Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa z Mateuszem A. Sartoneskorsi
#1
Cytat:
UMOWA SPRZEDAŻY

zawarta dnia xx stycznia 2018 r. w Wolnogradzie pomiędzy:

Skarbem Państwa Republiki Bialeńskiej reprezentowanym przez Wysokiego Komisarza Nadzoru Finansowego Antoniego Kacpra Burbon-Conti o numerze NPE BI17090300155 zwanym dalej Sprzedającym

a

Mateuszem Adamem Sartoneskorsi o numerze NPE BI17090500156 ze stanem konta na dzień 06.01.2018 r. równym 2 676 BLN zwanym dalej Kupującym.

1. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje przedsiębiorstwo pod nazwą Kancelaria prawna "Burbon"

2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu łączną cenę sprzedaży w wysokości 1 133,80 BLN. Kwotę tę Kupujący uiści do 3 dni od daty podpisania umowy przez Kupującego i Sprzedającego na rachunek bankowy Sprzedającego.

3. Przedsiębiorstwo stanie się własnością Kupującego w momencie uiszczenia środków na koncie bankowym Sprzedającego.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy odrębne.

6. Kupujący zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy.

Podpisy składają:
@"Mateusz Adam Sartoneskorsi"
Antoni Kacper Burbon-Conti
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#2
(-) M.A. Sartoneskorsi
prof. dr net. Mateusz Adam Sartoneskorsi 
dziekan WNŚ UB 
[Obrazek: 234f3b66f5fce299gen.png]    [Obrazek: 27RWU.png]
In veritate et caritate
#3
[Obrazek: ?url=3.bp.blogspot.com%2F--_kj0ziJT2c%2F...2FScan.jpg]
WYSOKI KOMISARZ NADZORU FINANSOWEGO
ANTONI KACPER BURBON-CONTI
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości