strony mogą wnioskować do Prezydenta o apelację nadzwyczajną postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem.

2. W razie uznania apelacji nadzwyczajnej za zasadną, sprawą zajmuje się Trybunał Sprawiedliwości, który jest zobowiązany przeprowadzić ponownie postępowanie dowodowe na zasadach ogólnych. Prezydentowi przysługuje prawo oddalenia apelacji nadzwyczajnej w razie uznania jej za oczywiście bezzasadną.

3. Trybunał Sprawiedliwości może uznać przeprowadzone dowody w postępowaniu I instancji jako ujawnione.

4. Od wyroku wydanego w drodze apelacji nadzwyczajnej przysługuje apelacja na zasadach ogólnych.

Artykuł 27.

1. Postępowaniu apelacyjnemu w Trybunale Sprawiedliwości przewodniczy Prezydent Republiki Bialeńskiej lub osoby według linii sukcesji prezydenckiej na zasadach określonych w Konstytucji.

2. Prezydent w postępowaniu apelacyjnym wypełnia obowiązki sędziego. Terminy i przepisy niniejszej ustawy stosuje się odpowiednio.

3. Po wygłoszeniu mów końcowych w postępowaniu apelacyjnym, Posłowie Parlamentu Republiki Bialeńskiej orzekający w Trybunale decydują o uznaniu bądź oddaleniu części bądź całości racji stron. Posłom przewodniczy Marszałek Parlamentu, a w razie wyłączenia go z orzekania - Wicemarszałek lub najstarszy stażem posiadania obywatelstwa Poseł.

4. Prezydent wydaje wyrok na podstawie ustaleń Posłów w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od momentu podjęcia tych ustaleń.

5. Jeśli w trakcie postępowania w Trybunale Sprawiedliwości kadencja Prezydenta Republiki Bialeńskiej lub Parlamentu Republiki Bialeńskiej zakończy się, skład orzekający nie ulega zmianie w danej sprawie.


ROZDZIAŁ VI
[REALIZACJA INNYCH ZADAŃ SĄDU LUDOWEGO]

Artykuł 28.

1.
Sędzia może orzekać o zgodności aktów normatywnych niższego rzędu z aktami normatywnymi wyższego rzędu na wniosek każdego obywatela Republiki Bialeńskiej.

2. Sędzia wydaje wyrok w terminie nie dłuższym niż 5 dób.

Artykuł 29.

1.
Sędzia dokonuje powszechnie obowiązującej wykładni prawa na wniosek każdego obywatela Republiki Bialeńskiej.

2. Sędzia wydaje wyrok w terminie nie dłuższym niż 5 dób.

Artykuł 30.

1.
Sędzia rozstrzyga spory kompetencyjne między konstytucyjnymi organami państwa na wniosek przynajmniej jednego konstytucyjnego organu państwa uznającego się za właściwego do realizacji tej samej sprawy.

2. Sędzia wydaje wyrok w terminie nie dłuższym niż 5 dób.


ROZDZIAŁ VII
[PRZEPISY KOŃCOWE]

Artykuł 31.

Prezydent Republiki Bialeńskiej, jako osoba przewodnicząca Trybunałowi Sprawiedliwości, w drodze zarządzenia może określić sprawy istotne dla administracyjnego funkcjonowania władzy sądowniczej.

Artykuł 32.

1.
Niniejsza ustawa wchodzi w życie w momencie wejścia w życie Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dn. 16 grudnia 2017 roku.

2. W chwili wejścia w życie niniejszej ustawy, traci moc ustawa o sądownictwie z dnia 27 maja 2016 r z późniejszymi zmianami.

3. Wobec spraw, które wpłynęły do Sądu Ludowego przed wejściem w życie niniejszej ustawy, zastosowanie mają przepisy ustawy o sądownictwie z dn. 27 maja 2016 r. z późniejszymi zmianami.

(-) Tadeusz Krasnodębski
[/official]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości