Rozporządzenie WKNF ws. Numeru Ewidencji Przedsiębiorstw
#1
[official]

ROZPORZĄDZENIE WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE
NUMERU EWIDENCJI PRZEDSIĘBIORSTW
z dnia 11 stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 17, ust. 1, lit. o Kodeksu Gospodarczego

Artykuł 1.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu ustalenie zasad nadawania Numeru Ewidencji Przedsiębiorstw podczas rejestracji przedsiębiorstw oraz przechowywania informacji nt. przedsiębiorstw oraz tajnych informacji handlowych.

Artykuł 2.

Spis danych, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu prowadzi Wysoka Komisja Nadzoru Finansowego.

Artykuł 3.

1. Każdemu przedsiębiorstwu podczas rejestracji zostaje nadany indywidualny (niepowtarzalny) Numer Ewidencji Przedsiębiorstw, w skrócie "NEP".

2. Numer Ewidencji Przedsiębiorstw nadaje Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego.

3. Nadanie Numeru Ewidencji Przedsiębiorstw jest potwierdzeniem zarejestrowania przedsiębiorstwa.

4. Numer Ewidencji Przedsiębiorstw jest publiczny i Krajowa Rada Informatyczna wpisuje go w danych konta bankowego przedsiębiorstwa.

5. Wykaz nadanych Numerów Ewidencji Przedsiębiorstw oraz podstawowych informacji nt. przedsiębiorstw prowadzi Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego w miejscu dostępnym dla każdej osoby korzystającej z bialeńskiego systemu gospodarczego.

Artykuł 4.

Numer Ewidencji Przedsiębiorstw jest to ciąg o długości 13 znaków, gdzie dwa pierwsze znaki to litery, a pozostałe 11 znaków to cyfry, przy czym:

a) litery są oznaczeniem kraju, w którym dane przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane. Dla Republiki Bialeńskiej stosuje się zapis "RB", zaś dla każdego innego kraju skróty wyznacza Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego;

b) cyfry od pierwszego do szóstego miejsca oznaczają datę rejestracji przedsiębiorstwa w skróconej formie RR-MM-DD;

c) pięć ostatnich cyfr jest to numer porządkowy kolejności rejestrowanych przedsiębiorstw w historii Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 5.

1. Tajne informacje handlowe są przechowywane w dziale dostępnym wyłącznie dla członków Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego.

2. Jako tajne informacje handlowe rozumie się informacje, które opublikowane mogą wpłynąć na wartość lub dobre imię przedsiębiorstwa, lub osób je prowadzących.

3. Dane te mogą być opublikowane jedynie na podstawie orzeczenia Sądu Ludowego Republiki Bialeńskiej i tylko w zakresie wyznaczonym przez Sąd.

4. Osoba, która opublikuje lub wykorzysta informacje, o których mowa w niniejszym artykule, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego.

Artykuł 6.

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego ogłoszenia.

2. W momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zobowiązuje się Wysoką Komisję Nadzoru Finansowego do nadania Numeru Ewidencji Przedsiębiorstw przedsiębiorstwom, które zostały zarejestrowane przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.


[podpis]Antoni Kacper Burbon-Conti
Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego
[/podpis]

[/official]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości