Umowa sprzedaży przedsiębiorstw z Maciejem Kamińskim
#1
Cytat:
UMOWA SPRZEDAŻY


zawarta dnia 6 stycznia 2018 r. w Wolnogradzie pomiędzy:

Skarbem Państwa Republiki Bialeńskiej reprezentowanym przez Wysokiego Komisarza Nadzoru Finansowego Antoniego Kacpra Burbon-Conti o numerze NPE BI17090300155 zwanym dalej Sprzedającym

a

Maciejem Kamińskim o numerze NPE BI13111700005 ze stanem konta na dzień 06.01.2018 r. równym 122 920,85 BLN zwanym dalej Kupującym.

1. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje przedsiębiorstwa pod nazwami:
  • Agencja Ochrony - "Razor Shield";
  • Straż Kościelna;
  • Jahołdzka Straż Ochotnicza.
2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu łączną cenę sprzedaży w wysokości 17 790,79 BLN. Kwotę tę Kupujący uiści do 3 dni od daty podpisania umowy przez Kupującego i Sprzedającego na rachunek bankowy Sprzedającego.

3. Przedsiębiorstwa staną się własnością Kupującego w momencie uiszczenia środków na koncie bankowym Sprzedającego.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy odrębne.

6. Kupujący zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy.

Podpisy składają:
@"Maciej Kamiński"
Antoni Kacper Burbon-Conti

mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#2
(-) Maciej Kamiński.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#3
[Obrazek: ?url=3.bp.blogspot.com%2F--_kj0ziJT2c%2F...2FScan.jpg]
WYSOKI KOMISARZ NADZORU FINANSOWEGO
ANTONI KACPER BURBON-CONTI
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości