Ustawa o symbolach państwowych
#1
[official]
USTAWA O SYMBOLACH PAŃSTWOWYCH
z dn. 30 stycznia 2018 roku

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa określa wygląd, treść i brzmienie symboli państwowych oraz reguluje zasady ich używania.

Artykuł 2.

Symbole państwowe podlegają szczególnej ochronie prawnej przed znieważeniem i profanacją.

Artykuł 3.

Symbolami państwowymi są:
a) godło;
b) flaga;
c) hymn.

Artykuł 4.

Godłem Republiki Bialeńskiej jest zwrócony w prawo biały orzeł libijski z zieloną pięciokątną tarczą na klatce piersiowej, umieszczony na półkulistym piedestale.

Artykuł 5.

Flagą Republiki Bialeńskiej jest prostokąt o proporcjach 3:5, podzielony na trzy poziome pasy jednakowej wielkości barwy białej, czarnej i zielonej.

Artykuł 6.

Hymn Republiki Bialeńskiej składa się z słów stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej ustawy oraz muzyki będącej podkładem muzycznym hymnu Federacji Rosyjskiej.

Artykuł 7.

1. Do używania w przestrzeni publicznej symboli państwowych uprawnione są:
a) konstytucyjne organy państwa;
b) instytucje państwowe;
c) osoby bądź organizacje prowadzące lub przygotowujące uroczystości państwowe;
d) ambasadorowie Republiki Bialeńskiej w związku z pełnioną funkcją.

2. Do używania w przestrzeni prywatnej symboli państwowych uprawniona jest każda osoba, z zastrzeżeniem, że ich używanie musi następować z pełnym poszanowaniem symboli oraz nie może narażać ich na znieważenie bądź profanację.

Artykuł 8.

W ustawie z 25 lipca 2016 r. - Kodeks karny ze zm. w art. 38 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:

[zmiana]3. Karze określonej w ust. 1 podlega ten, kto znieważa bialeńskie symbole państwowe.[/zmiana]

Artykuł 9.

Niniejsza ustawa wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Biuletynie Ustaw.

[podpis]Tadeusz Krasnodębski
Prezydent Republiki Bialeńskiej[/podpis]

Załącznik nr 1 napisał(a):
Bialenio jedyna, Ojczyzno tak mężna
Tyś silna i wielka! Nam wiecznie się śnisz!
Wśród innych v-krajów prawdziwie potężna
Na górze zwycięzców odwiecznie Ty tkwisz!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi - "zniszczyć ich"!
Sojusz Narodów - to znak Naszych dni!
"Dziś, jutrem będzie" - myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!

Zielony jest sztandar jedności Narodów
Powstańców głos dumnie Nam w sercach wciąż brzmi!
To z Marcem związana jest klęska Twych wrogów
Wolnością, braterstwem, równością tu grzmi!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi - "zniszczyć ich"!
Sojusz Narodów - to znak Naszych dni!
"Dziś, jutrem będzie" - myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!

Idee Patrona rozjaśnią Nam drogę
Myśl Jego stanowi kierunek dla mas
Nie będzie Twa ziemia zajęta przez trwogę
Bo jesteś największą wartością dla Nas!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi - "zniszczyć ich"!
Sojusz Narodów - to znak Naszych dni!
"Dziś, jutrem będzie" - myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!
[/official]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości